Touchdown Premium

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Touchdown Premium Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 360 g/l glyphosat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Touchdown Premium Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Produktresumé

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

TOUCHDOWN PREMIUM

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Revisionsdato 24.02.2014

Trykdato 24.02.2014

Udgave 3

Side 1 af 11

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

TOUCHDOWN PREMIUM

Design code

A12798QA

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse

Ukrudtsmiddel

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma

Syngenta Crop Protection A/S

Strandlodsvej 44

2300 København S

Danmark

Telefon

32 87 11 00

Telefax

32 87 11 99

E-mail adresse

dk@syngenta.com

1.4 Nødtelefon

Nødtelefon

Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering iht. Forordning (EF) 1272/2008

Kronisk toksicitet for vandmiljøet.

Kategori 2

H411

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

Klassificering iht. EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF

N, Miljøfarlig

R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

2.2 Mærkningselementer

Etikettering: Forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

TOUCHDOWN PREMIUM

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Revisionsdato 24.02.2014

Trykdato 24.02.2014

Udgave 3

Side 2 af 11

Signalord

Advarsel

Faresætninger

H411

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige

virkninger.

Sikkerhedssætninger

P273

Undgå udledning til miljøet.

P391

Udslip opsamles.

P501

Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt af-

faldsmodtagelsesanlæg.

Supplerende information

EUH401

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe men-

neskers sundhed og miljøet i fare.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

Etikettering: EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF

Symbol(er)

Miljøfarlig

R-sætning(er)

R51/53

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage

uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

S-sætning(er)

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikke-

varer og foderstoffer.

Tillægsmærkning

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen

følges nøje.

2.3 Andre farer

Ingen kendte.

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2 Blandinger

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse

CAS-Nr.

EF-Nr.

Registreringsnummer

Klassificering

(67/548/EØF)

Klassificering

(FORORDNING (EF)

Nr. 1272/2008)

Koncentration

glyphosate-

diammonium

69254-40-6

R51/53

Aquatic Chronic2; H411

34 % W/W

D-Glucopyranose,

oligomeric, decyl octyl

glycosides

68515-73-1

01-2119488530-36-0000

Eye Dam.1; H318

10 - 20 % W/W

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

TOUCHDOWN PREMIUM

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Revisionsdato 24.02.2014

Trykdato 24.02.2014

Udgave 3

Side 3 af 11

Stoffer, for hvilke der foreligger EF-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.

Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit.

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger

Hav dunk, etiket eller sikkerhedsdatablad ved hånden, når Giftlinjen eller

lægen kontaktes.

Indånding

Før den tilskadekomne til frisk luft.

Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller ophørt, udfør da kunstigt ån-

dedræt.

Hold patienten varm og i ro.

Ring omgående til læge eller giftinformationen.

Hudkontakt

Forurenet tøj tages straks af.

Skyl omgående med rigeligt vand.

Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer.

Vask forurenet tøj før genbrug.

Øjenkontakt

Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15

minutter.

Fjern kontaktlinser.

Omgående lægehjælp er påkrævet.

Indtagelse

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller

etiket.

Fremprovoker IKKE opkastning.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer

Ingen information tilgængelig.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Medicinsk råd

Der er ingen specifik modgift tilgængelig.

Behandles symptomatisk.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

TOUCHDOWN PREMIUM

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Revisionsdato 24.02.2014

Trykdato 24.02.2014

Udgave 3

Side 4 af 11

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Slukningsmidler - mindre brande:

Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller kuldioxid.

Slukningsmidler - større brande:

Alkoholbestandigt skum eller vandtåge.

Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge brandens omfang.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Da produktet indeholder brændbare organiske forbindelser vil brand

fremkalde tæt sort røg med farlige forbrændingsprodukter (se punkt 10).

Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Bær heldækkende beskyttelsesdragt og selvforsynet åndedrætsværn.

Tillad ikke brandslukningsvæske at løbe i kloakafløb og vandløb.

Afkøl lukkede beholdere i nærheden af branden med vandtåge.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikker-

hedsmæssigt muligt.

Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale, (f.

eks. sand, jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i

henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).

Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da re-

spektive myndigheder.

6.4 Henvisning til andre punkter

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8.

Der henvises til bortskaffelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 13.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

TOUCHDOWN PREMIUM

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Revisionsdato 24.02.2014

Trykdato 24.02.2014

Udgave 3

Side 5 af 11

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Ingen særlige krav til brandbeskyttende foranstaltninger.

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

For personlig beskyttelse se punkt 8.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Ingen specielle opbevaringsforhold påkrævet.

Opbevar beholderne tæt lukket på et tørt, køligt og velventileret sted.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Fysisk og kemisk stabilt i mindst 2 år ved opbevaring i uåbnet original-

emballage ved tempererede omgivelser.

7.3 Særlige anvendelser

Registrerede plantebeskyttelsesmidler: For korrekt og sikker brug af dette

produkt, venligst referer til godkendelsesforholdene beskrevet på pro-

duktetiketten.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

Komponenter

Grænseværdi(er)

Type af grænseværdi

Kilde

glyphosate

10 mg/m3

8 h TWA

SYNGENTA

Følgende anbefalinger for eksponeringskontrol/personlig beskyttelse er bestemt for fremstillingen, for-

muleringen og pakningen af produktet.

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger

Indelukning og/eller adskillelse er den mest pålidelige tekniske beskyt-

telse hvis eksponering ikke kan undgås.

Omfanget af disse beskyttelsesmetoder beror på den aktuelle risiko.

Hvis luftbåren tåge eller damp dannes, brug lokalt ventilationsanlæg.

Bedøm eksponering og brug yderligere forholdsregler for at holde luft-

bårne partikler under relevant eksponeringsgrænse.

Om nødvendigt, søg yderligere arbejdshygiejniske råd.

Beskyttelsesforanstalt-

ninger

Arbejdsmæssige forholdsregler skal altid tages i brug frem for at bruge

personligt beskyttelsesudstyr.

Når personligt beskyttelsesudstyr vælges, søg sagkyndigt råd.

Personligt beskyttelsesudstyr skal være certificeret i henhold til gældende

standard.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

TOUCHDOWN PREMIUM

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Revisionsdato 24.02.2014

Trykdato 24.02.2014

Udgave 3

Side 6 af 11

Åndedrætsværn

Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt.

Åndedrætsværn med partikelfilter kan være nødvendigt indtil effektivt

teknisk udstyr er installeret.

Beskyttelse af hænder

Kemisk resistente handsker er normalt ikke nødvendige.

Vælg handsker baseret på de fysiske arbejdskrav.

Beskyttelse af øjne

Særligt udstyr er sædvanligvis ikke påkrævet.

Følg altid gældende forskrifter.

Beskyttelse af hud og krop

Intet specielt beskyttelsesudstyr nødvendigt.

Vælg beskyttelsesudstyr for hud og krop baseret på de fysiske arbejds-

krav.

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform

Væske

Form

Væske

Farve

Lysebrun til mørkebrun

Lugt

Sødlig, svag

Lugttærskel

Ingen data tilgængelige

pH-værdi

6,8 ved (25 °C)

Smeltepunkt/

Smeltepunktsinterval

Ingen data tilgængelige

Kogepunkt/

Kogepunktsinterval

Ingen data tilgængelige

Flammepunkt

> 104 °C

Fordampningshastighed

Ingen data tilgængelige

Antændelighed (fast stof,

luftart)

Ingen data tilgængelige

Laveste eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Højeste eksplosionsgrænse

Ingen data tilgængelige

Damptryk

Ingen data tilgængelige

Relativ dampvægtfylde

Ingen data tilgængelige

Massefylde

1,268 g/cm3 ved 20 °C

Opløselighed i andre opløs-

ningsmidler

Ingen data tilgængelige

Fordelingskoefficient:

n-oktanol/vand

Ingen data tilgængelige

Selvantændelsestemperatur

Ingen data tilgængelige

Termisk spaltning

Ingen data tilgængelige

Viskositet, dynamisk

71 mPa.s ved 20 °C

50 mPa.s ved 40 °C

Viskositet, kinematisk

Ingen data tilgængelige

Eksplosive egenskaber

Ikke eksplosiv

Oxiderende egenskaber

Ikke oxiderende

9.2 Andre oplysninger

Overfladespænding

42,6 mN/m

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

TOUCHDOWN PREMIUM

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Revisionsdato 24.02.2014

Trykdato 24.02.2014

Udgave 3

Side 7 af 11

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ingen information tilgængelig.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen information tilgængelig.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte.

Farlig polymerisering forekommer ikke.

10.4 Forhold, der skal undgås

Ingen information tilgængelig.

10.5 Materialer, der skal undgås

Ingen information tilgængelig.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Forbrænding eller termisk nedbrydning danner giftige og irriterende

dampe.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut oral toksicitet

LD50 hun rotte, > 5.000 mg/kg

Akut toksicitet ved ind-

ånding

LC50 han og hun rotte, > 5,12 mg/l, 4 t

De toksikologiske data er taget fra produkter med lignende sammensæt-

ning.

