Tolterodin "Pfizer"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tolterodin "Pfizer" 4 mg depotkapsler, hårde
 • Dosering:
 • 4 mg
 • Lægemiddelform:
 • depotkapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Tolterodin "Pfizer" 4 mg depotkapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 48107
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tolterodin Pfizer, 2 mg og 4 mg, depotkapsler, hårde

Tolterodintartrat

Bemærk at Tolterodin Pfizer 2 mg depotkapsler svarer til andre tolterodin depotkapsler, hvor styrken

er angivet som 1,4 mg. Det er to forskellige måder at angive den samme mængde af det virksomme

stof (tolterodin) på.

Bemærk at Tolterodin Pfizer 4 mg depotkapsler svarer til andre tolterodin depotkapsler, hvor styrken

er angivet som 2,8 mg. Det er to forskellige måder at angive den samme mængde af det virksomme

stof (tolterodin) på.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Tolterodin Pfizer

Sådan skal De tage Tolterodin Pfizer

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Tolterodin Pfizer er tolterodin. Tolterodin tilhører en gruppe af medicin, der kaldes

antimuskariner.

Tolterodin Pfizer bruges til behandling af symptomer på overaktiv blære. Hvis De lider af overaktiv

blære:

vil De have svært ved at kontrollere Deres vandladning

vil De ofte skulle skynde Dem på toilettet uden advarsel, og/eller også går De hyppigt på

toilettet.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Tolterodin Pfizer

Tag ikke Tolterodin Pfizer:

hvis De er allergisk over for tolterodin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6)

hvis De ikke kan lade vandet (urinretention)

hvis De har ukontrolleret snævervinklet grøn stær (forhøjet tryk i øjet med synstab, som ikke

er tilstrækkeligt behandlet)

hvis De lider af udtalt muskelsvaghed (myasthenia gravis)

hvis De har svær tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa)

hvis De har akut udspilet tyktarm (lidelsen kaldes toksisk megacolon).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før De tager Tolterodin Pfizer

Hvis De har problemer med at komme af med urinen, og/eller urinstrålen er meget svag

Hvis De har mave- eller tarmlidelser, der påvirker tarmtømningen og/eller fordøjelsen

Hvis De har dårlige nyrer (nyresvigt)

Hvis De har en leversygdom

Hvis De har nervelidelser, der påvirker Deres blodtryk, tarmfunktion eller seksualliv

(autonom perifer neuropati)

Hvis De har spiserørsbrok (mellemgulvsbrok)

Hvis De har meget træg mave eller lider af kraftig forstoppelse (reduktion i tarmens

sammentrækninger)

Hvis De har dårligt hjerte, som f.eks.:

unormalt hjertekardiogram (EKG)

langsom puls (bradykardi)

eksisterende hjertelidelser f.eks.:

svaghed i hjertemuskulaturen (kardiomyopati)

nedsat blodgennemstrømning i hjertet (myokardieiskæmi)

uregelmæssig puls (arytmi)

og hjertesvigt

Hvis De har unormalt lavt indhold af kalium, calcium eller magnesium i blodet.

Børn og teenagere

Effekten af Tolterodin Pfizer er ikke undersøgt hos børn. Derfor frarådes brug af Tolterodin Pfizer til

børn.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for nylig, eller

overvejer at tage anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt

i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tolterodin, det aktive stof i Tolterodin Pfizer, kan påvirke anden medicin.

Det frarådes at bruge tolterodin sammen med:

visse typer medicin mod betændelse (indeholdende f.eks. erythromycin, clarithromycin)

medicin mod svampeinfektioner (indeholdende f.eks. ketoconazol, itraconazol)

medicin til behandling af HIV.

Tolterodin Pfizer skal bruges med forsigtighed sammen med:

medicin, der påvirker fordøjelsen (indeholdende f.eks. metoclopramid og cisaprid)

medicin til behandling af uregelmæssig puls (indeholdende f.eks. amiodaron, sotalol,

quinidin, procainamid)

anden medicin, der virker på samme måde som Tolterodin Pfizer (antimuskarine egenskaber)

eller medicin, der virker modsat af Tolterodin Pfizer (kolinerge egenskaber).

Brug af Tolterodin Pfizer sammen med mad og drikke

De kan tage Tolterodin Pfizer før, efter eller sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apoteket til råds, før De tager dette lægemiddel.

Graviditet

De må ikke tage Tolterodin Pfizer, hvis De er gravid.

Amning

Det vides ikke om tolterodin, det aktive stof i Tolterodin Pfizer, udskilles i modermælken. Derfor

frarådes amning, medens moderen er i behandling med Tolterodin Pfizer.

Spørg Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tolterodin Pfizer kan få Dem til at føle Dem svimmel, træt eller påvirke Deres syn. Deres evne til at

køre eller betjene maskiner kan blive påvirket.

Tolterodin Pfizer indeholder saccharose (en type sukker).

Kontakt lægen, før De tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse

sukkerarter.

3.

Sådan skal De tage Tolterodin Pfizer

Brug altid dette lægemiddel

nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl så

spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er 1 depotkapsel på 4 mg 1 gang dagligt, medmindre De har en nyre- eller

leverlidelse, eller hvis der opstår generende bivirkninger. Deres læge kan nedsætte dosis til 1

depotkapsel på 2 mg 1 gang dagligt.

Indgivelsesmåde:

Depotkapslerne er til indtagelse gennem munden og skal sluges hele. Depotkapslerne må ikke tygges.

Varighed af behandlingen:

Deres læge vil fortælle Dem, hvor længe De skal behandles med Tolterodin Pfizer. De må ikke stoppe

behandlingen tidligere, selvom De ikke umiddelbart oplever en virkning. Deres blære vil have brug

for nogen tid til at tilpasse sig. De skal gennemføre behandlingsforløbet med depotkapslerne, som

Deres læge har foreskrevet. Hvis De ikke har oplevet en virkning efter denne, skal De tale med lægen.

Fordele og ulemper ved fortsat behandling bør genovervejes efter 2-3 måneders behandling.

Hvis De har taget for mange Tolterodin Pfizer depotkapsler

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De eller andre har taget for mange Tolterodin

Pfizer depotkapsler.

Hvis De har glemt at tage Tolterodin Pfizer

Hvis De glemmer at tage en dosis til sædvanlig tid, skal De tage den straks, De kommer i tanke om

det, medmindre det næsten er tid til Deres næste dosis. I dette tilfælde skal De springe over den

glemte dosis og fortsætte som normalt.

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De skal straks kontakte Deres læge eller skadestuen, hvis De oplever symptomer på angioødem, f.eks.:

opsvulmning af ansigt, tunge eller svælg

synkebesvær

nældefeber og vejrtrækningsbesvær

De bør også søge lægehjælp, hvis De oplever overfølsomhedsreaktioner (f.eks. kløe, udslæt,

nældefeber eller vejrtrækningsbesvær). Dette forekommer ikke almindeligt (det sker hos mellem 1 og

10 ud af 1.000 patienter).

Kontakt straks lægen eller skadestuen, hvis De oplever nogen af følgende symptomer:

brystsmerter, vejrtrækningsbesvær eller hvis De let bliver udmattet (også selvom de hviler

Dem), vejrtrækningsbesvær om natten eller hævede ben.

Dette kan være symptomer på hjertesvigt. Dette forekommer ikke almindeligt (det sker hos mellem 1

og 10 ud af 1.000 patienter).

De følgende bivirkninger er set ved behandling med Tolterodin Pfizer, og det er anført, hvor hyppigt

de ses.

Meget almindelige bivirkninger

(det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Mundtørhed

Almindelige bivirkninger

(det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Bihulebetændelse

Svimmelhed, søvnighed, hovedpine

Tørre øjne, sløret syn

Fordøjelsesbesvær, forstoppelse, mavesmerter, meget luft i maven eller tarmene

Smertefuld vandladning eller vandladningsbesvær

Træthed

Væskeansamlinger i kroppen (f.eks. i anklerne)

Diarré

Ikke almindelige bivirkninger

(det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Allergiske reaktioner

Nervøsitet

Stikkende og prikkende fornemmelse i fingre og tæer

Fornemmelse af at det drejer rundt

Hjertebanken, hjertesvigt, uregelmæssig puls

Kan ikke tømme blæren

Brystsmerter

Svækket hukommelse

Der er desuden set alvorlige allergiske reaktioner, forvirring, hallucinationer, øget hjerteslag,

hudrødmen, sure opstød, opkastninger, angioødem, tør hud og desorientering. Der er også set en

forværring i symptomerne på demens hos personer, der er i behandling for demens.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at

kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et

indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen, beholderen, etiketten eller

blisterkortet efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

Beholder: Opbevares i den originale beholder for at beskytte mod lys.

Blisterkort: Opbevar blisterkortene i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Brug ikke dette lægemiddel, hvis kapslerne er beskadigede.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tolterodin Pfizer

indeholder:

Aktivt stof er tolterodin. Hver kapsel indeholder 2 mg tolterodintartrat svarende til 1,37 mg tolterodin.

Aktivt stof er tolterodin. Hver kapsel indeholder 4 mg tolterodintartrat svarende til 2,74 mg tolterodin.

Øvrige indholdsstoffer:

Depotkapslen indeholder: små sukkerkugler (bestående af saccharose og majsstivelse), hypromellose,

ethylcellulose, middellange triglyceridkæder og oliesyre.

Kapselskallen: gelatine og farvestoffer.

Farvestoffer:

Blågrønne 2 mg hårde depotkapsler: Indigocarmin (E132), gul jernoxid (E172) og titandioxid (E171).

Blå 4 mg hårde depotkapsler: Indigocarmin (E132) og titandioxid (E171).

Trykkeblæk: Shellak glans, titandioxid (E171), propylenglykol og simeticon.

Udseende og pakningsstørrelser

Tolterodin Pfizer er hårde depotkapsler beregnet til dosering 1 gang dagligt.

Tolterodin Pfizer 2 mg depotkapsler er blå-grønne og mærket med hvidt tryk (symbol og ”2”).

Tolterodin Pfizer 4 mg depotkapsler er blå og mærket med hvidt tryk (symbol og ”4”).

Tolterodin Pfizer 2 mg og 4 mg depotkapsler findes i blisterpakninger, der indeholder 7, 14, 28, 49,

84, 98, og 280 kapsler.

Og plastikbeholdere med 30, 100 og 200 kapsler.

Findes også som hospitalspakninger med 80, 160 og 320 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, DK-2750 Ballerup, Danmark.

Fremstiller:

Pfizer Italia S.r.l., Localita Marino del Tronto, 63100 Ascoli Piceno, Italien.

Dette lægemiddel er godkendt i EU/EØS under følgende navne:

Tolterodine Pfizer: Belgien, Frankrig, Luxembourg, Holland

Tolterodin Pfizer: Danmark, Finland, Island, Tyskland, Norge, Sverige

Tolterodin retard Pfizer: Østrig

Tolterodina Pfizer: Italien

Tolterodina Parke-Davis: Portugal

Tolterodina Pharmacia: Spanien

Santizor: Grækenland

Tolterodine tartrate 4mg XL prolonged-release capsules: Storbritannien

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2012.

Se den nyeste indlægsseddel på: www.indlaegsseddel.dk

5-3-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Hydromorphone HCL Injection, USP CII Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Hydromorphone HCL Injection, USP CII Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling three lots of Hydromorphone HCl Injection, USP CII 10 mg/mL, 1 mL in 2 mL Single Dose Vials lot numbers 71330DD (NDC 0409-2634-01), and 691853F and 700753F (NDC 0703-0110-01 – Teva lots) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall on February 07, 2018 due to the potential that units from these lots may be empty or cracked at the bottom of the glass vial.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-2-2018

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 3 lots of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, 100 mg/20 mL Vial (NDC 0409-2267-20), and one lot of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Novaplus® (NDC 0409-2267-25) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall due to the discovery of cracks on the rim surface of vials for these lots, which is covered by the stopper and crimp seal.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-1-2018

Shortage of EpiPen (0.3 mg) auto-injector in Canada

Shortage of EpiPen (0.3 mg) auto-injector in Canada

OTTAWA – Pfizer Canada has advised Health Canada that there is currently a shortage of EpiPen auto-injectors in the 0.3 mg format (DIN 00509558). The shortage is reported to be due to a manufacturing disruption and is currently anticipated to be resolved by March 2, 2018. According to Pfizer, the shortage does not impact EpiPen Jr (0.15 mg) products, which remain available.

Health Canada

17-11-2017

Greenstone Issues Voluntary Nationwide Recall of Diphenoxylate Hydrochloride and Atropine Sulfate Tablets, USP Due to Possible Sub Potent and Super Potent Tablets

Greenstone Issues Voluntary Nationwide Recall of Diphenoxylate Hydrochloride and Atropine Sulfate Tablets, USP Due to Possible Sub Potent and Super Potent Tablets

For Immediate Release – PEAPACK, NJ, November 16, 2017 - Greenstone LLC, a wholly owned subsidiary of Pfizer Inc., is voluntarily recalling multiple lots of diphenoxylate hydrochloride and atropine sulfate tablets, USP to the consumer level. Greenstone initiated this recall because product from these lots has the potential to be super potent or sub potent.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-4-2018

TAPAZOLE (Methimazole) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

TAPAZOLE (Methimazole) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

TORISEL (Temsirolimus) Kit [Wyeth Pharmaceuticals Inc., A Subsidiary Of Pfizer Inc.]

TORISEL (Temsirolimus) Kit [Wyeth Pharmaceuticals Inc., A Subsidiary Of Pfizer Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

VIROPTIC (Trifluridine) Solution [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

VIROPTIC (Trifluridine) Solution [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

Pregabalin Pfizer (Pfizer Limited)

Pregabalin Pfizer (Pfizer Limited)

Pregabalin Pfizer (Active substance: pregabalin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1537 of Fri, 09 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-2-2018

Dynastat (Pfizer Limited)

Dynastat (Pfizer Limited)

Dynastat (Active substance: Parecoxib ) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1234 of Mon, 26 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Lyrica (Pfizer Limited)

Lyrica (Pfizer Limited)

Lyrica (Active substance: pregabalin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1146 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Vfend (Pfizer Limited)

Vfend (Pfizer Limited)

Vfend (Active substance: voriconazole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1127 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

XALKORI (Crizotinib) Capsule [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

XALKORI (Crizotinib) Capsule [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

Bosulif (Pfizer Limited)

Bosulif (Pfizer Limited)

Bosulif (Active substance: Bosutinib) - Centralised - Annual renewal - Commission Decision (2018)908 of Mon, 12 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2373/AR/27

Europe -DG Health and Food Safety

8-2-2018

NITROSTAT (Nitroglycerin) Tablet [Parke-Davis Div Of Pfizer Inc]

NITROSTAT (Nitroglycerin) Tablet [Parke-Davis Div Of Pfizer Inc]

Updated Date: Feb 8, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

PROCARDIA (Nifedipine) Capsule [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

PROCARDIA (Nifedipine) Capsule [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

IBRANCE (Pfizer Limited)

IBRANCE (Pfizer Limited)

IBRANCE (Active substance: palbociclib) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)548 of Fri, 26 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3853/II/7

Europe -DG Health and Food Safety

26-1-2018

DUAVIVE (Pfizer Limited)

DUAVIVE (Pfizer Limited)

DUAVIVE (Active substance: oestrogens conjugated / bazedoxifene) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)546 of Fri, 26 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-1-2018

XALKORI (Pfizer Limited)

XALKORI (Pfizer Limited)

XALKORI (Active substance: crizotinib) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)415 of Mon, 22 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2489/II/50

Europe -DG Health and Food Safety

8-1-2018

SKELAXIN (Metaxalone) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

SKELAXIN (Metaxalone) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

DAYPRO (Oxaprozin) Tablet, Film Coated [G.D. Searle LLC Division Of Pfizer Inc]

DAYPRO (Oxaprozin) Tablet, Film Coated [G.D. Searle LLC Division Of Pfizer Inc]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

DETRUSITOL SR (Tolterodine Tartrate) Capsule, Extended Release [Neolpharma, Inc.]

DETRUSITOL SR (Tolterodine Tartrate) Capsule, Extended Release [Neolpharma, Inc.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

DETROL LA (Tolterodine Tartrate) Capsule, Extended Release [Cardinal Health]

DETROL LA (Tolterodine Tartrate) Capsule, Extended Release [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

27-12-2017

TOLTERODINE TARTRATE Capsule, Extended Release [Carilion Materials Management]

TOLTERODINE TARTRATE Capsule, Extended Release [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

TOLTERODINE TARTRATE Tablet, Film Coated [Carilion Materials Management]

TOLTERODINE TARTRATE Tablet, Film Coated [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Enbrel (Pfizer Limited)

Enbrel (Pfizer Limited)

Enbrel (Active substance: Etanercept) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)8994 of Wed, 20 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

18-12-2017

ROMIDEPSIN Kit [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

ROMIDEPSIN Kit [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

TOLTERODINE TARTRATE Capsule, Extended Release [Camber Pharmaceuticals, Inc.]

TOLTERODINE TARTRATE Capsule, Extended Release [Camber Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

LIPITOR (Atorvastatin Calcium) Tablet, Film Coated [Parke-Davis Div Of Pfizer Inc]

LIPITOR (Atorvastatin Calcium) Tablet, Film Coated [Parke-Davis Div Of Pfizer Inc]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

ReFacto AF (Pfizer Limited)

ReFacto AF (Pfizer Limited)

ReFacto AF (Active substance: Moroctocog alfa ) - Referral - Commission Decision (2017)7737 of Fri, 17 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/232/A31/134

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2017

Revatio (Pfizer Limited)

Revatio (Pfizer Limited)

Revatio (Active substance: sildenafil) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)7622 of Tue, 14 Nov 2017

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2017

Prevenar (Pfizer Limited)

Prevenar (Pfizer Limited)

Prevenar (Active substance: pneumoccocal saccharide conjugated vaccine, adsorbed) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2017) 7651 of Tue, 14 Nov 2017

Europe -DG Health and Food Safety

7-11-2017

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

TIKOSYN (Dofetilide) Capsule [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

TIKOSYN (Dofetilide) Capsule [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

25-10-2017

Prevenar 13 (Pfizer Limited)

Prevenar 13 (Pfizer Limited)

Prevenar 13 (Active substance: Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (13-valent, adsorbed)) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)7240 of Wed, 25 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

18-10-2017

EU/3/17/1923 (Pfizer Limited)

EU/3/17/1923 (Pfizer Limited)

EU/3/17/1923 (Active substance: Glasdegib maleate) - Orphan designation - Commission Decision (2017)7056 of Wed, 18 Oct 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/106/17

Europe -DG Health and Food Safety