Tobramycin "SUN"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tobramycin "SUN" 300 mg/5 ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning
 • Dosering:
 • 300 mg/5 ml
 • Lægemiddelform:
 • inhalationsvæske til nebulisator, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Tobramycin "SUN" 300 mg/5 ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 56567
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

1. februar 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Tobramycin "SUN", inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

0.

D.SP.NR.

29945

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Tobramycin "SUN"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En 5 ml ampul indeholder 300 mg tobramycin til engangsdosering.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Inhalationsvæske til nebulisator, opløsning

Klar, farveløs til lys gul opløsning uden synlige partikler med et pH mellem 4,5 og 6,5 og

en osmolalitet mellem 135 og 285 mOsm/kg.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Langtidsbehandling af kronisk lungeinfektion forårsaget af Pseudomonas aeruginosa hos

patienter fra 6 år med cystisk fibrose (CF).

Der skal tages hensyn til officielle retningslinjer vedrørende passende brug af antibiotika.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Tobramycin "SUN" er til brug ved inhalation og ikke til parenteral anvendelse.

Dosering

Den anbefalede dosis til voksne og børn er 1 ampul 2 gange daglig i 28 dage.

Dosisintervallet bør være så tæt som muligt på 12 timer og ikke under 6 timer. Efter

28 dages behandling skal patienterne afbryde behandlingen med tobramycin i de næste

28 dage. Behandlingsmønstret skal være 28 dage med aktiv behandling og 28 dage uden

behandling.

56567_spc.docx

Side 1 af 14

Doseringen justeres ikke efter vægt. Alle patienter skal have 1 ampul Tobramycin "SUN"

(300 mg tobramycin) 2 gange daglig.

Kontrollerede kliniske undersøgelser af 6 måneders varighed og med det nedenfor angivne

Tobramycin-behandlingsforløb har vist, at forbedringen af lungefunktionen blev fastholdt

over udgangsværdien i den 28 dages behandlingsfri periode.

Tobramycin-behandlingsforløb i kontrollerede kliniske undersøgelser

1. cyklus

2. cyklus

3. cyklus

28 dage

28 dage

28 dage

28 dage

28 dage

28 dage

Tobramycin

300 mg 2

gange daglig +

standardbehan

dling

Standardbehan

dling

Tobramycin

300 mg 2

gange daglig +

standardbehan

dling

Standardbehan

dling

Tobramycin

300 mg 2

gange daglig +

standardbehan

dling

Standardbehan

dling

Sikkerhed og effekt er vurderet i kontrollerede og åbne undersøgelser af op til 96 ugers

varighed (12 cykler), men er ikke undersøgt hos patienter under 6 år, patienter med et

forventet forceret eksspiratorisk volumen i første sekund (FEV1) på <25 % eller >75 %

eller hos patienter koloniseret med Burkholderia cepacia.

Behandling bør kun indledes af læge med erfaring i behandling af cystisk fibrose.

Tobramycin-behandlingen skal være cyklisk og vare så længe lægen skønner, at patienten

har klinisk gavn af at inkludere tobramycin i standardbehandlingen. Ved sikre tegn på

klinisk forværring af lungefunktionen bør supplerende pseudomonas-behandling overvejes.

Kliniske undersøgelser har vist, at mikrobiologisk in vitro-resistens ikke nødvendigvis

udelukker, at patienten kan have klinisk gavn af lægemidlet.

Særlige populationer

Ældre patienter

Der er ikke tilstrækkelig data fra denne population til at støtte en anbefaling for eller imod

dosisjustering.

Nedsat nyrefunktion

Der er ingen data fra denne population til at støtte en anbefaling for eller imod

dosisjustering af tobramycin. Se venligst også informationen om nefrotoksicitet i pkt. 4.4

og om udskillelse i pkt. 5.2.

Nedsat leverfunktion

Der er ikke udført studier i patienter med nedsat leverfunktion. Da tobramycin ikke

metaboliseres, forventes ingen effekt på eksponeringen af tobramycin ved nedsat

leverfunktion.

Efter organtransplantation

Der findes ikke tilstrækkelig data for brug af tobramycin til patienter, som har fået

foretaget en organtransplantation.

56567_spc.docx

Side 2 af 14

Pædiatrisk population

Tobramycin sikkerhed og virkning hos børn i alderen under 6 år er endnu ikke klarlagt. De

foreliggende data er beskrevet i pkt. 5.1, men der kan ikke gives nogen anbefalinger

vedrørende dosering.

Administration

Indholdet af 1 ampul tømmes over i nebulisatoren og administreres via inhalation over ca.

15 minutter ved hjælp af en håndholdt, genanvendelig PARI LC PLUS-nebulisator med en

egnet kompressor (lægemiddeladministrationshastighed 7,2 mg/min., samlet

lægemiddeladministration 115 mg, middel aerodynamisk massediameter 4,3 µm;

dråbestørrelsesfordeling: D10 1,7 µm, D50 4,7 µm finpartikeldosis 48,8 mg/ampul,

geometrisk standardafvigelse 2,2). Kompressorerne er egnede, hvis de ved tilslutning til en

PARI LC Plus nebulisator giver en strømningshastighed på 4-6 l/min og/eller et returtryk

på 110-217 kPa. Producentens vejledning med hensyn til behandling og brug af

nebulisatoren og kompressoren bør overholdes.

Tobramycin inhaleres, mens patienten sidder ned eller står op og trækker vejret normalt

gennem nebulisatorens mundstykke. En næseklemme kan hjælpe patienten til at trække

vejret gennem munden. Den normale lungefysioterapi skal fortsættes. Behandling med

passende bronkodilatatorer skal fortsættes i det omfang, det er klinisk nødvendigt. Hvis

patienterne får flere forskellige respirationsterapier, anbefales det, at de tages i følgende

rækkefølge: Bronkodilatator, lungefysioterapi, andre lægemidler til inhalation og til sidst

tobramycin.

Maksimal daglig dosis

Den maksimale daglige dosis af tobramycin er ikke blevet fastlagt.

4.3

Kontraindikationer

Administration af tobramycin er kontraindiceret hos patienter med kendt overfølsomhed

over for aminoglykosider eller over for et eller flere af hjælpestofferne er anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Generelle advarsler

Vedrørende information om graviditet og amning, se pkt. 4.6.

Tobramycin bør anvendes med forsigtighed hos patienter med kendt eller ved mistanke om

renal, auditiv, vestibulær eller neuromuskulær dysfunktion eller med svær, aktiv

hæmoptyse.

Monitorering af tobramycins serumkoncentration

Tobramycins serumkoncentration skal monitoreres hos patienter med kendt eller ved

mistanke om auditiv eller nedsat nyrefunktion. Hvis oto- eller nefrotoksicitet opstår hos

patienter, der tager Tobramycin "SUN", skal tobramycin-behandling seponeres indtil

serumkoncentrationen falder til under 2 µg/ml.

56567_spc.docx

Side 3 af 14

Tobramycins serumkoncentration skal kun monitoreres hos patienter, der samtidig

behandles med parenterale aminoglykosider (eller andre lægemidler, der kan påvirke

nyrefunktionen). Disse patienter skal monitoreres i henhold til klinisk praksis.

Tobramycins serumkoncentration bør kun monitoreres gennem venepunktur og ikke

gennem blodprøve fra finger punktur. Kontaminering af huden på fingre med tobramycin

kan medføre falsk forhøjede serumkoncentrationer af lægemidlet. Denne kontaminering

kan ikke fuldstændig undgås ved håndvask før blodprøvetagning.

Bronkospasme

Bronkospasme kan opstå ved inhalation af lægemidler og er blevet rapporteret i forbindelse

med tobramycininhalation. Første dosis af tobramycin skal gives under opsyn, og under

anvendelse af en præinhalationsbronkodilatator, såfremt en sådan indgår i patientens

aktuelle behandling. FEV1 skal måles før og efter inhalation. Hvis der er tegn på

terapifremkaldt bronkospasme hos en patient, der ikke behandles med bronkodilatator, skal

testen gentages på et senere tidspunkt, denne gang med brug af en bronkodilatator. Hvis

der under samtidig behandling med en bronkodilatator optræder tegn på bronkospasme,

kan dette tyde på en allergisk reaktion. Hvis der er mistanke om allergisk reaktion, skal

tobramycin seponeres. Ved bronkospasme gives adækvat medicinsk behandling.

Neuromuskulære sygdomme

Tobramycin skal anvendes med stor forsigtighed hos patienter med kendte eller mistanke

om neuromuskulære sygdomme som fx Parkinsons sygdom og andre tilstande

karakteriseret ved myasteni, herunder myasthenia gravis, da aminoglykosider kan forværre

muskelsvækkelsen på grund af en potentiel kurarelignende effekt på den neuromuskulære

funktion.

Nefrotoksicitet

Der har ikke været tegn på nefrotoksicitet under de kliniske forsøg med tobramycin, selv

om nefrotoksicitet er sat i forbindelse med parenteral behandling af aminoglykosider.

Tobramycin bør anvendes med forsigtighed hos patienter med kendt eller ved mistanke om

nyredysfunktion, og serumkoncentrationen af tobramycin skal kontrolleres. De kliniske

undersøgelser omfattede ikke patienter med alvorligt nedsat nyrefunktion, fx

serumkreatinin >2 mg/dl (176,8 μmol/l).

I henhold til gældende praksis skal nyrefunktionen kontrolleres ved behandlingsstart. Urea-

og kreatininniveauer bør kontrolleres igen efter hver 6 fuldførte behandlingscykler med

tobramycin (180 dage med aminoglykosidinhalationsbehandling). Se også "Monitorering

af tobramycins serumkoncentration" ovenfor.

Ototoksicitet

Ototoksicitet, der ytrer sig som både auditiv og vestibulær toksicitet, er blevet indberettet i

forbindelse med parenterale aminoglykosider. Vestibulær toksicitet kan ytre sig som

vertigo, ataksi eller svimmelhed. Ototoksicitet målt ved klager over nedsat hørelse eller

ved audiometriske vurderinger forekom ikke under tobramycin-behandling i kontrollerede

56567_spc.docx

Side 4 af 14

kliniske undersøgelser. I åbne undersøgelser og efter markedsføring af lægemidlet har

nogle patienter med langvarig tidligere eller samtidig brug af intravenøse aminoglykosider

i anamnesen fået nedsat hørelse. Patienter med tab af hørelse rapporterede jævnligt

tinnitus. Lægen skal overveje risikoen for, at aminoglykosider kan forårsage cochlea- og

vestibulær toksicitet og gennemføre audiologisk kontrol under tobramycin-behandling.

Hos patienter med en prædisponerende risiko på grund af tidligere langvarig systemisk

aminoglykosidterapi kan det være nødvendigt at overveje audiologisk vurdering, før

tobramycin-behandling påbegyndes. Hvis der opstår tinnitus, skal der udvises forsigtighed,

da dette symptom kan varsle ototoksicitet.

Der skal udvises forsigtighed når tobramycin ordineres til patienter med kendt eller

mistanke om auditiv eller vestibulær dysfunktion. Læger skal overveje en audiologisk

vurdering af patienter, der viser tegn på auditiv dysfunktion, eller har øget risiko for auditiv

dysfunktion.

Hvis en patient rapporterer om tinnitus eller nedsat hørelse under aminoglykosidterapi, skal

lægen overveje at henvise vedkommende til audiologisk udredning.

