Toxan Plænerens klar til brug

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Toxan Plænerens klar til brug Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 1,5 g/l dichlorprop-P; 0,3 g/l dicamba; 5,2 g/l MCPA
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Toxan Plænerens klar til brug Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

Klarsø

05.02.18

Morten

141f+b_hh

Trim Toxan Plænerens 1 Liter

125 x 96 mm

Bar code size: 80%

Korrektur nr.: 1

Screening: -

Magenta

Black

Yellow

4

2

Cutter

guide

3

Cyan

1

Jacob

Toxan Plænerens Klar-til-brug

550962DK-A

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i etablerede græsplæner i private haver.

Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle,

fx private haveejere, og kræver ikke autorisation.

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i etablerede græsplæner i private haver.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Undgå forurening af vandmiljøet med

produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og

veje (SP 1). For at beskytte grundvandet må dette produkt ikke anvendes senere end 1. september (Spe 1).

141b_hh

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Indånding: Bring personen ud i frisk luft. Hud: Hud der har været i kontakt med produktet, vaskes med vand og sæbe.

Øjne: Fjern evt. Kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand (20-30°C) indtil irritationen ophører. Ved

vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indtagelse: Giv personen rigeligt at drikke og hold personen under opsyn.

Ved ildebefindende: Kontakt læge.

Brugsanvisning:

Hvor: Mod ukrudt i græsplæner. Toxan Plænerens klar-til-brug bekæmper hurtigt og effektivt bredbladet ukrudt som

f.eks. bellis, vejbred, kløver, mælkebøtter, pengebladet (krybende) fredløs, hønsetarm og alm. fuglegræs. Begrænset

effekt overfor ærenpris.

Hvornår: Toxan Plænerens klar-til-brug kan anvendes hele vækstperioden. Maksimalt to gange per sæson. Der skal

minimum gå 6 uger mellem hver behandling. Bedst effekt opnås, når græs og ukrudt er i god vækst (maj-juli) og

dagtemperaturen er over 12°C. Undgå at sprøjte, hvis græsset er stresset, f.eks. ved tørke eller høj varme.

Hvordan:

• Sprøjtehovedet skal indstilles på ”spray”

• Sprøjt med en afstand til græsset på mindst 30 cm.

• Sprøjt indtil bladene bliver fugtige. Ca. 30 tryksprøjt per m

Pas på vinddrift. Rammes blade på en kulturplante, skal bladene straks fjernes.

Virkning: Toxan Plænerens klar-til-brug optages gennem bladene og transporteres ned i roden,

hvor bekæmpelsen sker. Dermed ingen genvækst.

Affald: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.

Ukrudtsmiddel nr. 49-38

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelses-

middelforordningen 1107/2009.

Aktivstoffer: Dichlorprop-P 1,50 g/l (0,15% w/w),

Dicamba 0,32 g/l (0,03% w/w) og

MCPA 5,20 g/l (0,52% w/w).

Indhold: 1 liter væske. Midlet er en opløsning til brug ufortyndet.

Udløbsdato: 3 år fra produktionsdato (batchnummer), som stemplet på etiketten/flasken.

Godkendelsesindehaver: Klarsø A/S, Søholm Park 1, 2900 Hellerup

Distribution/distributør: SBM Life Science AB. Box 13, 245 21 Staffanstorp, Sweden

Forbrugerkontakt: Borup Kemi: 57560020. www.bayergarden.dk

Før

Efter

• Skader

ikke

græsset

• Ta´r hele

ukrudtet,

også roden

• Bredtvirkende

og effektivt

1 L

Klar til brug

Mod ukrudt i

græsplæner

Toxan

Plænerens

141f_hh