Tribrissen Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tribrissen Vet. 200 + 40 mg/ml injektionsvæske, suspension
 • Dosering:
 • 200 + 40 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, suspension
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Tribrissen Vet. 200 + 40 mg/ml injektionsvæske, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Hest, Hund, Kat, Kvæg, Svin

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 09199
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

20. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Tribrissen Vet., injektionsvæske, suspension

0.

D.SP.NR.

3089

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Tribrissen Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml injektionsvæske indeholder:

Aktive stoffer

Sulfadiazin 200 mg

Trimethoprim 40 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hest, kvæg, svin, hund og kat.

4.2

Terapeutiske indikationer

Infektioner forårsaget af sulfonamid-/trimethoprimfølsomme mikroorganismer.

4.3

Kontraindikationer

Må ikke anvendes til heste behandlet med detomidin.

4.4

Særlige advarsler

Ingen.

Tribrissen Vet., injektionsvæske, suspension 24%

Side 1 af 4

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Hos nyfødte dyr samt dyr med nedsat lever- og nyrefunktion kan dosering over længere tid

medføre akkumulation af TMP/sulfadiazin og metabolitter.

Må ikke injiceres intraperitonealt.

Brug af produktet bør baseres på følsomhedstest af bakterier isoleret fra dyret. Hvis dette

ikke er muligt, bør behandlingen baseres på lokal (regionalt eller på besætningsniveau)

epidemiologisk information om de pågældende bakteriers følsomhed.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen.

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

Hævelse på injektionsstedet kan forekomme.

I sjældne tilfælde kan ses immunmedieret polyarthritis hos hund pga. overfølsomhed over

for sulfadiazin. Symptomerne forsvinder almindeligvis ved seponering af behandlingen.

Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Kan anvendes.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Trimethoprim-/sulfonamidholdige præparater kan udløse letale, kardiale arytmier hos

detomidinsederede heste, se pkt. 4.3.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

For at sikre korrekt dosering bør kropsvægten fastsættes så præcist som muligt for at

undgå underdosering.

Hund og kat: 1 ml/8 kg (30 mg/kg) kropsvægt dagligt.

Applikation: subkutant.

Svin: 6-10 ml/100 kg (15-24 mg/kg) kropsvægt dagligt.

Applikation: intramuskulært.

Hest og kvæg: 6 ml/100 kg (15 mg/kg) kropsvægt dagligt.

Applikation: intravenøst.

Omrystes inden brug.

4.10

Overdosering

Ingen.

Tribrissen Vet., injektionsvæske, suspension 24%

Side 2 af 4

4.11

Tilbageholdelsestid

Kvæg

Slagtning:

19 dage (i.v.)

Mælk:

4 dage

Hest

Slagtning:

Må ikke anvendes til heste, der er beregnet til konsum

Mælk:

Må ikke anvendes til heste, hvis mælk er bestemt til menneskeføde

Svin

Slagtning:

30 dage (i.m.)

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Sulfonamider og trimethoprim inkl. derivater

ATCvet-kode: QJ01EW10

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Tribrissen Vet. er et potentieret, bredspektret sulfonamid-præparat og indeholder

trimethoprim (TMP) og sulfadiazin i forholdet 1:5.

TMP og sulfadiazin er hver for sig bakteriostatiske, men har tilsammen synergistisk

baktericid virkning, idet de griber ind i to på hinanden følgende trin i bakteriernes

folinsyresyntese. Kombinationen TMP/sulfadiazins antibakterielle spektrum omfatter de

fleste grampositive og gramnegative bakterier med undtagelse af Pseudomonas,

Mycobacterium spp. og visse Proteus-stammer.

Bakteriel resistens forekommer og er plasmidbåren eller mutagen.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter intramuskulær og intravenøs administration opnås maksimale serumkoncentrationer

efter 1-3 timer.

TMP har et højt fordelingsvolumen (>1,2 l/kg), der medfører, at vævskoncentrationer er

større end plasmakoncentrationen. Sulfadiazin har et lavt fordelingsvolumen (0,3 l/kg) og

lavere koncentrationer i væv end i plasma.

TMP metaboliseres i udstrakt grad, og kun få procent af dosis udskilles uomdannet i

urin og fæces. Plasmahalveringstiden varierer mellem 1 og 4 timer. Sulfadiazin

metaboliseres delvist og udskilles såvel uomdannet som metaboliseret i urin og fæces.

Plasmahalveringstiden varierer mellem 2 og 4 timer.

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Polysorbat 20

Diethanolamin

Natriumhydroxid

Natriummetabisulfit

Tribrissen Vet., injektionsvæske, suspension 24%

Side 3 af 4

Povidon

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning: 3 år.

Efter første åbning af den indre emballage: 4 uger

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5

Emballage

Hætteglas.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Holland

Repræsentant

MSD Animal Health A/S

Havneholmen 25

1561 København V

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

9199

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

21. marts 1974

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

20. november 2017

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

Tribrissen Vet., injektionsvæske, suspension 24%

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her