Se også "Monitorering af tobramycins serumkoncentration" ovenfor.

Hæmoptyse

Inhalation af forstøvede opløsninger kan fremkalde en hosterefleks. Anvendelse af

tobramycin hos patienter med aktiv, svær hæmoptyse bør kun ske, hvis behandlingens

fordele anses at opveje risikoen for at fremkalde yderligere blødning.

Mikrobiel resistens

I de kliniske undersøgelser med tobramycin sås stigning i MIC for aminoglykosid

(Minimum Inhibitory Concentrations - de mindste koncentrationer af et antibiotikum, der

kan hæmme væksten af mikroorganismer) i P. aeruginosa-isolater fra nogle af de patienter,

der blev behandlet med tobramycin. Der er en teoretisk risiko for, at der hos patienter i

tobramycininhalationsbehandling udvikles P. aeruginosa, der er resistent over for

tobramycin i.v. (se pkt. 5.1).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier med tobramycin.

I kliniske undersøgelser havde patienter, der fik tobramycin sammen med dornase alfa, β-

agonister, inhalationskortikosteroider og andre orale eller parenterale antipseudomonale

antibiotika, samme bivirkningsprofil som kontrolgruppens.

Samtidig og/eller efterfølgende brug af tobramycin og andre lægemidler med neurotoksisk,

nefrotoksisk eller ototoksisk potentiale bør undgås. Visse diuretika kan forstærke

aminoglykosidernes toksicitet ved at ændre antibiotikakoncentrationerne i serum og væv.

Tobramycin bør ikke gives samtidig med ethacrynsyre, furosemid, urea eller intravenøs

mannitol.

Stigning i den potentielle toksicitet af aminoglykosider givet parenteralt, er rapporteret for

følgende lægemidler:

Amphotericin B, cefalotin, ciclosporin, tacrolimus, polymyxiner (risiko for forhøjet

nefrotoksicitet),

56567_spc.docx

Side 5 af 14

Stoffer indeholdende platin (risiko for forhøjet nefrotoksicitet og ototoksicitet) og

Anticholinesteraser, botulinum-toksin (neuromuskulær effekt).

4.6

Graviditet og amning

Tobramycin bør ikke anvendes under graviditet eller amning, med mindre fordelene for

moderen opvejer risikoen for fosteret eller barnet.

Fertilitet

Dyreforsøg har ikke vist effekt på fertiliteten hos mænd eller kvinder efter subkutan

administration (se pkt. 5.3).

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra gravide kvinders anvendelse af tobramycin administreret via

inhalation til gravide kvinder. Dyreforsøg har ikke vist teratogen effekt af tobramycin (se

pkt. 5.3). Aminoglykosider kan, når der nås høje systemiske koncentrationer hos den

gravide kvinde, forårsage fosterskader (fx medfødt døvhed). Hvis tobramycin anvendes

under graviditeten, eller hvis patienten bliver gravid, mens hun tager tobramycin, skal hun

oplyses om den mulige risiko for fosteret.

Amning

Systemisk tobramycin udskilles i modermælken. Det vides ikke, om brug af tobramycin vil

føre til serumkoncentrationer, der er høje nok til, at tobramycin kan påvises i modermælk.

På grund af risikoen for ototoksicitet og nefrotoksicitet af tobramycin hos spædbørn skal

der tages stilling til, om amningen skal indstilles eller tobramycin-terapien seponeres.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

På grundlag af de rapporterede bivirkninger anses det for usandsynligt, at tobramycin vil

påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

To parallelle, 24-ugers, randomiserede, dobbelt-blindede, placebo-kontrollerede kliniske

studier blev udført med tobramycin hos 520 cystisk fibrose patienter i alderen 6 til 63 år.

De mest almindelige (≥10 %) rapporterede bivirkninger i placebo-kontrollerede studier

med tobramycin var hoste, pharyngitis, produktiv hoste, asteni, rinitis, dyspnø, pyreksi,

lungesygdomme, hovedpine, brystsmerter, farveændring af sputum, hæmoptyse, anoreksi,

nedsat lungefunktionstest, astma, opkastninger, mavesmerter, dysfoni, kvalme og vægttab.

De fleste tilfælde blev rapporteret ved samme eller højere frekvens end hos patienterne, der

fik placebo. I de kontrollerede kliniske forsøg var dysfoni og tinnitus de eneste

rapporterede bivirkninger, og de optrådte hos signifikant flere patienter behandlet med

tobramycin end hos patienterne i kontrolgruppen (12,8 % tobramycin over for 6,5 %

placebo henholdsvis 3,1 % tobramycin over for 0 % placebo). Episoderne med tinnitus var

forbigående og forsvandt uden seponering af tobramycin-terapien, og de var ikke forbundet

med permanent høretab (audiometrisk undersøgelse). Risikoen for tinnitus steg ikke med

gentagne behandlingscykler med tobramycin (se pkt. 4.4 Ototoksicitet).

56567_spc.docx

Side 6 af 14

Resumé af bivirkninger i tabelform

I de 24-ugers placebo-kontrollerede studier og deres open-label forlængelser på aktiv

behandling, i alt gennemførte 313, 264 og 120 patienter behandlingen med tobramycin for

henholdsvis 48, 72 og 96 uger.

Tabel 1 viser forekomsten af behandlingsrelaterede bivirkninger i henhold til følgende

kriterier: rapporteret med en forekomst på ≥2 % for patienter behandlet med tobramycin,

rapporteret ved en højere hyppighed i tobramycin-armen, og vurderet som

lægemiddelrelateret i ≥1 % af patienterne.

Bivirkningerne fra de kliniske studier er listet i henhold til MedDRA organklassificering.

