Topik 100 EC

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Topik 100 EC Emulsionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Emulsionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 100 g/l clodinafop-propargyl; (~ 89,1 g/l clodinafop; 25 g/l cloquintocet-mexyl; (~ 17,7 g/l cloquintocet
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Topik 100 EC Emulsionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

www.syngenta.dk

BRUGSANVISNING

Topik

®

100 EC

Topik

®

100 EC er et ukrudtsmiddel der kun må anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vinterhvede.

01 Produktdata

Aktivstof

Clodinafop-propargyl (100 g/l)

Fareklasse

Sundhedsskadelig, Miljøfarlig

Emballage

1 liter

Opbevaring

Frostfrit

02 Godkendt anvendelse

Topik

100 EC er godkendt af Miljøstyrelsen til bekæmpelse af

ukrudt i vinterhvede.

03 Behandlingsfrister og restriktioner

Må ikke anvendes senere end 3 måneder før høst. Må ikke

anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer

mv.).

04 Virkemåde og virkningsspektrum

Topik

er et selektivt ukrudtsmiddel til bekæmpelse af græs-

ukrudt i vinterhvede.

Topik

indeholder aktivstoffet clodinafop-propargyl samt en

såkaldt "safener", der er med til at sikre, at der ikke sker nogen

skade på afgrøden. Aktivstoffet i Topik

optages gennem græs-

ukrudtets blade og en tilsætning af "Super" olie (33-E olie) er

med til at sikre en bedre bladoptagelse - og dermed en bedre

virkning. Derfor bør man ved behandling med Topik

tilsætte

f.eks 0,5 liter pr. ha.

Topik

er systemisk, og virkningshastigheden afhænger af de

aktuelle vejrforhold. Generelt kan siges, at græsukrudtet stopper

deres vækst efter 2-3 dage. Total nedvisning iagttages efter 2-4

uger.

Topik

udsprøjtes når ukrudtet er fremspiret, men inden det

bliver for stort jf. effekttabel.

05 Afgrøder, dosering og sprøjtetidspunkt

Topik

har effekt imod en lang række græsukrudtsarter, hvoraf

de vigtigste er agerrævehale, alm. rapgræs, vindaks, alm. rajgræs,

italiensk rajgræs og flyvehavre. Græsukrudtets størrelse spiller en

vigtig rolle,- jo mindre græsserne er på sprøjtetidspunktet, jo

bedre bliver bekæmpelsen. For at opnå tilstrækkelig effekt mod

vindaks, alm. rajgræs og italiensk rajgræs tilrådes bekæmpelse

om efteråret. Flyvehavre bekæmpes om foråret, hvor det også er

muligt at få en god bekæmpelse af agerrævehale, alm. rapgræs og

en række af kulturgræsserne (timo-the, engsvingel og engrap-

græs).

2006–01 Brugsanvisning • Topik •• side 1 (2)

Nedsat følsomhed/resistens

Sprøjtning med dårlig effekt, ensidig sædskifte og anvendelse af

reduceret jordbehandling øger risikoen for at der opstår mindre

følsomme græsser. Overfor Agerrævehale er der specielt i udlan-

det men også i Danmark fundet nedsat følsomhed overfor Topik

og andre ukrudtsmidler i samme kemiske gruppe og fra andre

kemiske grupper. Undgå derfor gentagen anvendelse af midler

med samme virkemekanisme men skift mellem midler fra

forskellige virkningsgrupper.

Dosering

For både efterårs- og forårsbehandling gælder at doseringen for

Topik

100 EC er 0,4 l/ha, og at der skal tilsættes 0,5 l "Super"

olie (33-E olie) pr. ha for at opnå den bedste effekt).

Afgrøde: Vinterhvede

Græsukrudt

Dosering Sprøjtetidspunkt

Effekt *

)

(l/ha)

(følger ukrudtets

udviklingsstadie BBCH-skala)

Flyvehavre

Stadie 13-29 (29 absolut seneste

anvendelsestidspunkt) fra 3 blade

til slutningen af buskningsperioden.

*****

Alm. rapgræs

Stadie 13-29 (29 absolut seneste

anvendelsestidspunkt) fra 3 blade

til slutningen af buskningsperioden.

*****

Agerrævehale

Stadie 13-29 (29 absolut seneste

anvendelsestidspunkt) fra 3 blade

til slutningen af buskningsperioden.

*****

Vindaks

Bedst stadie 11-13 ved i gns.

ca. 2 1/2 blad.

Senest stadie 25 om foråret.

****

Alm. rajgræs

Bedst stadie 11-13 ved i gns.

ca. 2 1/2 blad.

Senest stadie 25 om foråret.

****

Italiensk

Bedst stadie 11-13 ved i gns.

rajgræs

ca. 2 1/2 blad.

Senest stadie 25 om foråret.

****

***** = 95-100 % effekt, ****= 85-94 % effekt

06 Sprøjteteknik, rengøring m.m.

Dyse

Tryk (bar)

Hastighed (km/t)

Vand (l/ha)

Hardi ISO 02

Hardi ISO 025

Syngenta Crop Protection A/S, Strandlodsvej 44, 2300 København S

Tel 32 87 11 00, Fax 32 87 11 99, E-mail: dk.syngenta@syngenta.com

www.syngenta.dk

2006–01 Bruksanvisning

• T

opik •• side 2 (2)

Tilberedning af sprøjtevæsken:

Fyld sprøjtetanken halvt med vand, tilsæt den beregnede

mængde Topik

100 EC. Tilsæt olie samt resten af vandet under

omrøring. Efter 5-10 minutters omrøring er sprøjtevæsken klar

til brug. Sprøjtevæsken bør udsprøjtes få timer efter blanding.

Rengøring af sprøjteudstyr

Rengør sprøjten grundigt udvendigt og indvendigt umiddelbart

efter brug.

HUSK, at skyllevandet ikke må komme i kontakt med brønde, dræn

eller kloakker. Findes der ikke en egnet vaskeplads med fast under-

lag, opsamling og afledning (til gyllebeholder) rengøres sprøjten

bedst i marken.

TANKSPULEDYSE MONTERET

Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktivér

alle haner/ventiler, hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra

det selvrensende filter udløses.

1) Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.

2) Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent

vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte

skyllevandet ud gennem bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes

ud over den afgrøde, der lige er behandlet.

3) Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten (100 - 150 l /

1000 l tank), tilsæt 0,5 l All Clear Extra pr. 100 l vand. Sprøjt

lidt af vaskevandet ud gennem bom/dyser, så disse sættes i blød.

Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter,

inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet

kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet.

HUSK: Det er altid bedre at skylle flere gange med en mindre

mængde skyllevand, end få gange med en større mængde skyllevand.

4) Dyser og sier afmonteres og renses med samme vaskeblan-

ding.

5) Skyl tanken grundigt i 5 min. med rent vand. Skyllevandet

sprøjtes ud gennem bom/dyser. Ved brug af tankspuledyse og

rentvandstank klares punkt 2) også ude i marken. Hvis man har

tilstrækkeligt rent vand, kan punkt 3) også startes i marken og

omrøringen fortsættes, mens man kører hjem.

INGEN TANKSPULEDYSE MONTERET

I stedet for at anvende 10 - 15% af tankkapaciteten under punkt

3) (vaskningen), skal tanken fyldes helt.

Tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt

affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevan-

det hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke bruges til

opbevaring af andre bekæmpelsesmidler.

07 Optimale virkningsforhold

Vinddrift:

Ved behandling op til naboafgrøder, hvor der dyrkes vinterbyg,

vårbyg eller havre, bør vinddrift over i disse marker undgås.

Vejrforhold

Topik

er regnfast 1/2 - 1 time efter udsprøjtning. Topik

er uaf-

hængig af temperaturer. Betingelsen for virkning er at planten

er i vækst og bladene dækkes af sprøjtevæsken.

08 Tankblanding

Bland aldrig Topik

100 EC sammen med mere end ét produkt.

Alle nævnte produkter kan anvendes i tankblanding med Topik

100 EC under forudsætning, at brugstidspunktet for begge pro-

dukter er sammenfaldende. Uanset hvilken blandingspartner der

anvendes skal begge etiketteforskrifter overholdes.

Topik

100 EC er blandbart med følgende plantebeskyttel-

sesmidler:

Ukrudtsmidler

Boxer

Synergy

Express

Harmony

Harmony

Plus

Oxitril

, Ally

, Stomp

, DFF

og Lexus

Mikronæringsstoffer

Midler baseret på chelat.

Ved blanding med andre produkter skal der iblandes olie.

Undtaget er dog ved blanding med Oxitril, hvor der ikke må

tilsættes olie.

09 Omsåning - efterfølgende afgrøder

Behandling med Topik

indebærer ingen begrænsning i valg af

efterfølgende afgrøde, det være sig ved et normalt sædskifte eller

hvis afgrøden er udvintret.

10 Anerkendelse

Topik

er anerkendt af Danmarks JordbrugsForskning til be-

kæmpelse af rajgræs og vindaks i vinterhvede med 0,4 l Topik

+ 0,5 l Sun oil 33E pr. ha. om efteråret når græsukrudt har 2-3

blade.

Boxer

+ Topik

er anerkendt af DJF til bekæmpelse af fugle-

græs, hyrdetaske, enårig rapgræs, rajgræs, agerrævehale, vindaks,

rød tvetand og storkronet ærenpris i vinterhvede med 2,0 l/ha

Boxer

+ 0,2 l/ha Topik

+ 0,5 l/ha Sun Oil 33E på afgrødens

stadie 12-13.

For mere information om produktet se vores hjemmeside

www.syngenta.dk

Registrerede varemærker:

Syngenta Group Company: Boxer

®

, Synergy

®

, Topik

®

BASF: Stomp

®

Bayer: Oxitril

®

, DFF

®

DuPont: Ally

®

, Express

®

, Harmony

®

, Lexus

®

17-11-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance clodinafop (variant evaluated clodinafop‐propargyl)

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance clodinafop (variant evaluated clodinafop‐propargyl)

Published on: Fri, 16 Nov 2018 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authorities of the rapporteur Member State Greece and co‐rapporteur Member State Germany for the pesticide active substance clodinafop‐propargyl are reported. The context of the peer review was that required by Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative uses of clodinafop‐p...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

20-10-2018

Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411): 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide from chemical group 30 (miscellaneous substances)

Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411): 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide from chemical group 30 (miscellaneous substances)

Published on: Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200 EFSA was requested to deliver a scientific opinion on the implications for human health of the flavouring substance 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide [FL‐no: 16.133], in the Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411), according to Regulation (EC) No 1331/2008 of the European Parliament and of the Council. The substance has not been reported to occur in natural source materials of botanical or animal origin. It is intende...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.