Tizanidin "Teva"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tizanidin "Teva" 4 mg tabletter
 • Dosering:
 • 4 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Tizanidin "Teva" 4 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 41321
 • Sidste ændring:
 • 03-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til patienten

Tizanidin Teva 2 mg og 4 mg tabletter

tizanidin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Tizanidin Teva

Sådan skal du tage Tizanidin Teva

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Tizanidin Teva tilhører gruppen af lægemidler, der kaldes muskelafslappende midler.

Dit lægemiddel anvendes til at lindre stivheden og den begrænsede bevægelse i dine muskler, der er

opstået som følge af multipel sklerose, beskadigelse af eller sygdom i rygmarven.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Tizanidin Teva

Tag ikke Tizanidin Teva

hvis du er allergisk over for tizanidin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tizanidin Teva (angivet i

punkt 6)

hvis du har alvorlig nedsat leverfunktion

hvis du tager medicin, såsom fluvoxamin (mod depression) eller ciprofloxacin (antibiotika) (se også

”Brug af anden medicin sammen med Tizanidin Teva” nedenfor).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Tizanidin Teva:

hvis du har nyreproblemer

hvis du har hjerteproblemer, såsom sygdom i kranspulsåren

hvis du har leverproblemer.

Brug af anden medicin sammen med Tizanidin Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tizanidin Teva må ikke tages samtidig med fluvoxamin (til behandling af depression) eller ciprofloxacin (et

antibiotika) (se også ”Tag ikke Tizanidin Teva” ovenfor).

Fortæl det til din læge eller apotekspersonalet, hvis du tager:

medicin til behandling af unormal hjerterytme, såsom amiodaron, mexiletin eller propafenon.

cimetidin (for fordøjelsen og mavesår).

visse antibiotika kendt som fluoroquinoloner, såsom enoxacin, pefloxacin eller norfloxacin.

rofecoxib (smertestillende).

p-piller. Du kan reagere på en lavere dosis af Tizanidin Teva, hvis du tager p-piller.

ticlopidin (forebyggende mod blodpropper).

medicin til behandling af højt blodtryk, herunder vanddrivende medicin.

betablokkere, f.eks. atenolol, propranolol.

digoxin (anvendes til behandling af hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser).

beroligende midler (sovemedicin eller medicin mod angst), f.eks. temazepam.

anden medicin, som kan påvirke din hjerterytme, når det tages samtidig med Tizanidin Teva. Spørg din

læge eller apotekspersonalet.

Brug af Tizanidin Teva sammen med mad, drikke og alkohol

Tizanidin Teva kan tages uafhængigt af måltiderne. Alkohol kan øge Tizanidin Tevas beroligende virkning.

Det anbefales, at du ikke drikker alkohol, mens du tager Tizanidin Teva.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Tizanidin Teva kan give bivirkninger,

som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Tizanidin Teva kan give døsighed eller svimmelhed (se punkt 4 ”Bivirkninger”). Alkohol og beroligende

medicin kan øge denne effekt. Hvis du bliver påvirket, må du ikke føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Tizanidin Teva indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Tizanidin Teva

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne

Din læge vil sædvanligvis starte dig på en dosis på 2 mg en gang dagligt, der så gradvist vil blive øget. Din

dosis bør ikke øges oftere end hver tredje til fjerde dag. Som dosis øges, vil din læge bede dig om at dele din

dosis op i 3 til 4 daglige doser.

Den anbefalede daglige dosis er mellem 12 og 24 mg. Den maksimale daglige dosis er 36 mg.

Ældre

Din læge vil beslutte, om du skal tage Tizanidin Teva.

Brug til børn og unge

Tizanidin Teva anbefales ikke til børn og unge.

Nedsat nyrefunktion

Behandling bør påbegyndes med 2 mg en gang dagligt. Din læge vil fortælle dig, hvordan du øger din dosis.

Indtagelse

Tizanidin Teva tages gennem munden. Tabletterne bør synkes med et glas vand.

Delekærven/krydsdelekærven er kun beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du har svært ved at sluge den

hel.

Hvis du har taget for mange Tizanidin Teva-tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du (eller nogen anden) har taget flere Tizanidin Teva-

tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas, eller

hvis du tror, at et barn har slugt nogle af tabletterne.

Overdosis kan give kvalme, opkastning, lavt blodtryk, langsom eller unormal hjerterytme, svimmelhed, små

pupiller, vejrtrækningsbesvær, bevidsthedstab, rastløshed eller søvnighed.

Hvis du har glemt at tage Tizanidin Teva

Hvis du glemmer at tage en eller flere af dine tabletter, må du kun tage det normale antal tabletter, når det er

tid til din næste dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Tizanidin Teva

Stop ikke med at tage Tizanidin Teva, medmindre din læge siger, at du skal. Behandling med Tizanidin Teva

bør afbrydes gradvist, især hvis du har taget høje doser, medmindre din læge har sagt andet. Pludselig

afbrydelse af behandlingen kan give øget hjerterytme og højt blodtryk.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende bivirkninger er blevet indberettet med nedenstående omtrentlige hyppigheder:

Almindelige (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

døsighed, træthed, svimmelhed

blodtryksfald

blodtryksforhøjelse, hvis behandlingen afbrydes pludseligt

tør mund, kvalme, dårlig mave

fald i eller øgning af hjertefrekvens.

Sjældne (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

hallucinationer

søvnforstyrrelser, herunder søvnbesvær

allergiske reaktioner (kløe, udslæt)

ændringer i leverfunktionen - det kan være nødvendigt at få taget blodprøver for at overvåge dette

muskelsvaghed.

Meget sjældne (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

leverbetændelse eller leversvigt, der kan føre til gulfarvning af det hvide øjnene eller huden og/eller

mørk urin. Kontakt straks din læge, hvis dette forekommer.

Ikke kendt: (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

allergiske reaktioner

kløe

mavepine

opkastning

talebesvær

unormal hjerterytme

hovedpine, unormale bevægelser

besvær med at fokusere med øjnene

appetittab

ængstelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller ved at kontakte

Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel

Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Tizanidin Teva utilgængeligt for børn. Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der er angivet på

blisterpakningen og æsken (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Må ikke

opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tizanidin Teva indeholder:

Aktivt stof: tizanidin. Hver tablet indeholder 2 mg eller 4 mg tizanidin (som hydrochlorid).

Øvrige indholdsstoffer: lactose, vandfri; mikrokrystallinsk cellulose; stearinsyre og silica kolloid,

vandfri.

Udseende og pakningsstørrelser

Tizanidin Teva 2 mg tabletter: hvid til råhvid, bikonveks, rund tablet, 6 mm i diameter, mærket “T2”

på den ene side og med delekærv på den anden side.

Tizanidin Teva 4 mg tabletter: hvid til råhvid, bikonveks, rund tablet, 9 mm i diameter, mærket “T4” på

den ene side og med krydsdelekærv på den anden side.

Tizanidin Teva 2 mg fås i pakningsstørrelser med 15, 20, 30, 50, 100, 120 og 500.

Tizanidin Teva 4 mg fås i pakningsstørrelser med 20, 30, 50, 100, 120, 200 og 500.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant:

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13, 4042 Debrecen

Ungarn

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Bulgarien

Tizanidine-Teva 2 mg/4 mg таблетки

Danmark

Tizanidin Teva

Finland

Tizanidin Teva 2 mg/4 mg tabletti

Irland

Zanaflex 2 & 4 mg Tablets

Portugal

Tizanidina Teva

Storbritannien

Tizanidine 2 mg/4 mg Tablets

Tyskland

Tizanidin-TEVA 2 mg/4 mg Tabletten

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2017.

5-3-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Hydromorphone HCL Injection, USP CII Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Hydromorphone HCL Injection, USP CII Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling three lots of Hydromorphone HCl Injection, USP CII 10 mg/mL, 1 mL in 2 mL Single Dose Vials lot numbers 71330DD (NDC 0409-2634-01), and 691853F and 700753F (NDC 0703-0110-01 – Teva lots) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall on February 07, 2018 due to the potential that units from these lots may be empty or cracked at the bottom of the glass vial.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

25-4-2018

SURMONTIL (Trimipramine Maleate) Capsule [Teva Women'S Health, Inc.]

SURMONTIL (Trimipramine Maleate) Capsule [Teva Women'S Health, Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

FENTANYL Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

FENTANYL Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

PROGLYCEM (Diazoxide) Suspension [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

PROGLYCEM (Diazoxide) Suspension [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

GLYBURIDE Tablet [TEVA Pharmaceuticals USA Inc]

GLYBURIDE Tablet [TEVA Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

DIAMOX SEQUELS (Acetazolamide) Capsule, Extended Release [Teva Women'S Health, Inc.]

DIAMOX SEQUELS (Acetazolamide) Capsule, Extended Release [Teva Women'S Health, Inc.]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

ACETAZOLAMIDE Capsule, Extended Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

ACETAZOLAMIDE Capsule, Extended Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

PALONOSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

PALONOSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

ISONIAZID Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

ISONIAZID Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DuoResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

DuoResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

DuoResp Spiromax (Active substance: budesonide / formoterol) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1614 of Wed, 14 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-3-2018

Myfenax (Teva B.V.)

Myfenax (Teva B.V.)

Myfenax (Active substance: Mycophenolate mofetil) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)1485 of Wed, 07 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10550/201705

Europe -DG Health and Food Safety

7-3-2018

Mycophenolate mofetil Teva (Teva B.V.)

Mycophenolate mofetil Teva (Teva B.V.)

Mycophenolate mofetil Teva (Active substance: Mycophenolate mofetil) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)1486 of Wed, 07 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/882/PSUSA/10550/201705

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

BiResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

BiResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

BiResp Spiromax (Active substance: budesonide / formoterol) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1410 of Mon, 05 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-3-2018

HYDROXYUREA Capsule [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

HYDROXYUREA Capsule [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

HALOPERIDOL DECANOATE Injection [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

HALOPERIDOL DECANOATE Injection [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Airexar Spiromax (Teva B.V.)

Airexar Spiromax (Teva B.V.)

Airexar Spiromax (Active substance: salmeterol/fluticasone propionate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1122 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Aerivio Spiromax (Teva B.V.)

Aerivio Spiromax (Teva B.V.)

Aerivio Spiromax (Active substance: salmeterol/fluticasone propionate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1123 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Olanzapine Teva (Teva B.V.)

Olanzapine Teva (Teva B.V.)

Olanzapine Teva (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1130 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-2-2018

PARAGARD T 380A (Copper) Intrauterine Device [Teva Women'S Health, Inc.]

PARAGARD T 380A (Copper) Intrauterine Device [Teva Women'S Health, Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

Colobreathe (Teva B.V.)

Colobreathe (Teva B.V.)

Colobreathe (Active substance: Colistimethate sodium) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)648 of Thu, 01 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-2-2018

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Active substance: fentanyl citrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 640 of Thu, 01 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-1-2018

COPAXONE (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Teva Neuroscience, Inc.]

COPAXONE (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Teva Neuroscience, Inc.]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

PIOGLITAZONE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

PIOGLITAZONE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

Zoledronic acid Teva Pharma (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva Pharma (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva Pharma (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)411 of Mon, 22 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-1-2018

NEOMYCIN SULFATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

NEOMYCIN SULFATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

15-1-2018

Levetiracetam Teva (Teva B.V.)

Levetiracetam Teva (Teva B.V.)

Levetiracetam Teva (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)201 of Mon, 15 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-1-2018

TOBRAMYCIN Injection, Solution [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

TOBRAMYCIN Injection, Solution [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

BICALUTAMIDE Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

BICALUTAMIDE Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

CLOPIDOGREL Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

CLOPIDOGREL Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

CRYSELLE (Norgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

CRYSELLE (Norgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

IPRATROPIUM BROMIDE AND ALBUTEROL SULFATE Solution [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

IPRATROPIUM BROMIDE AND ALBUTEROL SULFATE Solution [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

THEOPHYLLINE Tablet, Extended Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

THEOPHYLLINE Tablet, Extended Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed