Tramadolhydrochlorid "Orifarm"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tramadolhydrochlorid "Orifarm" 200 mg depotkapsler
 • Dosering:
 • 200 mg
 • Lægemiddelform:
 • depotkapsler
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Tramadolhydrochlorid "Orifarm" 200 mg depotkapsler
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 53891
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Adamon SR 50 mg, 100 mg og 200 mg depotkapsler

Tramadolhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller

hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Adamon SR

Sådan skal du tage Adamon SR

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Adamon SR er et morfinlignende smertestillende lægemiddel. Adamon SR virker ved at blokere signaler i

det centrale nervesystem (hjernen og rygmarven), så smerten ikke føles så stærk.

Du kan tage Adamon SR til behandling af moderate til stærke smerter (for eksempel smerter efter en

operation eller efter en skade).

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Adamon SR

Tag ikke Adamon SR:

hvis du er allergisk over for tramadolhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Adamon SR

(angivet i pkt. 6).

hvis du tager eller inden for de sidste to uger har taget monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere)

til behandling af depression, se ”Brug af anden medicin”.

hvis du har ukontrolleret epilepsi.

hvis du har indtaget nok alkohol til at du føler dig svimmel eller beruset.

hvis du har taget mere end lægen har foreskrevet af sovemidler, nervemedicin, antidepressiva

(nervemedicin og antidepressiva virker på humøret og følelserne) eller andre smertestillende lægemidler,

der kan nedsætte din vejrtrækning eller reaktionsevne.

hvis du er på afvænning fra brug af narkotika.

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær ekstra forsigtig med at tage Adamon SR ved

længerevarende behandling, da der er sjælden risiko for at udvikle afhængighed.

i sjældne tilfælde kan Adamon SR være årsag til krampeanfald. Risikoen forøges ved doser over det

daglige maksimum og hvis man også tager nervemedicin eller antidepressive lægemidler.

tendens til afhængighed eller misbrug af lægemidler. I disse tilfælde skal Adamon SR kun tages i korte

perioder. Fortæl din læge om dette, så han/hun nøje kan overvåge din smertebehandling.

lægemidlet må ikke bruges til behandling af abstinenssymptomer hos en misbruger.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Adamon SR:

hvis du er gravid eller ammer.

hvis du har taget Adamon SR eller andre lægemidler, som indeholder tramadol gennem længere tid.

er afhængig af morfin.

hvis du har haft en allergisk reaktion på et morfinlignende lægemiddel.

hvis du har alvorlige problemer med din nyre eller lever.

hvis du for nylig har haft en hovedskade eller har meget kraftig hovedpine, der gør dig dårlig.

hvis du tidligere har haft krampeanfald eller lider af epilepsi.

hvis du lider af astma eller har vejrtrækningsproblemer.

hvis du tager nogen anden form for medicin.

hvis du skal opereres og samtidig have bedøvelse.

Brug af anden medicin sammen med Adamon SR

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du bør ikke bruge Adamon SR, hvis du er i behandling med monoaminooxidasehæmmere (MAO-

hæmmere), lægemidler som kan bruges ved behandling af depression eller parkinsonisme, eller har været

i behandling med disse inden for de sidste 14 dage.

Virkningsvarigheden og effekten af Adamon SR kan nedsættes af carbamazepin (middel mod epilepsi),

buprenorphin, nalbuphin, pentazocin (smertestillende) eller ondansetron (kvalmestillende). Din læge vil

fortælle dig om du kan anvende Adamon SR samtidig og i hvilken dosis.

Hvis du samtidig bruger serotonin-genoptagelses-hæmmere (SSRI), kan intensiteten af bivirkninger fra

disse lægemidler øges. Får du symptomer som forvirring, rastløshed, feber, svedtendens, problemer med

at koordinere dine bevægelser, øgede reflekser, muskelsammentrækninger eller diaré skal du kontakte

din læge omgående.

Du bør altid fortælle din læge, hvis du tager serotonin-genoptagelses-hæmmere (SSRI).

Medicin som bruges til at behandle epilepsi kan meget sjældent give kramper, men hvis du samtidig

tager Adamon SR er sandsynligheden for at få kramper større. Tal med din læge om dette.

Andre lægemidler, der påvirker centralnervesystemet (bl.a. alkohol, smertestillende midler, sovemidler

og beroligende midler) kan gøre dig døsig eller få dig til at besvime, hvis du samtidig tager Adamon SR.

Adamon SR kan øge effekten af blodfortyndende midler (f.eks. warfarin) og give røde misfarvninger på

huden (ekkymose).

Brug af Adamon SR sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Adamon SR i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Du bør undgå at drikke alkohol, mens du tager Adamon SR.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, bør du ikke tage Adamon SR, da der ikke er tilstrækkelig viden om sikkerhed ved

brug under graviditet. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, bør du ikke tage Adamon SR, da det går over i mælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Adamon SR virker sløvende, og at det

kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Kør ikke bil eller motorcykel og lad

være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.

Adamon SR indeholder saccharose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Adamon SR

Tag altid Adamon SR nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller på apoteket.

Kapslerne sluges hele med vand.

Ved synkebesvær kan kapslerne åbnes forsigtigt og indholdet lægges på en ske. Indholdet tages i munden og

skylles ned med vand. Sørg for at skylle hele indholdet ned. Indholdet af kapslen må ikke tygges eller

knuses.

