Tribrissen Forte Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tribrissen Forte Vet. 333 + 67 mg/g premix til foderlægemiddel
 • Dosering:
 • 333 + 67 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • premix til foderlægemiddel
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Tribrissen Forte Vet. 333 + 67 mg/g premix til foderlægemiddel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Akvakultur-dyr (f.eks. fisk ), Svin

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 09121
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

20. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Tribrissen Forte Vet., premix til foderlægemiddel

0.

D.SP.NR

3089

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Tribrissen Forte Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 g pulver indeholder:

Aktive stoffer:

Sulfadiazin 333 mg

Trimethoprim 67 mg

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Premix til foderlægemiddel.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Smågrise. Fisk

4.2

Terapeutiske indikationer

Infektioner forårsaget af sulfonamid-/trimethoprimfølsomme mikroorganismer.

4.3

Kontraindikationer

Ingen.

4.4

Særlige advarsler

Ingen.

09121_spc.doc

Side 1 af 5

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Hos nyfødte dyr samt dyr med nedsat lever- og nyrefunktion kan dosering over længere tid

medføre akkumulation af TMP/sulfadiazin og metabolitter.

Brug af produktet bør baseres på følsomhedstest af bakterier isoleret fra dyret. Hvis dette

ikke er muligt, bør behandlingen baseres på lokal (regionalt eller på besætningsniveau)

epidemiologisk information om de pågældende bakteriers følsomhed.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen.

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Kan anvendes.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Indtagelse af medicineret foder afhænger af dyrenes kliniske tilstand. For at opnå den

korrekte dosering, skal koncentrationen af lægemidlet justeres under hensyntagen hertil.

Smågrise:

Enteritis:

7,5 g pulver/100 kg gris (30 mg/kg kropsvægt).

Behandlingen bør strække sig over 5-10 dage.

Nysesyge:

2,5 g pulver/100 kg gris (10 mg/kg kropsvægt).

Behandlingen bør strække sig over 21 dage.

Tribrissen Forte Vet. gives opblandet i foder.

Fisk:

7,5 g pulver/100 kg fisk (30 mg/kg kropsvægt).

Behandlingen bør strække sig over 5 dage.

Tribrissen Forte Vet. gives opblandet i foderet. Da den daglige fodermængde er afhængig

af vandtemperaturen, kan den anbefalede dosering opnås efter følgende skema:

09121_spc.doc

Side 2 af 5

Dagligt foderforbrug i % af kg kropsvægt

1,5%

Forbrug af Tribrissen

Forte Vet.

7,5 kg

5 kg

3,75 kg

2,5 kg

Indhold/t foder:

Sulfadiazin

2497 g

1665 g

1248 g

832 g

Trimethoprim

502 g

335 g

251 g

167 g

Det vil ofte være en fordel at medicinere foderet efter et fast forbrug, f.eks. 1,5% af

kropsvægten og derefter kompensere evt. øget foderbehov med normalt foder.

For at få en ensartet pulverfordeling i foderet, bør den beregnede mængde pulver først

opblandes i en mindre portion foder og derefter opblandes i den endelige fodermængde.

Hvis Tribrissen Forte Vet. skal tilblandes pelleteret foder, må der først tilsættes spiseolie i

en mængde på 1 l/25 kg pellets i en mixer. Den beregnede mængde pulver skal derefter

pustes ind i mixeren under blandingen, så pulveret kan adhærere til pellets.

4.10

Overdosering

Ingen.

4.11

Tilbageholdelsestid

Smågrise:

Slagtning:

15 dage.

Fisk:

Vandtemp.

>10

C: 40 dage.

Vandtemp.

<10

C: 80 dage.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Sulfonamider og trimethoprim inkl. derivater

ATCvet-kode: QJ 01 EW 10

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Tribrissen Vet. er et potentieret, bredspektret sulfonamid-præparat og indeholder

trimethoprim (TMP) og sulfadiazin i forholdet 1:5.

TMP og sulfadiazin er hver for sig bakteriostatiske, men har tilsammen synergistisk

baktericid virkning, idet de griber ind i to på hinanden følgende trin i bakteriernes

folinsyresyntese. Kombinationen TMP/sulfadiazins antibakterielle spektrum omfatter de

fleste grampositive og gramnegative bakterier med undtagelse af Pseudomonas,

Mycobacterium spp. og visse Proteus-stammer.

Bakteriel resistens forekommer og er plasmidbåren eller mutagen.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter peroral administration opnås maksimale serumkoncentrationer efter 1-3 timer. TMP

har et højt fordelingsvolumen (>1,2 l/kg), der medfører at vævskoncentrationer er større

end plasmakoncentrationen. Sulfadiazin har et lavt fordelingsvolumen (0,3 l/kg) og lavere

koncentrationer i væv end i plasma.

09121_spc.doc

Side 3 af 5

TMP metaboliseres i udstrakt grad og kun få procent af dosis udskilles uomdannet i urin

og fæces. Plasmahalveringstiden varierer mellem 1 og 4 timer. Sulfadiazin metaboliseres

delvist og udskilles såvel uomdannet som metaboliseret i urin og fæces.

Plasmahalveringstiden varierer mellem 2 og 4 timer.

Serumhalveringstiden for fisk er 9 dage for TMP og 24 dage for sulfadiazin ved en

vandtemperatur på 9

C. Begge komponenter udskilles hovedsageligt med galden hos fisk.

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Calciumcarbonat

6.2

Uforligeligheder

Ingen.

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning: 5 år.

Færdigblandet medicineret fiskefoder

Opbevaret i køleskab (2°C-8°C): 6 uger

Opbevaret ved temperaturer under 25°C: 7 dage

Færdigblandet medicineret svinefoder

Opbevaret i køleskab (2°C-8°C): 3 uger

Opbevaret ved temperaturer under 25°C: 7 dage

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25°C.

6.5

Emballage

Plastbeholder.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Holland

Repræsentant

MSD Animal Health A/S

Havneholmen 25

1561 København V

09121_spc.doc

Side 4 af 5

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

9121

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

21. marts 1974

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

20. november 2017

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

PREMIX

09121_spc.doc

Side 5 af 5

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her