Tizanidin "Orifarm"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tizanidin "Orifarm" 2 mg tabletter
 • Dosering:
 • 2 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Tizanidin "Orifarm" 2 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 37749
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Tizanidin Copyfarm 2 mg og 4 mg, tabletter

tizanidin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Tizanidin Copyfarm

Sådan skal du tage Tizanidin Copyfarm

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Tizanidin Copyfarm virker muskelafslappende.

Du kan tage Tizanidin Copyfarm til behandling af:

kronisk spændte, stive muskler på grund af sygdom i hjerne eller rygmarv

muskelsmerter på grund af muskelspændinger, forvridninger, forstuvninger o. lign.

Lægen kan have givet dig Tizanidin Copyfarm for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT TAGE TIZANIDIN

COPYFARM

Tag ikke Tizanidin Copyfarm, hvis

du er allergisk over for tizanidin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tizanidin Copyfarm

(angivet i pkt. 6)

du har alvorlig leversygdom

du har en sjælden muskelsygdom (myasthenia gravis)

du samtidig tager medicin mod depression (fluvoxamin) eller antibiotika (ciprofloxacin).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, før du tager Tizanidin Copyfarm hvis:

får symptomer som uforklaret gulsot, kvalme, appetitløshed eller træthed, da det kan være

symptomer på dårlig lever

har dårlige nyrer

Kontakt straks læge eller skadestue, hvis du bliver svimmel og besvimer eller i alvorlige tilfælde

bliver bevidstløs, da det kan være tegn på for lavt blodtryk.

Du skal være opmærksom på, at de symptomer, som Tizanidin Copyfarm dæmper, kan blive

forstærket, når du holder op med at tage medicinen (rebound-effekt).

Lægen vil derfor nedsætte din dosis gradvist, når du skal stoppe med at tage Tizanidin Copyfarm.

Hvis du har dårlig lever eller dårlige nyrer skal du så længe du får Tizanidin Copyfarm have undersøgt

blod og urin regelmæssigt.

Brug af anden medicin sammen med Tizanidin Copyfarm

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og

mineraler.

Tal med din læge, hvis du tager:

Medicin mod depression (fluvoxamin).

Hjertemedicin (antiarytmika – f.eks. amidaron, mexiletin, propafenon) og anden medicin som kan

have uønsket virkning på hjertefunktionen (medicin med QT-forlængelse).

Medicin mod for meget mavesyre (cimetidin).

Visse typer antibiotika (fluoroquinoloner – f.eks. enoxacin, pefloxacin, ciprofloxacin,

norfloxacin).

Medicin mod akutte smerter eller leddegigt (rofecoxib).

P-piller og anden oral prævention.

Medicin mod blodpropper (ticlopidin).

Medicin for højt blodtryk.

Vanddrivende medicin.

Beroligende eller sovemedicin, da dette kan forstærke den sløvende virkning af Tizanidin

Copyfarm.

Alkohol kan forstærke den sløvende virkning af Tizanidin Copyfarm. Du må derfor ikke drikke

alkohol, mens du er i behandling med Tizanidin Copyfarm.

Brug af Tizanidin Copyfarm sammen med mad og drikke

Du bør tage Tizanidin Copyfarm sammen med rigelig væske.

Du må ikke tage Tizanidin Copyfarm sammen med alkohol, da alkohol forstærker virkningen af

Tizanidin Copyfarm.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Tizanidin Copyfarm. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Tizanidin Copyfarm efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller

maskiner.

Pakningen er forsynet med en rød trekant. Det betyder, at Tizanidin Copyfarm kan give bivirkninger

(bevidsthedssvækkelse, døsighed, træthed, svimmelhed eller andre symptomer på lavt blodtryk), som i

væsentlig grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Tizanidin Copyfarm

Tizanidin Copyfarm indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har

fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE TIZANIDIN COPYFARM

Tag altid Tizanidin Copyfarm nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens,

apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, på apoteket eller

sundhedspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Din læge vil normalt starte dig på en lav dosis som gradvist øges. Startdosis bør ikke overstige 6 mg 3

gange daglig. Din dosis bør ikke øges oftere end 1-2 gange om ugen. Den sædvanlige daglige dosis er

12-24 mg fordelt på 3-4 doser. Den maksimale daglige dosis er 36 mg.

Ældre

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn

Tizanidin Copyfarm bør ikke bruges til børn.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. Har du meget dårlig lever, må du ikke tage

Tizanidin Copyfarm.

Hvis du har taget for mange Tizanidin Copyfarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere tabletter end der står her, eller flere

end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan f.eks. være søvnlignende bevidsthedssvækkelse, rastløshed,

søvnmangel, kvalme og opkastning, for lavt blodtryk, svimmelhed, små pupiller, alvorlige

hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls, åndenød og i værste fald kan det føre til dyb

bevidstløshed (koma).

Hvis du har glemt at tage Tizanidin Copyfarm

Hvis du har glemt at tage en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal

tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning

for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Tizanidin Copyfarm

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Lægen vil nedsætte din

dosis gradvis, hvis du skal stoppe behandlingen med Tizanidin Copyfarm. Følg lægens anvisning.

Hvis du pludselig holder op med at tage Tizanidin Copyfarm, kan du få symptomer som forhøjet

blodtryk og hjertebanken.

Spørg lægen, på apoteket eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

Søvnlignende bevidsthedssvækkelse, svimmelhed.

Hurtig eller langsom puls.

Lavt blodtryk eller forhøjet blodtryk ved ophør af behandlingen.

Mundtørhed, kvalme, mavebesvær som opkastning, sure opstød (halsbrand), mavesmerter, diarré

eller forstoppelse.

Træthed.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

Depression, nervøsitet.

Bevidsthedstab (synkope), rysten.

Hjertebanken, uregelmæssig puls.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

Hallucinationer, søvnløshed, søvnforstyrrelser.

Hududslæt, svedtendens, kløe.

Muskelsvaghed.

Forøgelse af leverenzymer i blodet.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 patienter.

Leverbetændelse, leversvigt.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt.

Forvirring.

Tizanidin Copyfarm kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det

drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver f.eks. forhøjet levertal, som igen bliver normale, når

behandlingen ophører.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger som ikke fremgår af denne indlægsseddel.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted

www.meldenbivirkning.dk

5.

OPBEVARING

Opbevar Tizanidin Copyfarm utilgængeligt for børn.

Brug ikke Tizanidin Copyfarm efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er

den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Tizanidin Copyfarm indeholder

Aktivt stof: Tizanidinhydrochlorid

Øvrige indholdsstoffer:Kolloid silica vandfri, stearinsyre, cellulose mikrokrystallinsk, lactose

vandfri.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Tizanidin Copyfarm 2 mg tabletter er runde, hvide tabletter, mærket med ”N 62” på den ene side.

Tizanidin Copyfarm 4 mg tabletter er runde, hvide tabletter med delekærv på den ene side og mærket

med ”N 63” på den anden side.

Pakningsstørrelser

Tizanidin Copyfarm 2 mg og 4 mg findes i pakningsstørrelser med 28, 30, 34, 84, 90, 91, 98, 100 og

105 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Copyfarm A/S

Energivej 15

5260 Odense S

info@copyfarm.com

Denne indlægsseddel blev sidst revideret marts 2012.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk