Tilmovet Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tilmovet Vet. 250 mg/ml koncentrat til oral opløsning
 • Dosering:
 • 250 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • koncentrat til oral opløsning
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Tilmovet Vet. 250 mg/ml koncentrat til oral opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Fjerkræ, Kvæg, Svin

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 41061
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

16. marts 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Tilmovet Vet., koncentrat til oral opløsning

0.

D.SP.NR

25104

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Tilmovet Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktivt stof: Tilmicosin: 250 mg pr. ml

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til oral opløsning

Klar gul til gyldenbrun opløsning

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Kyllinger (slagtekyllinger og hønniker), kalkuner, svin og kvæg (kalve).

4.2

Terapeutiske indikationer

Svin:

Til behandling og forebyggelse af luftvejsinfektioner associeret med Mycoplasma

hyopneumoniae, Pasteurella multocida og Actinobacillus pleuropneumoniae, når

sygdommen er blevet diagnosticeret i flokken.

Kyllinger:

Til behandling og forebyggelse af luftvejsinfektioner i hønseflokke associeret med

Mycoplasma gallisepticum og Mycoplasma synoviae, når sygdommen er blevet

diagnosticeret i flokken.

Kalkuner:

41061_spc.doc

Side 1 af 6

Til behandling og forebyggelse af luftvejsinfektioner i kalkunflokke associeret med

Mycoplasma gallisepticum og Mycoplasma synoviae, når sygdommen er blevet

diagnosticeret i flokken.

Kalve:

Til behandling og forebyggelse af luftvejsinfektioner associeret med Mannheimia

haemolytica, P. multocida, Mycoplasma bovis og M.dispar, når sygdommen er blevet

diagnosticeret i flokken.

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof, eller et eller flere af

hjælpestofferne. Bør ikke anvendes i tilfælde med kendt resistens over for tilmicosin. Bør

ikke anvendes til heste.

4.4

Særlige advarsler

Skal fortyndes i drikkevand eller mælkeerstatning før indgivelse. Beskyttes mod lys efter

rekonstitution.

Kun til peroral anvendelse. Tilmicosin må ikke gives som injektion til svin. Produktet

indeholder dinatriumedetat.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ukorrekt brug af produktet kan øge forekomsten af bakterier, der er resistente over for

tilmicosin, og kan nedsætte effektiviteten af behandlingen med tilmicosin-lignende stoffer.

Anvendelse af veterinærlægemidlet bør være baseret på følsomhedstest og bør tage hensyn

til officielle og lokale retningslinjer.

Lad ikke heste eller andre dyr af hestefamilien få adgang til drikkevand, som indeholder

tilmicosin.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Personer med kendt overfølsomhed over for tilmicosin skal undgå kontakt med produktet.

Veterinærlægemidlet kan forårsage irritation eller sensibilisering ved hudkontakt.

Undgå hud- og øjenkontakt. Brug beskyttelsesdragt og handsker under håndtering af

veterinærlægemidlet.

I tilfælde af hud- eller øjenkontakt skylles med rigelige mængder rindende vand. Hvis

irritationen vedvarer eller produktet indtages ved et uheld, søg øjeblikkeligt lægehjælp eller

kontakt en giftcentral (farer forbundet med forstyrrelser af hjerteoverledning).

Vask hænder efter brug.

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

Ingen kendte.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og diegivning er ikke fastlagt.

41061_spc.doc

Side 2 af 6

Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges risk-benefit vurdering.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Krydsresistens mellem tilmicosin og andre makrolid-antibiotika og lincosamider er blevet

observeret.

Tilmicosin kan reducere den antibakterielle virkning af ß-laktam antibiotika.

Må ikke anvendes samtidigt med antimikrobielle bakteriostatiske midler.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Kun til oral anvendelse. Lægemidlet skal opløses i drikkevand eller mælkeerstatning før

administration.

Svin:

15-20 mg tilmicosin pr. kg legemsvægt i 5 dage, dvs. 6-8 ml produkt for 100 kg

legemsvægt. Dette svarer til 80 ml produkt pr. 100 liter drikkevand i 5 dage.

Kyllinger:

15-20 mg tilmicosin pr. kg legemsvægt i 3 dage, dvs. 6-8 ml produkt for 100 kg

legemsvægt. Dette svarer til 30 ml produkt pr. 100 liter drikkevand i 3 dage.

Kalkuner:

10-27 mg tilmicosin pr. kg legemsvægt i 3 dage, dvs. 4-11 ml produkt for 100 kg

legemsvægt. Dette svarer til 30 ml produkt pr. 100 liter drikkevand i 3 dage.

Kalve:

12,5 mg tilmicosin pr. kg legemsvægt to gange om dagen i 3-5 dage, dvs. 1 ml produkt for

20 kg legemsvægt to gange dagligt i 3-5 dage.

En flaske med 960 ml er tilstrækkeligt til medicinering af 1200 liter drikkevand til svin

eller 3200 liter drikkevand til slagtekyllinger, kalkuner og hønniker.

En flaske med 960 ml er tilstrækkeligt til medicinering af drikkevand eller mælkeerstatning

til 48-80 kalve (40 kg legemsvægt).

En flaske med 240 ml er tilstrækkelig til medicinering af drikkevand eller mælkeerstatning

til 8 kalve (60 kg legemsvægt).

Det medicinerede vand skal tilberedes frisk en gang i døgnet ved brug af rent vand.

Den medicinerede mælkeerstatning skal tilberedes frisk hver 4. time ved brug af rent vand.

Hvis tegnene på sygdom ikke forbedres betydeligt inden for 3-5 dage, skal diagnosen

reevalueres og behandlingen ændres.

For at undgå underdosering bør kropsvægten bestemmes så præcist som muligt.

Vandindtaget afhænger af dyrest kliniske tilstand. Koncentrationen af veterinærlægemidlet

skal justeres i henhold til vandindtagelse for at sikre en korrekt dosering.

Må ikke indgives til svin i et vådfodringssystem.

4.10

Overdosering

41061_spc.doc

Side 3 af 6

Svin drikker mindre vand, når der gives en dosis på 300 til 400 mg/liter (1,5 til 2 gange den

anbefalede dosis). Selv om dette vil resultere i en lavere tilmicosinindtagelse, kan det også

føre til dehydrering af dyrene. Udskift med umedicineret vand efter behov.

Der er ikke set symptomer i fjerkræ behandlet med 375 mg/liter i 5 dage. En dosis på 75

mg/liter i 10 dage resulterede i fæces med en mindre fast konsistens.

Der blev ikke set symptomer på overdosering i kalkuner behandlet med 375 mg/liter

drikkevand i 3 dage. Der er ikke set symptomer med 75 mg/liter i 6 dage.

Bortset fra en let nedsat mælkeindtagelse, sås der ingen symptomer på overdosering i kalve

behandlet med 5 gange den anbefalede dosis eller i to gange den anbefalede

behandlingsperiode.

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning:

Svin: 14 dage

Kalve: 42 dage

Kyllinger: 12 dage

Kalkuner: 19 dage

Æg: Må ikke anvendes til æglæggende fugle, hvis æg er bestemt til menneskeføde.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Antibakterielt stof til systemisk brug, makrolider

ATCvet-kode: QJ01FA91

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Tilmicosin er et primært baktericidt semisyntetisk antibiotikum tilhørende gruppen af

makrolider. Det menes at påvirke den bakterielle proteinsyntese.

Tilmicosin har en bredspektret aktivitet over for Gram-positive organismer, og er særligt

effektivt over for Pasteurella, Actinobacillus (Haemophilus), og Mycoplasma organismer

af bovin, ovin, porcin og aviær oprindelse. Krydsresistens mellem tilmicosin og andre

makrolid-antibiotika er blevet observeret. Makrolider hæmmer proteinsyntese ved

reversibel binding til 50S ribosomal underenhed. Bakteriel vækst hæmmes ved induktion

af separationen af peptidyl transfer RNA fra ribosomet under elongeringsfasen.

Ribosomal methylase, kodet ved erm genet, kan fremskynde resistens for makrolider ved

ændring af det ribosomale bindingssted.

Genet som koder for en effluks mekanisme, mef, medfører også moderat grad af resistens.

Resistens skabes også ved en effluks pumpe, som aktivt fjerner makrolider fra cellerne.

Denne effluks pumpe er kromosomalt dannet af gener omtalt som acrAB gener. Resistens

for Pseudomonas arter og andre Gram-negative bakterier, enterokokker og stafylokokker

kan fremskyndes ved kromosomalt kontrolleret ændring af permeabiliteten eller optagelse

af lægemidlet.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Når tilmicosin gives peroralt til kyllinger, kalkuner og svin med drikkevandet og til kalve

med mælkeerstatning, absorberes og bevæger det sig hurtigt ud af serum og til områder

41061_spc.doc

Side 4 af 6

med lavt pH. Resultatet er meget lave serumkoncentrationer, mens detekterbare niveauer af

tilmicosin findes i lungevæv så hurtigt som 6 timer efter behandlingens påbegyndelse. Hos

kyllinger eller kalkuner detekteres der også tilmicosin i poolet luftsækvæv så tidligt som 6

timer efter behandlingens påbegyndelse. Det vides også, at tilmicosin koncentreres i

alveolære makrofager hos svin. Når det gives peroralt til kalve, kan tilmicosin detekteres i

lungerne efter 6 timer, og det forbliver på et terapeutisk niveau i op til 60 timer fra den

sidste dosis.

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Propylgallat (E310)

Dinatriumedetat

Koncentreret fosforsyre

Renset vand

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette

lægemiddel ikke blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

I salgspakning: 2 år

Efter første åbning af den indre emballage: 3 måneder

Efter fortynding i drikkevand: 24 timer

Efter rekonstituering i mælkeerstatning: 4 timer

6.4

Særlige opbevaringsforhold

I salgspakning: Må ikke opbevares over 30 °C.

Beskyttes mod frost.

Beskyttes mod lys.

Efter fortynding i drikkevand/mælkeerstatning: Beskyttes mod lys.

6.5

Emballage

960 ml HDPE-flaske forsynet med en hvid prop med ''peel-off"-strip og påsvejset

forseglingsfolie fremstillet af polypropylen eller polyethylen med høj densitet (HDPE).

240 ml HPDE-flaske med emballageforsegling af polypropylen (PP).

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Huvepharma NV

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen

Belgien

41061_spc.doc

Side 5 af 6

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

41061

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

15. september 2008

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

16. marts 2017

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

41061_spc.doc

Side 6 af 6

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

25-4-2018

Injured U.S. Vet Receives World's First Penis/Scrotum Transplant

Injured U.S. Vet Receives World's First Penis/Scrotum Transplant

Title: Injured U.S. Vet Receives World's First Penis/Scrotum TransplantCategory: Health NewsCreated: 4/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/24/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

25-4-2018

PRIMAQUINE PHOSPHATE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

PRIMAQUINE PHOSPHATE Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

25-4-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Cream [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Cream [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

UTERCLEANSE (Urea) Tablet [MWI/Vet One]

UTERCLEANSE (Urea) Tablet [MWI/Vet One]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection, Solution [MWI/Vet One]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection, Solution [MWI/Vet One]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

EVOCLIN (Clindamycin Phosphate) Aerosol, Foam [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

EVOCLIN (Clindamycin Phosphate) Aerosol, Foam [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

TAMIFLU (Oseltamivir Phosphate) Capsule [REMEDYREPACK INC.]

TAMIFLU (Oseltamivir Phosphate) Capsule [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ACETAMINOPHEN AND CODEINE PHOSPHATE Tablet [Proficient Rx LP]

ACETAMINOPHEN AND CODEINE PHOSPHATE Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

AMMONIUM PHOSPHORICUM (Ammonium Phosphate Dibasic) Pellet [Boiron]

AMMONIUM PHOSPHORICUM (Ammonium Phosphate Dibasic) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE AND CODEINE PHOSPHATE Solution [Tris Pharma Inc]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE AND CODEINE PHOSPHATE Solution [Tris Pharma Inc]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

CARISOPRODOL, ASPIRIN AND CODEINE PHOSPHATE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

CARISOPRODOL, ASPIRIN AND CODEINE PHOSPHATE Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

CARVEDILOL PHOSPHATE Capsule, Extended Release [Golden State Medical Supply Inc.]

CARVEDILOL PHOSPHATE Capsule, Extended Release [Golden State Medical Supply Inc.]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Perrigo New York Inc]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

OSELTAMIVIR PHOSPHATE Capsule [Camber Pharmaceuticals, Inc.]

OSELTAMIVIR PHOSPHATE Capsule [Camber Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

OSELTAMAVIR PHOSPHATE Capsule [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

OSELTAMAVIR PHOSPHATE Capsule [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 9, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

OSELTAMIVIR PHOSPHATE For Suspension [Amneal Pharmaceuticals LLC]

OSELTAMIVIR PHOSPHATE For Suspension [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

OSELTAMIVIR PHOSPHATE Capsule [A-S Medication Solutions]

OSELTAMIVIR PHOSPHATE Capsule [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

DUAC (Clindamycin Phosphate And Benzoyl Peroxide) Gel [GlaxoSmithKline Inc]

DUAC (Clindamycin Phosphate And Benzoyl Peroxide) Gel [GlaxoSmithKline Inc]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

EU/3/18/1983 (Medicure Pharma Europe Limited)

EU/3/18/1983 (Medicure Pharma Europe Limited)

EU/3/18/1983 (Active substance: Pyridoxal 5'-phosphate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1250 of Mon, 26 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/201/17

Europe -DG Health and Food Safety

23-2-2018

TYLAN 100 (Tylosin Phosphate) Granule [Elanco US Inc.]

TYLAN 100 (Tylosin Phosphate) Granule [Elanco US Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

TYLAN 40 SULFA-G (Tylosin Phosphate And Sulfamethazine) Granule [Elanco]

TYLAN 40 SULFA-G (Tylosin Phosphate And Sulfamethazine) Granule [Elanco]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATE Solution [Hi-Tech Pharmacal Co., Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

OSELTAMIVIR PHOSPHATE Powder, For Suspension [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

OSELTAMIVIR PHOSPHATE Powder, For Suspension [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed