Timosan Depot

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Timosan Depot 1 mg/g øjengel
 • Dosering:
 • 1 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • øjengel
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Timosan Depot 1 mg/g øjengel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 51963
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Timosan® Depot 1 mg/g øjengel

Timolol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

• Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

• Lægen har ordineret Timosan® Depot til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

• Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Timosan® Depot

3. Sådan skal du bruge Timosan® Depot

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Timosan® Depot indeholder det aktive stof timolol. Timolol

tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes beta-bokkere, som

hjælper med at reducere trykket i øjet og anvendes ved lidelser,

hvor der forekommer et øget tryk i øjet.

Lægen kan have givet dig Timosan® Depot for noget andet.

Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE

TIMOSAN® DEPOT

Brug ikke Timosan® Depot hvis

• du er overfølsom (allergisk) over for timololmaleat eller et af

de øvrige indholdsstoffer.

• du har eller har haft astma eller svær KOL (kronisk obstruktiv

lungelidelse).

• du får anfald af højt blodtryk pga. en ubehandlet svulst i

binyrerne (fæokromocytom).

• du har problemer med hjertet, som f.eks. hjertesvigt eller

shock tilstand med udgangspunkt i hjertet.

• du lider af hjertesinussygdomme (inkl. sinoatrial blok)

• du lider af hjerteledningssygdomme (AV-blok grad II eller III).

• du har symptomer fra næsen, som f.eks. at næsen løber, at du

nyser, eller at næse, øre, hals eller gane klør.

• du får symptomer fra bronkierne, som f.eks. kortåndethed,

vejrtrækningsbesvær eller astmalignende anfald/ åndenød

pga. eksponering af kulde, tobaksrøg, fysisk aktivitet osv.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Timosan® Depot

Tal med lægen, inden du bruger Timosan® Depot, hvis du

• lider af hjertesvigt eller andre hjertelidelser.

• lider af kredsløbsforstyrrelser i arme og ben eller du har hvide,

”døde” fingre og tæer (Raynauds syndrom).

• lider af astma eller mild/moderat KOL (Kronisk obstruktiv

lungelidelse).

• har ukontrolleret diabetes med lavt blodsukker. Hvis du lider

af diabetes, skal du sørge for at kontrollere dit blodsukker

oftere i starten af behandlingen.

• lider af for surt blod, som medfører hurtigt åndedræt,

konfusion og træthed (metabolisk acidose).

• lider af en overaktiv skjoldbruskkirtel.

• lider af sygdomme i øjets hornhinde (korneale sygdomme).

• lider af forhøjet blodtryk (hypertension).

Hvis du lider af allergi, kan der være større risiko for, at du får

en allergisk reaktion mens du bruger Timosan® Depot.

Lægen vil med jævne mellemrum undersøge dine øjne og trykket

i øjnene.

Hvis du skal opereres eller til røntgenundersøgelse og der skal

anvendes jodholdige kontrastvæsker, skal du informere lægen om

behandlingen med Timosan® Depot.

Oplever du tørhed i øjnene, anbefales det at bruge kunstig

tårevæske.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er

i behandling med Timosan® Depot. Det kan påvirke prøve-

resultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger

anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også

medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du

• tager medicin til udvidelse af pupillerne (f.eks. adrenalin).

• tager medicin mod forhøjet blodtryk (f.eks. nifedipin,

verapamil, diltiazem, reserpin, methyldopa, guanfacin,

moxonidin, rilmenidin).

• tager medicin til behandling af skizofreni eller andre psykiske

lidelser (f.eks. amisulprid).

• tager medicin til behandling af visse hjertelidelser (f.eks.

amiodaron, digoxin, beta-blokkere, propafenon, disopyramid,

quinidin, calciumkanalblokkere, guanethidin).

• tager medicin til behandling af depression (f.eks. fluoxetin,

paroxetin).

• tager medicin til behandling af grøn stær.

• tager medicin til behandling af mave- og tarmsår (f.eks.

cimetidin, hydralazin).

• tager medicin til behandling af malaria (f.eks. mefloquin).

• tager medicin mod diabetes (f.eks. insulin eller tabletbehand-

ling).

Hvis du bruger andre øjendråber, skal der gå mindst 15 minutter

før drypning med Timosan® Depot. Timosan® Depot skal være

det præparat, som du bruger til sidst.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form

for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge Timosan® Depot.

Tal med lægen.

Amning

Timosan® Depot går over i modermælken, men det er ikke

sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen, hvis du

har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Timosan® Depot kan give bivirkninger som f.eks. tunge

øjenlåg, lejlighedsvise synsforstyrrelser med sløret syn og/eller

dobbeltsyn og forekomster af svimmelhed eller træthed der i

større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen

til at færdes sikkert i trafikken.

Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker

dig.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer

i Timosan® Depot

Timosan® Depot indeholder benzalkoniumchlorid, der kan give

irritation af øjnene. Undgå kontakt med bløde kontaktlinser. Tag

kontaktlinserne ud, inden medicinen bruges og vent mindst 15

minutter før du sætter kontaktlinserne i igen. Timosan® Depot

kan misfarve bløde kontaktlinser.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE TIMOSAN® DEPOT

Brug altid Timosan® Depot nøjagtigt efter lægens anvisning.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Timosan® Depot er kun til brug i øjnene og må ikke sluges.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 12 år

1 dråbe Timosan® Depot i det/de berørte øje/øjne 1 gang

dagligt, helst om morgenen. Den anbefalede dosis må ikke

overskrides. Følg lægens anvisninger nøje.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn

Børn under 12 år må normalt ikke få Timosan® Depot 1 mg/g

øjengel.

Anvisninger for korrekt brug af Timosan® Depot

1. Vask hænderne.

2. Læg hovedet tilbage (figur 1).

3. Træk det underste øjenlåg ned med en finger. Hold flasken

med den anden hånd, så spidsen vender nedad.

4. Tryk forsigtigt på flasken, så der dryppes 1 dråbe ind i øjet

(figur 2). Sørg for, at hverken øje eller noget andet berører

det øverste af spidsen for at undgå forurening.

5. Efter drypning: Luk øjenlåget, og tryk på det inderste hjørne

af øjet med fingerspidsen i 2 minutter (figur 3). Dette

forhindrer, at dråben løber ned i halsen gennem tårekanalen,

så mere Timosan® Depot forbliver i øjet.

6. Gentag eventuelt trin 2 til 5 for det andet øje.

7. Luk flasken efter brug. Spidsen må ikke tørres eller skylles af.

Figur 1

Figur 2

Figur 3

02-2013

P519299-1

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge,

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du

eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte

til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at

kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller

telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at frem-

skaffe mere information om sikkerheden af dette læge middel.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar Timosan® Depot frostfrit i yderemballagen beskyttet

mod lys og ikke ved temperaturer over 25 °C.

Efter åbning af flasken, skal Timosan® Depot opbevares med

bunden opad i yderemballagen.

Efter åbning af Timosan® Depot er holdbarheden 4 uger.

Brug ikke Timosan® Depot efter den udløbsdato, der står på

pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må

du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skralde-

spanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Timosan® Depot 1 mg/g øjengel indeholder:

Aktivt stof: 1,37 mg timololmaleat svarende til 1 mg timolol.

Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid, sorbitol,

polyvinylalkohol, carbomer, natriumacetattrihydrat,

lysinmonohydrat, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Timosan® Depot er en farveløs, lugtfri gel uden synlige partikler.

Pakningsstørrelser

Timosan® Depot fås i pakningsstørrelser á 5 g og 3 x 5 g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Timosan® er et registreret varemærke, der tilhører Santen

Pharmaceutical Co., Ltd.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret februar 2013

Hvis du har brugt for meget Timosan® Depot

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt

mere Timosan® Depot, end der står her, eller mere end lægen

har foreskrevet, eller du er kommet til at sluge Timosan® Depot

og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er langsom puls, for lavt blodtryk,

kortåndethed, vejrtrækningsbesvær, astmalignende anfald,

åndenød (bronkospasme) eller dårligt hjerte (akut kredsløbsfor-

styrrelse).

Hvis du har glemt at bruge Timosan® Depot

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte

dosis.

Hvis du holder op med at bruge Timosan® Depot

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale

med lægen.

4. BIVIRKNINGER

Timosan® Depot kan som al anden medicin give bivirkninger,

men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger, hvor hyppighed ikke er kendt:

• Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter

pga. bindevævssygdom. Kontakt lægen.

• Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i

hjernen eller hjerneblødning. Ring 112.

• Abnorm træthed og lammelser af muskler, især af øjenlåg,

åndedrætsbesvær (stigende tegn og symptomer på myastenia

gravis). Kontakt straks læge eller skadestue. Ved åndedræts-

besvær ring 112.

• Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken

for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks

læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Hjertesvigt eller hjertestop. Ring 112.

• Hvide, ”døde” fingre og tæer. Kontakt lægen.

• Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald

/ Åndenød (hos patienter med luftvejslidelser). Kontakt straks

læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Krumning af penis ved rejsning (forsvinder ikke, efter at du er

stoppet med behandling). Kontakt lægen.

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden

for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk

reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

• Kløe.

• Søvnløshed.

• Mareridt.

• Svimmelhed.

• Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i

huden.

• Hovedpine.

• Hoste.

• Unormal følsomhed i øjnene.

• Øjenirritation (brænden, svien, kløe, tåreflåd, rødme).

• Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd, betændelse i

øjets hornhinde, sløret syn, løsning af årehinden i øjet efter

operation, tørre øjne, sår på øjets hornhinde, dobbeltsyn, kan

være eller blive alvorligt. Kontakt lægen eller evt. skadestue.

• Betændelse i øjets bindehinde, betændelse i øjenlåget og

nedsat følsomhed.

• Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

• Brystsmerter, hjertebanken.

• Kolde fødder og hænder.

• Gangudløste smerter (claudicatio intermittens).

• Smagsforstyrrelser.

• Kvalme.

• Sure opstød / halsbrand, mavesmerter, opkastning.

• Diarré.

• Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis

du bruger Timosan® Depot i mere end 2-3 uger, skal du passe

på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal

med din tandlæge.

• Hårtab.

• Overfølsomhedsreaktioner, lokal eller generel rødme af

huden, psoriasislignende udslæt eller forværring af psoriasis,

hududslæt.

• Led –og muskelsmerter.

• Rejsningsbesvær (impotens), nedsat seksualdrift.

• Kraftesløshed, svaghed og træthed.

• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med

lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det

være livsfarligt. Ring 112.

• Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og

kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose).

• Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig

bivirkning. Tal med lægen.

• Hukommelsestab. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig

bivirkning. Tal med lægen.

• Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig

opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.

• Vand i kroppen. Kontakt lægen.

• Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom

puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

• Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med

lægen.

• Åndenød / åndedrætsbesvær. Det kan hos nogle udvikle sig til

en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

2-10-2018

Garderie Dépôt recalls Dream on Me Portable Cribs

Garderie Dépôt recalls Dream on Me Portable Cribs

The distance between the top surface of the lowest fixed side and the top surface of the mattress support is lower than what is required by law, posing a fall hazard.

Health Canada

30-7-2018

Apoquel (Zoetis Belgium S.A.)

Apoquel (Zoetis Belgium S.A.)

Apoquel (Active substance: Oclacitinib maleate) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5153 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2688/R/13

Europe -DG Health and Food Safety

27-7-2018

EU/3/09/645 (Camurus AB)

EU/3/09/645 (Camurus AB)

EU/3/09/645 (Active substance: Octreotide chloride (lipid depot solution)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5047 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/09/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

5-6-2018

DuoTrav (Novartis Europharm Limited)

DuoTrav (Novartis Europharm Limited)

DuoTrav (Active substance: Travoprost / Timolol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3622 of Tue, 05 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/665/T/53

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/09/645 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/09/645 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/09/645 (Active substance: Octreotide chloride (lipid depot solution)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3397 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/09/T/02

Europe -DG Health and Food Safety