Tiaquin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tiaquin 25 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 25 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Tiaquin 25 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 42156
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

11. august 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Tiaquin, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

25523

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Tiaquin

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En filmovertrukket tablet indeholder 25 mg, 100 mg, 200 mg eller 300 mg quetiapin som

quetiapinfumarat.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose.

25 mg tabletten indeholder 4,28 mg lactose (vandfri)

100 mg tabletten indeholder 17,1 mg lactose (vandfri)

200 mg tabletten indeholder 34,2 mg lactose (vandfri)

300 mg tabletten indeholder 51,3 mg lactose (vandfri)

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

25 mg

Ferskenfarvede, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter mærket med ”Q” på den ene

side.

100 mg

Gule, runde, bikonvekse, filmovertrukne mærket med ”Q” over ”100” på den ene side.

200 mg

Hvide, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter mærket med ”Q” over ”200” på den ene

side.

300 mg

Hvide, kapselformede, bikonvekse, filmovertrukne tabletter mærket med ”Q” delekærv

”300” på den ene side.

42156_spc.doc

Side 1 af 26

Tabletten kan deles i to lige store doser.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Tiaquin er indiceret til:

Behandling af skizofreni.

Behandling af

bipolar lidelse:

Til behandling af moderate til svære maniske episoder inden for bipolar lidelse.

Til behandling af major depressive episoder inden for bipolar lidelse.

Til forebyggelse af tilbagevenden af maniske eller depressive episoder hos patienter

med bipolar lidelse, som tidligere har responderet på quetiapinbehandling.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Der er forskellig dosering for hver indikation. Det er derfor vigtigt, at patienterne får klare

oplysninger om den korrekte dosis ved deres sygdom.

Voksne

Til behandling af skizofreni

Til behandling af skizofreni bør quetiapin tages to gange daglig. Den totale daglige dosis

de første 4 dage af behandlingen er 50 mg (dag 1), 100 mg (dag 2), 200 mg (dag 3) og 300

mg (dag 4).

Fra dag 4 og frem skal dosis titreres til det normale effektive doseringsniveau mellem 300-

450 mg/dag. Afhængigt af det kliniske respons og tolerabiliteten hos den enkelte patient

kan dosis justeres i intervallet fra 150-750 mg/dag.

Til behandling af moderate til svære maniske episoder inden for bipolar lidelse

Til behandling af maniske episoder i forbindelse med bipolar lidelse bør quetiapin tages to

gange daglig. Den totale daglige dosis de første 4 dage er 100 mg (dag 1), 200 mg (dag 2),

300 mg (dag 3) og 400 mg (dag 4). Yderligere dosisjusteringer op til 800 mg daglig på dag

6 bør ske trinvist med maksimalt 200 mg/dag.

Afhængigt af den enkelte patients kliniske respons og tolerabilitet kan dosis justeres i

intervallet 200-800 mg/dag. Normal effektiv dosis er i intervallet 400-800 mg/dag.

Til behandling af major depressive episoder inden for bipolar lidelse

Quetiapin bør tages en gang daglig ved sengetid. Den totale daglige dosis for de første fire

dages behandling er 50 mg (dag 1), 100 mg (dag 2), 200 mg (dag 3) og 300 mg (dag 4).

Den anbefalede dosis er 300 mg daglig.

I kliniske forsøg sås der ingen yderligere fordel i 600 mg gruppen i forhold til 300 mg

gruppen (se pkt. 5.1). Enkelte patienter kan have gavn af en dosis på 600 mg. Doser højere

end 300 mg bør initieres af læger med erfaring i behandling af bipolar lidelse. Kliniske

forsøg har indikeret, at ved mistanke om toleransudvikling hos enkelte patienter kan en

reduktion af dosis til minimum 200 mg overvejes.

42156_spc.doc

Side 2 af 26

Til forebyggelse af tilbagevendende sygdomsepisoder inden for bipolar lidelse

Til forebyggelse af tilbagevendende sygdomsepisoder ved maniske, blandede eller

depressive episoder inden for bipolar lidelse bør de patienter, som har responderet på

quetiapin ved akut behandling af bipolar lidelse, fortsætte behandlingen ved samme dosis.

Dosis kan, afhængigt af det kliniske respons og tolerabiliteten hos den enkelte patient,

justeres inden for doseringsintervallet mellem 300 mg og 800 mg/dag givet 2 gange daglig.

Det er vigtigt, at der anvendes lavest effektive dosis til vedligeholdelses-behandling.

Ældre

Quetiapin bør, som anden antipsykotisk medicin, anvendes med forsigtighed hos ældre,

især i den indledende doseringsperiode. Afhængigt af klinisk respons og tolerabilitet hos

den enkelte patient kan dosistitreringsperioden være længere og den daglige terapeutiske

dosis lavere end hos yngre patienter. Quetiapins gennemsnitlige plasma clearance var

reduceret med 30-50 % hos ældre forsøgspersoner, sammenlignet med yngre patienter.

Sikkerhed og effekt er ikke undersøgt hos patienter over 65 år med depressive episoder

inden for bipolar lidelse.

Pædiatrisk population

Quetiapin anbefales ikke til brug hos børn og unge under 18 år på grund af manglende data

til støtte for brugen i denne aldersgruppe. De forhåndenværende beviser fra

placebokontrollerede kliniske forsøg er anført i pkt. 4.4, 4.8, 5.1 og 5.2.

Nedsat nyrefunktion

Justering af dosis er ikke nødvendigt hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Quetiapin metaboliseres i vid udstrækning i leveren. Derfor bør quetiapin, især i den

indledende doseringsperiode, anvendes med forsigtighed hos patienter med kendt

leverfunktionsnedsættelse. Patienter med nedsat leverfunktion bør starte med 25 mg/dag.

Dosis bør, afhængigt af klinisk respons og tolerabilitet hos den enkelte patient, øges

trinvist med 25-50 mg daglig, indtil effektiv dosis er nået.

Administration

Quetiapin kan tages med eller uden samtidig fødeindtagelse.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Samtidig administrering af cytokrom P450 3A4 inhibitorer, såsom HIV-protease

inhibitorer, svampemidler af azoltypen, erythromycin, clarithromycin og nefazodon er

kontraindiceret (se også pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Da quetiapin er indiceret til behandling af flere lidelser skal der tages højde for

sikkerhedsprofilen med hensyn til patientens individuelle diagnose og den administrerede

dosis.

42156_spc.doc

Side 3 af 26

Pædiatrisk population

Quetiapin anbefales ikke til brug hos børn og unge under 18 år på grund af manglende data

til støtte for brugen i denne aldersgruppe. Kliniske forsøg med quetiapin har vist, at udover

den kendte sikkerhedsprofil identificeret hos voksne (se pkt. 4.8) indtrådte visse

bivirkninger med større hyppighed hos børn og unge sammenlignet med voksne (øget

appetit, forhøjet serum prolactin, opkastning, rhinitis og synkope) eller der kan være

forskellige implikationer for børn og unge (ekstrapyramidale symptomer og irritabilitet).

Der blev identificeret en bivirkning, som ikke tidligere er set i forsøg med voksne (forhøjet

blodtryk). Ændringer i thyroidea funktionstest er også blevet observeret hos børn og unge.

Endvidere er langsigtede sikkerhedskonsekvenser af quetiapinbehandlingen på vækst og

modning ikke blevet undersøgt ud over 26 uger. Langsigtede konsekvenser for kognitiv og

adfærdsmæssig udvikling kendes ikke.

I placebo-kontrollerede kliniske forsøg med børn og unge patienter er quetiapin blevet

forbundet med en øget forekomst af ekstrapyramidale symptomer (EPS) sammenlignet

med placebo hos patienter behandlet for skizofreni, bipolar mani og bipolar depression (se

pkt. 4.8).

Selvmord/selvmordstanker eller klinisk forværring

Depression ved bipolar lidelse er forbundet med en øget risiko for selvmordstanker,

selvskadende adfærd og selvmord (selvmordsrelaterede hændelser). Risikoen varer ved,

indtil der forekommer signifikant remission. Da det ikke er sikkert, at der sker en

forbedring i behandlingens første få uger eller længere, bør patienterne monitoreres tæt

indtil sådanne forbedringer forekommer. Det er generel klinisk erfaring, at selvmords-

risikoen kan stige i restitutionens tidlige stadier.

Desuden bør læger overveje den potentielle risiko for selvmordsrelaterede hændelser efter

pludselig ophør af behandling med quetiapin, som følge af de kendte risikofaktorer for den

behandlede sygdom.

Der kan også være en øget risiko for selvmordsrelaterede hændelser i forbindelse med

andre psykiske lidelser, som quetiapin ordineres til. Derudover kan disse lidelser være

komorbide ved svære depressive episoder. De samme forholdsregler, som der tages ved

behandling af patienter med svære depressive episoder, bør derfor tages ved behandling af

patienter med andre psykiske lidelser.

Patienter med selvmordsrelaterede hændelser i anamnesen eller patienter, som før

behandlingen har haft selvmordstanker i signifikant omfang, er kendt for at have en øget

risiko for selvmordstanker eller -forsøg, og disse patienter skal derfor overvåges nøje under

behandlingen. En metaanalyse af placebokontrollerede kliniske forsøg med antidepressiva

hos voksne patienter med psykiske lidelser viste en øget risiko for selvmordsadfærd i

forbindelse med behandling med antidepressiva sammenlignet med behandling med

placebo hos patienter under 25 år.

Den medicinske behandling skal ledsages af en tæt supervision af patienterne, og især af

patienter i højrisikogruppen, specielt ved behandlingsstart og efter dosisjustering. Patienter

(eller patienternes plejepersonale) skal underrettes om nødvendigheden af at monitorere en

hvilken som helst forværring i patienternes kliniske tilstand, selvmordsadfærd eller -tanker

og usædvanlige ændringer i adfærd og om straks at søge læge, hvis symptomerne optræder.

42156_spc.doc

Side 4 af 26

I kortvarige, placebokontrollerede kliniske forsøg hos patienter med svære depressive

episoder ved bipolar affektiv sindslidelse blev der observeret en øget risiko for

selvmordsrelaterede hændelser hos unge patienter (under 25 år), som blev behandlet med

quetiapin, sammenlignet med de patienter, som fik placebo (henholdsvis 3,0 % og 0 %).

Metabolisk risiko

På baggrund af den observerede risiko for forværring af patientens metaboliske profil,

herunder ændringer i vægt, blodglucose (se hyperglykæmi) og lipider, der blev set i

kliniske studier, skal de metaboliske parametre vurderes ved behandlingsstart, og der skal

regelmæssigt kontrolleres for ændringer i disse parametre under behandlingen. Forværring

af disse parametre skal håndteres i henhold til normal klinisk praksis (se også pkt. 4.8).

Ekstrapyramidale symptomer

I placebokontrollerede kliniske forsøg med voksne patienter var quetiapin forbundet med

en øget forekomst af ekstrapyramidale symptomer (EPS) sammenlignet med placebo hos

patienter, som blev behandlet for depressive episoder inden for bipolar lidelse (se pkt. 4.8

og 5.1).

Anvendelse af quetiapin er blevet forbundet med udvikling af akatisi, som er karakteriseret

ved subjektivt ubehagelig eller generende rastløshed med behov for at bevæge sig hyppigt,

ledsaget af en manglende evne til at sidde eller stå stille. Sandsynligheden for, at dette

opstår, er størst inden for de første par uger af behandlingen. Hos patienter med disse

symptomer kan en forøgelse af dosis have en ugunstig virkning.

Tardiv dyskinesi

Hvis der udvises tegn og symptomer på tardiv dyskinesi, bør det overvejes, om quetiapin

skal reduceres eller behandlingen ophøre. Symptomer på tardiv dyskinesi kan forværres

eller endda opstå efter behandlingsophør (se pkt. 4.8).

Døsighed og svimmelhed

Quetiapinbehandling er blevet forbundet med somnolens og relaterede symptomer som

f.eks. sedation (se pkt. 4.8). I kliniske forsøg på patienter med bipolar depression indtrådte

det sædvanligvis inden for de første 3 dages behandling, og intensiteten var hovedsagelig

mild til moderat. Patienter, som får døsighed i svær grad, kan have brug for hyppigere

kontakt i minimum 2 uger fra døsighed indtræder eller indtil symptomerne forbedres, og

der kan være behov for at overveje seponering.

Ortostatisk hypotension

Behandlingen med quetiapin har været forbundet med ortostatisk hypotension ledsaget af

svimmelhed (se pkt. 4.8). Ligesom somnolens indtræder dette sædvanligvis i løbet af den

indledende periode med dosistitrering. Det kan øge risikoen for faldulykker, især hos den

ældre del af populationen. Derfor skal patienterne rådes til at udøve forsigtighed, indtil de

kender lægemidlets potentielle virkning.

Quetiapin bør anvendes med forsigtighed til patienter med kendt kardiovaskulær sygdom,

cerebrovaskulær sygdom eller andre tilstande, hvor patienten er disponeret for

hypotension. Hvis der opstår ortostatisk hypotension, bør dosisreduktion eller en mere

gradvis titrering overvejes, især hos patienter med underliggende kardiovaskulær sygdom.

42156_spc.doc

Side 5 af 26

Søvnapnøsyndrom

Der er rapporteret om søvnapnøsyndrom hos patienter i behandling med quetiapin.

Quetiapin skal anvendes med forsigtighed til patienter, der samtidig får lægemidler, der

undertrykker centralnervesystemet og som tidligere har haft eller har risiko for søvnapnø,

f.eks. overvægtige patienter eller mandlige patienter.

Krampeanfald

I kontrollerede kliniske studier sås ingen forskel i hyppigheden af krampeanfald hos

patienter behandlet med quetiapin eller placebo. Der foreligger ingen data om hyppigheden

af krampeanfald hos patienter med krampelidelser i anamnesen. Som for andre

antipsykotiske stoffer bør der udvises forsigtighed ved behandling af patienter, som

tidligere har oplevet krampeanfald (se pkt. 4.8).

Malignt neuroleptikasyndrom

Malignt neuroleptikasyndrom er blevet sat i forbindelse med antipsykotisk behandling,

inklusiv behandling med quetiapin (se pkt. 4.8). De kliniske tegn er bl.a. hypertermi,

bevidsthedsændring, muskelstivhed, autonome forstyrrelser og forhøjet

kreatininfosfokinase. I sådanne tilfælde bør behandlingen med quetiapin ophøre, og

passende medicinsk behandling påbegyndes.

Alvorlig neutropeni og agranulocytose

I kliniske forsøg med quetiapin er der set alvorlig neutropeni (neutrofiltal

0,5 x 10

/l). De

fleste alvorlige neutropenitilfælde er sket inden for et par måneder efter quetiapin-

behandlingen er startet. Der var tilsyneladende ingen dosissammenhæng. Erfaringer opnået

efter markedsføring viser, at nogle tilfælde var fatale. Mulige neutropeni risikofaktorer er

eksisterende lavt antal hvide blodlegemer (WBC) og tidligere medicininduceret neutropeni.

Nogle tilfælde forekom imidlertid hos patienter uden eksisterende risikofaktorer. Quetiapin

skal seponeres hos patienter med et neutrofiltal

1,0 x 10

/l. Patienterne skal observeres

med hensyn til tegn og symptomer på infektion, og neutrofiltallene skal følges (indtil de

overstiger 1,5 x 10

/l) (se pkt. 5.1).

Neutropeni bør overvejes hos patienter med infektion eller feber, især ved fravær af

tydelige prædisponerende faktorer, og bør behandles klinisk hensigtsmæssigt.

Patienter skal informeres om omgående at indberette tegn/symptomer på agranulocytose

eller infektion (f.eks. feber, svaghed, letargi eller ondt i halsen) på et hvilket som helst

tidspunkt under behandlingen med quetiapin. Hos sådanne patienter skal der omgående

foretages tælling af hvide blodlegemer og absolut neutrofiltælling, især hvis der ikke er

disponerende faktorer.

Antikolinerg (muskarine) virkning

Norquetiapin, som er en aktiv metabolit for quetiapin, har moderat til stærk affinitet til

flere undertyper af muskarinreceptorer. Dette bidrager til, at bivirkninger viser

antikolinerge virkninger ved anvendelse af quetiapin i de anbefalede doser ved samtidig

anvendelse med anden medicin, der har antikolinerg virkning, og i tilfælde af

overdosering. Quetiapin skal anvendes med forsigtighed til patienter, der får medicin med

antikolinerg (muskarin) virkning. Quetiapin skal anvendes med forsigtighed til patienter

med nuværende eller tidligere urinretention, klinisk signifikant prostatahypertrofi,

tarmobstruktion eller beslægtede lidelser, øget intraokulært tryk eller snævervinklet

glaukom (se pkt. 4.5, 4.8, 5.1 og 4.9.)

42156_spc.doc

Side 6 af 26

Interaktioner

Se desuden pkt. 4.5.

Samtidig brug af quetiapin og en stærk leverenzyminducer, f.eks. carbamazepin eller

phenytoin, medfører et betydeligt fald i plasmakoncentrationen for quetiapin, hvilket kan

påvirke effekten af quetiapinbehandlingen. Hos patienter, som er i behandling med en

leverenzyminducer, bør initiering af quetiapinbehandling kun ske, såfremt lægen vurderer,

at fordelene ved quetiapin overstiger risiciene ved at seponere behandlingen med

leverenzyminduceren. Det er vigtigt, at enhver ændring af behandlingen med induceren

sker gradvist og hvis nødvendigt, at erstatte denne med en non-inducer (f.eks.

natriumvalproat).

Vægt

Der er blevet rapporteret vægtøgning hos patienter, som er blevet behandlet med quetiapin,

og patienterne bør derfor monitoreres og behandles klinisk hensigtsmæssigt i overens-

stemmelse med de gældende retningslinjer for antipsykotisk behandling (se pkt. 4.8 og

5.1).

