TO Bosep

Primær information

 • Handelsnavn:
 • TO Bosep Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 67 g/l epoxiconazol; 233 g/l boscalid
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • TO Bosep Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

R26: Irriterer øjnene

R 40: Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

R62: Mulighed for skade på forplantningsevnen.

R 63: Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

R51/53: Giftigt for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i

vandmiljøet.

Undgå indånding af aerosoltåger.

Brug særligt arbejdstøj.

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den even-

tuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale

om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i korn.

Må ikke anvendes senere end 35 dage før høst.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisnin-

gen nævnte.

Må ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.)for at beskytte organis-

mer, der lever i vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

(Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand / Undgå forurening via dræn fra gårdspladser

og veje).

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer samt foderstoffer.

DEKLARATION

Svampemiddel nr.: 650-29

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

Analyse: Epoxiconazol 67 g/l (6% )

Boscalid 233 g/l (20,8% )

Formulering: Flydende

Registreringsindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding

tlf. 3013 2327

E-mail: to@agros.dk

Miljøfarlig

TO BO SEP

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af

svampe sygdomme i korn

Emballage:

5 liter

Sundhedsskadelig

Førstehjælp:

Generelle anvisninger: Aftag forurenet tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten

Indånding:

Ro, frisk luft og lægehjælp.

Hudkontakt:

Vask grundigt med vand og sæbe.

Øjenkontakt:

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning.

er må maksimalt udføres 2 sprøjtninger pr. sæson

Virkningstiden vil være 3-5 uger afhængig af dosis,

smittetryk,

skadegører,

klimatiske

betingelser,

sortens modtagelighed, udvikling af symptomer og

afgrødens tilvæksthastighed.

Sprøjteteknik

vigtigt,

sprøjteudstyret

rent

på-

begyndelse

sprøjtningen.

anvendes

vand-

mængder fra 150 til 250 liter pr ha

Tankblanding

TO Bosep kan blandes med de mest gængse pro-

dukter, som bruges på behandlingstidspunktet. Læs

altid blandingspartnerens brugsanvisning nøje.

Rengøring af sprøjtemateriel

Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.

Sprøjten skylles grundigt med rent vand. Skyllevan-

det udsprøjtes på et allerede behandlet areal. Fyld

100-200 liter vand i sprøjten og tilsæt et egnet ren-

semiddel. Lad omrøringen køre ca. 15 minutter og

sprøjt derefter skyllevandet ud på et allerede be-

handlet areal.

Skyl efter med rent vand, som udsprøjtes på det al-

lerede behandlede areal.

Lagring

TO Bosep skal opbevares frostfrit i uåbnet og ube-

skadiget originalemballage beskyttet mod direkte

sollys og andre varmekilder.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester

skal

afleveres

kommunale

affalds-

ordning

farligt

affald.

Tomme

beholdere

bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme be-

holder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet

hældes

sprøjtevæsken.

Emballagen

ikke

genanvendes.

Bemærk

Agros fralægger sig alt ansvar for produktets skader

og følgeskader, som er opstået i forbindelse med

ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af pro-

duktet.

Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jord-

bundsforhold kan påvirke effekten.

Afgrøder, skadegører, dosering og sprøjtetidspunkt

Brugsanvisning To Bosep

Generelt

TO Bosep optages hurtigt af planten og spredes translaminart og med saft-

strømmen. Der ses normalt ikke svidninger i afgrøden, sprøjt dog ikke i meget

varmt vejr, under tørke eller stærkt solskin.

Brugsanvisning

Generelt

TO Bosep optages hurtigt af planten og spredes translaminart og med saftstrømmen. Der ses

normalt ikke svidninger i afgrøden, sprøjt dog ikke i meget varmt vejr, under tørke eller stærkt

solskin.

Afgrøder, skadegører, dosering og sprøjtetidspunkt

Afgrøde

Stadie

Skadegører

Dosis

Hvede, vinter og

vår

31-71

30-32

Gulrust, Brunrust, Septoria,

Hvedebladplet (moderat effekt)

Knækkefodsyge

0,75 – 1,5 liter/ha

0,75 – 1,5 liter/ha

Byg, vinter og vår

31-65

Bygrust, Bygbladplet, Skoldplet,

Ramularia, Bygmeldug

0,75 – 1,5 liter/ha

31-65

30-32

Brunrust, Skoldplet

Knækkefodsyge

0,75 – 1,5 liter/ha

0,75 – 1,5 liter/ha

Triticale

31-65

30-32

Brunrust, Skoldplet, Septoria

Knækkefodsyge

0,75 – 1,5 liter/ha

0,75 – 1,5 liter/ha

Havre

31-65

Kronrust Havrebladplet

0,75 – 1,5 liter/ha

Virkningstiden vil være 3-5 uger afhængig af dosis, smittetryk, skadegører, de klimatiske

betingelser, sortens modtagelighed, udvikling af symptomer og afgrødens tilvæksthastighed.

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes

vandmængder fra 150 til 250 liter pr ha

Tankblanding

TO Bosep kan blandes med de mest gængse produkter, som bruges på behandlingstidspunktet.

Læs altid blandingspartnerens brugsanvisning nøje.

Rengøring af sprøjtemateriel

Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.

Sprøjten skylles grundigt med rent vand. Skyllevandet udsprøjtes på et allerede behandlet areal.

Fyld 100-200 liter vand i sprøjten og tilsæt et egnet rensemiddel. Lad omrøringen køre ca. 15

minutter og sprøjt derefter skyllevandet ud på et allerede behandlet areal.

Skyl efter med rent vand, som udsprøjtes på det allerede behandlede areal.

Sprøjteteknik

Dyse

Bar

Km/time

l/ha

ISO-F-02-110

ISO-F-025-110

Lilla

ISO-F-03-110

Blå

Brugsanvisning

Generelt

TO Bosep optages hurtigt af planten og spredes translaminart og med saftstrømmen. Der ses

normalt ikke svidninger i afgrøden, sprøjt dog ikke i meget varmt vejr, under tørke eller stærkt

solskin.

Afgrøder, skadegører, dosering og sprøjtetidspunkt

Afgrøde

Stadie

Skadegører

Dosis

Hvede, vinter og

vår

31-71

30-32

Gulrust, Brunrust, Septoria,

Hvedebladplet

Knækkefodssyge

0,75 – 1,5 liter/ha

0,75 – 1,5 liter/ha

Byg, vinter og vår

31-65

Bygrust, Bygbladplet, Skoldplet,

Ramularia, Bygmeldug

0,75 – 1,5 liter/ha

31-65

30-32

Brunrust, Skoldplet

Knækkefodssyge

0,75 – 1,5 liter/ha

0,75 – 1,5 liter/ha

Triticale

31-65

30-32

Brunrust, Skoldplet, Septoria

Knækkefodssyge

0,75 – 1,5 liter/ha

0,75 – 1,5 liter/ha

Havre

31-65

Kronrust Havrebladplet

0,75 – 1,5 liter/ha

Virkningstiden vil være 3-5 uger afhængig af dosis, smittetryk, skadegører, de klimatiske

betingelser, sortens modtagelighed, udvikling af symptomer og afgrødens tilvæksthastighed.

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes

vandmængder fra 150 til 250 liter pr ha

Sprøjteteknik

Dyse

Bar

Km/time

l/ha

ISO-F-02-110

ISO-F-025-110

Lilla

ISO-F-03-110

Blå

Tankblanding

TO Bosep kan blandes med de mest gængse produkter, som bruges på behandlingstidspunktet.

Læs altid blandingspartnerens brugsanvisning nøje.

Rengøring af sprøjtemateriel

Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.

Sprøjten skylles grundigt med rent vand. Skyllevandet udsprøjtes på et allerede behandlet areal.

Fyld 100-200 liter vand i sprøjten og tilsæt et egnet rensemiddel. Lad omrøringen køre ca. 15

minutter og sprøjt derefter skyllevandet ud på et allerede behandlet areal.

Skyl efter med rent vand, som udsprøjtes på det allerede behandlede areal.

6-10-2018

Modification of the existing maximum residue level for epoxiconazole in beetroots

Modification of the existing maximum residue level for epoxiconazole in beetroots

Published on: Fri, 05 Oct 2018 00:00:00 +0200 In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 396/2005, the applicant Agriculture & Horticulture Development Board submitted a request to the competent national authority in the United Kingdom to modify the existing maximum residue level (MRL) for the active substance epoxiconazole in beetroots. The data submitted in support of the request were found to be sufficient to derive a MRL proposal for beetroots. Adequate analytical methods for enforcement are...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.