Trental

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Trental 400 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 400 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Trental 400 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 58730
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Trental 400 mg depottabletter

Pentoxifyllin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Trental

3. Sådan skal du tage Trental

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Trental får blodet til at strømme lettere gennem

blodkarrene. Trental gør blodet mere letflydende og

nedsætter blodets tilbøjelighed til at klumpe sammen.

Du skal anvende Trental, hvis du har alvorlige

kredsløbsforstyrrelser i benene (claudicatio

intermittens) med smerter efter kort tids gang.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke

får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Trental

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Trental:

– hvis du er allergisk over for pentoxifyllin eller et af de

øvrige indholdsstoffer i Trental (angivet i afsnit 6).

– hvis du er allergisk over for andre stoffer

(methylxanthiner), der ligner pentoxifyllin. (Kaffe,

te, kakao og cola indeholder methylxanthiner).

– hvis du har eller har haft hjerneblødning.

– hvis du har eller har haft blødninger i øjets nethinde.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager

Trental, hvis du:

– lider af alvorlige forstyrrelser af hjerterytmen.

– har haft blodprop i hjertet.

– har for lavt blodtryk.

– har nedsat funktion af nyrerne (dårlige nyrer).

– har alvorlig leversygdom.

– har øget tendens til blødning eller du får

blodfortyndende medicin.

Brug af anden medicin sammen med Trental

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis

du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med lægen hvis du anvender:

– medicin mod forhøjet blodtryk eller anden medicin,

der kan nedsætte blodtrykket.

– insulin eller tabletter mod diabetes. Din diabetes

skal kontrolleres, og din diabetesmedicin skal

måske ændres.

– medicin mod astma og KOL (theophyllin). Du kan få

flere bivirkninger af din astmamedicin.

– blodfortyndende medicin af typen

vitamin K-antagonister eller blodplade-

01-2017

P182843-1

sammenklumpningshæmmere, da samtidig

behandling med Trental kan øge den

blodfortyndende effekt.

– medicin der indeholder ciprofloxacin, da samtidig

behandling med Trental kan øge risikoen for

bivirkninger.

– medicin mod for meget mavesyre (cimetidin).

Brug af Trental sammen med mad og drikke

Du skal tage Trental i forbindelse med et måltid.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du

tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du må kun anvende Trental efter lægens anvisning.

Amning

Erfaringerne med Trental er begrænsede. Du bør derfor

ikke anvende Trental, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Trental påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til

at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Trental

Tag altid Trental nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 1 tablet (400 mg) 3 gange daglig.

Brug til børn: Du må kun bruge Trental til børn efter

aftale med lægen.

Nedsat nyre- og leverfunktion: Det kan blive

nødvendigt at nedsætte dosis. Du skal følge lægens

anvisninger.

Du skal synke Trental hele med rigelig væske (mindst et

halvt glas vand) under eller lige efter et måltid. Du må

ikke knuse eller tygge depottabletterne.

Hvis du har taget for mange Trental

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har

taget mere af Trental, end der står i denne information,

eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler

dig utilpas).

De første symptomer på overdosering kan være kvalme,

hurtig hjerterytme, svimmelhed, blodtryksfald og

besvimelse. Desuden feber, uro, rødme, tab af reflekser,

kramper og kaffegrumslignende opkast.

Hvis du har glemt at tage Trental

Har du glemt at tage en tablet, fortsætter du blot med at

tage den næste tablet som ordineret. Du må ikke tage en

dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Hvis du holder op med at tage Trental

Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i

samråd med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget,

du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne – meget sjældne bivirkninger (forekommer

hos færre end 1 ud af 1.000 patienter):

– smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller

hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til

hjertemusklen (angina pectoris).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre

end 1 ud af 10.000 patienter):

– blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga.

forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt

læge eller skadestue.

– hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed,

almen sløjhed og evt. feber pga. meningitislignende

tilstand. Kontakt straks læge eller skadestue, ring

evt. 112, hvis du bliver alment sløj med hovedpine

og nakkestivhed.

– gulsot. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige – meget almindelige bivirkninger

(forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter):

– rødmen (især ved høje doser).

– trykken i maven.

– ubehag i mellemgulvet.

– oppustethed (mæthedsfornemmelse).

– kvalme.

– opkastning.

– diarré.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

– svimmelhed.

– hovedpine.

– rastløs uro.

– søvnforstyrrelser.

– kløe.

– rødme af huden.

– alvorlige allergiske reaktioner med f.eks. udslæt

(nældefeber) og hævelser eller kortåndethed/

vejrtrækningsbesvær/astmalignende anfald/

åndenød. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis

der er hævelse af ansigt, læber og tunge eller ved

besvimelse kan det være livsfarligt. Ring 112.

– hurtig, uregelmæssig hjerterytme. Kan blive

alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig

puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du

kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Sjældne – meget sjældne bivirkninger (forekommer

hos færre end 1 ud af 1.000 patienter):

– blodtryksfald (svimmelhed og besvimelse).

– blødninger i hud og slimhinder, i maven

og tyndtarmen (især hvis du har øget

blødningstendens).

Meget sjældne (forekommer hos færre end 1 ud af

10.000 patienter)

– Forhøjede levertal (transaminaser). Ingen

symptomer.

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data)

– leukopeni/neutropeni (almen sløjhed, tendens

til betændelse (infektioner) især halsbetændelse

og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide

blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber,

skal du straks kontakte læge eller skadestue.

– forstoppelse, overdreven produktion af spyt

(hypersalivation)

– udslæt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Trental utilgængeligt for børn.

Tag ikke Trental efter den udløbsdato, der står på

pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Trental indeholder:

– Aktivt stof: pentoxifyllin

– Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: Hydroxyethylcellulose, povidon,

talcum, magnesiumstearat.

Filmovertræk: Hypromellose, talcum, titandioxid

(E171), erythrosin (E127) og macrogol 8000.

Udseende og pakningsstørrelser

Trental depottabletter er pink, aflange tabletter med

præg ”ATA”.

Trental fås i pakninger med 100 depottabletter pakket

i blister.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Denne indlægsseddel blev senest ændret

januar 2017.