Tramadol "Actavis"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tramadol "Actavis" 50 mg kapsler, hårde
 • Dosering:
 • 50 mg
 • Lægemiddelform:
 • kapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Tramadol "Actavis" 50 mg kapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 31829
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tramadol Actavis 50 mg kapsler

Tramadol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Tramadol Actavis

Sådan skal du tage Tramadol Actavis

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Tramadolhydrochlorid tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes centralvirkende

smertestillende medicin, som anvendes til behandling af moderate til stærke smerter.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tramadol Actavis

Tag ikke Tramadol Actavis, og tal med din læge hvis:

Du er allergisk over for tramadolhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Tramadol Actavis (angivet i pkt. 6).

Du er gravid, planlægger at blive gravid eller ammer.

Du fornyelig har indtaget alkohol, sovemedicin, anden stærk smertestillende medicin

eller medicin mod psykiske lidelser.

Du har været i behandling med monoamin oxidase hæmmere (MAO-hæmmere) inden for

de sidste to uger.

Du har alvorlig nedsat lever-, nyre- eller lunge-(vejrtræknings)funktion.

Du lider af epilepsi (anfald), der ikke reguleres af din læge.

Du er under nedtrapning af narkotika.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før du tager Tramadol Actavis, hvis du

Har været eller er alkohol- eller stofafhængig.

Har epilepsi eller lider af skader i hovedet eller forøget tryk i hjernen (kan give

øjensmerter, synsændringer eller hovedpine bag ved øjnene).

Har lever-, nyre- eller lungeproblemer (vejrtrækning), som ikke er alvorlige.

Er i chok som følge af en alvorlig skade eller efter blodtab.

Er sensitiv overfor opioider.

Andre vigtige advarsler:

Hvis smertestillende medicin mod hovedpine tages for ofte eller for længe, kan det forværre

hovedpinen.

Brug af anden medicin sammen med Tramadol Actavis

Risikoen for bivirkninger stiger:

Hvis du tager medicin, der kan medfører kramper (anfald) så som visse antidepressiva

eller medicin mod psykiske sygdomme. Risikoen for at få et anfald kan øges, hvis du

tager Tramadol Actavis på samme tid. Din læge vil fortælle, hvorvidt Tramadol

Actavis er egnet til dig.

Hvis du tager visse antidepressiva. Tramadol Actavis kan interagere med disse

lægemidler, og du kan opleve symptomer som ufrivillige, rytmiske

muskelsammentrækninger, herunder musklerne der styrer bevægelsen af øjet,

ophidselse, øget svedtendens, rysten, øgning af reflekser, øget muskelspænding,

kropstemperatur over 38 °C.

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Det gælder især:

Monoamin oxidase hæmmere (MAO-hæmmere f.eks. moclobemid), eller har været det inden

for de sidste 2 uger.

Medicin af typen opioid, herunder visse typer stærk smertestillende medicin som morfin,

petidin, buprenorfin, nalbufin og pentazocin.

Medicin, der nedsætter dine reaktioner og din vejrtrækning.

Karbamazepin (mod epilepsi eller nervesmerter).

Sovemedicin.

Cimetidin (til behandling af mavesår).

Ketoconazol eller erythromycin (til behandling af infektioner).

Ondansetron (til forebyggelse af kvalme).

Warfarin (blodfortyndende medicin).

Medicin mod depression (inklusive fluoxetin, paroxetin, amitriptylin eller lofepramin).

Medicin til behandling af angst eller psykisk sygdom.

Brug af Tramadol Actavis sammen med mad, drikke og alkohol

Du må ikke drikke alkohol, samtidig med at du tager denne medicin.

Virkningen påvirkes ikke af mad.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Tramadol Actavis, hvis du er gravid.

Amning

Du må ikke tage Tramadol Actavis, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant.

Tramadol Actavis kan gøre dig sløv, svimmel og i sjældne tilfælde sløre dit syn. Dette kan

forstærkes, hvis du drikker alkohol eller tager anden form for stærk smertestillende medicin

sammen med tramadol. Vær sikker på at du ikke er påvirket, før du køre eller betjener

maskiner.

3. Sådan skal du tage Tramadol Actavis

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl så

spørg lægen eller apoteket.

Du skal sluge kapslerne hele med et glas vand på samme tidspunkt hver dag.

Den sædvanlige dosis er:

Dosis skal justeres til intensiteten af din smerte og din individuelle smertefølsomhed. Generelt

skal du have den laveste dosis, der afhjælper smerten.

Voksne og børn over 12 år

Akutte smerter (f.eks efter en operation): Den anbefalede dosis er 1-2 kapsler 3-4 gange daglig.

Din læge vil vurdere, hvor længe du skal tage Tramadol Actavis.

Kroniske smerter

(f.eks i forbindelse med cancer): Den anbefalede startdosis er 1 kapsel eller 2

kapsler, efterfulgt af 1 kapsel eller 2 kapsler hver 4. til 6. time afhængig af din smerte.

Tag ikke flere end 8 kapsler (400 mg) indenfor 24 timer, på nær hvis andet er angivet af

din læge.

Ældre over 75 år: udskillelsen af tramadolhydrochlorid kan være forsinket. Hvis dette

gælder for dig, kan din læge anbefale forlængelse af doseringsintervallet.

Nedsat nyre- og leverfunktion: Den anbefalede dosis er 1-2 kapsler hver 12. time. Patienter

med alvorlig lever- og/eller nyrefunktion bør ikke tage Tramadol Actavis. Hvis du har mild

eller moderat nedsat lever- eller nyrefunktion, kan din læge anbefale forlængelse af

doseringsintervallet.

Brug til børn og unge: Tramadol Actavis bør ikke anvendes til børn under 12 år.

Hvor længe skal du tage Tramadol Actavis

Du bør ikke tage Tramadol Actavis længere end nødvendigt. Hvis du har brug for at blive

behandlet i en længere periode, vil din læge kontrollere dig regelmæssigt med kort

mellemrum (om nødvendigt med pauser i behandlingen), med hensyn til om du skal fortsætte

med at tage Tramadol Actavis og i hvilken dosis.

Hvis du har indtryk af, at virkningen af Tramadol Actavis er for stærk eller for svag, så tal

med din læge eller apotek.

Hvis du har taget for mange Tramadol Actavis

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du (eller en anden) har taget mere af

Tramadol Actavis, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og

du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering er sammentrækning af pupillerne, opkastning, hjerteproblemer,

træthed, koma, krampeanfald og vejrtrækningsbesvær.

Hvis du har glemt at tage Tramadol Actavis

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du har glemt at

tage en dosis, skal du tage næste dosis, så snart du kommer i tanke om det, og så tage den

næste dosis som planlagt.

Hvis du holder op med at tage Tramadol Actavis

Stop ikke behandlingen for tidligt, da du kan opleve abstinenssymptomer. Hvis du holder op

med at tage kapslerne, kan du opleve ophidselse, angst, nervøsitet, panikanfald, søvnløshed,

rysten, hyperaktivitet, stikkende fornemmelse eller øresusen.

Spørg lægen til råds, før du holder op med at tage kapslerne.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Kontakt straks lægen, hvis du oplever:

En allergisk reaktion: kløe, hududslæt, hævelser i ansigt, læber, tunge eller hals,

vejrtræknings- eller synkebesvær, sammentrækning af luftveje, forværring af eksisterende

astma, shock eller kollaps.

Nedsat åndedræt: normalt når høje doser tramadol kapsler indtages sammen med anden

medicin, der nedsætter åndedrættet.

Fortæl det til lægen, hvis du får nogle af de følgende bivirkninger, eller bemærker andre

virkninger, som ikke er listet:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Svimmelhed, kvalme.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos 1 ud af 10 behandlede):

Øget svedtendens, træthed, døsighed, søvnighed, hovedpine, mavesmerter, mundtørhed,

opkastning, forstoppelse.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos 1 ud af 100 behandlede):

Kløende udslæt, kløe, hurtigt puls, hjertebanken og pludselige hjerteproblemer, svimmelhed

ved oprejst stilling pga. for lavt blodtryk, diarre, opkastning og oppustethed.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos 1 ud af 1000 behandlede):

Ekstrem følelse af opstemthed (eufori), falsk følelse af uro (dysfori), forvirring, hallucinationer

(fornemmelse af ting, der ikke er virkelige), ændret mental tilstand (delirium), ændringer i

evnen til at tænke eller føle, søvnproblemer (inklusive mareridt), angst, prikken og stikken,

rysten, muskelkramper, anfald, besvimelse, sløret syn, lav puls, forhøjet blodtryk,

appetitændringer, muskelsvaghed, besvær med at tisse eller ude af stand til at tisse.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Rødmen.

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Ændringer i levertal (opdaget ved blodprøver), taleforstyrrelser, nedsat blodsukkerniveau.

Du kan blive afhængig af kapslerne og have svært at stoppe med at tage dem eller føle, at du

har brug for at tage dem oftere end nødvendigt. Hvis du pludselig stopper med at tage

kapslerne, kan du få abstinenser (se pkt. 3 omkring abstinenssymptomer).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk eller via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300

København S, e-mail: dkma@dkma.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Tramadol Actavis utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Tramadol Actavis over 30 ºC.

Brug ikke Tramadol Actavis efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tramadol Actavis kapsler 50 mg indeholder

Aktivt stof: tramadolhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: pregelantineret stivelse, mikrokrystallinsk cellulose (E460),

magnesiumstearat.

Kapselskal indeholder gelatine, jernoxid (E172), titandioxid (E171), indigotin (E132).

Blæk til print indeholder shellak, sort jernoxid (E172) og propylenglycol

Udseende og pakningsstørrelser

Tramadol Actavis er ugennemsigtige gule og grønne hårde gelatinekapsler.

Pakningsstørrelser: 7, 10, 20, 28, 30, 50, 100 og 112 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island.

Repræsentant i Danmark

Actavis Nordic A/S, c/o Teva Denmark, Vandtårnsvej 83A, 2860 Søborg.

Fremstiller

Actavis UK Limited, Whiddon Valley, Barnstaple, N Devon EX32 8NS,

United Kingdom.

Denne indlægsseddel blev senest revideret november 2017

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

25-4-2018

EZETIMIBE AND SIMVASTATIN Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

EZETIMIBE AND SIMVASTATIN Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Capsule [RedPharm Drug, Inc.]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Capsule [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

TERBINAFINE (Terbinafine Hydrochloride) Tablet [NorthStar Rx LLC]

TERBINAFINE (Terbinafine Hydrochloride) Tablet [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

Catapres vs. Kapvay

Catapres vs. Kapvay

Catapres and Kapvay are both forms of clonidine hydrochloride, a centrally acting alpha-agonist. Catapres and Kapvay are used to treat different disorders. Catapres is used to treat high blood pressure (hypertension) and Kapvay is and extended-release formula used to treat attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).

US - RxList

24-4-2018

Catapres vs. Minipress

Catapres vs. Minipress

Catapres (clonidine hydrochloride) and Minipress (prazosin hydrochloride) are used to treat high blood pressure (hypertension).

US - RxList

24-4-2018

DOPAMINE HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp]

DOPAMINE HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

CERTI-SINE (Phenylephrine Hydrochloride) Tablet [Certified Safety Manufacturing]

CERTI-SINE (Phenylephrine Hydrochloride) Tablet [Certified Safety Manufacturing]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

GLUCAGEN HYPOKIT (Glucagon Hydrochloride) Kit [Novo Nordisk]

GLUCAGEN HYPOKIT (Glucagon Hydrochloride) Kit [Novo Nordisk]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed