TO Clomazon

Primær information

 • Handelsnavn:
 • TO Clomazon Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 360 g/l clomazon
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • TO Clomazon Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

TO CLOMAZON

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i

kartofler, vinterraps, ærter og gulerod.

Registreringsindehaver: Agros, Jernbanegade 27, 6000 Kolding

tlf. 3013 2327

E-mail: to@agros.dk

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr.: 650-7

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler

Analyse: Clomazon 360 g/l (34,8%)

Indeholder: Polymethylenpolyphenylisocyanat

Formulering: Flydende

Emballage:

1 liter

Sundhedsskadelig

Miljøfarlig

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvis-

ningen følges nøje.

give

overfølsomhed

indånding

kontakt

huden.

Undgå indånding af aerosoltåger. Undgå kontakt med huden.

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen.

Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisn-

ing samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpels-

esmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan

medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kartofler, vinterraps, ærter

og gulerod.

Må i kartofler kun anvendes efter lægning og ikke senere end 5 dage

før fremspiring. Må i vinterraps kun anvendes efter såning og ikke se-

nere end 3 dage efter. Må i ærter og gulerødder ikke anvendes senere

end 60 dage før høst. Efter dyrkning af kartofler, ærter og gulerødder

må der ikke plantes/sås kortvarige efterfølgende afgrøder i samme

vækstsæson. Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet

(vandløb, søer mv.) Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke

overskrides.

Opbevares utilgængeligt for børn. Emballagen må ikke genanven-

des.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstof-

fer.

Afgrøder, skadegører, dosering og sprøjtetidspunkt

Vinterraps: TO Clomazon udsprøjtes direkte på jordoverfladen senest 3 dage

efter såning. Et veltillavet såbed uden knolde og med god jordfugtighed frem-

mer effekten. Rapsen sås i mindst 2 cm dybde og frøene skal være dækket af

jord. Rapsen må ikke være spiret frem på sprøjtetidspunktet.

Kartofler: Sprøjtevæsken fordeles jævnt over kammen, effekten er bedst når

kammen har fået tid til at sætte sig. Kartoflerne skal være dækket, så kontakt

mellem sprøjtevæske og kartofler undgås. Der bør ikke foretages jordbehan-

dling efter sprøjtningen.

Gulerod, ærter: Udsprøjtes direkte på jordoverfladen. Et veltillavet såbed uden

knolde og med god jordfugtighed fremmer effekten. Brug ikke produktet på

humusjorde da effekten er nedsat.

Forholdsregler ved efterfølgende afgrøder og omsåning efter udvintring:

Efter dyrkning af kartofler, ærter og gulerødder må der ikke plantes/sås kort-

varige efterfølgende afgrøder i samme vækstsæson. Ved udvintring af vinter-

raps behandlet med TO Clomazon kan der om foråret efter en grundig pløjning

sås om med korn, ærter, majs, kartofler, vårraps, gulerødder, løg og hør

Sprøjteteknik: Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af

sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 150 til 250 liter per hektar. Hvor

der er risiko for afdrift til arealer, hvor der skal sås følsomme afgrøder anvendes

low-drift dyser.

Tilberedning af sprøjtevæske: Inden sprøjten fyldes skal den være omhyggelig

rengjort. Fyld ¾ af tanken med vand og tilsæt TO Clomazon under omrøring,

tilsæt derefter resten af vandet. Der skal være konstant omrøring under bland-

ing og sprøjtning. Blandingen udsprøjtes straks efter blanding. Blandes produk-

tet med andre midler skal de først påfyldes sprøjten og derefter TO Clomazon.

Optimale virkningsforhold: Bedst effekt opnås ved sprøjtning ved en god jord-

fugtighed.

Rengøring af sprøjtemateriel:Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.

Sprøjten skylles grundigt med rent vand. Skyllevandet udsprøjtes på et allerede

behandlet areal. Fyld 100-200 liter vand i sprøjten og tilsæt et egnet rensemid-

del. Lad omrøringen køre ca. 15 minutter og sprøjt derefter skyllevandet ud på

et allerede behandlet areal.

Skyl efter med rent vand, som udsprøjtes på det allerede behandlede areal.

Lagring:TO Clomazon skal opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget origina-

lemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

Bortskaffelse af tom emballage: Rester skal afleveres til den kommunale af-

faldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagreno-

vationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet

hældes op i sprøjtevæsken.

Bemærk:

Agros fralægger sig alt ansvar for produktets effekt herunder skad-

er og følgeskader som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssigt

brug eller opbevaring.

Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke

effekten.

Brugsanvisning

Generelt

TO Clomazon bruges mod 2-kimbladet ukrudt. Aktivstoffet optages af ukrudtsplanternes

kimstængel og rodnet i spiringsfasen. Produktet anbefales ikke anvendt på arealer med højt

humusindhold.

Afgrøder, skadegører, dosering og sprøjtetidspunkt

Afgrøde

Skadegører

Dosis

Tidspunkt

Vinterraps

Burresnerre,

hyrdetaske, fuglegræs,

tvetand,

0,25 - 0,33

liter/ha

Lige efter såning og senest 3

dage efter.

Laveste dosering på let jord

Kartofler

Tokimbladet ukrudt

samt enårig rapgræs

0,2 liter/ha

Umiddelbart efter lægning og

færdighypning af kartoflerne.

Senest 5 dage før

gennembrydning

Gulerod,

ærter

Frøukrudt

0,25 liter/ha

Anvendes lige efter såning og

ikke senere end 5-10 dage

før fremspiring

Vinterraps

TO Clomazon udsprøjtes direkte på jordoverfladen senest 3 dage efter såning. Et veltillavet såbed

uden knolde og med god jordfugtighed fremmer effekten. Rapsen sås i mindst 2 cm dybde og

frøene skal være dækket af jord. Rapsen må ikke være spiret frem på sprøjtetidspunktet.

Kartofler

Sprøjtevæsken fordeles jævnt over kammen, effekten er bedst når kammen har fået tid til at sætte

sig. Kartoflerne skal være dækket, så kontakt mellem sprøjtevæske og kartofler undgås. Der bør

ikke foretages jordbehandling efter sprøjtningen.

Gulerod, ærter

Udsprøjtes direkte på jordoverfladen. Et veltillavet såbed uden knolde og med god jordfugtighed

fremmer effekten. Brug ikke produktet på humusjorde da effekten er nedsat.

Forholdsregler ved efterfølgende afgrøder og omsåning efter udvintring

Efter dyrkning af kartofler, ærter og gulerødder må der ikke plantes/sås kortvarige efterfølgende

afgrøder i samme vækstsæson. Ved udvintring af vinterraps behandlet med TO Clomazon kan der

om foråret efter en grundig pløjning sås om med korn, ærter, majs, kartofler, vårraps, gulerødder,

løg og hør

Sprøjteteknik Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der

anvendes vandmængder fra 150 til 250 liter per hektar. Hvor der er risiko for afdrift til arealer, hvor

der skal sås følsomme afgrøder anvendes low-drift dyser.

Dyse

Bar

Km/time

l/ha

ISO-F-02-110 Gul

3

6,4

150

ISO-F-025-110 Lilla

3

6,1

200

ISO-F-03-110 Blå

3

5,7

250

Tilberedning af sprøjtevæske

Inden sprøjten fyldes skal den være omhyggelig rengjort. Fyld ¾ af tanken med vand og tilsæt TO

Clomazon under omrøring, tilsæt derefter resten af vandet. Der skal være konstant omrøring under

blanding og sprøjtning. Blandingen udsprøjtes straks efter blanding. Blandes produktet med andre

midler skal de først påfyldes sprøjten og derefter TO Clomazon.

Optimale virkningsforhold

Bedst effekt opnås ved sprøjtning ved en god jordfugtighed.

Rengøring af sprøjtemateriel

Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Sprøjten skylles grundigt med rent vand.

Skyllevandet udsprøjtes på et allerede behandlet areal. Fyld 100-200 liter vand i sprøjten og tilsæt

et egnet rensemiddel. Lad omrøringen køre ca. 15 minutter og sprøjt derefter skyllevandet ud på et

allerede behandlet areal.

Skyl efter med rent vand, som udsprøjtes på det allerede behandlede areal.

Lagring

TO Clomazon skal opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod

direkte sollys og andre varmekilder.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan

bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.

Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Bemærk

Agros er ikke ansvarlig for produktets sammensætning, herunder mængden af aktivstof, da

produktet er parallelimporteret og solgt videre i originalemballage. Agros fralægger sig alt ansvar

for produktets effekt herunder skader og følgeskader som er opstået i forbindelse med ikke

forskriftsmæssigt brug eller opbevaring. Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og

jordbundsforhold kan påvirke effekten.