Hyperglykæmi

Der er i sjældne tilfælde blevet rapporteret om hyperglykæmi og/eller udvikling eller

forværring af diabetes, sommetider i forbindelse med ketoacidose eller koma, herunder

nogle fatale tilfælde (se pkt. 4.8). I nogle tilfælde blev der rapporteret om en forudgående

øgning af legemsvægten, hvilket kan være en prædisponerende faktor. Passende klinisk

monitorering i overensstemmelse med de gældende retningslinjer for antipsykotisk

behandling anbefales. Patienter, der behandles med antipsykotisk medicin, herunder

quetiapin, bør observeres for tegn og symptomer på hyperglykæmi (som polydipsi, polyuri,

polyfagi og svækkelse), og patienter med diabetes mellitus eller med risikofaktorer for

diabetes mellitus bør overvåges regelmæssigt for en forværring af glucosekontrollen.

Vægten skal monitoreres regelmæssigt.

Lipider

I kliniske forsøg med quetiapin er der set stigninger i triglycerider, LDL- og totalkolesterol

og fald i HDL-kolesterol (se pkt. 4.8). Lipidændringer skal håndteres i henhold til normal

klinisk praksis.

QT-forlængelse

Quetiapin blev i kliniske forsøg og ved anvendelse i henhold til produktresuméet ikke

forbundet med vedvarende forlængelse af absolutte QT-intervaller. Efter markedsføring er

der rapporteret QT-forlængelse for quetiapin ved de terapeutiske doser (se pkt. 4.8) og ved

overdosering (se pkt. 4.9). Som med ethvert andet antipsykotisk middel skal der udvises

forsigtighed når quetiapin ordineres hos patienter med kardiovaskulær sygdom eller

familiær disponering for QT-forlængelse. Forsigtighed bør også udvises, når quetiapin

ordineres enten sammen med lægemidler, der er kendt for at øge QT-intervallet eller med

samtidig neuroleptika, specielt hos ældre, hos patienter med medfødt lang QT-syndrom,

hjerteinsufficiens, hjertehypertrofi, hypokaliæmi eller hypomagnesæmi (se pkt. 4.5).

Kardiomyopati og myokarditis

Der er rapporteret om kardiomyopati og myokarditis i kliniske studier og efter

markedsføringen. Der er dog ikke fastlagt nogen kausal sammenhæng med quetiapin.

42156_spc.doc

Side 7 af 26

Behandlingen med quetiapin skal revurderes hos patienter med mistænkt kardiomyopati

eller myokarditis.

Seponering

Der er beskrevet akutte seponeringssymptomer såsom søvnløshed, kvalme, hovedpine,

diarré, opkastning, svimmelhed og irritabilitet efter pludseligt ophør af quetiapin. Gradvis

seponering over en periode på mindst 1 til 2 uger anbefales (se pkt. 4.8).

Forkert brug og misbrug

Der er rapporteret om forkert brug og misbrug. Det kan være nødvendigt, at udvise

forsigtighed ved ordination til patienter med alkohol- eller narkotikamisbrug i anamnesen.

Ældre patienter med demensrelateret psykose

Quetiapin er ikke godkendt til behandling af demensrelateret psykose.

For nogle atypiske antipsykotika er der i randomiserede placebokontrollerede forsøg set en

ca. 3-dobbelt øget risiko for cerebrovaskulære bivirkninger i demenspopulationen.

Mekanismen bag denne øgede risiko kendes ikke. Det kan ikke udelukkes at der er en øget

risiko for andre antipsykotika eller andre patientpopulationer. Quetiapin bør anvendes med

forsigtighed hos patienter med risiko for slagtilfælde.

I en metaanalyse af atypiske antipsykotika er det blevet rapporteret, at ældre patienter med

demens relateret psykose er i øget risiko for at dø sammenlignet med placebo. Dog var

mortalitetshyppigheden hos quetiapinbehandlede patienter i to 10 ugers

placebokontrollerede quetiapinforsøg i samme patientpopulation (n=710;

gennemsnitsalder:83 år, interval: 56-99 år) 5,5 % mod 3,2 % i placebogruppen. Patienterne

i disse forsøg døde af en række forskellige årsager, som var i henhold til det forventede i

denne population.

Dysfagi

Der er rapporteret om dysfagi i forbindelse med quetiapin (se pkt. 4.8). Quetiapin skal

anvendes med forsigtighed hos patienter med risiko for aspirationspneumoni.

Forstoppelse og intestinal obstruktion

Forstoppelse udgør en risikofaktor for intestinal obstruktion. Forstoppelse og intestinal

obstruktion er set med quetiapin (se pkt. 4.8). Der er rapporteret om dødelige tilfælde hos

patienter med en højere risiko for intestinal obstruktion, herunder patienter i samtidig

behandling med flere lægemidler, som nedsætter den intestinale motilitet, og/eller

patienter, der ikke rapporterede symptomer på forstoppelse. Patienter med intestinal

obstruktion/ileus skal monitoreres tæt og have øjeblikkelig behandling.

Venøs tromboemboli (VTE)

Ved anvendelse af antipsykotiske lægemidler er der blevet rapporteret tilfælde af venøs

tromboemboli. Patienter behandlet med antipsykotiske lægemidler udviser ofte

risikofaktorer for VTE, derfor skal alle risikofaktorer for VTE identificeres før og under

behandling med quetiapin og forebyggende foranstaltninger skal foretages.

Pankreatitis

Pancreatitis er blevet rapporteret ved kliniske studier og efter markedsføring. Selvom ikke

alle tilfældene var påvirket af disse risikofaktorer, havde mange af patienterne blandt de

42156_spc.doc

Side 8 af 26

indberettede tilfælde efter markedsføring faktorer, som vides at være forbundet med

pancreatitis, herunder forhøjede triglycerider (se pkt. 4.4), galdesten og alkoholindtagelse.

42156_spc.doc

Side 9 af 26

Yderligere information

Der er begrænsede data om quetiapin i kombination med divalproex eller lithium til

behandling af moderate til svære maniske episoder, men ikke desto mindre var

kombinationsbehandlingen veltolereret (se pkt. 4.8 og 5.1). Data viste en additiv effekt i

uge 3.

Lactose

Quetiapin indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactose-

intolerans, en særlig form for hereditær lactasemangel (Lapp Lactase Deficiency) eller

glucose-/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Da quetiapin primært virker på centralnervesystemet, bør quetiapin anvendes med for-

sigtighed, når det kombineres med andre centralt virkende lægemidler og alkohol.

Der skal udvises forsigtighed ved behandling af patienter, som samtidig får anden medicin

med antikolinerg (muskarin) virkning (se pkt. 4.4).

Cytokrom P450 (CYP) 3A4 er det primære enzym ved cytokrom P450 medieret

metabolisme af quetiapin. I et interaktionsforsøg hos raske forsøgspersoner medførte

samtidig administrering af quetiapin (25 mg) og ketoconazol (CYP 3A4 inhibitor) en

faktor 5 til 8 stigning i quetiapins AUC. På baggrund heraf er samtidig brug af quetiapin og

CYP 3A4 inhibitorer kontraindiceret. Det anbefales ligeledes ikke at indtage

grapefrugtjuice, når man er i behandling med quetiapin.

I et multidosis-forsøg til bestemmelse af quetiapins farmakokinetik når det administreres

hhv. før og samtidig med carbamazepin (en kendt leverenzyminducer), gav samtidig

behandling med carbamazepin en signifikant øget quetiapinclearance. Denne øgede

clearance reducerede den systemiske eksponering af quetiapin (målt som AUC) til

gennemsnitlig 13 % af eksponeringen ved quetiapin administreret alene, selvom en større

effekt blev observeret hos nogle patienter. Som en konsekvens af denne interaktion, kan

lavere plasmakoncentrationer forekomme, hvilket kan påvirke effekten af quetiapin.

Samtidig administration af quetiapin og phenytoin (en anden mikrosomal enzyminducer)

medførte en mærkbar stigning i clearance af quetiapin på ca. 450 %. Hos patienter, som er

i behandling med en leverenzyminducer, bør initiering af behandling kun ske, såfremt

lægen vurderer, at fordelene ved quetiapin overstiger risici ved at stoppe behandlingen med

leverenzyminduceren. Det er vigtigt, at enhver ændring af behandlingen med induceren

sker gradvist og hvis nødvendigt, at erstatte denne med en non-inducer (f.eks.

natriumvalproat) (se pkt. 4.4).

Quetiapins farmakokinetik blev ikke ændret signifikant som følge af samtidig

administration af de antidepressive midler imipramin (en kendt CYP2D6 inhibitor) eller

fluoxetin (en kendt CYP3A4 og CYP2D6 inhibitor).

Quetiapins farmakokinetik blev ikke ændret signifikant efter samtidig administration af de

antipsykotiske stoffer risperidon eller haloperidol. Samtidig indgift af quetiapin og

thioridazin medførte forøget clearance af quetiapin på omkring 70 %.

Quetiapins farmakokinetik ændredes ikke ved samtidig administrering af cimetidin.

42156_spc.doc

Side 10 af 26

Lithiums farmakokinetik ændredes ikke ved samtidig administrering af quetiapin.

I et 6-ugers randomiseret studie med lithium og depotformulering af quetiapin versus

placebo og depotformulering af quetiapin hos voksne patienter med akut mani, blev der

observeret en højere forekomst af ekstrapyramidale relaterede hændelser (især tremor),

døsighed og vægtøgning hos gruppen med lithium som tillægsbehandling sammenlignet

med gruppen med placebo som tillægsbehandling (se pkt. 5.1).

Ved samtidig administration af natriumvalproat og quetiapin sås ingen klinisk relevant

ændring af farmakokinetikken. I en retrospektiv undersøgelse med børn og unge, som

modtog valproat, quetiapin eller begge dele, blev der observeret en højere forekomst af

leukopeni og neutropeni i kombinationsgruppen i forhold til monoterapigrupperne.

Formelle interaktionsforsøg med almindeligt anvendte kardiovaskulære præparater er ikke

udført.

Der bør udvises forsigtighed, når quetiapin anvendes samtidig med lægemidler, som er

kendt for at medføre elektrolyt ubalance eller øge QT-intervallet.

Der er indberettet falsk-positive resultater i forbindelse med enzym-immunanalyser af

metadon og tricykliske antidepressiva hos patienter, som har taget quetiapin. Det anbefales,

at man screener tvivlsomme immunanalyseresultater med en passende kromatografisk

metode.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Quetiapins virkninger på fertiliteten hos mennesker er ikke blevet vurderet. Hos rotter blev

der set virkninger relateret til forhøjede prolaktinniveauer, men disse er ikke direkte

relevante for mennesker (se pkt. 5.3).

Graviditet

Første trimester

De begrænsede offentliggjorte data fra anvendelse af quetiapin til gravide kvinder (mellem

300 og 1.000 graviditetsudfald), herunder individuelle rapporter og visse observations-

studier, antyder ingen øget risiko for misdannelser som følge af behandling. Der kan dog

ikke drages nogen endelig konklusion på baggrund af de tilgængelige data. Dyrestudier har

påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Derfor må quetiapin kun bruges under

graviditet, hvis fordelene opvejer de potentielle risici.

Tredje trimester

Nyfødte, der har været udsat for antipsykotika (herunder quetiapin) i løbet af graviditetens

tredje trimester, har risiko for bivirkninger, herunder ekstrapyramidale symptomer og/eller

abstinenser af varierende sværhedsgrad og varighed efter fødslen. Der er blevet indberettet

agitation, hypertoni, hypotoni, tremor, døsighed, åndedrætsbesvær og problemer med at

tage føde til sig. Nyfødte bør som følge heraf overvåges nøje.

42156_spc.doc

Side 11 af 26

Amning

Baseret på meget begrænsede data fra offentliggjorte rapporter om udskillelse af quetiapin

i human mælk er udskillelsen af quetiapin ved brug af terapeutiske doser tilsyneladende

inkonsistent. Grundet manglen på robuste data skal det besluttes, om amning eller

behandling med quetiapin skal ophøre, idet der tages højde for fordelene ved amning for

barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Da effekten primært ses i centralnervesystemet, kan quetiapin påvirke aktiviteter, der

kræver mental opmærksomhed. Derfor bør patienter advares mod at køre bil eller betjene

maskiner, indtil den enkeltes påvirkelighed er kendt.

4.8

Bivirkninger

De hyppigst rapporterede bivirkninger ved quetiapin (≥10 %) er døsighed, svimmelhed,

hovedpine, mundtørhed, abstinenssymptomer (ved afbrydelse af behandling), forhøjede

serumtriglyceridniveauer, forhøjet total-kolesterol (hovedsageligt LDL-kolesterol), fald i

HDL-kolesterol, vægtøgning, nedsat hæmoglobin og ekstrapyramidale symptomer.

Forekomsten af bivirkninger i forbindelse med quetiapinbehandling er gengivet nedenfor i

tabelformat (tabel 1) som anbefalet af Council for International Organizations of Medical

Sciences (CIOMS III Working Group; 1995).

Tabel 1: Bivirkninger i forbindelse med quetiapinbehandling

Bivirkningshyppighederne er inddelt som følger: Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥

1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til <

1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000) og ikke kendt (frekvensen kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

System-

organklasse

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Ikke kendt

Blod og

lymfesystem

Nedsat

hæmoglo-

Leukopeni

1, 28,

nedsat

neutrofiltal, forhøjede

eosinofiler

Neutropeni

Thrombocytopeni,

anæmi, nedsat antal

trombocytter

Agranulocytose

Immunsystemet

Overfølsomhed

(inklusive

allergiske

hudreaktioner)

Anafylaktisk

reaktion

Det endokrine

system

Hyperprolaktinæmi

fald i totalt T

, fald i

frit T

, fald i totalt

Stigning i TSH

Fald i frit T

Hypotyreoidisme

Uhensigtsmæssi

g produktion af

antidiuretisk

hormon

42156_spc.doc

Side 12 af 26

System-

organklasse

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Ikke kendt

Metabolisme og

ernæring

Stigning i

serumtrigly-

cerider

10,30

Stigning i

totalkoleste-

rol (primært

kolesterol)

11,30

Fald i HDL-

kolesterol

17,30

Vægtstigning

8,30

Øget appetit,

blodglucosestigning

til hyperglykæmisk

niveau

6,30

Hyponatriæmi

diabetes mellitus

Forværring af

eksisterende

diabetes

Metabolisk

syndrom

Psykiske

forstyrrelser

Usædvanlige drømme

og mareridt.

Selvmordstanker og

selvmordsadfærd

Søvngængeri og

relaterede

reaktioner,

såsom at tale i

søvne og

søvnrelaterede

spiseforstyrrel-

Nervesystemet

Svimmelhed

4,16

døsighed

2,16

hovedpine,

ekstrapyra-

midale

symptomer

1,21

Dysartri

Krampeanfald

restless legs-

syndrom, tardiv

dyskinesi

synkope

4,16

Hjerte

Takykardi

palpitationer

QT-forlængelse

1,12,

Bradykardi

Øjne

Sløret syn

Vaskulære

sygdomme

Ortostatisk

hypotension

4,16

Venøs

tromboemboli

Luftveje, thorax

og mediastinum

Dyspnø

Rhinitis

Mave-tarm-

kanalen

Mundtørhed

Obstipation,

dyspepsi,

opkastning

Dysfagi

Pancreatitis

intestinal

obstruktion/Ile-

Lever og

galdeveje

Stigning i

serumalanin

aminotransferase

(ALAT)

stigning i

gamma-GT-niveauer

Stigning i

serumaspartat

aminotransferaser

(AST)

Gulsot

hepatitis

Hud og

subkutane væv

Angioødem

Stevens-

Johnson's

syndrom

Toksisk

epidermal

nekrolyse,

erythema

multiforme

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Rabdomyolyse

Nyrer og urinveje

Urinretention

Graviditet,

puerperium og

den perinatale

periode

Sepone-

ringssyn-

drom hos

nyfødte

42156_spc.doc

Side 13 af 26

System-

organklasse

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Ikke kendt

Det reproduktive

system og

mammae

Seksuel

dysfunktion

Priapisme,

galaktorré,

brysthævelse,

menstruations-

forstyrrelser

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations-

stedet

Seponerings-

symptomer

(abstinenser)

Let asteni, perifert

ødem, irritabilitet,

pyreksi

Malignt

neuroleptika-

syndrom

hypotermi

Investigations

Stigning i

blodkreatinfosfo

kinase

Se pkt. 4.4.

Somnolens kan forekomme – oftest i de første 2 uger af behandlingen og ophører normalt ved fortsat

administration af quetiapin.

Asymptomatiske stigninger (skift fra normal til > 3 x ULN ved ethvert tidspunkt) i

serumtransaminaser (ALAT, ASAT) eller gamma-GT niveauer er observeret hos nogle patienter i

quetiapinbehandling. Stigningerne var normalt reversible ved fortsat quetiapinbehandling.

Som for andre antipsykotika med

blokerende adrenerg aktivitet kan quetiapin specielt i den

indledende dosis titreringsperiode inducere ortostatisk hypotension forbundet med svimmelhed,

takykardi, og hos nogle patienter besvimelse (se pkt. 4.4).

Udregning af bivirkningsfrekvens stammer udelukkende fra postmarketing data.

Mindst ét tilfælde af fastende blodglukose ≥ 126 mg/dl (≥ 7,0 mmol/l) eller ikke fastende blodglukose

≥ 200 mg/dl (≥ 11,1 mmol/l).

Det var kun i de kliniske forsøg i bipolar depression, at der sås en øgning i forekomsten af dysfagi

med quetiapin versus placebo.

Baseret på >7 % øgning i kropsvægt fra baseline. Forekommer hovedsagelig i de første uger af

behandlingen hos voksne.

I akutte placebokontrollerede monoterapiforsøg, hvor seponeringssymptomer blev evalueret, blev

følgende seponeringssymptomer hyppigst observeret: Søvnløshed, kvalme, opkastning, hovedpine,

diarré, svimmelhed og irritabilitet. Hyppigheden faldt signifikant 1 uge efter seponering.

(10)

Mindst ét tilfælde af triglycerider ≥ 200 mg/dl (≥ 2,258 mmol/l) (patienter ≥18 år) eller ≥ 150 mg/dl

(≥ 1,694 mmol/l) (patienter < 18 år).

(11)

Mindst ét tilfælde af kolesterol ≥ 240 mg/dl (≥ 6,2064 mmol/l) (patienter ≥ 18 år) eller ≥ 200 mg/dl (≥

5,172 mmol/l) (patienter < 18 år). Det er meget almindeligt, at der ses en stigning i LDL-kolesterol på

≥ 30 mg/dl (≥ 0,769 mmol/l). Gennemsnitsændringen blandt patienter med denne stigning var 41,7

mg/dl (≥ 1,07 mmol/l).

(12)

Se tekst nedenfor.

(13)

Mindst ét tilfælde af blodplader ≤100 x 10

(14)

Er baseret på bivirkningsrapporter fra kliniske forsøg vedrørende forhøjet blod kreatinfosfokinase,

som ikke var relateret til malignt neuroleptikasyndrom.

(15)

Prolaktinniveauer (patienter >18 år): > 20

l (> 869,56 pmol/l) hankøn: > 30

l (>1304,34 pmol/l)

hunkøn ved ethvert tidspunkt.

(16)

Kan medføre fald.

(17)

HDL-kolesterol:

40 mg/dl (≥1,025 mmol/l) hankøn;

50 mg/dl (≥1,282 mmol/l) hunkøn ved ethvert

tidspunkt.

(18)

Hyppigheden af patienter med et QTc skift fra

450 msek. til ≥450 msek. med en stigning på ≥30

msek. I placebokontrollerede quetiapinforsøg var gennemsnitsændringen og hyppigheden af patienter,

som har et skift til et klinisk signifikant niveau ens mellem quetiapin og placebo.

(19)

Ændring fra > 132 mmol/l til ≤ 132 mmol/l i mindst ét tilfælde.

(20)

Der er rapporteret om selvmordstanker og selvmordsadfærd under behandlingen med quetiapin samt

efter behandlingsophør (se pkt. 4.4 og 5.1).

(21)

Se pkt. 5.1.

(22)

Nedsat hæmoglobin til ≤13 g/dl (8,07 mmol/l) hos mænd, ≤12 g/dl (7,45 mmol/l) hos kvinder ved

mindst en lejlighed blev observeret hos11 % of quetiapin-patienterne i alle forsøg, herunder open-

label-forlængelserne. Hos disse patienter var den gennemsnitlige maksimale reduktion i hæmoglobin

på et hvilket som helst tidspunkt -1,50 g/dl.

42156_spc.doc

Side 14 af 26

(23)

Disse indberetninger optrådte hyppigt sammen med tilfælde af takykardi, svimmelhed, ortostatisk

hypotension og/eller underliggende hjerte-/åndedrætssygdomme.

(24)

Baseret på ændringer fra normal baseline til potentielt klinisk relevante værdier på ethvert tidspunkt

efter baseline i alle forsøg. Ændringer i totalt T4, frit T4, totalt T3 og frit T3 defineres som <0,8 x

LLN (pmol/l) og ændringer i TSH er > 5 mIU/l på ethvert tidspunkt.

(25)

Baseret på en øget forekomst af opkastninger hos ældre patienter (≥ 65 år).

(26)

Baseret på ændringer i neutrofiler fra ≥ 1,5 x 10

/l ved baseline til < 0,5 x 10

/l når som helst under

behandlingen og baseret på patienter med alvorlig neutropeni (< 0,5 x 10

/l) og infektion under alle

kliniske studier med quetiapin (se pkt. 4.4).

(27)

Baseret på ændringer fra normal baseline til potentielt klinisk relevante værdier når som helst efter

baseline i alle forsøg. Ændringer i eosinofiler defineres som > 1 x 10

celler/l når som helst.

(28)

Baseret på ændringer fra normal baseline til potentielt klinisk relevante værdier når som helst efter

baseline i alle forsøg. Ændringer i WBC’er defineres som ≤ 3 x 10

celler/l når som helst.

(29)

Baseret på bivirkningsindberetninger om metabolisk syndrom fra alle kliniske forsøg med quetiapin.

(30)

Hos nogle patienter blev der i kliniske forsøg observeret en forværring af mere end en af de

metaboliske faktorer som vægt, blodglucose og lipider (se pkt. 4.4).

(31)

Se pkt. 4.6.

(32)

Kan forekomme ved eller omkring behandlingsstart og kan være forbundet med hypotension og/eller

synkope. Hyppigheden er baseret på bivirkningsrapporter om bradykardi og relaterede hændelser i

alle kliniske studier med quetiapin.

Ved anvendelse af neuroleptika er der rapporteret QT forlængelse, ventrikulær arytmi,

pludselig uforklarlig død, hjertestop og torsades de pointes, disse betragtes som

klasseeffekter.

Pædiatrisk population

De samme bivirkninger, som er beskrevet ovenfor for voksne, bør forventes hos børn og

unge. Følgende tabel opsummerer bivirkninger, som indtræder med større hyppighed hos

børn og unge patienter (10-17 år) end hos voksenpopulationen, eller bivirkninger, som ikke

er blevet identificeret hos voksenpopulationen.

Tabel 2: Quetiapinbehandling hos børn og unge. Bivirkninger, der forekommer med

en højere frekvens end hos voksne, eller som ikke er identificeret hos den voksne

population

Bivirkningshyppighederne er inddelt som følger: Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥

1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

og meget sjælden (< 1/10.000).

Systemorganklasse

Meget almindelig

Almindelig

Det endokrine system

Stigning i prolaktin

Metabolisme og ernæring

Øget appetit

Nervesystemet

Ekstrapyramidale

symptomer

3, 4

Synkope

Vaskulære sygdomme

Blodtryksstigning

Luftveje, thorax og

mediastinum

Rhinitis

Mave-tarm-kanalen

Opkastning

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Irritabilitet

Prolaktinniveauer (patienter < 18 år): >20 µg/l (>869,56 pmol/l) hankøn; >26 µg/l (>1130,428 pmol/l)

hunkøn ved ethvert tidspunkt. Mindre end 1 % af patienter havde en stigning til et prolaktinniveau på

>100 µg/l.

42156_spc.doc

Side 15 af 26

Baseret på ændringer over klinisk signifikante tærskler (tilpasset fra National Institutes of Health

kriterier) eller stigninger på >20 mmHg for systolisk eller >10 mmHg for diastolisk blodtryk ved ethvert

tidspunkt i to akutte (3-6 uger) placebokontrollerede forsøg med børn og unge.

Bemærk: Hyppigheden svarer til den, der er set hos voksne, men kan være forbundet med andre kliniske

konsekvenser hos børn og unge sammenlignet med voksne.

Se pkt. 5.1.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Generelt var de rapporterede tegn og symptomer resultatet af en forstærkning af det aktive

stofs kendte farmakologiske effekter, dvs. søvnighed og sedation, takykardi, hypotension

og antikolinerg virkning.

Overdosering kan medføre QT-forlængelse, krampeanfald, status epilipticus,

rabdomyolyse, åndedrætsdepression, urinretention, konfusion, delirium og/eller agitation,

koma eller død.

Der kan være en øget risiko for overdosering hos patienter med kendt alvorlig

kardiovaskulær sygdom (se pkt. 4.4 - Ortostatisk hypotension).

Behandling af overdosering

Der er ingen specifik modgift mod quetiapin. I tilfælde af svære symptomer bør det

overvejes, om der er tale om indtagelse af flere slags stoffer. Intensiv behandling anbefales,

deriblandt sikring og vedligeholdelse af åbne luftveje, sikring af tilstrækkelig ilttilførsel og

ventilation, samt overvågning og understøttelse af det kardiovaskulære system.

Baseret på publiceret litteratur kan patienter med delirium og agitation samt et tydeligt

antikolinergt syndrom behandles med 1-2 mg physostigmin under kontinuerligt EKG

monitorering. Dette anbefales ikke som standardbehandling på grund af en potentiel

negativ virkning af physostigmin på hjertets ledningsevne. Physostigmin kan anvendes,

hvis der ikke er nogen EKG afvigelser. Brug ikke physostigmin i tilfælde af dysarytmier,

alle former for hjerteblok eller QRS-udvidelser.

Selvom hæmning af absorption ved overdosis ikke er undersøgt, kan der være indikation

for maveskylning ved svære forgiftninger, som bør udføres inden for 1 time efter

indtagelsen, hvis det er muligt. Administration af aktivt kul bør overvejes.

I tilfælde af en quetiapinoverdosis skal refraktær hypotension behandles efter

standardforskrifter, herunder med intravenøs væske og/eller sympatomimetika. Adrenalin

42156_spc.doc

Side 16 af 26

og dopamin skal undgås, da betastimulering kan forværre hypotension i et regi med en

quetiapinfremkaldt alfablokade.

Tæt medicinsk overvågning og monitorering bør fortsætte, indtil patienten kommer sig.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 05 AH 04. Antipsykotika, diazepiner, oxazepiner, thiazepiner og oxepiner.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Quetiapin er et atypisk antipsykotisk middel. Quetiapin og den aktive humane plasma

metabolit, norquetiapin indvirker på en bred vifte af neurotransmitterreceptorer. Quetiapin

og norquetiapin udviser affinitet for serotonin (5HT

) receptorer og for dopamin D

og D

receptorer i hjernen. Det er denne kombination af receptorantagonisme med en højere

selektivitet over for 5HT

i forhold til D

receptorer, som menes at medvirke til de kliniske

antipsykotiske egenskaber og den lave tilbøjelighed til at udløse ekstrapyramidiale

bivirkninger (EPS) for quetiapin sammenlignet med typiske antipsykotika. Quetiapin og

norquetiapin har ingen væsentlig affinitet til benzodiazepinreceptorer, men høj affinitet for

histaminerge- og adrenerge alfa

-receptorer, moderat affinitet for adrenerge alfa

receptorer. Quetiapin har også lav eller ingen affinitet til muskarinreceptorer, mens

norquetiapin har moderat til høj affinitet til adskillige muskarinreceptorer, hvilket kan

forklare den antikolinerge (muskarine) virkning.

Norquetiapins hæmning af NET og

delvise agonistvirkning på 5HT

A-stederne kan medvirke til quetiapins terapeutiske

virkning som et antidepressivum.

Farmakodynamisk virkning

Quetiapin er aktiv i tests for antipsykotisk aktivitet så som i betingede undvigereaktioner.

Det blokerer også virkningen af dopamin-agonister, enten målt adfærdsmæssigt eller

elektrofysiologisk og forhøjer dopamins metabolit-koncentrationer, et neurokemisk udtryk

for D

receptor blokering.

I prækliniske tests, hvor der undersøges for EPS-tilbøjeligheden, adskiller quetiapin sig fra

de typiske antipsykotiske lægemidler og har en atypisk profil. Ved kronisk administrering

forårsager quetiapin ikke supersensitivitet over for dopamin D

receptorer. Quetiapin

forårsager kun svag katalepsi ved effektive dopamin D

receptor blokerende doser.

Quetiapin udviser ved kronisk administrering selektivitet for det limbiske system, idet der

forekommer en depolariserende blokade af de mesolimbiske, men ikke af de nigrostriatale

dopaminholdige neuroner. Efter akut og kronisk indgift udviser quetiapin minimal

tilbøjelighed for dystoni hos haloperidolfølsomme Cebus-aber eller Cebus-aber, der ikke

tidligere er testet med quetiapin (se pkt. 4.8).

Klinisk virkning

Skizofreni

42156_spc.doc

Side 17 af 26

I tre placebo kontrollerede kliniske forsøg med skizofrene patienter sås ved brug af

variable doser af quetiapin ingen forskelle mellem quetiapin- og placebogrupperne i

forekomsten af EPS eller samtidig anvendelse af anticholinerge stoffer. Et placebo-

kontrolleret studie, som undersøgte fastsatte doser af quetiapin i intervallet 75-750 mg/dag,

viste ingen tegn på en stigning i EPS eller samtidig anvendelse af anticholinerge stoffer.

Den langsigtede effekt af quetiapin til forebyggelse af recidiv hos skizofrene patienter er

ikke blevet kontrolleret i blindede kliniske studier. I open-label- studier med skizofrene

patienter var quetiapin (hurtig frigivelse-formulering) effektiv til opretholdelse af den

kliniske forbedring under kontinuerlig behandling af patienter, som indledningsvist

responderede på behandlingen, hvilket peger på en langsigtet effekt.

Bipolar lidelse

I fire placebokontrollerede kliniske forsøg med doser af quetiapin på op til 800 mg/dag til

behandling af moderate til svære maniske episoder (to som monoterapi og to som

supplement til lithium eller divalproex) var der ingen forskelle mellem quetiapin og

placebogrupperne i forekomsten af EPS eller samtidig anvendelse af anticholinerge stoffer.

Til behandling af moderate til svære maniske episoder har quetiapin, i to monoterapi-

studier, vist bedre effekt end placebo på reduktion af maniske symptomer ved uge 3 og uge

Der findes ingen data fra langtidsstudier, der viser quetiapins evne til at forebygge senere

maniske eller depressive episoder. Der er begrænsede data for quetiapin i kombination med

divalproex eller lithium i moderate til svære maniske episoder ved 3 og 6 uger, dog var

kombinationsbehandlingen veltolereret. Data viste en additiv effekt ved uge 3. Et andet

studie viste ikke en additiv effekt ved uge 6.

Den gennemsnitlige mediandosis hos responderende patienter sidste uge i behandlingen

var cirka 600 mg dagligt, og ca. 85 % af de responderende lå i et dosisinterval mellem 400

og 800 mg/dag.

I 4 kliniske studier med quetiapin, med en varighed på 8 uger hos patienter med moderate

til svære depressive episoder inden for bipolar I og bipolar II lidelse, var quetiapin (hurtig

frigivelse-formulering) 300 mg og 600 mg signifikant bedre end placebobehandlede

patienter for de relevante effektmål:

MADRS gennemsnitsforbedring og for respons defineret som mindst en 50% forbedring i

MADRS totalscore fra baseline. Der sås ingen forskel i effektens størrelse mellem de

patienter, der fik quetiapin (hurtig frigivelse-formulering) 300 mg og dem, der fik 600 mg.

I opfølgningsfasen i to af disse kliniske studier blev det vist, at langtidsbehandling af

patienter, som responderede på quetiapin (hurtig frigivelse-formulering) 300 eller 600 mg

var effektivt sammenlignet med placebobehandling med hensyn til depressive symptomer,

men ikke hvad angår maniske symptomer.

I to kliniske studier til forebyggelse af tilbagevendende sygdomsepisoder, hvor quetiapin

blev evalueret i kombination med stemningsstabiliserende behandling hos patienter med

maniske, depressive eller blandede sygdomsepisoder, var kombinationen med quetiapin

bedre end stemningsstabiliserende monoterapi med hensyn til at øge tiden til tilbage-

vendende sygdomsepisoder (manisk, blandet eller depressiv). Quetiapin blev givet to

gange dagligt, totalt 400-800 mg pr. dag som kombinationsbehandling med litium eller

valproat.

42156_spc.doc

Side 18 af 26

I et 6-ugers randomiseret studie med lithium og quetiapin depotformulering versus placebo

og quetiapin depotformulering hos voksne patienter med akut mani, var forskellen mellem

den gennemsnitlige forbedring på YMRS mellem gruppen med lithium som tillægs-

behandling og gruppen med placebo som tillægsbehandling 2,8 point, og forskellen i %

respondenter (defineret som 50% forbedring fra baseline på YMRS) var 11% (79% i

gruppen med lithium som tillægsbehandling versus 68% i gruppen med placebo som

tillægsbehandling).

I et langtidsstudie (op til 2 års behandling) hvor man evaluerede forebyggelse af

tilbagevendende sygdomsepisoder hos patienter med maniske, deprimerede eller blandede

stemningsepisoder var quetiapin bedre end placebo til at øge tiden til tilbagevendende

sygdomsepisoder for enhver stemningshændelse (manisk, blandet eller deprimeret) hos

patienter med bipolar I lidelse. Antallet af patienter med en stemningshændelse var

henholdsvis 91 (22,5%) i quetiapingruppen, 208 (51,5%) i placebogruppen og 95 (26,1%) i

de lithiumbehandlede grupper. Hvis man sammenligner fortsat behandling med quetiapin

med skift til lithium hos patienter, som har responderet på quetiapin, så indikerer

resultaterne, at et skift til lithiumbehandling ikke ser ud til at være forbundet med en øget

tid til en tilbagevendende stemningshændelse.

Kliniske studier har vist effekt af quetiapin ved skizofreni og mani ved administration to

gange dagligt, selvom quetiapin har en halveringstid på ca. 7 timer. Dette understøttes

yderligere af data fra et positronemissionstomografi (PET)-studie, som for quetiapin, 5HT

og D

viste, at besættelsen af receptorer er opretholdt i op til 12 timer. Sikkerhed og effekt

af doser større end 800 mg/dag er ikke undersøgt.

Klinisk sikkerhed

I placebokontrollerede, kliniske korttidsstudier med skizofreni og bipolær mani svarede

den samlede hyppighed af ekstrapyramidale symptomer til hyppigheden ved placebo

(skizofreni: 7,8 % for quetiapin og 8,0 % for placebo; bipolær mani: 11,2 % for quetiapin

og 11,4 % for placebo). I placebokontrollerede, kliniske korttidsstudier med unipolar

depression og bipolar depression blev der observeret en højere forekomst af

ekstrapyramidale symptomer hos quetiapin-behandlede patienter sammenlignet med

placebobehandlede patienter. Placebokontrollerede korttidsstudier med bipolar depression

viste en samlet hyppighed af ekstrapyramidale symptomer på 8,9% for quetiapin

sammenlignet med 3,8% for placebo. I placebokontrollerede, kliniske korttids-

monoterapistudier med patienter med unipolar depression var den samlede forekomst af

ekstrapyramidale symptomer 5,4% for quetiapin depotformulering og 3,2% for placebo. I

et placebokontrolleret korttids-monoterapistudie med ældre patienter med unipolar

depression var den samlede forekomst af ekstrapyramidale symptomer 9,0% for quetiapin

depotformulering og 2,3% for placebo. Ved såvel bipolar depression som ved unipolar

depression var forekomsten af de enkelte bivirkninger (f.eks. akatisi, ekstrapyramidale

symptomer, tremor, dyskinesi, dystoni, rastløshed, ufrivillige muskelsammentrækninger,

psykomotorisk hyperaktivitet og muskelstivhed) ikke over 4% i nogen af

behandlingsgrupperne.

I placebokontrollerede korttidsstudie (over 3 til 8 uger) med en fast dosis (50 mg/dag til

800 mg/dag) viste en gennemsnitlig vægtøgning hos quetiapinbehandlede patienter på 0,8

kg ved en daglig dosis på 50 mg til 1,4 kg ved 600 mg/dag (hvor den laveste vægtøgning

forekom ved 800 mg/dag) sammenlignet med 0,2 kg hos placebobehandlede patienter.

Procenten af quetiapinbehandlede patienter, hvis vægt steg med ≥7% af legemsvægten

varierede fra 5,3% ved 50 mg/dag til 15,5% ved 400 mg/dag (hvor den laveste vægtøgning

42156_spc.doc

Side 19 af 26

forekom ved daglige doser på 600 og 800 mg) sammenlignet med 3,7% af de

placebobehandlede patienter.

Et randomiseret 6-ugers studie med lithium og quetiapin depotformulering versus placebo

og quetiapin depotformulering hos voksne patienter med akut mani indikerede, at

kombinationen af quetiapin depotformulering og lithium medfører flere bivirkninger (63%

versus 48% ved quetiapin depotformulering i kombination med placebo). Resultaterne for

sikkerhed viste en højere forekomst af ekstrapyramidale symptomer, der blev rapporteret

hos 16,8% af patienterne i gruppen med lithium som tillægsbehandling og hos 6,6% i

gruppen med placebo som tillægsbehandling, hvor størstedelen bestod af tremor, som blev

rapporteret hos 15,6% af patienterne i gruppen med lithium som tillægsbehandling og hos

4,9% af gruppen med placebo som tillægsbehandling. Forekomsten af døsighed var højere

i gruppen med quetiapin depotformulering og lithium som tillægsbehandling (12,7%)

sammenlignet med quetiapin depotformulering og placebo som tillægsbehandling (5,5%).

Derudover oplevede en højere procentdel af de patienter, der blev behandlet i gruppen med

lithium som tillægsbehandling (8,0%), vægtøgning (≥7%) ved afslutning af behandlingen

sammenlignet med patienterne i gruppen med placebo som tillægsbehandling (4,7%).

Recidivforebyggende langtidsstudier havde en open label-periode (fra 4 til 36 uger), hvor

patienterne blev behandlet med quetiapin, efterfulgt af en randomiseret afvænningsperiode,

hvor patienterne blev randomiseret til quetiapin eller placebo. Hos de patienter, der blev

randomiseret til quetiapin, sås en gennemsnitlig vægtøgning på 2,56 kg i open label-

perioden, og i uge 48 i den randomiserede periode var den gennemsnitlige vægtøgning

3,22 kg sammenlignet med open-label baseline. Hos de patienter, der blev randomiseret til

placebo, sås en gennemsnitlig vægtøgning på 2,39 kg i open label-perioden, og i uge 48 i

den randomiserede periode var vægtøgningen 0,89 kg sammenlignet med open-label

baseline.

I placebo-kontrollerede studier med ældre patienter med demensrelateret psykose var

hyppigheden af cerebrovaskulære bivirkninger pr. 100 patientår ikke højere hos quetiapin-

behandlede patienter end hos placebo-behandlede patienter.

I alle placebokontrollerede korttidsstudier med monoterapi til patienter med et baseline

neutrofiltal på ≥1,5 x 10

/l var hyppigheden af mindst ét tilfælde af ændring i neutrofiltallet

til <1,5 x 10

/l 1,9% blandt de patienter, som fik quetiapin, sammenlignet med 1,5% hos

patienter, som fik placebo. Hyppigheden af ændringer til >0,5-<1,0 x 10

/l var den samme

(0,2%) hos de patienter, der fik quetiapin, som hos patienter, der fik placebo. I alle kliniske

studier (placebokontrollerede, open-label, aktiv komparator) med patienter med et

baseline-neutrofiltal ≥1,5 x 10

/l, lå hyppigheden af mindst ét tilfælde af ændring i

neutrofiltallet til <1,5 x 10

/l på 2,9% og til <0,5 x 10

/l på 0,21% hos patienter, der blev

behandlet med quetiapin.

Behandlingen med quetiapin var forbundet med dosisrelaterede fald i thyroideahormon-

niveauerne. Hyppigheden af ændringer i TSH var 3,2% for quetiapin over for 2,7% for

placebo. Hyppigheden af gensidige, potentielt klinisk signifikante ændringer i både T3

eller T4 og TSH i disse studier var sjældne, og de observerede ændringer i

thyroideahormon-niveauerne var ikke forbundne med klinisk symptomatisk

hypotyroidisme.

Reduktionen i total og fri T4 var maksimal inden for de første seks uger af quetiapin-

behandlingen uden yderligere reduktion under langtidsbehandlingen. I 2 ud af 3 tilfælde

42156_spc.doc

Side 20 af 26

var ophør med quetiapinbehandlingen forbundet med en reversering af virkningen på det

totale og frie T4, uanset behandlingens varighed.

42156_spc.doc

Side 21 af 26

Katarakt/linseuklarhed

I et klinisk studie, der skulle evaluere det kataraktogene potentiale ved quetiapin (200-800

mg/dag) over for risperidon (2-8 mg/dag) hos patienter med skizofreni eller skizoaffektiv

sindslidelse var procentdelen af patienter med øget linseuklarhed ikke højere for quetiapin

(4%) sammenlignet med risperidon (10%), hos patienter, der var blevet udsat for

lægemidlet i mindst 21 måneder.

Pædiatrisk population

Klinisk virkning

Quetiapins effekt og sikkerhed blev undersøgt i et 3-ugers placebo-kontrolleret studie

vedrørende behandling af mani (n=284 patienter fra USA i alderen 10-17). Ca. 45% af

patientpopulationen havde en yderligere diagnose af ADHD. Endvidere blev der udført et

6-ugers placebo-kontrolleret studie vedrørende behandling af skizofreni (n=222 patienter i

alderen 13-17). I begge studier blev patienter med kendt manglende respons på quetiapin

ekskluderet. Behandlingen med quetiapin blev begyndt med 50 mg/dag og blev dag 2 øget

til 100 mg/dag; derefter blev dosis titreret til en måldosis (mani 400-600 mg/dag;

skizofreni 400-800 mg/dag) i trin på 100 mg/dag givet to eller tre gange dagligt.

I manistudiet var forskellen i LS-gennemsnitsændringen fra baseline i YMRS totalscore

(aktiv minus placebo) –5,21 for quetiapin 400 mg/dag og –6,56 for quetiapin 600 mg/dag.

Responsrater (YMRS forbedring ≥50%) var 64% for quetiapin 400 mg/dag, 58% for 600

mg/dag og 37% i placebogruppen.

I skizofrenistudiet var forskellen i LS-gennemsnitsændring fra baseline i PANSS totalscore

(aktiv minus placebo) –8,16 for quetiapin 400 mg/dag og –9,29 for quetiapin 800 mg/dag. I

hverken lavdosis- (400 mg/dag) eller højdosis-regimet (800 mg/dag) var quetiapin bedre

end placebo med hensyn til procentdelen af patienter, der fik respons, defineret som ≥30 %

reduktion fra baseline i PANSS totalscore. Både i mani og skizofreni resulterede højere

doser i numerisk lavere responsrater.

I et tredje kortvarigt placebokontrolleret monoterapistudie med quetiapin depotformulering

til børn og unge patienter (10-17 år) med bipolar depression blev der ikke påvist nogen

effekt.

Der foreligger ingen data om vedligeholdelse af effekt eller forebyggelse af

tilbagevendende sygdomsepisoder i denne aldersgruppe.

Klinisk sikkerhed

I de pædiatriske studier af kort varighed med quetiapin, som er beskrevet ovenfor, var

hyppigheden af EPS i den aktive arm versus placebo 12,9% hhv. 5,3% i skizofrenistudiet.

3,6% hhv. 1,1% i studiet med bipolar mani og 1,1% hhv. 0% i studiet med bipolar

depression. Hyppigheden af vægtøgning ≥ 7% af baseline-legemsvægt i den aktive arm

versus placebo var 17% hhv. 2,5% i studierne med skizofreni og bipolar mani, og 13,7%

hhv. 6,8% i studiet med bipolar depression. Hyppigheden af selvmordsrelaterede

hændelser i den aktive arm versus placebo var 1,4% hhv. 1,3% i skizofrenistudiet, 1,0%

hhv. 0% i studiet med bipolar mani, og 1,1% hhv. 0% i studiet med bipolar depression. I

løbet af en udvidet opfølgende postbehandlingsfase i studiet med bipolar depression, var

der yderligere to selvmordsrelaterede hændelser hos to patienter; en af disse patienter var i

behandling med quetiapin på tidspunktet for hændelsen.

42156_spc.doc

Side 22 af 26

Sikkerhed på langtidsstudier

En 26-ugers open-label-forlængelse af de akutte studier (n=380 patienter) med quetiapin

med en fleksibel dosis på 400-800 mg/dag gav yderligere sikkerhedsdata. Der blev

rapporteret blodtryksstigninger hos børn og unge, og øget appetit, ekstrapyramidale

symptomer og forhøjet serumprolaktin blev rapporteret med større hyppighed hos børn og

unge end hos voksne patienter (se pkt. 4.4 og 4.8).

Med hensyn til vægtøgning blev der anvendt en stigning på mindst 0,5 standardafvigelse

fra baseline i Body Mass Index (BMI), med justering for normal vækst over længere tid,

som mål for klinisk signifikant ændring; 18,3% af patienterne, som blev behandlet med

quetiapin i mindst 26 uger, opfyldte dette kriterium.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Quetiapin bliver velabsorberet og metaboliseres i udstrakt grad efter oral administration.

Biotilgængeligheden af quetiapin påvirkes ikke signifikant af samtidig fødeindtagelse.

Steady-state peak molære koncentrationer af den aktive metabolit norquetiapin er 35 % af

den, der er set for quetiapin.

Farmakokinetikken af quetiapin og norquetiapin er lineær inden for det godkendte

doseringsinterval.

Fordeling

Quetiapin er ca. 83 % bundet til plasmaproteiner.

Biotransformation

Quetiapin metaboliseres i vid udstrækning i leveren, hvor umetaboliseret quetiapin udgør

mindre end 5 % af uomdannet lægemiddel-relateret stof i urin eller faeces efter indgift af

radioaktivt mærket quetiapin.

In vitro undersøgelser påviste, at CYP3A4 er det primære enzym, der er ansvarlig for

cytokrom P450 medieret metabolisme af quetiapin. Norquetiapin er primært dannet og

elimineret via CYP3A4.

Cirka 73 % af radioaktiviteten udskilles i urinen og 21 % i fæces.

Quetiapin og flere af stoffets metabolitter (inklusive norquetiapin) er svage inhibitorer af

human cytokrom P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 og 3A4 aktiviteter in vitro. In vitro CYP-

inhibering ses kun ved koncentrationer, ca.- 5 - 50 gange højere end de, der ses ved et

doseringsinterval hos mennesker på 300 - 800 mg/dag. På basis af disse in vitro resultater

er det usandsynligt, at samtidig indgift af quetiapin og anden medicin, vil resultere i klinisk

signifikant lægemiddel inhibering af cytokrom-P450 medieret metabolisme af det andet

stof. Fra dyrestudier forekommer det, at quetiapin kan inducere cytokrom-P450 enzymer. I

et specifikt interaktionsstudie hos psykotiske patienter sås dog ingen stigning i cytokrom-

P450 aktiviteten efter administration af quetiapin.

42156_spc.doc

Side 23 af 26

Elimination

Halveringstiden for eliminering af quetiapin og norquetiapin er henholdsvis ca. 7 og 12

timer.

Den gennemsnitlige molære dosisfraktion af fri quetiapin og den aktive humane

plasmametabolit norquetiapin er <5 %, udskilt i urinen.

Særlige populationer

Køn

Der er ingen forskel mellem mænd og kvinder hvad angår kinetikken for quetiapin.

Ældre

Den gennemsnitlige clearance af quetiapin hos ældre er ca. 30-50 % lavere end hos voksne

mellem 18 og 65 år.

Nedsat nyrefunktion

Middelværdien af plasma clearance af quetiapin blev reduceret med ca. 25 % hos individer

med svært nedsat nyrefunktion (creatinin clearance mindre end 30 ml/min/1,73 m

), men

de individuelle clearance værdier ligger inden for normalområdet.

Nedsat leverfunktion

Quetiapins gennemsnitlige plasmaclearance er reduceret med ca. 25 % hos individer med

nedsat leverfunktion (stabil alkoholisk cirrhosis). Da quetiapin i udstrakt grad

metaboliseres i leveren, forventes højere plasma-værdier hos individer med nedsat

leverfunktion, og dosisjustering kan være nødvendig i denne patientgruppe (se pkt. 4.2).

Pædiatrisk population

Farmakokinetiske data blev undersøgt hos 9 børn i alderen 10-12 år og 12 unge, som var

på steady-state behandling med 400 mg quetiapin to gange daglig. Ved steady-state lignede

de dosisnormaliserede plasmaniveauer af moderstoffet, quetiapin, hos børn og unge

(10-17 år) generelt voksnes, selvom C

hos børn var i den højere ende af det område, som

blev observeret hos voksne. AUC og C

for den aktive metabolit, norquetiapin, var

højere, ca. hhv. 62 % og 49 % hos børn (10-12 år) og hhv. 28 % og 14 % hos unge

(13-17 år) sammenlignet med voksne.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I en række in vitro og in vivo genotoksicitetsstudier sås der ingen evidens for

genotoksicitet.

Hos laboratoriedyr sås i klinisk relevante eksponeringsniveauer følgende afvigelser, som

indtil videre ikke er bekræftet i længerevarende klinisk forskning:

Der er set pigmentaflejringer i skjoldbruskkirtlen hos rotter. Der er observeret hypertropi af

skjoldbruskkirtlens follikelceller, en nedsættelse af T

plasmaniveauet, fald i hæmoglobin-

koncentrationen samt et fald i antallet af røde og hvide blodlegemer hos cynomolgusaber

og linseuklarheder og katarakt hos hunde.

(Angående katarakter/linseuklarheder, se pkt. 5.1).

I et embryoføtal toksicitetsstudie hos kaniner var den føtale incidens af carpal/tarsalbøjning

øget. Denne virkning forekom i tilfælde af tydelige maternelle påvirkninger, som f.eks.

42156_spc.doc

Side 24 af 26

reduceret vægtøgning. Disse påvirkninger var tydelige ved maternelle ekspositions-

niveauer, der svarede til eller var lidt højere end niveauerne hos mennesker ved maksimal

terapeutisk dosis. Relevansen af disse fund for mennesker er ukendt.

I et fertilitetsstudie hos rotter så man marginal reduktion i fertilitet hos hanrotter og

pseudodrægtighed, langvarige perioder med diestrus, øget precoital interval og nedsat

drægtighedsrate. Disse virkninger er relateret til forhøjet prolaktinniveauer og ikke direkte

relevant for mennesker på grund af artsforskelle i den hormonelle reproduktionskontrol.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Lactosemonohydrat

Cellulose, mikrokrystallinsk

Povidon 30

Magnesiumstearat

Natriumstivelsesglycolat (Type A)

Calciumhydrogenphosphatdihydrat

Tabletovertræk

Hypromellose

Titandioxid (E171)

Macrogol 400 (25 mg, 200 mg og 300 mg)

Macrogol 6000 (100 mg)

Talcum (100 mg)

Polysorbat 80 (200 mg og 300 mg)

Jernoxid, rød (E172) (25 mg)

Jernoxid, gul (E172) (100 mg)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/PVdC-aluminium blister.

25 mg pakningsstørrelse: 6 og 30 tabletter.

100 mg, 200 mg og 300 mg pakningsstørrelse: 60 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

42156_spc.doc

Side 25 af 26

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Generics (UK) Ltd.

Station Close, Potters Bar

UK-EN6 1TL Hertfordshire

Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

25 mg:

42156

100 mg:

42157

200 mg:

42159

300 mg:

42160

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

28. november 2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

11. august 2016

42156_spc.doc

Side 26 af 26

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

29-5-2018

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal placebo capsules instead of active capsules. As a result of this packaging error, oral contraceptive capsules, that are taken out of sequence, may place the user at risk for contraceptive failure and unintended pregnancy. The reversing of the order may not be apparent to either new users or previous ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

Rasilez HCT (Noden Pharma DAC)

Rasilez HCT (Noden Pharma DAC)

Rasilez HCT (Active substance: aliskiren hemifumarate / hydrochlorothiazide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5769 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/964/R/87

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2057 (Pharm Research Associates (UK) Limited)

EU/3/18/2057 (Pharm Research Associates (UK) Limited)

EU/3/18/2057 (Active substance: 1-(2-hydroxyethyl)-8-{[5-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-(trifluoromethoxy) phenyl]amino}-4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-h]quinazoline-3-carboxamide fumarate salt) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5729 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/051/18

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2055 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2055 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2055 (Active substance: (3R,3aS,9R,9aS,9bS)-3-((dimethylamino)methyl)-9-hydroxy-6,9-dimethyl-3,3a,4,5,7,8,9,9a-octahydroazuleno[4,5-b]furan-2(9bH)-one fumarate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5727 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/060/18

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

25-7-2018

Viread (Gilead Sciences Ireland UC)

Viread (Gilead Sciences Ireland UC)

Viread (Active substance: tenofovir disoproxil fumarate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4980 of Wed, 25 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/419/T/187

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Truvada (Gilead Sciences Ireland UC)

Truvada (Gilead Sciences Ireland UC)

Truvada (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil fumarate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3690 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/594/T/148

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Stribild (Gilead Sciences Ireland UC)

Stribild (Gilead Sciences Ireland UC)

Stribild (Active substance: elvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3691 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2574/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Tecfidera (Biogen Idec Limited)

Tecfidera (Biogen Idec Limited)

Tecfidera (Active substance: Dimethyl fumarate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3458 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Stribild (Gilead Sciences International Limited)

Stribild (Gilead Sciences International Limited)

Stribild (Active substance: elvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3277 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2574/PSUSA/10082/201708

Europe -DG Health and Food Safety

26-3-2018

EU/3/18/1990 (PharmaBio Consulting)

EU/3/18/1990 (PharmaBio Consulting)

EU/3/18/1990 (Active substance: Dimethyl fumarate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1879 of Mon, 26 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/219/17

Europe -DG Health and Food Safety