Blister folien er børnesikret og kapslerne kan være svære at trykke ud. Tryk derfor for enden af kapslen. Når

kapslen er synlig, kan den fjernes fra blisterfolien.

Voksne og børn over 12 år:

Start dosis: 50-100 mg 2 gange dagligt, morgen og aften.

Derefter kan lægen sætte dosis op til 150 mg – 200 mg 2 gange dagligt afhængig af smertetilstanden.

Daglig dosis må ikke overstige 400 mg, medmindre det er efter aftale med lægen.

Børn under 12 år:

Adamon SR bør ikke anvendes til børn under 12 år.

Ældre:

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Adamon SR

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Adamon SR end der står i denne

information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på en overdosering kan være: Opkastning, små pupiller (myosis), træthed, krampeanfald,

vejrtrækningsbesvær og lavt blodtryk med hjerte-kredsløbs kollaps og koma.

Hvis du har glemt at tage Adamon SR

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Adamon SR

Afbryd ikke behandlingen eller ændre din dosis uden, at du har talt med din læge. Normalt er der ingen

eftervirkninger, når behandlingen med Adamon SR stoppes. Der kan dog være sjældne tilfælde, hvor

patienter, der gennem længere tid har taget Adamon SR, bliver utilpasse, hvis de pludselig stopper med at

tage Adamon SR. De kan blive ophidset, urolige, nervøse, oprevet eller hyperaktive. De kan have

søvnbesvær og mave-tarm-problemer. Hvis du oplever nogen af disse symptomer efter du er stoppet med at

tage Adamon SR, skal du kontakte din læge.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (Kan forekomme hos op til én ud 1.000 patienter):

Allergisk reaktion (f.eks. hævelser i struben eller vejrtrækningsbesvær). Ring 112.

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, øget hjertefrekvens eller besvimelse (inden for minutter til

timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock) kan være livsfarlige. Ring 112.

Epilepsilignende kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter):

Svimmelhed

Kvalme og opkastning

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):

Hovedpine

Døsighed, træthed

Forstoppelse, mundtørhed

Hedeture/svedeture

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter):

Hjertebanken, hurtig puls, lavt blodtryk, bevidsthedstab. Disse bivirkninger kan ske specielt ved

intravenøs administration eller hos fysisk stressede personer

Hudreaktioner f.eks. kløe og udslæt

Brækfornemmelser, irritation af mave-tarmkanalen (en trykkende fornemmelse i maven, oppustethed)

Sjældne bivirkninger (Kan forekomme hos op til én ud 1.000 patienter):

Ændret appetit

Forandringer i sindstilstand (f.eks. opstemthed, kortvarig nedtrykthed, forandringer i aktivitet,

forandringer i beslutningsevne og opfattelse, hallucinationer, forvirring, søvnforstyrrelser og mareridt)

Prikkende, snurrende fornemmelser, rysten

Stigning af blodtryk og langsom puls

Kraftesløshed

Vandladningsbesvær

Sløret syn

Langvarig brug kan føre til afhængighed. Abstinenssymptomer inkluderer: Ophidselse, angst, nervøsitet,

søvnvanskeligheder, rastløshed, rysten, mave-tarmproblemer, se ”Sådan skal du tage Adamon SR.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter):

Rødmen

Vertigo (fornemmelse af at tingene snurrer rundt)

Forværring af astma og vejrtrækningsproblemer

Påvirkning af leveren

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden):

Lavt blodsukker (hypoglycæmi)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides

Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Adamon SR utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25 °C. Opbevar Adamon SR i original emballage, da det er følsomt for fugt.

Brug ikke Adamon SR efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Adamon SR indeholder:

Aktivt stof: Tramadolhydrochlorid

Adamon SR 50 mg: 1 kapsel indeholder 50 mg tramadolhydrochlorid.

Adamon SR 100 mg: 1 kapsel indeholder 100 mg tramadolhydrochlorid.

Adamon SR 200 mg: 1 kapsel indeholder 200 mg tramadolhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer:

Sukker kugler (saccharose og majsstivelse); silica, kolloid vandfri; ethylcellulose; shellac; talkum; gelatine

og titandioxid (E 171). 50 mg og 200 mg depotkapsler er desuden tilsat gul jernoxid (E172). 50 mg

depotkapsler er desuden tilsat indigotin (E 132). Den trykte farve indeholder shellac; sort jernoxid (E172) og

ammoniumhydroxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Adamon SR 50 mg kapsler er mørkegrønne og mærket med T50SR i den ene ende.

Adamon SR 100 mg kapsler er hvide og mærket med T100SR i den ene ende.

Adamon SR 200 mg kapsler er gule og mærket med T200SR i den ene ende.

Pakningsstørrelser

Adamon SR fås i pakninger med 100 kapsler

Ikke alle styrker og pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

info@orifarm.com

Denne indlægsseddel blev senest revideret 10/2014.

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

Risperdal vs. Latuda

Risperdal vs. Latuda

Risperdal (risperidone) and Latuda (lurasidone hydrochloride) are antipsychotic drugs prescribed to treat schizophrenia. Risperdal is also used to treat bipolar mania and autism.

US - RxList

12-4-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DYE-FREE ADULT ALLERGY (Diphenhydramine Hydrochloride) Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DYE-FREE ADULT ALLERGY (Diphenhydramine Hydrochloride) Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed