Tiamin "SAD"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tiamin "SAD" 100 mg/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 100 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Tiamin "SAD" 100 mg/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 16530
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Tiamin SAD injektionsvæske, opløsning

100 mg/ml

Thiaminhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Tiamin SAD til dig personligt. Lad derfor være med at

give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har

de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tiamin SAD

3. Sådan skal du tage Tiamin SAD

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Tiamin SAD er et lægemiddel indeholdende thiamin (B

-vitamin).

Tiamin SAD anvendes til forebyggelse og behandling af B

-vitaminmangel.

Ved indgivelse af glucose i en blodåre til patienter med svær alkoholisme

kan der udløses Wernicke-Korsakoff syndrom, hvilket kræver omgående

indgift af thiamin.

Lægen kan give dig Tiamin SAD for noget andet. Spørg lægen.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE TIAMIN SAD

Tag ikke Tiamin SAD

hvis du er overfølsom overfor thiaminhydrochlorid

Advarsler og forsigtighedsregler

Indgivelse af lægemidlet skal ske langsomt for at undgå lokalirritation, let

blodtryksfald og forbigående svimmelhed pga. lavt blodtryk.

Brug af anden medicin sammen med Tiamin SAD

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du får et

muskelafslappende lægemiddel

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid,

eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller

sundhedspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Du må få Tiamin SAD, hvis du er gravid. Følg lægens anvisning.

Amning

Du må få Tiamin SAD, hvis du ammer. Følg lægens anvisning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tiamin SAD påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE TIAMIN SAD

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen.

Tiamin SAD findes som injektionsvæske, der indgives i en blodåre eller i en

muskel. Du vil normalt få Tiamin SAD af en læge eller sygeplejerske.

Du må få Tiamin SAD i forbindelse med et måltid, men det er ikke

nødvendigt.

Dosering

Behandlingen bør startes med, at der gives injektionsvæske; sædvanligvis

200 mg i en muskel eller langsomt i en blodåre 1-2 gange i døgnet i de

første 7-10 dage. Derefter fortsættes behandlingen med tabletter, 300 mg

i døgnet.

Ved Wernicke-Korsakoff syndrom anbefales 100 mg i en blodåre i 3 dage,

indgift af op til 1000 mg i de første 12 timer kan være nødvendig.

Tiamin SAD bør gives i kombination med andre B-vitaminer.

Ved behandling af metaboliske lidelser (stofskifte lidelser), inklusiv

medfødt mælkesyreacidose, kan thiaminhydrochlorid gives som

injektionsvæske i en blodåre over 10 min; eller som tabletter.

Nyfødte

50-200 mg dagligt fordelt på 1-3 doser.

Børn (1 måned–18 år)

100-300 mg dagligt fordelt på 1-3 doser alt efter behov. Op til 2 g dagligt kan

være nødvendigt til børn under 12 år, mens grænsen er op til 4 g hos ældre

børn.

Hvis du har brugt for meget Tiamin SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du har fået for meget Tiamin SAD vil din læge eller sundhedspersonalet

tage de nødvendige forholdsregler.

Symptomer på overdosering er neuromuskulære symptomer, som er

symptomer fra muskler og nerver i arme og ben og rygmarvens nerveceller,

som styrer musklerne.

Hvis du har glemt at bruge Tiamin SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du holder op med at tage Tiamin SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle

får bivirkninger.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:

Alvorlige: Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (indenfor

minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være

livsfarligt, Ring 112.

Kortåndethed/vejrtrækningsbesvær/astmalignende anfald/åndenød.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt

hoste med skummende evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne. Kontakt

straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Hjertestop/kredsløbssvigt.

Ikke alvorlige: Overfølsomhedsreaktioner herunder varmefornemmelse,

svedeanfald, rastløshed, prikkende fornemmelse eller slaphed. Kløe.

Kontakteksem. Kvalme. Blødning.

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis

der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Brændende fornemmelse og smerter ved stedet for indsprøjtning.

Forbigående svimmelhed eller svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt

blodtryk. Blåfarvning af huden.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte

Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til

Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende

opbevaring.

Opbevar Tiamin SAD utilgængeligt for børn.

Brug ikke Tiamin SAD efter den udløbsdato (Anv. inden), der står på

pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn

til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Tiamin SAD injektionsvæske, 100 mg/ml indeholder:

Aktivt stof: Thiaminhydrochlorid

Øvrige indholdsstoffer: Vand til injektionsvæsker

Udseende og pakningsstørrelser

Tiamin SAD er en klar, farveløs til svagt gullig væske.

Tiamin SAD findes i pakningsstørrelser på:

2 ml amp x 10.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Amgros I/S

Dampfærgevej 22

2100 København Ø

amgros@amgros.dk

Fremstiller

Region Hovedstadens Apotek

Marielundvej 25

2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev senest revideret marts 2015.

Seneste nye indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på

www.produktresume.dk

Vnr. 701417-01

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

26-9-2018

Comfortis (Elanco GmbH)

Comfortis (Elanco GmbH)

Comfortis (Active substance: Spinosad) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6323 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2233/T/18

Europe -DG Health and Food Safety