Topsin WG

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Topsin WG Vanddispergerbart granulat
 • Lægemiddelform:
 • Vanddispergerbart granulat
 • Sammensætning:
 • 700 g/kg thiophanat-methyl
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Topsin WG Vanddispergerbart granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 561-5
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

Svampemiddel, nr. 561-5. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Thiophanat-methyl 700 g/kg (70 % w/w).

INDHOLD

:

3kg

Midlet er et vanddispergerbart granulat.

Registreringsindehaver: Nisso Chemical Europe GmbH,

Berliner Allee 42, D-40212 Düsseldorf, Tyskland

Svampemidde

Gældende fra

26. november 2015:

Dette plantebeskyttelses-

middel må kun købes af

professionelle og anvendes

erhvervsmæssigt og kræver

gyldig autorisation.

Distribution:

Nordisk Alkali

Anemonevænget 2,

4330 Hvalsø, Tlf. 4649 1171

www.nordiskalkali.dk

Holdbar i mindst 2 år efter produktions-

datoen som sammen med batchnummer

findes stemplet på emballagen.

® = Reg. varemærke fra Nisso Chemical.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, raps, blommer og kirsebær.

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Farlig ved indtagelse (H302).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Farlig ved indånding (H332).

Mistænkt for at forårsage genetiske defekter (H341).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Undgå indånding af spray (P261).

Vask hænder

og ansigt grundigt efter brug (P264).

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt (P270).

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdom

me i hvede, raps, blommer og kirsebær.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i hvede ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 71.

Må i raps ikke anvendes senere end 49 dage før høst.

Må i blommer og kirsebær ikke anvendes senere end 14 dage før høst.

Må i hvede og raps ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må i blommer og kirsebær i

kke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægeh

jælp (P308+P313).

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P301+P312).

VED KONTAKT MED HUDEN:Vask med rigeligt vand (P302+P352).Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313). Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes

inden genanvendelse (P362+P364).

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækning

en lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag

(P304+P340+P312).

2015-4

Blandinger

Topsin WG er blandbar med aktuelle svampe- og insektmidler.

Resistens

Aktivstoffet thiophanat-methyl tilhører gruppen Methyl Benzimida-

zol Carbamater (FRAC gruppe 1), hvor resistens er kendt i en del til-

fælde. For at undgå opbygning af resistente svampe er det vigtigt at

veksle mellem midler med forskellige virkemekanismer.Topsin WG må

desuden kun anvendes maksimalt 1 gang pr. sæson.

Opblanding

Fyld tanken halvt med vand og start omrøring.

Tilsæ

t Topsin WG via præparatfyldeudstyret og lad granulatet

opløse sig i tanken.

Fyld op med den resterende vandmængde og tilsæt eventuel

blandingspartner under vejs.

Udsprøjtes straks. Hold omrøringen i gang under udsprøjtningen.

Påfyldning skal

ske i

marken eller på plads med opsamling.

Rest-

sprøjtevæske fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den

behandlede afgrøde. Det er vigtigt at rengøre sprøjteudstyret grun-

digt efter brug. Husk vask med rengøringsmiddel ud- og indvendigt

og flere gange skylning af alle indvendige dele. For yderligere regler

vedrørende fyldning, tømning og rengøring af sprøjteudstyret henvi-

ses til Bekendtgørelse 1598 af 15/12/2014.

Bemærk: Det er vigtigt at sprøjtearbejdet starter med en rengjort

sprøjte.

Opbevaring

Opbevares tørt og køligt.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommu-

nale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til d

kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan

bortskaffes med dagrenovationen.

Emballagen må ikke genanvendes.

BRUGSANVISNING

Topsin WG er et systemisk svampemiddel mod lagersvampe i kirsebær og blommer, knoldbægersvamp på raps og fusarium i hvede.

Topsin WG optages af blade, knopper og rødder.

Da Topsin WG er systemisk, er midlet regnfast inden for 2 timer. Virkningen er ikke afhængig af temperaturforhold og kun meget lidt

af luftfugtigheden.

Anvendelse

Afgrøde

Skadevolder

Dosering og

Tidspunkt

Bemærkning

vandmængde

pr. ha

Kirsebær og

Gul monilia

1,2 kg

BBCH 75-81 (fra frugt

Maksimalt én behandling pr. sæson.

blommer

(Monilia spp.)

i ca. 400 l vand

har ca. halv størrelse til

Sprøjtefrist 14 dage.

begyndende frugtfarvning)

Hvede

Reduktion af aks-

1,1 kg

BBCH 59-71 (fra fuldt

Der kan ikke forventes fuld effekt.

(vinter og

fusarium og

i 150-200 l vand

udviklet aks til kerner

Maksimalt én behandling pr. sæson

vår)

mycotoxiner

har halv størrelse)

og ikke senere end st. 71.

Raps

Reduktion af

1,0 kg

BBCH 65-69 (fra 50 %

Der kan ikke forventes fuld effek

knoldbægersvamp

i 200-400 l vand

blomstring til afsluttet

Maksimalt én behandling pr. sæson.

(Sclerotinia

blomstring)

Sprøjtefrist 49 dage.

sclerotiorum)

17-4-2018

PAIN RELIEF PATCHES (Camphor, Menthol, Methyl Salicylate) Patch [Walgreen Company]

PAIN RELIEF PATCHES (Camphor, Menthol, Methyl Salicylate) Patch [Walgreen Company]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTISEPTIC (Eucalyptol, Menthol, Methyl Salicylate, Thymol) Rinse [DZA Brands, LLC]

ANTISEPTIC (Eucalyptol, Menthol, Methyl Salicylate, Thymol) Rinse [DZA Brands, LLC]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

ORIENTAL MAGIC OIL (Methyl Salicylate) Oil [Wei Yuan Trading Inc]

ORIENTAL MAGIC OIL (Methyl Salicylate) Oil [Wei Yuan Trading Inc]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

EU/3/12/1080 (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

EU/3/12/1080 (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

EU/3/12/1080 (Active substance: 4-(4-{[2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl]methyl}piperazin-1-yl)-N-({3-nitro-4-[(tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethyl)amino]phenyl}sulfonyl)-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2056 of Tue, 03 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/124/12/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

29-3-2018

CEFEPIME Injection, Powder, For Solution [WG Critical Care, LLC]

CEFEPIME Injection, Powder, For Solution [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

ESMOLOL HYDROCHLORIDE Injection [WG Critical Care, LLC]

ESMOLOL HYDROCHLORIDE Injection [WG Critical Care, LLC]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

EU/3/14/1363 (Quintiles Ireland Limited)

EU/3/14/1363 (Quintiles Ireland Limited)

EU/3/14/1363 (Active substance: 4-[[(1S,4S)-5-[[4-[4-(oxazol-2-yl)phenoxy]phenyl]methyl]-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]methyl]benzoic acid) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1818 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/131/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1714 (Quintiles Ireland Limited)

EU/3/16/1714 (Quintiles Ireland Limited)

EU/3/16/1714 (Active substance: 6'-(R)-methyl-5-O-(5-amino-5,6-dideoxy-a-L-talofuranosyl)-paromamine sulfate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1823 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/119/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-3-2018

RINSE (Eucalyptol, Menthol, Methyl Salicylate, Thymol) Mouthwash [Walgreen Co]

RINSE (Eucalyptol, Menthol, Methyl Salicylate, Thymol) Mouthwash [Walgreen Co]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

PERFORM ATOMIC HEAT (Capsaicin, Methyl Salicylate) Cream [Performance Health LLC]

PERFORM ATOMIC HEAT (Capsaicin, Methyl Salicylate) Cream [Performance Health LLC]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

PERFORM ATOMIC HEAT (Capsaicin, Methyl Salicylate) Cream [Performance Health, LLC]

PERFORM ATOMIC HEAT (Capsaicin, Methyl Salicylate) Cream [Performance Health, LLC]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

RINGMASTER RUBBING OIL (Methyl Salicylate) Liquid [Painexx Corporation]

RINGMASTER RUBBING OIL (Methyl Salicylate) Liquid [Painexx Corporation]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

ARCTIC HEAT (Menthol, Methyl Salicylate) Cream [Renu Laboratories, Inc.]

ARCTIC HEAT (Menthol, Methyl Salicylate) Cream [Renu Laboratories, Inc.]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed