Tilavist

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tilavist 20 mg/ml øjendråber
 • Dosering:
 • 20 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • øjendråber
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Tilavist 20 mg/ml øjendråber
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 15752
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

TILAVIST

®

20 mg/ml øjendråber, opløsning

Natriumnedocromil

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Tilavist til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være

skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste version af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Tilavist

Sådan skal du bruge Tilavist

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Tilavist er til lokal brug i øjnene, det hæmmer allergisk reaktion i øjnene.

Du kan bruge Tilavist øjendråber:

til behandling af allergisk øjenbetændelse, der kommer på bestemte tidspunkter af året, og som viser

sig ved at øjnene løber, klør og er røde og øjenlågene er hævede.

når øjnene løber på grund af anden form for allergi.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE TILAVIST

Brug ikke Tilavist:

hvis du er allergisk over for natriumnedocromil, benzalkoniumchlorid eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Tilavist (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Undgå at bruge bløde kontaktlinser, når du bruger Tilavist (se desuden ”Tilavist indeholder

benzalkoniumchlorid”).

Brug af anden medicin sammen med Tilavist

Fortæl det altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Hvis du bruger mere end et lægemiddel i øjet, så vent mindst 5 minutter mellem drypning med Tilavist og

det andet lægemiddel.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Du kan bruge Tilavist under graviditet.

Amning

Du kan bruge Tilavist, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tilavist kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene

maskiner, indtil dit syn er klart igen.

Tilavist indeholder benzalkoniumchlorid

Kan give irritation af øjnene. Undgå kontakt med bløde kontaktlinser. Tag kontaktlinserne ud, inden

medicinen bruges, og vent mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen. Kan misfarve bløde

kontaktlinser. Se desuden "Advarsler og forsigtighedsregler".

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE TILAVIST

Brug altid Tilavist nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn over 6 år:

Ved øjenbetændelse forårsaget af allergi: 1 dråbe i hvert øje 2 gange dagligt. Det kan være din læge øger

dosis til 4 gange dagligt. Følg lægens anvisning.

Ved øjenbetændelse pga. pollenallergi: 1 dråbe i hvert øje 4 gange dagligt.

Brug til børn under 6 år:

Du må kun bruge Tilavist til børn under 6 år efter aftale med lægen.

Brugervejledning

Træk det nederste øjenlåg lidt ned og dryp en dråbe i mellemrummet mellem øjet og øjenlåget.

Pas på at spidsen af flasken ikke rører øjet.

Slip øjenlåget og blink nogle gange, så dråben bliver fordelt over hele øjet.

Gentag dette i det andet øje.

Hvis du bruger mere end et lægemiddel i øjet, så vent mindst 5 minutter mellem drypning med Tilavist og

det andet lægemiddel.

Hvis du har brugt for meget Tilavist

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Tilavist, end der står i denne information,

eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at bruge Tilavist

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige

dosis.

Hvis du holder op med at bruge Tilavist

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Brændende, stikkende følelse og ømhed i øjnene.

Smagsforstyrrelser.

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Irritation i øjnene.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Tilavist utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Tilavist ved almindelig temperatur.

Brug ikke Tilavist efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Brug kun Tilavist i op til 4 uger efter åbning af flasken.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Tilavist indeholder:

Aktivt stof: Natriumnedocromil.

Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid, dinatriumedetat, natriumchlorid og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende:

Tilavist er en klar gul væske.

Pakningsstørrelser:

Tilavist sælges i plastflasker med 5 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

sanofi-aventis Denmark A/S, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm, Danmark.

Fremstiller

Sanofi Winthrop Industrie, Boulevard Industriel, 76580 Le Trait, Frankrig.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2013.