Inden for hver systemorganklasse er bivirkningerne rangeret efter hyppighed med den mest

hyppige først. Inden for hver hyppighedsgruppe er bivirkningerne listet efter hvor alvorlige

de er. Derudover er bivirkningerne opdelt i henhold til følgende hyppighed: meget

almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100);

sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000) meget sjælden (<1/10.000), herunder isolerede rapporter).

Tabel 1: Bivirkninger fra kliniske forsøg

Bivirkninger

Hyppighed

Infektioner og parasitære sygdomme

Laryngitis

Almindelig

Øre og labyrint

Tinnitus

Almindelig

Luftveje, thorax og mediastinum

Lungesygdomme

Meget almindelig

Rhinitis

Meget almindelig

Dysfoni

Meget almindelig

Farveændring af sputum

Meget almindelig

Knogler, led, muskler og bindevæv

Myalgi

Almindelig

Almene symptomer og reaktion på administrationsstedet

General utilpashed

Almindelig

Undersøgelser

Nedsat lungefunktionstest

Meget almindelig

Da varigheden af eksponeringen for tobramycin øgedes over de to open-label

forlængelsesstudier, steg forekomsten af produktiv hoste og nedsat lungefunktionstest,

mens forekomsten af dysfoni tilsyneladende faldt. Overordnet faldt forekomsten af

bivirkningerne relateret til de følgende MedDRA systemorganklasser med stigende

eksponering af tobramycin: Luftveje, thorax og mediastinum, Mave-tarm-kanalen, og

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet.

Bivirkninger fra spontane rapporter

De spontant rapporterede bivirkninger nedenfor er rapporteret frivilligt og det er ikke altid

muligt pålideligt at fastslå hyppigheden eller en kausal sammenhæng til

lægemiddeleksponering.

56567_spc.docx

Side 7 af 14

Nervesystemet

Afoni, smagsforstyrrelser

Øre og labyrint

Tab af hørelse

Luftveje, thorax og mediastinum

Bronkospasme, oropharyngeal smerte, øget spytdannelse, brystsmerter

Hud og subkutane væv

Overfølsomhed, pruritus, urticaria, udslæt

Almene symptomer og reaktion på administrationsstedet

Nedsat appetit

I åbne studier og efter markedsføring af lægemidlet har nogle patienter med langvarig

tidligere eller samtidig brug af intravenøse aminoglykosider fået nedsat hørelse (se

pkt. 4.4). Parenterale aminoglykosider er sat i forbindelse med overfølsomhed,

ototoksicitet og nefrotoksicitet (se pkt. 4.3 og 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Indgift via inhalation medfører lav systemisk biotilgængelighed af tobramycin. Symptomer

på aerosoloverdosering kan være svær hæshed.

I tilfælde af indtagelse af tobramycin ved et uheld er toksicitet usandsynlig, da tobramycin

absorberes dårligt fra en intakt mave-tarmkanal.

I tilfælde af fejlagtig intravenøs indgift af tobramycin kan der opstå tegn og symptomer på

parenteral tobramycinoverdosering, som omfatter svimmelhed, tinnitus, vertigo, nedsat

hørelse, respirationsbesvær og/eller neuromuskulær blokade samt nedsat nyrefunktion.

Ved akut forgiftning skal tobramycin øjeblikkeligt seponeres og nyrefunktionen

kontrolleres. Ved overdosering bør man følge serumkoncentrationerne af tobramycin. I

ethvert tilfælde af overdosering bør risikoen for lægemiddelinteraktioner med ændringer i

elimination af tobramycin eller andre lægemidler overvejes.

4.10

Udlevering

56567_spc.docx

Side 8 af 14

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: J 01 GB 01. Aminoglykosider.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Tobramycin er et aminoglykosidantibiotikum produceret af Streptomyces tenebrarius. Det

virker primært ved at afbryde proteinsyntesen, hvilket fører til ændret gennemtrængelighed

af cellemembranen, fremadskridende brud på cellekappen og til sidst celledød. Det er

baktericidt i koncentrationer, der er lig med eller lidt større end de mindste, hæmmende

koncentrationer.

"Break points"

Fastlagte "break points" for parenteral indgift af tobramycin er ikke relevante ved indgift af

lægemidlet som aerosol.

Sputum fra patienter med cystisk fibrose (CF) udviser en hæmmende virkning på den

lokale, biologiske aktivitet af nebuliserede aminoglykosider. Det betyder, at

sputumkoncentrationerne af aerosoltobramycin skal være ca. 10 og 25 gange over MIC for

P. aeruginosa for henholdsvis hæmmende og baktericid virkning. I kontrollerede kliniske

undersøgelser opnåede 97 % af de patienter, der fik tobramycin, sputumkoncentrationer,

der var 10 gange større end den højeste MIC for P. aeruginosa dyrket fra patienten, og

95 % af de patienter, der fik tobramycin, opnåede 25 gange den højeste MIC. Størstedelen

af de patienter, hvis stammer havde MIC-værdier over det parenterale ″break point″, havde

dog stadig gavn af behandlingen.

Følsomhed

Da der ikke findes fastlagte "break points" for inhalation, skal man være forsigtig med at

definere bakterier som følsomme eller resistente for inhalationstobramycin. Men de

kliniske studier med tobramycin viste, at en mikrobiologisk rapport, der indikerede in

vitro-lægemiddelresistens ikke nødvendigvis udelukker en klinisk fordel for patienten.

De fleste patienter med P. aeruginosa-isolater med tobramycin MIC-værdier <128 μg/ml

ved baseline viste forbedret lungefunktion efter behandling med tobramycin. Det er mindre

sandsynligt, at patienter med P. aeruginosa-isolater med MIC ≥128 μg/ml ved baseline

udviser klinisk respons. I de placebokontrollerede forsøg opnåede man imidlertid en

forbedret lungefunktion hos 7 ud af 13 patienter (54 %), hvor MIC ≥128 μg/ml i de

kliniske isolater under brug af tobramycin.

Over hele de 96 uger lange forlængelsesstudier steg tobramycin MIC50 for P. aeruginosa

fra 1 til 2 µg/ml og MIC90 steg fra 8 til 32 µg/ml.

Baseret på in vitro-data og/eller erfaringer fra kliniske forsøg kan det forventes, at de

organismer, der forbindes med lungeinfektioner hos patienter med CF, vil reagere på

tobramycin-terapi som følger:

56567_spc.docx

Side 9 af 14

Følsom

Pseudomonas aeruginosa

Haemophilus influenza

Staphylococcus aureus

Resistent:

Burkholderia cepacia

Stenotrophomonas maltophilia

Alcaligenes xylosoxidans

I kliniske studier med tobramycin sås hos nogle patienter en lille, men tydelig stigning i

MIC for tobramycin, amikacin og gentamicin i de testede P. aeruginosa-isolater. Hver

yderligere 6-måneders behandling førte til yderligere stigninger, hvis størrelsesorden

svarede til det, der blev observeret i de 6-måneders kontrollerede undersøgelser. Den mest

fremherskende resistensmekanisme set i P. aeruginosa isoleret fra kronisk inficerede CF-

patienter er for aminoglykosid uigennemtrængelighed, hvilket defineres som en generel

mangel på følsomhed over for alle aminoglykosider. P. aeruginosa isoleret fra CF-

patienter har også vist sig at udvise adaptiv aminoglykosid-resistens – bakterierne bliver

følsomme igen, når det pågældende antibiotikum ikke længere anvendes.

Anden information

Der er ikke tegn på, at patienter behandlet med tobramycin i indtil 18 måneder var mere

udsat for infektion med B. cepacia, S. maltophilia eller A. xylosoxidans end forventet hos

patienter, som ikke blev behandlet med tobramycin. Aspergillus-arter forekom hyppigere

hos patienter, som fik tobramycin, men kliniske følgetilstande som allergisk

bronkopulmonal aspergillose (ABA) var sjælden, og frekvensen var den samme som i

kontrolgruppen.

Der er utilstrækkelig klinisk sikkerheds- og effektdata hos børn under 6 år.

I et åbent ukontrolleret studie blev 88 patienter (37 patienter mellem 6 måneder og 6 år,

41 patienter mellem 6 og 18 år og 10 patienter over 18 år) med cystisk fibrose med tidlig

(ikke kronisk) P. aeruginosa-infektion behandlet i 28 dage med tobramycin. Efter 28 dage

blev patienterne randomiseret 1:1 til enten at stoppe (n=45) eller til at få yderligere

28 dages behandling (n=43).

Det primære endepunkt var gennemsnitlig tid til tilbagevenden P. aeruginosa (hvilken som

helst streng), og var 26,1 og 25,8 måneder for henholdsvis 28-dages gruppen og 56-dages

gruppen. Det blev set, at henholdsvis 93 % og 92 % af patienterne var fri fra P.

aeruginosa-infektion 1 måned efter behandlingens afslutning i 28- og 56-dages gruppen.

Brug af tobramycin i et doseringsregime med mere end 28 dages fortsat behandling er ikke

godkendt.

Klinisk effekt

To ens designede, dobbeltblindede, randomiserede, placebo-kontrollerede, parallelgruppe,

24-ugers kliniske studier (Studie 1 og Studie 2) blev udført med cystisk fibrose patienter

med P. aeruginosa for at understøtte den oprindelige registrering fra 1999. Disse studier

inkluderede 520 patienter, som have en baseline FEV

mellem 25 % og 75 % af deres

forventede normale værdi. Patienter under 6 år, eller som havde baseline kreatinin >2 m/dl,

eller havde Burkholderia cepacia isoleret fra spyt blev ekskluderet. I disse kliniske studier

56567_spc.docx

Side 10 af 14

fik 258 patienter tobramycin-behandling ambulant ved at bruge en håndholdt PARI LC

PLUS™ genanvendelig nebulisator med en DeVilbiss® Pulmo-Aide® kompressor.

I begge studie oplevede tobramycin-behandlede patienter signifikant forbedring af

lungefunktionen og signifikant reduktion i antallet P. aeruginosa koloniformende enheder

(CFU) i spyt under perioder med lægemiddelbehandling. Middel FEV1 forblev over

baseline i 28-dagsperioden uden lægemiddelbehandling, selvom det ændrede sig i de fleste

tilfælde. Densiteten af spytbakterier vendte tilbage til baseline under perioden uden

lægemiddelbehandling. Reduktion af densiteten af spytbakterier var lavere i hver

efterfølgende cyklus.

Patienter behandlet med tobramycin oplevede færre dage med hospitalsindlæggelser og i

gennemsnit færre dage med parenterale anti-pseudomonale antibiotika sammenlignet med

placebo-patienter.

I open-label forlængelsesstudie 1 og 2 fuldførte 396 patienter ud af 464 et af de to 24-ugers

dobbeltblindede studier. I alt fuldførte 313, 264 og 120 patienter behandlingen med

tobramycin for henholdsvis 48, 72 og 96 uger. Frekvensen af nedsat lungefunktion var

signifikant lavere efter start med tobramycin-behandling sammenlignet med placebo-

behandlede patienter under den dobbeltblindede randomiserede behandlingsperiode. Den

estimerede hældning i regressionsmodellen for nedsat lungefunktion var -6,52 % under den

blindede placebobehandling og -2,53 % under tobramycin-behandling (p=0,0001).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Tobramycin er et kationisk polært molekyle, der ikke nemt krydser epitelmembraner. Den

systemiske eksponering for tobramycin efter inhalation af tobramycin forventes at resultere

fra absorption af en del af dosis indgivet til lungerne, da tobramycin ikke absorberes i

væsentlig grad, når det administreres oralt. Tobramycins biotilgængelighed kan variere

pga. individuelle forskelle i nebulisatorydelse og luftvejspatologi.

