Touchdown Premium

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Touchdown Premium Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 360 g/l glyphosat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Touchdown Premium Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • 1-176
 • Sidste ændring:
 • 07-02-2018

Produktresumé

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

TOUCHDOWN PREMIUM

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Revisionsdato 24.02.2014

Trykdato 24.02.2014

Udgave 3

Side 1 af 11

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

TOUCHDOWN PREMIUM

Design code

A12798QA

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse

Ukrudtsmiddel

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma

Syngenta Crop Protection A/S

Strandlodsvej 44

2300 København S

Danmark

Telefon

32 87 11 00

Telefax

32 87 11 99

E-mail adresse

dk@syngenta.com

1.4 Nødtelefon

Nødtelefon

Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering iht. Forordning (EF) 1272/2008

Kronisk toksicitet for vandmiljøet.

Kategori 2

H411

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

Klassificering iht. EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF

N, Miljøfarlig

R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

2.2 Mærkningselementer

Etikettering: Forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

TOUCHDOWN PREMIUM

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Revisionsdato 24.02.2014

Trykdato 24.02.2014

Udgave 3

Side 2 af 11

Signalord

Advarsel

Faresætninger

H411

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige

virkninger.

Sikkerhedssætninger

P273

Undgå udledning til miljøet.

P391

Udslip opsamles.

P501

Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt af-

faldsmodtagelsesanlæg.

Supplerende information

EUH401

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe men-

neskers sundhed og miljøet i fare.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

Etikettering: EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF

Symbol(er)

Miljøfarlig

R-sætning(er)

R51/53

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage

uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

S-sætning(er)

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikke-

varer og foderstoffer.

Tillægsmærkning

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen

følges nøje.

2.3 Andre farer

Ingen kendte.

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2 Blandinger

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse

CAS-Nr.

EF-Nr.

Registreringsnummer

Klassificering

(67/548/EØF)

Klassificering

(FORORDNING (EF)

Nr. 1272/2008)

Koncentration

glyphosate-

diammonium

69254-40-6

R51/53

Aquatic Chronic2; H411

34 % W/W

D-Glucopyranose,

oligomeric, decyl octyl

glycosides

68515-73-1

01-2119488530-36-0000

Eye Dam.1; H318

10 - 20 % W/W

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

TOUCHDOWN PREMIUM

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Revisionsdato 24.02.2014

Trykdato 24.02.2014

Udgave 3

Side 3 af 11

Stoffer, for hvilke der foreligger EF-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit.

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger

Hav dunk, etiket eller sikkerhedsdatablad ved hånden, når Giftlinjen eller

lægen kontaktes.

Indånding

Før den tilskadekomne til frisk luft.

Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller ophørt, udfør da kunstigt ån-

dedræt.

Hold patienten varm og i ro.

Ring omgående til læge eller giftinformationen.

Hudkontakt

Forurenet tøj tages straks af.

Skyl omgående med rigeligt vand.

Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer.

Vask forurenet tøj før genbrug.

Øjenkontakt

Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15

minutter.

Fjern kontaktlinser.

Omgående lægehjælp er påkrævet.

Indtagelse

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller

etiket.

Fremprovoker IKKE opkastning.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer

Ingen information tilgængelig.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Medicinsk råd

Der er ingen specifik modgift tilgængelig.

Behandles symptomatisk.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

TOUCHDOWN PREMIUM

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Revisionsdato 24.02.2014

Trykdato 24.02.2014

Udgave 3

Side 4 af 11

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Slukningsmidler - mindre brande:

Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller kuldioxid.

Slukningsmidler - større brande:

Alkoholbestandigt skum eller vandtåge.

Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge brandens omfang.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Da produktet indeholder brændbare organiske forbindelser vil brand

fremkalde tæt sort røg med farlige forbrændingsprodukter (se punkt 10).

Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Bær heldækkende beskyttelsesdragt og selvforsynet åndedrætsværn.

Tillad ikke brandslukningsvæske at løbe i kloakafløb og vandløb.

Afkøl lukkede beholdere i nærheden af branden med vandtåge.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikker-

hedsmæssigt muligt.

Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale, (f.

eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i

henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).

Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da re-

spektive myndigheder.

6.4 Henvisning til andre punkter

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

Der henvises til bortskaffelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 13.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

TOUCHDOWN PREMIUM

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Revisionsdato 24.02.2014

Trykdato 24.02.2014

Udgave 3

Side 5 af 11

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Ingen særlige krav til brandbeskyttende foranstaltninger.

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

For personlig beskyttelse se punkt 8.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Ingen specielle opbevaringsforhold påkrævet.

Opbevar beholderne tæt lukket på et tørt, køligt og velventileret sted.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Fysisk og kemisk stabilt i mindst 2 år ved opbevaring i uåbnet original-

emballage ved tempererede omgivelser.

7.3 Særlige anvendelser

Registrerede plantebeskyttelsesmidler: For korrekt og sikker brug af dette

produkt, venligst referer til godkendelsesforholdene beskrevet på pro-

duktetiketten.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

Komponenter

Grænseværdi(er)

Type af grænseværdi

Kilde

glyphosate

10 mg/m3

8 h TWA

SYNGENTA

Følgende anbefalinger for eksponeringskontrol/personlig beskyttelse er bestemt for fremstillingen, for-

muleringen og pakningen af produktet.

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger

Indelukning og/eller adskillelse er den mest pålidelige tekniske beskyt-

telse hvis eksponering ikke kan undgås.

Omfanget af disse beskyttelsesmetoder beror på den aktuelle risiko.

Hvis luftbåren tåge eller damp dannes, brug lokalt ventilationsanlæg.

Bedøm eksponering og brug yderligere forholdsregler for at holde luft-

bårne partikler under relevant eksponeringsgrænse.

Om nødvendigt, søg yderligere arbejdshygiejniske råd.

Beskyttelsesforanstalt-

ninger

Arbejdsmæssige forholdsregler skal altid tages i brug frem for at bruge

personligt beskyttelsesudstyr.

Når personligt beskyttelsesudstyr vælges, søg sagkyndigt råd.

Personligt beskyttelsesudstyr skal være certificeret i henhold til gældende

standard.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

TOUCHDOWN PREMIUM

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Revisionsdato 24.02.2014

Trykdato 24.02.2014

Udgave 3

Side 6 af 11

Åndedrætsværn

Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt.

Åndedrætsværn med partikelfilter kan være nødvendigt indtil effektivt

teknisk udstyr er installeret.

Beskyttelse af hænder

Kemisk resistente handsker er normalt ikke nødvendige.

Vælg handsker baseret på de fysiske arbejdskrav.

Beskyttelse af øjne

Særligt udstyr er sædvanligvis ikke påkrævet.

Følg altid gældende forskrifter.

Beskyttelse af hud og krop

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Vælg beskyttelsesudstyr for hud og krop baseret på de fysiske arbejds-

krav.

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform

Væske

Form

Væske

Farve

Lysebrun til mørkebrun

Lugt

Sødlig, svag

Lugttærskel

Ingen data tilgængelige

pH-værdi

6,8 ved (25 °C)

Smeltepunkt/

Smeltepunktsinterval

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt/

Kogepunktsinterval

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

> 104 °C

Fordampningshastighed

Ingen data tilgængelige

Antændelighed (fast stof,

luftart)

Ingen data tilgængelige

Laveste eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Højeste eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Damptryk

Ingen data tilgængelige

Relativ dampvægtfylde

Ingen data tilgængelige

Massefylde

1,268 g/cm3 ved 20 °C

Opløselighed i andre opløs-

ningsmidler

Ingen data tilgængelige

Fordelingskoefficient:

n-oktanol/vand

Ingen data tilgængelige

Selvantændelsestemperatur

Ingen data tilgængelige

Termisk spaltning

Ingen data tilgængelige

Viskositet, dynamisk

71 mPa.s ved 20 °C

50 mPa.s ved 40 °C

Viskositet, kinematisk

Ingen data tilgængelige

Eksplosive egenskaber

Ikke eksplosiv

Oxiderende egenskaber

Ikke oxiderende

9.2 Andre oplysninger

Overfladespænding

42,6 mN/m

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

TOUCHDOWN PREMIUM

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Revisionsdato 24.02.2014

Trykdato 24.02.2014

Udgave 3

Side 7 af 11

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ingen information tilgængelig.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen information tilgængelig.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte.

Farlig polymerisering forekommer ikke.

10.4 Forhold, der skal undgås

Ingen information tilgængelig.

10.5 Materialer, der skal undgås

Ingen information tilgængelig.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Forbrænding eller termisk nedbrydning danner giftige og irriterende

dampe.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut oral toksicitet

LD50 hun rotte, > 5.000 mg/kg

Akut toksicitet ved ind-

ånding

LC50 han og hun rotte, > 5,12 mg/l, 4 t

De toksikologiske data er taget fra produkter med lignende sammensæt-

ning.

Akut dermal toksicitet

LD50 han og hun rotte, > 5.000 mg/kg

Hudætsning/-irritation

Kanin: Svagt irriterende

Alvorlig øjenskade/

øjenirritation

Kanin: Svagt irriterende

Respiratorisk sensibilisering

eller hudsensibilisering

Buehler Test Marsvin: Ikke hudsensibiliserende i dyreforsøg.

Kimcellemutagenicitet

glyphosate-diammonium

Viste ingen mutagene virkninger ved dyreforsøg.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

TOUCHDOWN PREMIUM

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Revisionsdato 24.02.2014

Trykdato 24.02.2014

Udgave 3

Side 8 af 11

Kræftfremkaldende egenskaber

glyphosate-diammonium

Viste ingen carcinogenvirkning ved dyreforsøg.

D-Glucopyranose, oligome-

ric, decyl octyl glycosides

Ikke klassificerbart som et humant kræftfremkaldende stof.

Fosterbeskadigelse

glyphosate-diammonium

Viste ingen teratogenvirkning ved dyreforsøg.

Reproduktionstoksicitet

glyphosate-diammonium

Viste ingen reproduktionstoksiske effekter i dyreforsøg.

D-Glucopyranose, oligome-

ric, decyl octyl glycosides

Ingen toksicitet overfor forplantningsevnen

Gentagne STOT-eksponeringer

glyphosate-diammonium

Ingen bivirkninger er blevet observeret ved kroniske toksicitetsforsøg.

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

12.1 Toksicitet

Toksicitet overfor fisk

LC50 Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel), 800 mg/l, 96 t

Baseret på testresultater med et lignende produkt.

Giftighed overfor vand-

levende hvirvelløse dyr

EC50 Daphnia magna, 160 mg/l, 48 t

Baseret på testresultater med et lignende produkt.

Giftighed overfor

vandplanter

EbC50 Desmodesmus subspicatus (grønalger), 140 mg/l, 72 t

Baseret på testresultater med et lignende produkt.

ErC50 Desmodesmus subspicatus (grønalger), > 320 mg/l, 72 t

Baseret på testresultater med et lignende produkt.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Stabilitet i vand

glyphosate-diammonium

Halveringstid for nedbrydning: 302 d

Persistent i vand.

Stabilitet i jord

glyphosate-diammonium

Halveringstid for nedbrydning: 1,4 - 19 d

Er ikke persistent i jord.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

glyphosate-diammonium

Ingen data tilgængelige

12.4 Mobilitet i jord

glyphosate-diammonium

Glyfosat er ikke mobil i jord.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

TOUCHDOWN PREMIUM

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Revisionsdato 24.02.2014

Trykdato 24.02.2014

Udgave 3

Side 9 af 11

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

glyphosate-diammonium

Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerbart eller giftigt

(PBT).

Dette stof anses ikke for at være meget persistent eller meget bioakku-

mulerbart (vPvB).

D-Glucopyranose, oligome-

ric, decyl octyl glycosides

Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerbart eller giftigt

(PBT).

Dette stof anses ikke for at være meget persistent eller meget bioakku-

mulerbart (vPvB).

12.6 Andre negative virkninger

Andre oplysninger

Klassificering af produktet er baseret på sammenlægning af koncentra-

tionerne af klassificerede komponenter.

PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere.

Affald må ikke komme i kloakken.

Hvor det er muligt foretrækkes genanvendelse frem for bortskaffelse eller

forbrænding.

Hvis genanvendelse ikke er praktisk muligt, skal bortskaffelse ske i hen-

hold til lokale regulativer.

Forurenet emballage

Tøm for resterende indhold.

Skyl beholderne tre gange.

Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for

genbrug eller bortskaffelse.

Tomme beholdere må ikke genbruges.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

TOUCHDOWN PREMIUM

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Revisionsdato 24.02.2014

Trykdato 24.02.2014

Udgave 3

Side 10 af 11

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

Vejtransport (

ADR/RID

14.1 UN-nummer:

UN 3082

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

(UN proper shipping name):

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(GLYPHOSATE DIAMMONIUM)

14.3 Transportfareklasse(r):

14.4 Emballagegruppe:

Fareetiketter:

14.5 Miljøfarer :

Havforurenende stof

Tunnelrestriktions-kode:

Søtransport(

IMDG

14.1 UN-nummer:

UN 3082

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

(UN proper shipping name):

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(GLYPHOSATE DIAMMONIUM)

14.3 Transportfareklasse(r):

14.4 Emballagegruppe:

Fareetiketter:

14.5 Miljøfarer :

Havforurenende stof

Lufttransport (

IATA-DGR

14.1 UN-nummer:

UN 3082

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

(UN proper shipping name):

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(GLYPHOSATE DIAMMONIUM)

14.3 Transportfareklasse(r):

14.4 Emballagegruppe:

Fareetiketter:

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

ingen

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

ikke anvendelig

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikker-

hed, sundhed og miljø

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemisk sikkerhedsvurdering kræves ikke for dette stof.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

TOUCHDOWN PREMIUM

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Revisionsdato 24.02.2014

Trykdato 24.02.2014

Udgave 3

Side 11 af 11

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Yderligere oplysninger

Fulde ordlyd af eventuelle R-sætninger angivet under punkt 2 og 3:

Risiko for alvorlig øjenskade.

R51/53

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirk-

ninger i vandmiljøet.

Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3.

H318

Forårsager alvorlig øjenskade.

H411

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Fuld tekst af andre forkortelser

ADR:

European Agreement Concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road

RID:

Regulations concerning the International Car-

riage of Dangerous Goods by Rail

IMDG:

International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA-DGR:

International Air Transport Association Danger-

ous Goods Regulations

LC50:

Lethal concentration, 50%

LD50:

Lethal dose, 50%

EC50:

Effective dose, 50%

GHS:

Globalt Harmoniseret System for klassificering

og mærkning af kemikalier (GHS)

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbe-

visning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndte-

ring, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti

eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke

gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre

udtrykkeligt anført i teksten.

Ændringer siden sidste version vil være fremhævet i margen. Denne version erstatter alle tidligere ver-

sioner.

Produktnavne er trademarks eller registrerede varemærker for et Syngenta Group Company.

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

26-3-2018

Kwik Trip, Inc. Issues Allergen Alert for Undeclared Fish or Shellfish on Premium Egg Salad Sandwich on Oat Multigrain Bread

Kwik Trip, Inc. Issues Allergen Alert for Undeclared Fish or Shellfish on Premium Egg Salad Sandwich on Oat Multigrain Bread

Kwik Trip, Inc. located in La Crosse, WI is issuing a voluntary recall of Kitchen’s Cravings Premium Egg Salad Sandwich on Oat Multigrain Bread because it may contain undeclared traces of imitation crab meat.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-12-2017

PPG Architectural Coatings Canada Inc. recalls Olympic Premium Deck Cleaner and CIL Scrub-Free Deck Cleaner

PPG Architectural Coatings Canada Inc. recalls Olympic Premium Deck Cleaner and CIL Scrub-Free Deck Cleaner

The caps on some of the deck cleaner containers do not provide a complete seal. Leaking product has been observed from some caps when the container is not maintained in an upright position and/or the cap does not offer sufficient resistance when opening the container impairing child-resistant characteristics. Improperly functioning packaging could result in unintentional exposure to these products and lead to serious illness, injury or death.

Health Canada

21-11-2017

Public Notification: Rhino 69 Premium 8000 contains hidden drug ingredient

Public Notification: Rhino 69 Premium 8000 contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration (FDA) is advising consumers not to purchase or use Rhino 69 Premium 8000, a product promoted for sexual enhancement. This product was identified by FDA during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-11-2017

Public Notification: Fruta Planta Life (Garcinia Cambogia Premium) contains hidden drug ingredient

Public Notification: Fruta Planta Life (Garcinia Cambogia Premium) contains hidden drug ingredient

The Food and Drug Administration (FDA) is advising consumers not to purchase or use Fruta Planta Life (Garcinia Cambogia Premium), a product promoted for weight loss. This product was identified by FDA during an examination of international mail shipments.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-10-2017

Great American Deli Issues Allergy Alert On Undeclared Egg And Soy In Premium Chicken Salad Wheatberry Sandwich

Great American Deli Issues Allergy Alert On Undeclared Egg And Soy In Premium Chicken Salad Wheatberry Sandwich

Great American Deli of Ooltewah, Tennessee is recalling 816 Premium Chicken Salad Wheatberry Sandwich Lot Number 17 198 because they have the wrong ingredient statement and contain undeclared eggs and soy. People who have an allergy or severe sensitivity to eggs or soy run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-6-2017

Public Notification: Triple Premium Zen Gold 1300mg Contains Hidden Drug Ingredients

Public Notification: Triple Premium Zen Gold 1300mg Contains Hidden Drug Ingredients

The Food and Drug Administration is advising consumers not to purchase or use Triple Premium Zen Gold 1300mg, a product manufactured by SHH Trading and promoted for sexual enhancement on various websites, and possibly sold in some retail stores.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-2-2018

PREMIUM MINERAL SUNSCREEN BROAD SPECTRUM SPF 30 (Zinc Oxide) Lotion [Eden Brands]

PREMIUM MINERAL SUNSCREEN BROAD SPECTRUM SPF 30 (Zinc Oxide) Lotion [Eden Brands]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

PERFECT V LIFTING PREMIUM BLACK MASK (Glycerin) Liquid [AVAJAR CO LTD]

PERFECT V LIFTING PREMIUM BLACK MASK (Glycerin) Liquid [AVAJAR CO LTD]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

PERFECT V LIFTING PREMIUM EYE MASK (Glycerin) Liquid [AVAJAR CO LTD]

PERFECT V LIFTING PREMIUM EYE MASK (Glycerin) Liquid [AVAJAR CO LTD]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

PERFECT V LIFTING PREMIUM MASK (Glycerin) Liquid [AVAJAR CO LTD]

PERFECT V LIFTING PREMIUM MASK (Glycerin) Liquid [AVAJAR CO LTD]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

20-12-2017

INTENSIVE HYDRATING CLEANSE PREMIUM DNA MASK PACK (Glycerin) Kit [SPARKJD Inc.]

INTENSIVE HYDRATING CLEANSE PREMIUM DNA MASK PACK (Glycerin) Kit [SPARKJD Inc.]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

BRIGHTON PROFESSIONAL PREMIUM ANTIBACTERIAL FOAM SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Staples]

BRIGHTON PROFESSIONAL PREMIUM ANTIBACTERIAL FOAM SO AP (Chloroxylenol) Liquid [Staples]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

ANGRYHEAD PREMIUM (Glycerin) Shampoo [DBIO Inc]

ANGRYHEAD PREMIUM (Glycerin) Shampoo [DBIO Inc]

Updated Date: Oct 10, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

ANGRYHEAD PREMIUM HAIR TONIC (Salicylic Acid) Liquid [DBIO Inc]

ANGRYHEAD PREMIUM HAIR TONIC (Salicylic Acid) Liquid [DBIO Inc]

Updated Date: Oct 10, 2017 EST

US - DailyMed

2-10-2017

ANGRYHEAD PREMIUM TONIC (Salicylic Acid) Liquid [DBIO Inc]

ANGRYHEAD PREMIUM TONIC (Salicylic Acid) Liquid [DBIO Inc]

Updated Date: Oct 2, 2017 EST

US - DailyMed

26-9-2017

ZEP PROVISIONS POT AND PAN PREMIUM FF (Triclosan) Liquid [Zep Inc.]

ZEP PROVISIONS POT AND PAN PREMIUM FF (Triclosan) Liquid [Zep Inc.]

Updated Date: Sep 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-9-2017

ZEP PROVISIONS POT AND PAN PREMIUM (Triclosan) Liquid [Zep Inc.]

ZEP PROVISIONS POT AND PAN PREMIUM (Triclosan) Liquid [Zep Inc.]

Updated Date: Sep 26, 2017 EST

US - DailyMed

30-8-2017

PREMIUM SUNSCREEN FACE SPF-50 (Zinc Oxide, Octinoxate) Stick [SALT AND STONE]

PREMIUM SUNSCREEN FACE SPF-50 (Zinc Oxide, Octinoxate) Stick [SALT AND STONE]

Updated Date: Aug 30, 2017 EST

US - DailyMed

30-8-2017

PREMIUM SUNSCREEN SPF-30 (Zinc Oxide, Octinoxate) Lotion [SALT AND STONE]

PREMIUM SUNSCREEN SPF-30 (Zinc Oxide, Octinoxate) Lotion [SALT AND STONE]

Updated Date: Aug 30, 2017 EST

US - DailyMed

23-8-2017

PEPTIDE VOLUME ESSENCE PREMIUM (Niacinamide, Adenosine) Cream [JCOCEU Co Ltd]

PEPTIDE VOLUME ESSENCE PREMIUM (Niacinamide, Adenosine) Cream [JCOCEU Co Ltd]

Updated Date: Aug 23, 2017 EST

US - DailyMed

1-8-2017

CVS COMPLETE HEALTH PREMIUM (Sodium Fluoride) Mouthwash [CVS Pharmacy]

CVS COMPLETE HEALTH PREMIUM (Sodium Fluoride) Mouthwash [CVS Pharmacy]

Updated Date: Aug 1, 2017 EST

US - DailyMed

31-7-2017

HAIR TREATMENT PREMIUM (Glycerin) Shampoo [NUGGELA SULE SL]

HAIR TREATMENT PREMIUM (Glycerin) Shampoo [NUGGELA SULE SL]

Updated Date: Jul 31, 2017 EST

US - DailyMed

28-7-2017

PARMA ANUS SKIN PREMIUM CLEANSER (Allantoin) Gel [PARMA KOREA.CO.LTD]

PARMA ANUS SKIN PREMIUM CLEANSER (Allantoin) Gel [PARMA KOREA.CO.LTD]

Updated Date: Jul 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-7-2017

MACOMA SENIOR PREMIUM CLEANSER (Allantoin) Gel [PARMA KOREA.CO.LTD]

MACOMA SENIOR PREMIUM CLEANSER (Allantoin) Gel [PARMA KOREA.CO.LTD]

Updated Date: Jul 28, 2017 EST

US - DailyMed

17-7-2017

AVALON PREMIUM FRENCH MILLED (Triclosan) Soap [BNP Industries Inc.]

AVALON PREMIUM FRENCH MILLED (Triclosan) Soap [BNP Industries Inc.]

Updated Date: Jul 17, 2017 EST

US - DailyMed