Tomahawk 180 EC

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tomahawk 180 EC Emulsionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Emulsionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 180 g/l fluroxypyr
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Tomahawk 180 EC Emulsionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Ved behandling af korn må produktet ikke anvendes nærmere end 5 meter fra vandmiljøet, vandløb søer m.v., for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

ANETOM5LT/01/A

Tomahawk

®

200 EC

5 L ℮

Scan for brug

Analyse:

Fluroxypyr 200 g/l (20,6% w/w) (som syre) 288 g/l (29,6% w/w) som

1-metylheptylester

Formulering:

Midlet er et emulgerbart koncentrat (EC)

Ukrudtsmiddel nr.: 396-60

Virkemåde: HRAC 0

Midlet indeholder Solvent Naphta (råolie), tung aromatisk.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen

1107/2009.

Fabrikationsnummer og produktionsdato: se emballagen

Holdbarhed: Minimum 2 år fra produktionsdatoen

Godkendelsesindehaver:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden

Holland

www.adama.com

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i

korn med og uden udlæg af græs, fodermajs, græs til hø/

ensilage, frøgræs, plæner og golfbaner.

Gældende fra 26. november 2015: Dette

plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig

autorisation.

Productname

Tomahawk® 200 EC

Country

Denmark

Package size

Label code

ANETOM5LT/01/B

Label dimensions

148 x 160 (hxw)

Name

Taco Plinck

Label date

Sept 2015

Draft

Approved

ADAMA Agan Ltd.

SPECIMEN

ADVARSEL OG FØRSTEHJÆLP

BRUGSANVISNING

ANETOM5LT/01/B

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn med og uden udlæg af græs, fodermajs, græs til hø/ensilage, frøgræs, plæner og

golfbaner.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig

autorisation.

FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og

miljøet i fare (EUH401).

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304).

Forårsager alvorlig øjenskade (H318).

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H336).

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud (EUH066).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Undgå indånding af spray (P261).

Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og

udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt

lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan

medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn

med og uden udlæg af græs, fodermajs, græs til hø/ensilage,

frøgræs, plæner og golfbaner.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i korn ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 45.

Må i fodermajs ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 16.

Behandlede arealer må ikke afgræsses før 7 dage efter behandling

Må i græs ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer

mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må i vintersæd ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer

mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må i græs og vintersæd ikke anvendes nærmere end 5 m fra §3-områder for at

beskytte vilde planter (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt

produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket (P403+P233).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).Må ikke opbevares sammen med

fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Fremkald IKKE opkastning. (P301+P310+P331).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352).

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i

tilfælde af ubehag (P304+P340+P312).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge (P305+P351+P338+P310).

Productname

Tomahawk® 200 EC

Country

Denmark

Package size

Label code

ANETOM5LT/01/B

Label dimensions

148 x 160 (hxw)

Name

Taco Plinck

Label date

Sept 2015

Draft

Approved

UN 3082

Ukrudtsmiddel

Tomahawk

®

200 EC

SPECIMEN

ADVARSEL OG FØRSTEHJÆLP

BRUGSANVISNING

ANETOM5LT/01/B

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn med og uden udlæg af græs, fodermajs, græs til hø/ensilage, frøgræs, plæner og

golfbaner.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig

autorisation.

FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og

miljøet i fare (EUH401).

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304).

Forårsager alvorlig øjenskade (H318).

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H336).

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud (EUH066).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Undgå indånding af spray (P261).

Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og

udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt

lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan

medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn

med og uden udlæg af græs, fodermajs, græs til hø/ensilage,

frøgræs, plæner og golfbaner.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i korn ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 45.

Må i fodermajs ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 16.

Behandlede arealer må ikke afgræsses før 7 dage efter behandling

Må i græs ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer

mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må i vintersæd ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer

mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må i græs og vintersæd ikke anvendes nærmere end 5 m fra §3-områder for at

beskytte vilde planter (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt

produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket (P403+P233).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).Må ikke opbevares sammen med

fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Fremkald IKKE opkastning. (P301+P310+P331).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352).

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i

tilfælde af ubehag (P304+P340+P312).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge (P305+P351+P338+P310).

Productname

Tomahawk® 200 EC

Country

Denmark

Package size

Label code

ANETOM5LT/01/B

Label dimensions

148 x 160 (hxw)

Name

Taco Plinck

Label date

Sept 2015

Draft

Approved

UN 3082

Ukrudtsmiddel

Tomahawk

®

200 EC

Åbnes her

SPECIMEN

BRUGSANVISNING

BRUGSANVISNING

Tomahawk

200 EC er et systemisk virkende ukrudtsmiddel til bekæmpelse af

tokimbladet ukrudt om foråret i vintersæd, vårsæd, vårsæd med udlæg af græs,

fodermajs og på græsarealer. Tomahawk

200 EC optages primært gennem

bladene. På følsomme ukrudtsarter kan man normalt se virkningen 1-2 dage efter

behandlingen. Tilvæksten stopper og ukrudtsplanterne vil visne bort i løbet af 2-3

uger.

ANVENDELSE

Korn:

Tomahawk

200 EC anvendes i vinter- og vårsæd fra det tidlige forår og frem til

afgrødens stadie 45 – fanebladets bladskede opsvulmet. Behandlede arealer kan også

høstes til grønkorn og helsæd. Tomahawk

200 EC kan også anvendes i kornafgrøder

med udlæg af græs, men ikke hvis udlægget indeholder kløver, lucerne eller andre

bælgplanter. Ved bekæmpelse af burresnerre vil der kun være effekt på de planter, der

er spiret frem på behandlingstidspunktet.

Fodermajs:

I fodermajs kan Tomahawk

200 EC anvendes alene eller i blanding med andre

ukrudtsmidler. Tomahawk

200 EC anvendes når majsen har 3-6 blade (BBCH 13-16).

Græs:

Tomahawk

200 EC anvendes især til bekæmpelse af skræpper, mælkebøtter, nælder

og brandbæger i vedvarende græsarealer. Skræpper behandles, når de har nået deres

fulde rosetstadium og stængeldannelsen er begyndt. Mælkebøtter behandles, når

disse har nået deres fulde rosetstadium. Vår- og engbrandbæger behandles i det

tidlige forår. Der kan være behov for at behandle arealerne efterfølgende på grund

af en lang fremspringsperiode. Dette skal være med et andet ukrudtsmiddel, da

Tomahawk

200 EC kun må anvendes en gang årligt. Behandlede arealer må ikke

afgræsses tidligere end 7 dage efter behandling.

KLIMAFORHOLD

Tomahawk

200 EC er relativ uafhængig af luftfugtigheden, hvilket betyder, at man

opnår samme sikre effekt ved en behandling i løbet af dagen, som ved en behandling

om morgenen. Tomahawk

200 EC anvendes med god virkning, når temperaturen er

over 7-8°C. Behandling med Tomahawk

200 EC frarådes, når ukrudtet er under stress

på grund af tørke, vandlidende jord, meget høje dagtemperaturer, samt i perioder

med nattefrost omkring behandlingstidspunktet.

SPECIMEN

ANVENDELSE AF TOMAHAWK

®

200 EC

Afgrøde

Afgrødestadie

Dosering

(L/ha)

Vandmængde

(L/ha)

Bemærkninger

Vinterhvede,

vinterbyg, rug,

triticale

med og uden

udlæg af græs

30-45

0,35 - 0,7

100-300

Vårhvede,

vårbyg, havre

med og uden

udlæg af græs

12-45

0,35 - 0,5

100-300

Fodermajs

13-16

100-300

I kombination med

andre herbicider

Græs til hø/

ensilage, plæner

og golfbaner

13-45

1,3 – 1,8

100-400

Behandlingsfrist 7 dage

før afgræsning.

Må kun anvendes 1 gang

årligt

Frøgræs

12-15

0,75

100-300

Behandlingsfrist 7 dage

før evt afgræsning.

Må kun anvendes 1 gang

årligt

Må ikke anvendes senere

end 31. august.

Dosering og ukrudtsspektrum:

Tomahawk

200 EC er specielt velegnet til bekæmpelse af følgende ukrudtsarter.

Ukrudt

0,5-0,6 L/ha

0,6-0,7 L/ha

Burresnerre

Op til

15 cm

30 cm

Forglemmigej

Op til

10 cm

20 cm

Fuglegræs

Op til

10 cm

20 cm

Hanekro

Op til

2-4 blade

4-6 blade

Vejpileurt

Op til

4 blade

6 blade

Desuden har Tomahawk

200 EC god effekt på agersnerle, haremad, jordrøg,

mælkebøtte, nælde, pengeurt, skræppe og tvetand når ukrudtet har 2-4 blade.

SPECIMEN

Resistens

Aktivstoffet i Tomahawk

200 EC, fluroxypyr, tilhører gruppe O i henhold til HRAC

og har auxinvirkning. Risikoen for udvikling af resistens anses for at være meget lille

ved anvendelse af Tomahawk

200 EC. For nærværende er der ikke kendte tilfælde af

resistens overfor fluroxypyr.

For at undgå udvikling af resistens hos ukrudtsarterne anbefales følgende:

• Følg skadetærsklen

• Sprøjtning bør udføres under optimale betingelser

• Ved behov for at gentage behandlingen bør der bruges et produkt med en anden

virkningsmekanisme

• Brug den bedste sprøjte teknologi

TANKBLANDINGER

Tomahawk

200 EC kan blandes med andre ukrudtsmidler, hvorved antallet af

ukrudtsarter, som bekæmpes, udvides. Tomahawk

200 EC kan tankblandes med

de fleste almindelige svampe-, insekt- og stråforkortnings midler samt med

mikronæringsstoffer som tokomponent blandinger.

SPRØJTETEKNIK

Tilberedning af sprøjtevæsken:

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden

tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været

anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Sprøjtebeholderen fyldes halvt med vand og omrøring startes.

Præparatfyldeudstyr

Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede

mængde Tomahawk

200 EC, som herefter suges op i sprøjtetanken (dunken omrystes

kraftigt inden tilsætning). Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt.

tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil indtil

der ikke er synlige spor af Tomahawk

200 EC i fyldestationen. Blandingen sprøjtes ud

straks.

Direkte injektion

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat

automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og

afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af

systemet. Vaskevandet sprøjtes ud under kørsel på det behandlede areal.

Hvor der er risiko for afdrift til søer og vandløb, bør der anvendes ”lowdrift” dyser.

SPECIMEN

Forslag til dysevalg, tryk, hastighed og vandmængde.

Forslag til sprøjteteknik (normale forhold):

Dyse

Vand (L/ha)

Tryk (bar)

Hastighed (km/t)

ISO F 015

ISO F 025

ISO F 03

Forslag til sprøjteteknik ved risiko for afdrift (“Low drift”):

Dyse

Vand (L/ha)

Tryk (bar)

Hastighed (km/t)

ISO LD 015

ISO LD 025

ISO LD 03

Rengøring

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken eller

på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på

vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til

indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank

med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæsken kan fortyndes og at der

kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæsken skal på passende

vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den

maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).

Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det

sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og

dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i

egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsen vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter

til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af

18. december 2014.

BEMÆRK

Strå og plantemateriale som er behandlet med Tomahawk

200 EC bør ikke anvendes

i drivhuse eller til kompost. Ved udsprøjtning af Tomahawk

200 EC bør der tages

hensyn til følsomme afgrøder, især læggekartofler. Det gælder også vinddrift.

SPECIMEN

LAGRING

Tomahawk

200 EC opbevares i originale lukkede beholdere ved temperaturer over

0°C.

TOM EMBALLAGE

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for

affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for

farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme

beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges

PRODUKTANSVAR

ADAMA fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er

opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.

Ved tvivlsspørgsmål bedes De venligst rette henvedelse til Deres leverandør.

Vigtigt: Læs altid advarselsteksten før brug.

SPECIMEN

4 x 5 L

ANETOMDK5LT/01/C1

Tomahawk

®

200 EC

Productname

Tomahawk® 200 EC

Country

Denmark

Package size

4x5 L

Label code

ANETOMDK5LT/01/C1

Label dimensions

180 x 320 (hxw)

Name

Taco Plinck

Label date

Sept 2015

Draft

Approved

Tomahawk

®

200 EC

Analyse:

Fluroxypyr 200 g/l (20,6% w/w) (som syre) 288 g/l (29,6% w/w)

som 1-metylheptylester

Formulering:

Midlet er et emulgerbart koncentrat (EC)

Ukrudtsmiddel nr.: 396-60

Virkemåde: HRAC 0

Midlet indeholder Solvent Naphta (råolie), tung aromatisk.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen

1107/2009.

Fabrikationsnummer og produktionsdato: se emballagen

Holdbarhed: Minimum 2 år fra produktionsdatoen

Godkendelsesindehaver:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden

Holland

www.adama.com

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i

korn med og uden udlæg af græs, fodermajs, græs til hø/

ensilage, frøgræs, plæner og golfbaner.

Gældende fra 26. november 2015: Dette

plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig

autorisation.

ADAMA Agan Ltd.

SPECIMEN

ANETOMDK5LT/01/C2

Scan for brug

UN 3082

Productname

Tomahawk® 200 EC

Country

Denmark

Package size

4x5 L

Label code

ANETOMDK5LT/01/C2

Label dimensions

180 x 320 (hxw)

Name

Taco Plinck

Label date

Sept 2015

Draft

Approved

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn med og uden udlæg af græs, fodermajs, græs til hø/ensilage, frøgræs, plæner og

golfbaner.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver

gyldig autorisation.

FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og

miljøet i fare (EUH401).

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene (H304).

Forårsager alvorlig øjenskade (H318).

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed (H336).

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud (EUH066).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Undgå indånding af spray (P261).

Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og

udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt

lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn med og uden udlæg af

græs, fodermajs, græs til hø/ensilage, frøgræs, plæner og golfbaner.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i korn ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 45.

Må i fodermajs ikke anvendes senere end vækststadie BBCH 16.

Behandlede arealer må ikke afgræsses før 7 dage efter behandling

Må i græs ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte

organismer, der lever i vand (SPe3).

Må i vintersæd ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte

organismer, der lever i vand (SPe3).

Må i græs og vintersæd ikke anvendes nærmere end 5 m fra §3-områder for at beskytte vilde planter (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær

overfladevand (SP1).

Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket (P403+P233).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge. Fremkald IKKE opkastning. (P301+P310+P331).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352).

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde

af ubehag (P304+P340+P312).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge (P305+P351+P338+P310).

Tomahawk

®

200 EC

Analyse:

Fluroxypyr 200 g/l (20,6% w/w) (som syre) 288 g/l (29,6% w/w)

som 1-metylheptylester

Formulering:

Midlet er et emulgerbart koncentrat (EC)

Ukrudtsmiddel nr.: 396-60

Virkemåde: HRAC 0

Midlet indeholder Solvent Naphta (råolie), tung aromatisk.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen

1107/2009.

Fabrikationsnummer og produktionsdato: se emballagen

Holdbarhed: Minimum 2 år fra produktionsdatoen

Godkendelsesindehaver:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden

Holland

www.adama.com

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i

korn med og uden udlæg af græs, fodermajs, græs til hø/

ensilage, frøgræs, plæner og golfbaner.

Gældende fra 26. november 2015: Dette

plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig

autorisation.

SPECIMEN

Productname

Tomahawk® 200 EC

Country

Denmark

Package size

30x20 L

Label code

ANETOMDK5LT/01/X

Label dimensions

210 x 297 (hxw)

Name

Taco Plinck

Label date

Sept 2015

Draft

Approved

ANETOMDK5LT/01/X

ADAMA

Northern Europe B.V.

TOMAHAWK

®

200 EC

30 x 20 L

SPECIMEN

27-7-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Ilumetri, tildrakizumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Ilumetri, tildrakizumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Gefitinib Mylan, gefitinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Gefitinib Mylan, gefitinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Kigabeq, vigabatrin, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Kigabeq, vigabatrin, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Kalydeco, ivacaftor, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Kalydeco, ivacaftor, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Hulio, adalimumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Hulio, adalimumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Mekinist, trametinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Mekinist, trametinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Tafinlar, dabrafenib, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Tafinlar, dabrafenib, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Verzenios, abemaciclib, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Verzenios, abemaciclib, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Xerava, eravacycline, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Xerava, eravacycline, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Onpattro, patisiran, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Onpattro, patisiran, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Nucala, mepolizumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Nucala, mepolizumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Xarelto, rivaroxaban, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Xarelto, rivaroxaban, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Symkevi, tezacaftor / ivacaftor, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Symkevi, tezacaftor / ivacaftor, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Abseamed, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Abseamed, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Blincyto, blinatumomab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Blincyto, blinatumomab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Binocrit, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Binocrit, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Imfinzi, durvalumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Imfinzi, durvalumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Mektovi, binimetinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Mektovi, binimetinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Braftovi, encorafenib, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Braftovi, encorafenib, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Udenyca, pegfilgrastim, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Udenyca, pegfilgrastim, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Darzalex, daratumumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Darzalex, daratumumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Slenyto, melatonin, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Slenyto, melatonin, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Pelgraz, pegfilgrastim, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Pelgraz, pegfilgrastim, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Keytruda, pembrolizumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Keytruda, pembrolizumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Yervoy, ipilimumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Yervoy, ipilimumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Rapamune, sirolimus, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Rapamune, sirolimus, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Jinarc, tolvaptan, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Jinarc, tolvaptan, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Lenvima, lenvatinib, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Lenvima, lenvatinib, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Mepsevii, vestronidase alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Mepsevii, vestronidase alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Veyvondi, vonicog alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Veyvondi, vonicog alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Dexdor, dexmedetomidine, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Dexdor, dexmedetomidine, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Nerlynx, neratinib, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Nerlynx, neratinib, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Kymriah, tisagenlecleucel, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Kymriah, tisagenlecleucel, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Inovelon, rufinamide, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Inovelon, rufinamide, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: RoActemra, tocilizumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: RoActemra, tocilizumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Cablivi, caplacizumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Cablivi, caplacizumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-6-2018

Pending EC decision: Longrange, eprinomectin, Opinion date: 21-Jun-2018

Pending EC decision: Longrange, eprinomectin, Opinion date: 21-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Nityr, nitisinone, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Nityr, nitisinone, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Aimovig, erenumab, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Aimovig, erenumab, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Rxulti, brexpiprazole, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Rxulti, brexpiprazole, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Myalepta, metreleptin, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Myalepta, metreleptin, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Hyrimoz, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Hyrimoz, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Hefiya, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Hefiya, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Xeljanz, tofacitinib, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Xeljanz, tofacitinib, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Halimatoz, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Halimatoz, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Tegsedi, inotersen, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Tegsedi, inotersen, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Trazimera, trastuzumab, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Trazimera, trastuzumab, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.