Sputumkoncentrationer

10 minutter efter inhalation af den første 300 mg dosis af tobramycin var den

gennemsnitlige af tobramycin 1.237 μg/g (område: 35-7.414 μg/g). Tobramycin ophobes

ikke i sputum; efter 20 ugers behandling med tobramycin var den gennemsnitlige

koncentration af tobramycin i sputum 10 minutter efter inhalation 1.154 μg/g (område: 39-

8.085 μg/g). Store variationer i tobramycinkoncentrationerne i sputum blev iagttaget.

2 timer efter inhalation faldt sputumkoncentrationerne til ca. 14 % af de

tobramycinkoncentrationer, der måltes 10 minutter efter inhalation.

Serumkoncentrationer

Middelserumkoncentrationen af tobramycin 1 time efter inhalation af én dosis på 300 mg

tobramycin hos CF-patienter var 0,95 μg/ml (område: under grænsen for kvantitativ

bestemmelse (BLQ) – 3,62 μg/ml). Efter 20 ugers behandling med tobramycin var

middelserumkoncentrationen af tobramycin 1 time efter indgift 1,05 μg/ml (område: BLQ -

3,41 μg/ml). Til sammenligning er den maksimale koncentrationen efter intravenøs eller

intramuskulær administration af en enkelt dosis tobramycin på 1,5 til 2 mg/kg, typisk i

området fra 4 til 12 μg/ml.

Fordeling

56567_spc.docx

Side 11 af 14

Efter administration af tobramycin, forbliver tobramycin koncentreret primært i luftvejene.

Mindre end 10 % tobramycin er bundet til plasmaproteiner.

Biotransformation

Tobramycin metaboliseres ikke og udskilles primært uomdannet i urinen.

Elimination

Eliminationen af tobramycin indgivet ved inhalation er ikke blevet undersøgt.

Efter intravenøs administration elimineres tobramycin fortrinsvis ved glomerulær filtration

af det uomdannede stof. Den tilsyneladende eliminationshalveringstid af tobramycin i

serum efter inhalation af en enkelt 300 mg dosis tobramycin var 3 timer hos cystisk fibrose

patienter.

Nyrefunktionen forventes at påvirke eksponeringen for tobramycin. Der er dog ingen data

tilgængelige, da patienter med serumkreatinin på 2 mg/dl (176,8 μmol/l) eller mere eller

urinstof i blodet (BUN) på 40 mg/dl eller mere, ikke var inkluderet i kliniske studier.

Efter indgift af tobramycin elimineres ikke-absorberet tobramycin formentlig primært i

ekspektoreret sputum.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data baseret på undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter

gentagne doser, genotoksicitet samt reproduktionstoksicitet viser, at den væsentligste fare

for mennesker er nyretoksicitet og ototoksicitet. I undersøgelser af toksicitet efter gentagne

doser var målorganerne for toksicitet nyrerne og vestibulum/cochlea. Normalt forekommer

toksiciteten ved højere systemiske tobramycinkoncentrationer, end der kan opnås ved

inhalation af den anbefalede kliniske dosis.

Karcinogenicitetsstudier med inhaleret tobramycin viser ikke øget forekomst af nogen

tumorer. Tobramycin viste ikke genotoksisk potentiale i en gruppe af genotoksicitetstests.

Der er ikke udført reproduktionstoksikologiske undersøgelser med tobramycin indgivet

ved inhalation, men subkutan indgift af doser på 100 mg/kg/dag hos rotter og den

maksimalt tolererede dosis på 20 mg/kg/dag hos kaniner under organogenese var ikke

teratogene. Teratogenicitet kunne ikke vurderes ved højere parenterale doser

(40 mg/kg/dag eller derover) hos kaniner, da de medførte toksicitet hos moderdyret og

abort. Ototoksicitet blev ikke undersøgt i afkommet under nonkliniske

reproduktionstoksicitetsstudier med tobramycin. Ud fra de tilgængelige dyredata kan en

risiko for toksicitet (fx ototoksicitet) ved prænatale eksponeringsniveauer ikke udelukkes.

Subkutan administration af tobramycin på op til 100 mg/kg påvirkede ikke

parringsadfærden eller medførte nedsat fertilitet hos han- eller hunrotter.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Vand til injektionsvæsker

Svovlsyre (E5123) (til pH-justering)

Natriumhydroxid (E524) (til pH-justering)

Nitrogen (E941)

56567_spc.docx

Side 12 af 14

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke

blandes med andre lægemidler i nebulisatoren.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Til engangsbrug. Hele ampullens indhold bør anvendes omgående efter åbning (se

pkt. 6.6). Resterende indhold bortskaffes.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Opbevares i den originale emballage for at beskytte

mod lys.

Når Tobramycin "SUN"-poserne (åbnede eller uåbnede) er taget ud af køleskabet, eller

hvis et køleskab ikke er til rådighed, kan de opbevares ved op til 25 °C i indtil 28 dage.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Tobramycin "SUN" 300 mg/5 ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning er pakket i

klar-til-brug ampuller af lavdensitets polyethylen, der indeholder 5 ml inhalationsvæske til

nebulisator, opløsning. Ampullerne er pakket i folieposer og en foliepose indeholder

4 ampuller, hvilket svarer til 2 dages behandling.

Pakningsstørrelser: 56, 112 eller 168 ampuller.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Hele ampullens indhold skal anvendes omgående efter åbning, og ikke anvendt opløsning

skal bortskaffes. Åbnede ampuller må aldrig opbevares med henblik på senere brug.

Tobramycin "SUN"-opløsningen er normalt farveløs til lys gul, men dette kan ændre sig,

og sommetider kan væsken blive mørkegul, hvilket ikke er tegn på nedsat styrke af

præparatet, hvis det er opbevaret som anbefalet.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Sun Pharmaceutical Industries Europe BV

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

56567

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

1. februar 2017

56567_spc.docx

Side 13 af 14

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

56567_spc.docx

Side 14 af 14

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

9-10-2018

Peer review of the pesticide risk assessment for the active substance flumioxazin in light of negligible exposure data submitted

Peer review of the pesticide risk assessment for the active substance flumioxazin in light of negligible exposure data submitted

Published on: Mon, 08 Oct 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessment carried out by the competent authority of the rapporteur Member State, Czech Republic, for the pesticide active substance flumioxazin are reported. The European Commission requested EFSA to conduct a peer review and provide its conclusions on whether exposure of humans to flumioxazin can be considered negligible, taking into account the European Commission's draft guidance on th...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-9-2018

Jay Trends Inc. recalls Tempered Glass of the Sunbeam Linear Fire Table

Jay Trends Inc. recalls Tempered Glass of the Sunbeam Linear Fire Table

In some circumstances the tempered glass pane may break or shatter unexpectedly into small pieces and may pose laceration injuries to consumers.

Health Canada

29-8-2018

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Modification of the existing maximum residue levels for prohexadione in various oilseeds

Published on: Mon, 27 Aug 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in France to modify the existing maximum residue levels (MRL) for the active substance prohexadione in linseeds, poppy seeds, sunflower seeds, rape seeds, mustard seeds and gold of pleasure seeds. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive MRL proposals for all oilseeds under consid...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

28-6-2018

Health Canada releases sunscreen testing results

Health Canada releases sunscreen testing results

June 28, 2018 For immediate release

Health Canada

1-6-2018

SunMed Holdings, LLC Issues a Nationwide Recall of STAT-Check and Medline Manual Resuscitator Bags

SunMed Holdings, LLC Issues a Nationwide Recall of STAT-Check and Medline Manual Resuscitator Bags

On May 29, 2018, SunMed Holdings, LLC initiated a nationwide recall of 18,808 units of STAT-Check and Medline resuscitator bags which were distributed between February 1, 2018 to May 13, 2018. The patient port retaining ring of the affected bags may not fully seat which may allow the patient port to detach during use. If this takes place, the resuscitator bags may not deliver air to the patient and result in a delay in treatment and life-threatening health consequences. There have been no reported injuri...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-6-2018

STAT-Check and Medline Manual Resuscitator Bags by SunMed Holdings: Recall - Patient Port May Detach During Use

STAT-Check and Medline Manual Resuscitator Bags by SunMed Holdings: Recall - Patient Port May Detach During Use

The patient port retaining ring of the affected bags may not fully seat which may allow the patient port to detach during use.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-6-2018

Important sunscreen safety tips for Canadians

Important sunscreen safety tips for Canadians

Health Canada is in the process of reviewing the safety of various sunscreen products and will share the results in the coming weeks. The Department will take immediate action and inform Canadians should a safety concern be identified with any sunscreen product sold in Canada.

Health Canada

22-5-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new FDA actions to keep consumers safe from the harmful effects of sun exposure, and ensure the long-term safety and benefits of sunscreens

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new FDA actions to keep consumers safe from the harmful effects of sun exposure, and ensure the long-term safety and benefits of sunscreens

The FDA is announcing three new efforts as part of a comprehensive set of actions to advance the FDA’s framework for sun protection products ahead of this coming summer

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-5-2018

5 Tips for a Healthy Vacation

5 Tips for a Healthy Vacation

As you plan your next beach vacation, make sure your trip is a healthy one. Consider these five tips on sun safety, medications, contact lenses, tattoos, and eating well.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-8-2008

Warning against the product Melanotan

Warning against the product Melanotan

The Danish Medicines Agency has been made aware of the product, Melanotan, which is sold via the internet. The product is marketed as a product that increases pigmentation, providing tanned skin and protection against the harmful rays of the sun, implying that it may prevent skin cancer. However, this effect has not been documented.

Danish Medicines Agency

30-9-2018

Roteas (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Roteas (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Roteas (Active substance: edoxaban) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5089 of Sun, 30 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10387/201710

Europe -DG Health and Food Safety

1-8-2018

Temozolomide SUN (Sun Pharmaceutical Industries Europe BV)

Temozolomide SUN (Sun Pharmaceutical Industries Europe BV)

Temozolomide SUN (Active substance: temozolomide) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5216 of Wed, 01 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

TGA&#039;s compliance review of sunscreens

TGA&#039;s compliance review of sunscreens

Information for consumers about the desktop review of 94 listed sunscreen products

Therapeutic Goods Administration - Australia

27-7-2018

Withdrawn application: Sutent, sunitinib, Post-authorisation

Withdrawn application: Sutent, sunitinib, Post-authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

16-7-2018

TGA business portals scheduled maintenance, 27-29 July 2018

TGA business portals scheduled maintenance, 27-29 July 2018

Between 5:00pm AEST Friday 27 July 2018 and 5:00pm AEST Sunday 29 July 2018 there will be intermittent outages to all TGA portals

Therapeutic Goods Administration - Australia

5-7-2018

It’s summertime and that means more skin exposure to the sun. Be sure to check out the FDA’s skin safety page for tips and information on how to protect your skin from UV rays. https://go.usa.gov/xU4Ht pic.twitter.com/lGayQuxMQw

It’s summertime and that means more skin exposure to the sun. Be sure to check out the FDA’s skin safety page for tips and information on how to protect your skin from UV rays. https://go.usa.gov/xU4Ht pic.twitter.com/lGayQuxMQw

It’s summertime and that means more skin exposure to the sun. Be sure to check out the FDA’s skin safety page for tips and information on how to protect your skin from UV rays. https://go.usa.gov/xU4Ht  pic.twitter.com/lGayQuxMQw

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-6-2018

BTVPUR AlSap 2-4 (Merial)

BTVPUR AlSap 2-4 (Merial)

BTVPUR AlSap 2-4 (Active substance: Bluetongue Virus Serotype 2 antigen - Bluetongue Virus Serotype 4 antigen) - Withdrawal (sunset clause) - No Commission Decision

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Atosiban SUN (Sun Pharmaceutical Industries Europe BV)

Atosiban SUN (Sun Pharmaceutical Industries Europe BV)

Atosiban SUN (Active substance: atosiban) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3469 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2329/R/12

Europe -DG Health and Food Safety

25-5-2018

CDC wants to see your #SunSafeSelfie! Photograph yourself with protections such as sunglasses, a hat, long-sleeves & sunscreen and share your pic on social media: https://goo.gl/jr1nP7 pic.twitter.com/hKJbKLnwni

CDC wants to see your #SunSafeSelfie! Photograph yourself with protections such as sunglasses, a hat, long-sleeves & sunscreen and share your pic on social media: https://goo.gl/jr1nP7 pic.twitter.com/hKJbKLnwni

CDC wants to see your #SunSafeSelfie! Photograph yourself with protections such as sunglasses, a hat, long-sleeves & sunscreen and share your pic on social media: https://goo.gl/jr1nP7  pic.twitter.com/hKJbKLnwni

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-5-2018

Skin cancer is the most preventable type of cancer. Avoiding sunburn and overexposure to the sun's ultraviolet rays is key: https://survivorship.cancer.gov/springboard/wellness/sun-safety … #dontfrydaypic.twitter.com/1vzXm28tQC

Skin cancer is the most preventable type of cancer. Avoiding sunburn and overexposure to the sun's ultraviolet rays is key: https://survivorship.cancer.gov/springboard/wellness/sun-safety … #dontfrydaypic.twitter.com/1vzXm28tQC

Skin cancer is the most preventable type of cancer. Avoiding sunburn and overexposure to the sun's ultraviolet rays is key: https://survivorship.cancer.gov/springboard/wellness/sun-safety … #dontfryday pic.twitter.com/1vzXm28tQC

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-5-2018

Statement from @SGottliebFDA on new FDA actions to keep consumers safe from the harmful effects of sun exposure, and ensure the long-term safety and benefits of sunscreens: http://go.usa.gov/xQmjP 

Statement from @SGottliebFDA on new FDA actions to keep consumers safe from the harmful effects of sun exposure, and ensure the long-term safety and benefits of sunscreens: http://go.usa.gov/xQmjP 

Statement from @SGottliebFDA on new FDA actions to keep consumers safe from the harmful effects of sun exposure, and ensure the long-term safety and benefits of sunscreens: http://go.usa.gov/xQmjP 

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-5-2018

Pls RT: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: AVOID THE SUN BETWEEN 10 AM-4 PM when UV rays are strongest! Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw  #skincancerpic.twitter.com/mNsFqKTfFk

Pls RT: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: AVOID THE SUN BETWEEN 10 AM-4 PM when UV rays are strongest! Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw  #skincancerpic.twitter.com/mNsFqKTfFk

Pls RT: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: AVOID THE SUN BETWEEN 10 AM-4 PM when UV rays are strongest! Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw  #skincancer pic.twitter.com/mNsFqKTfFk

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-5-2018

Pls RT: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: WEAR HATS, SUNGLASSES, AND VISORS. Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw  #skincancerpic.twitter.com/WAPabvM811

Pls RT: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: WEAR HATS, SUNGLASSES, AND VISORS. Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw  #skincancerpic.twitter.com/WAPabvM811

Pls RT: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: WEAR HATS, SUNGLASSES, AND VISORS. Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw  #skincancer pic.twitter.com/WAPabvM811

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-5-2018

Pls RT: 10 Ways to Keep Athletes Safe While In the Sun: APPLY SUNSCREEN. Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw pic.twitter.com/YRV0lVSRkh

Pls RT: 10 Ways to Keep Athletes Safe While In the Sun: APPLY SUNSCREEN. Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw pic.twitter.com/YRV0lVSRkh

Pls RT: 10 Ways to Keep Athletes Safe While In the Sun: APPLY SUNSCREEN. Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw  pic.twitter.com/YRV0lVSRkh

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-5-2018

RT this: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: COVER UP! Wear sun-protective clothing and hats. Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw pic.twitter.com/GzY50eEVp9

RT this: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: COVER UP! Wear sun-protective clothing and hats. Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw pic.twitter.com/GzY50eEVp9

RT this: 10 Ways to Keep Athletes Safe While in the Sun: COVER UP! Wear sun-protective clothing and hats. Don't forget: May 25 is #DontFryDay https://loom.ly/Gbg7XBw  pic.twitter.com/GzY50eEVp9

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-5-2018

EU/3/03/140 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/03/140 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/03/140 (Active substance: Tobramycin (inhalation powder)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3031 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/OD/072/02/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Odomzo (Sun Pharmaceutical Industries Europe BV)

Odomzo (Sun Pharmaceutical Industries Europe BV)

Odomzo (Active substance: sonidegib) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3012 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-2-2018

Pending EC decision: Sutent, sunitinib, Opinion date: 22-Feb-2018

Pending EC decision: Sutent, sunitinib, Opinion date: 22-Feb-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency