TO Epoxiconazol

Primær information

 • Handelsnavn:
 • TO Epoxiconazol Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 125 g/l epoxiconazol
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • TO Epoxiconazol Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb mm.).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

R 40: Mulighed for kræftfremkaldende effekt. R62: Mulighed for skade på forplant-ning-

sevnen. R 63: Mulighed for skade på barnet under graviditeten. R51/53: Giftigt for organismer,

der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Undgå indånding

af aerosoltåger. Brug særligt arbejdstøj. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Vask alle personlige værnemidler efter brug.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs

nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Ar-

bejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhæ-

vede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til svampebekæmpelse i korn og bederoer.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de

i brugsanvisningen nævnte.

Må i korn ikke anvendes senere end 5 uger før høst.

Må i bederoer ikke anvendes senere end 4 uger før høst.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (søer og vandløb mm.)

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har

indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand / Undgå fo-

rurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Opbevares utilgængeligt for børn.

DEKLARATION

Svampemiddel nr.: 650-2

Aktivstof: Epoxiconazol

Koncentration: 125 g/l (12,1 %)

Formulering: Flydende

Registreringsindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding

tlf. 3013 2327

E-mail: to@agros.dk

Sundhedsskadelig

Miljøfarlig

TO EPOXICONAZOL

Svampemiddel

Må kun anvendes til svampebekæmpelse

i korn og bederoer

Emballage:

5 liter

Førstehjælp:

Generelle anvisninger: Aftag forurenet tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten

Indånding:

Ro, frisk luft og lægehjælp.

Hudkontakt:

Vask grundigt med vand og sæbe.

Øjenkontakt:

Fjern kontaktlinser. Spil øjet op og skyl grundigt med vand.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning.

Til lægen:

Ingen specifik modgift kendes.

Det anbefales at bruge 1 liter pr ha. Denne do-

sering forventes at give en effekt, som varer ca.

4 uger.

I blanding med et strobilurin reduceres dose-

ringen til en 0,5 liter, så den samlede dosering

udgør 1 normaldosering. Ved split sprøjtning

reduceres doseringen.

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved

påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes

vandmængder fra 150 til 250 liter pr ha

Tankblanding

TO Epoxiconazol kan blandes med de mest

gængse produkter, som bruges på behand-

lingstidspunktet. Læs altid blandingspartne-

rens brugsanvisning nøje.

Rengøring af sprøjtemateriel

Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i mar-

ken.

Sprøjten skylles grundigt med rent vand. Skyl-

levandet udsprøjtes på et allerede behand-

let areal. Fyld 100-200 liter vand i sprøjten og

tilsæt et egnet rensemiddel. Lad omrøringen

køre ca. 15 minutter og sprøjt derefter skylle-

vandet ud på et allerede behandlet areal.

Skyl efter med rent vand, som udsprøjtes på

det allerede behandlede areal.

Lagring

TO Epoxiconazol skal opbevares frostfrit i uåb-

net og ubeskadiget originalemballage beskyt-

tet mod direkte sollys og andre varmekilder.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale af-

faldsordning for farligt affald. Tomme behol-

dere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Den tomme beholder bør skylles inden bort-

skaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæ-

sken. Emballagen må ikke genanvendes.

Bemærk

Agros fralægger sig alt ansvar for produktets

skader og følgeskader, som er opstået i forbin-

delse med ikke forskriftsmæssig brug eller op-

bevaring af produktet.

Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og

jordbundsforhold kan påvirke effekten.

Afgrøder, skadegører, dosering og sprøjtetidspunkt

Brugsanvisning To Epoxiconazol

Generelt

Epoxiconazol optages hurtigt af planten. Der ses normalt ikke svid-

ninger i afgrøden, sprøjt dog ikke i meget varmt vejr.

Brugsanvisning

Generelt

Epoxiconazol optages hurtigt af planten. Der ses normalt ikke svidninger i afgrøden, sprøjt dog

ikke i meget varmt vejr.

Afgrøder, skadegører, dosering og sprøjtetidspunkt

Afgrøde

Tidspunkt

Skadegører

Dosis

Hvede

Stadie 30‐71

Gulrust, Brunrust, Hvedebrunplet, Hvedegråplet

0,5 – 1,0 liter/ha

Stadie 30‐59

Bygrust, Bygbladplet, Skoldplet

0,5 – 1,0 liter/ha

Stadie 30

Brunrust, Skoldplet,

0,5 – 1,0 liter/ha

Triticale

Stadie 30

Brunrust, Skoldplet, Hvedebrunplet, Hvedegråplet

0,5 – 1,0 liter/ha

Havre

Stadie 30

Kronrust Havrebladplet

0,5 – 1,0 liter/ha

Bederoer

Stadie 45‐49

Ramularia, bedemeldug, bederust

0,5 – 1,0 liter/ha

Det anbefales at bruge 1 liter pr ha. Denne dosering forventes at give en effekt, som varer ca. 4 uger.

I blanding med et strobilurin reduceres doseringen til en 0,5 liter, så den samlede dosering udgør 1

normaldosering. Ved split sprøjtning reduceres doseringen.

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra

150 til 250 liter pr ha

Tankblanding

TO Epoxiconazol kan blandes med de mest

gængse produkter, som bruges på behandlingstidspunktet. Læs altid blandingspartnerens brugsanvisning

nøje.

Sprøjteteknik

Dyse

Bar

Km/time

l/ha

ISO‐F‐02‐110 Gul

ISO‐F‐025‐110 Lilla

ISO‐F‐03‐110 Blå

Rengøring af sprøjtemateriel

Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.

Sprøjten skylles grundigt med rent vand. Skyllevandet udsprøjtes på et allerede behandlet areal. Fyld 100‐

200 liter vand i sprøjten og tilsæt et egnet rensemiddel. Lad omrøringen køre ca. 15 minutter og sprøjt

derefter skyllevandet ud på et allerede behandlet areal.

Skyl efter med rent vand, som udsprøjtes på det allerede behandlede areal.

Lagring

Brugsanvisning

Generelt

Epoxiconazol optages hurtigt af planten. Der ses normalt ikke svidninger i afgrøden, sprøjt dog

ikke i meget varmt vejr.

Afgrøder, skadegører, dosering og sprøjtetidspunkt

Afgrøde

Tidspunkt

Skadegører

Dosis

Hvede

Stadie 30‐71

Gulrust, Brunrust, Hvedebrunplet, Hvedegråplet

0,5 – 1,0 liter/ha

Stadie 30‐59

Bygrust, Bygbladplet, Skoldplet

0,5 – 1,0 liter/ha

Stadie 30

Brunrust, Skoldplet,

0,5 – 1,0 liter/ha

Triticale

Stadie 30

Brunrust, Skoldplet, Hvedebrunplet, Hvedegråplet

0,5 – 1,0 liter/ha

Havre

Stadie 30

Kronrust Havrebladplet

0,5 – 1,0 liter/ha

Bederoer

Stadie 45‐49

Ramularia, bedemeldug, bederust

0,5 – 1,0 liter/ha

Det anbefales at bruge 1 liter pr ha. Denne dosering forventes at give en effekt, som varer ca. 4 uger.

I blanding med et strobilurin reduceres doseringen til en 0,5 liter, så den samlede dosering udgør 1

normaldosering. Ved split sprøjtning reduceres doseringen.

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra

150 til 250 liter pr ha

Tankblanding

TO Epoxiconazol kan blandes med de mest

gængse produkter, som bruges på behandlingstidspunktet. Læs altid blandingspartnerens brugsanvisning

nøje.

Sprøjteteknik

Dyse

Bar

Km/time

l/ha

ISO‐F‐02‐110 Gul

ISO‐F‐025‐110 Lilla

ISO‐F‐03‐110 Blå

Rengøring af sprøjtemateriel

Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.

Sprøjten skylles grundigt med rent vand. Skyllevandet udsprøjtes på et allerede behandlet areal. Fyld 100‐

200 liter vand i sprøjten og tilsæt et egnet rensemiddel. Lad omrøringen køre ca. 15 minutter og sprøjt

derefter skyllevandet ud på et allerede behandlet areal.

Skyl efter med rent vand, som udsprøjtes på det allerede behandlede areal.

Lagring

6-10-2018

Modification of the existing maximum residue level for epoxiconazole in beetroots

Modification of the existing maximum residue level for epoxiconazole in beetroots

Published on: Fri, 05 Oct 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Agriculture & Horticulture Development Board submitted a request to the competent national authority in the United Kingdom to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance epoxiconazole in beetroots. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive a MRL proposal for beetroots. Adequate analytical methods for enforcement are...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.