Akut dermal toksicitet

LD50 han og hun rotte, > 5.000 mg/kg

Hudætsning/-irritation

Kanin: Svagt irriterende

Alvorlig øjenskade/

øjenirritation

Kanin: Svagt irriterende

Respiratorisk sensibilisering

eller hudsensibilisering

Buehler Test Marsvin: Ikke hudsensibiliserende i dyreforsøg.

Kimcellemutagenicitet

glyphosate-diammonium

Viste ingen mutagene virkninger ved dyreforsøg.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

TOUCHDOWN PREMIUM

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Revisionsdato 24.02.2014

Trykdato 24.02.2014

Udgave 3

Side 8 af 11

Kræftfremkaldende egenskaber

glyphosate-diammonium

Viste ingen carcinogenvirkning ved dyreforsøg.

D-Glucopyranose, oligome-

ric, decyl octyl glycosides

Ikke klassificerbart som et humant kræftfremkaldende stof.

Fosterbeskadigelse

glyphosate-diammonium

Viste ingen teratogenvirkning ved dyreforsøg.

Reproduktionstoksicitet

glyphosate-diammonium

Viste ingen reproduktionstoksiske effekter i dyreforsøg.

D-Glucopyranose, oligome-

ric, decyl octyl glycosides

Ingen toksicitet overfor forplantningsevnen

Gentagne STOT-eksponeringer

glyphosate-diammonium

Ingen bivirkninger er blevet observeret ved kroniske toksicitetsforsøg.

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

12.1 Toksicitet

Toksicitet overfor fisk

LC50 Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel), 800 mg/l, 96 t

Baseret på testresultater med et lignende produkt.

Giftighed overfor vand-

levende hvirvelløse dyr

EC50 Daphnia magna, 160 mg/l, 48 t

Baseret på testresultater med et lignende produkt.

Giftighed overfor

vandplanter

EbC50 Desmodesmus subspicatus (grønalger), 140 mg/l, 72 t

Baseret på testresultater med et lignende produkt.

ErC50 Desmodesmus subspicatus (grønalger), > 320 mg/l, 72 t

Baseret på testresultater med et lignende produkt.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Stabilitet i vand

glyphosate-diammonium

Halveringstid for nedbrydning: 302 d

Persistent i vand.

Stabilitet i jord

glyphosate-diammonium

Halveringstid for nedbrydning: 1,4 - 19 d

Er ikke persistent i jord.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

glyphosate-diammonium

Ingen data tilgængelige

12.4 Mobilitet i jord

glyphosate-diammonium

Glyfosat er ikke mobil i jord.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

TOUCHDOWN PREMIUM

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Revisionsdato 24.02.2014

Trykdato 24.02.2014

Udgave 3

Side 9 af 11

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

glyphosate-diammonium

Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerbart eller giftigt

(PBT).

Dette stof anses ikke for at være meget persistent eller meget bioakku-

mulerbart (vPvB).

D-Glucopyranose, oligome-

ric, decyl octyl glycosides

Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerbart eller giftigt

(PBT).

Dette stof anses ikke for at være meget persistent eller meget bioakku-

mulerbart (vPvB).

12.6 Andre negative virkninger

Andre oplysninger

Klassificering af produktet er baseret på sammenlægning af koncentra-

tionerne af klassificerede komponenter.

PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere.

Affald må ikke komme i kloakken.

Hvor det er muligt foretrækkes genanvendelse frem for bortskaffelse eller

forbrænding.

Hvis genanvendelse ikke er praktisk muligt, skal bortskaffelse ske i hen-

hold til lokale regulativer.

Forurenet emballage

Tøm for resterende indhold.

Skyl beholderne tre gange.

Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for

genbrug eller bortskaffelse.

Tomme beholdere må ikke genbruges.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

TOUCHDOWN PREMIUM

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Revisionsdato 24.02.2014

Trykdato 24.02.2014

Udgave 3

Side 10 af 11

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

Vejtransport (

ADR/RID

14.1 UN-nummer:

UN 3082

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

(UN proper shipping name):

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(GLYPHOSATE DIAMMONIUM)

14.3 Transportfareklasse(r):

14.4 Emballagegruppe:

Fareetiketter:

14.5 Miljøfarer :

Havforurenende stof

Tunnelrestriktions-kode:

Søtransport(

IMDG

14.1 UN-nummer:

UN 3082

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

(UN proper shipping name):

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(GLYPHOSATE DIAMMONIUM)

14.3 Transportfareklasse(r):

14.4 Emballagegruppe:

Fareetiketter:

14.5 Miljøfarer :

Havforurenende stof

Lufttransport (

IATA-DGR

14.1 UN-nummer:

UN 3082

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

(UN proper shipping name):

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

(GLYPHOSATE DIAMMONIUM)

14.3 Transportfareklasse(r):

14.4 Emballagegruppe:

Fareetiketter:

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

ingen

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

ikke anvendelig

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikker-

hed, sundhed og miljø

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemisk sikkerhedsvurdering kræves ikke for dette stof.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

TOUCHDOWN PREMIUM

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

Revisionsdato 24.02.2014

Trykdato 24.02.2014

Udgave 3

Side 11 af 11

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Yderligere oplysninger

Fulde ordlyd af eventuelle R-sætninger angivet under punkt 2 og 3:

Risiko for alvorlig øjenskade.

R51/53

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirk-

ninger i vandmiljøet.

Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3.

H318

Forårsager alvorlig øjenskade.

H411

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Fuld tekst af andre forkortelser

ADR:

European Agreement Concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road

RID:

Regulations concerning the International Car-

riage of Dangerous Goods by Rail

IMDG:

International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA-DGR:

International Air Transport Association Danger-

ous Goods Regulations

LC50:

Lethal concentration, 50%

LD50:

Lethal dose, 50%

EC50:

Effective dose, 50%

GHS:

Globalt Harmoniseret System for klassificering

og mærkning af kemikalier (GHS)

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbe-

visning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndte-

ring, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti

eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke

gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre

udtrykkeligt anført i teksten.

Ændringer siden sidste version vil være fremhævet i margen. Denne version erstatter alle tidligere ver-

sioner.

Produktnavne er trademarks eller registrerede varemærker for et Syngenta Group Company.

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

16-8-2018

Zakah Life Recalls Kratom Because Of Possible Health Risk

Zakah Life Recalls Kratom Because Of Possible Health Risk

Zakah Life, LLC of Ankeny, Iowa, is recalling the following Kratom products (Super Green Maeng Da Premium Kratom powder, Powerful Red Vein Bali Premium Kratom powder, Super Green Maeng Da Premium Kratom capsules, and Powerful Red Vein Bali Premium Kratom capsules) with expiration dates prior to 01/01/2023 because they have the potential of being contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weak...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-8-2018

Genius Premium Craft Boxes recalls Do-It-Yourself Slime Kits

Genius Premium Craft Boxes recalls Do-It-Yourself Slime Kits

Health Canada’s sampling and evaluation program has determined the Do-It-Yourself Slime Kits do not meet the Canadian toy safety requirements related to boric acid content.

Health Canada

19-7-2018

Portland French Bakery Issues Allergy Alert on Undeclared Soy in Seattle Sourdough Pub Buns and Franz Premium Pub Buns

Portland French Bakery Issues Allergy Alert on Undeclared Soy in Seattle Sourdough Pub Buns and Franz Premium Pub Buns

Portland French Bakery of Portland, OR is recalling 26,635 units of Seattle Sourdough Pub Bun 6pk and 8,022 units of Franz Premium Pub Buns 12pk, because it may contain undeclared SOY. People who have an allergy or severe sensitivity to soy run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

London Drugs Limited recalls Apex Premium LED Lighting Set

London Drugs Limited recalls Apex Premium LED Lighting Set

The battery box of the affected product may melt when the lights are turned on, posing fire and burn hazards.

Health Canada

12-6-2018

Dave’s Pet Food Voluntarily Recalls 95% Premium Beef Canned Dog Food Due to Potentially Elevated Levels of Thyroid Hormone

Dave’s Pet Food Voluntarily Recalls 95% Premium Beef Canned Dog Food Due to Potentially Elevated Levels of Thyroid Hormone

Dave’s Pet Food of Agawam, MA is recalling a single lot of Dave’s Dog Food 95% premium beef cans because the products potentially contain elevated levels of beef thyroid hormone.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Pious Lion Voluntary Recall Due to Possible Health Risk

Pious Lion Voluntary Recall Due to Possible Health Risk

Pious Lion located in Asheville, NC is voluntarily recalling two of their Kratom products: Pious Lion Pure Premium Potent Limited Release Pink Bali, 1 oz and Pious Lion Pure Premium Potent White Maeng DA, Bright Uplifting Energy, 4 oz due to the presence of Salmonella . Salmonella is an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhe...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.