Thiopental Life

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Thiopental Life pulver til injektionsvæske, opløsning
 • Lægemiddelform:
 • pulver til injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Thiopental Life pulver til injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 56535
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Thiopental Life, pulver til injektionsvæske, opløsning

thiopentalnatrium

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette

lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at

give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller

du får bivirkninger som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide om Thiopental Life

Sådan bliver du behandlet med Thiopental Life

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Thiopental Life er et hurtigvirkende thiobarbiturat til intravenøs administration. Det

anvendes til helbedøvelse og vedligeholdelse af helbedøvelse.

Du skal have Thiopental Life som en indsprøjtning. Det vil normalt være en læge

eller sygeplejerske, der giver indsprøjtningen. Lægen kan give dig Thiopental Life for

noget andet. Spørg lægen.

2. Det skal du vide om Thiopental Life

Brug ikke Thiopental Life

Du må ikke få Thiopental Life:

hvis du er allergisk over for thiopental, barbiturater eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Thiopental Life (angivet i afsnit 6)

hvis du har svære vejrtrækningsproblemer

hvis du har svær astma (status astmaticus)

hvis du har porfyri (mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelser

som f.eks. angst)

Advarsler og forsigtighedsregler

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med

Thiopental Life. Tal med lægen, inden du får Thiopental Life hvis du har:

en alvorlig hjertelidelse

for lavt blodtryk eller er i shock

nedsat nyre- og/eller leverfunktion

nedsat funktion af endokrine kirtler (hypofysen, skjoldbruskkirtlen, binyrerne,

bugspytkirtlen)

forhøjet tryk i hjernen

astma

uræmi (urinforgiftning af blodet)

svær anæmi (blodmangel)

myasthenia gravis (en nervesygdom, som medfører muskelsvækkelse)

inflammation af mund, kæbe og hals.

Brug af anden medicin sammen med Thiopental Life

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin

eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Fortæl det til lægen, hvis du bruger:

aminofyllin (medicin mod astma)

midazolam (beroligende medicin)

stærk smertestillende medicin af typen opioider

probenecid (medicin mod podagra)

sufentanil (smertestillende medicin)

benzodiazepiner (medicin mod angst)

chloralhydrat (medicin mod søvnløshed)

muskelafslappende medicin

valproat og MAO-hæmmere (antidepressiv medicin)

metoclopramid (medicin mod kvalme)

quetiapin (antipsykotisk medicin)

midler, der indeholder perikum

betablokkere og calciumantagonister (medicin mod forhøjet blodtryk)

androgener (medicin til behandling af ufrugtbarhed hos mænd)

medicin mod epilepsi

felodipin (medicin mod for højt blodtryk)

binyrebarkhormoner (antiinflammatorisk medicin)

metronidazol (medicin mod bakterielle infektioner)

perorale antikoagulantia (medicin mod blodpropper)

østrogen (medicin til behandling af overgangsalderen)

perorale antidiabetika (medicin mod sukkersyge)

theophyllin (medicin til behandling af lungesygdomme)

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at

blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Thiopental Life bør kun gives til gravide, hvis der klart behov for det.

Thiopental udskilles i modermælk. Før Thiopental Life anvendes, bør amning derfor

midlertidigt ophøre (i mindst 12 timer) og brystmælken udmalkes.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Patienten må ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner inden for 24 timer efter at

have fået Thiopental Life, eller i en periode, der fastlægges af den ansvarlige læge.

Thiopental Life indeholder natrium

Et hætteglas med Thiopental Life 500 mg indeholder 2,2-2,4 mmol (51-56 mg)

natrium. Et hætteglas med Thiopental Life, 1 000 mg, indeholder 4,4-4,9 mmol

(102-112 mg) natrium. Patienter på natriumfattig diæt skal tage hensyn hertil.

3. Sådan bliver du behandlet med Thiopental Life

Sundhedspersonalet vil give dig Thiopental Life i en dosis, der fastlægges af lægen.

Du vil få thiopental indsprøjtet direkte i en vene (intravenøst).

Hvis du har fået for meget Thiopental Life

Det er usandsynligt at du får for stor en dosis, da sundhedspersonalet tager sig af

administrationen af Thiopental Life.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

L20BI01

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos færre end 10 ud af 100 behandlede):

hjertearytmi (uregelmæssig hjerterytme)

hjerteproblemer

for lavt blodtryk

søvnighed

forsinket opvågnen efter bedøvelsen

åndedrætsbesvær

hyperventilation (abnormt øget vejrtrækning)

synkebesvær

hoste

snorken

rysten

Sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1 000 behandlede):

allergiske reaktioner som udslæt, vejrtrækningsbesvær, blodtryksfald og

angioødem (akut hævelse af huden).

Thiopental er blevet sat i forbindelse med indberetninger om nedsat kaliumindhold i

blodet under infusionen og forhøjet kaliumindhold i blodet efter ophør af infusionen

af thiopental.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, websted:

www.meldenbivirkning.dk, e-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Uåbnet flaske:

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende

opbevaringen.

Efter opløsning:

Opbevares i køleskab (2-8 °C) i højst 24 timer.

Opbevares ved rumtemperatur i højst 6 timer.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Thiopental Life efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Udl.dato.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må

du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Derved skåner

du miljøet.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Thiopental Life indeholder:

- Aktivt stof: thiopentalnatrium.

Hvert hætteglas med Thiopental Life, 0,5 g pulver til injektionsvæske, opløsning

indeholder 500 mg thiopentalnatrium.

Hvert hætteglas med Thiopental Life 1 g pulver til injektionsvæske, opløsning

indeholder 1 000 mg thiopentalnatrium.

- Det andet indholdsstof er natriumcarbonat.

2018-01-19

210x297 mm

Udseende og pakningsstørrelser

Hætteglas af glas med prop af brombutylgummi, aluminiumkapsel, i karton.

Pakningsstørrelser:

Thiopental Life, pulver til injektionsvæske, opløsning, 0,5 g: 10x1 hætteglas

Thiopental Life, pulver til injektionsvæske, opløsning, 1 g: 10x1 hætteglas

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Parallelimportør

Life Medical Aps, DK-3660 Stenløse

Ompakning

UAB Entafarma, Klonėnų vs. 1, LT-191 56 Širvintų r. sav., Litauen

Denne indlægsseddel blev senest revideret: september 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Fremstilling af opløsninger

Thiopental Life, pulver til injektionsvæske, opløsning, skal fremstilles aseptisk med et

af følgende tre solvenser:

Vand til injektionsvæsker

Natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %)

Glukose, 50 mg/ml (5 %)

De kliniske koncentrationer, der anvendes til intermitterende intravenøs

administration, varierer mellem 2,0 % og 5,0 %. Oftest anvendes en 2,0 % eller

2,5 % opløsning. En 3,4 % opløsning i sterilt vand til injektionsvæsker er isotonisk;

koncentrationer på mindre end 2,0 % i dette solvens anvendes ikke, da de

medfører hæmolyse. Til kontinuerlig intravenøs administration i drop anvendes

koncentrationer på 0,2 % eller 0,4 %. Opløsningerne kan fremstilles ved tilsætning af

thiopental til en 5 % vandig glukoseopløsning eller en 0,9 % opløsning af

natriumchlorid.

BEREGNINGER TIL FORSKELLIGE KONCENTRATIONER

Ønsket koncentration

Mængde, der skal anvendes

mg/ml

g Thiopental Life

ml solvens

Da Thiopental Life ikke er tilsat bakteriostatisk middel, skal der udvises den yderste

omhu ved fremstilling og håndtering for at undgå tilførsel af mikrobielle

kontaminanter. Opløsningerne skal fremstilles frisk og anvendes straks. Når

rekonstituering foretages med henblik på administration til flere patienter, skal ubrugt

opløsning kasseres efter 24 timer. Der må ikke anvendes sterilisering med damp.

Thiopental Life må kun indgives intravenøst. Undgå ekstravasation og intraarteriel

injektion. En person med uddannelse i anæstesi bør konstant være til stede under

administration af lægemidlet. Udstyr til endotrakeal intubering, oxygen og

genoplivningsudstyr skal være umiddelbart for hånden.

Hvis der er synligt bundfald efter opløsning af Thiopental Life, bør opløsningen ikke

anvendes.

Uforligeligheder:

Stabiliteten af opløsninger af Thiopental Life, afhænger af flere faktorer, herunder

det anvendte solvens, opbevaringstemperatur samt kuldioxidindholdet i den luft, der

får adgang til opløsningen. Enhver faktor eller tilstand, der sænker pH (øger

surhedsgraden) af opløsninger med Thiopental Life, øger sandsynligheden for

udfældning af thiopentalsyre. Sådanne faktorer kan være anvendelse af et for surt

solvens og absorption af kuldioxid, der med vand kan danne kulsyre.

Opløsninger af suxamethonium, tubocurarin og andre lægemidler med surt pH bør

ikke blandes med opløsninger af Thiopental Life.

De mest stabile opløsninger er dem, der rekonstitueres i vand og/eller isotonisk

saltvand og/eller glukoseopløsning og opbevares nedkølet og tillukket.

2018-01-19

210x297 mm

20-4-2018

Eataly USA Issues Allergy Alert on Undeclared Walnuts in Artichoke Spread

Eataly USA Issues Allergy Alert on Undeclared Walnuts in Artichoke Spread

Eataly USA of New York City, New York is recalling Eataly Artichoke Spread, because it may contain undeclared walnuts. People who have an allergy or severe sensitivity to walnuts run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-4-2018

Certain Implantable Cardiac Devices by Abbott (formerly St. Jude Medical): FDA Safety Communication - Battery Performance Alert and Cybersecurity Firmware Updates

Certain Implantable Cardiac Devices by Abbott (formerly St. Jude Medical): FDA Safety Communication - Battery Performance Alert and Cybersecurity Firmware Updates

If the battery runs out, the ICD or CRT-D will be unable to deliver life-saving pacing or shocks, which could lead to patient death. Posted 04/17/2018

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-4-2018

Guixens Food Group Issues Allergy Alert on Undeclared Sulfites in La Marinera Brand Dried Yellow Potatoes

Guixens Food Group Issues Allergy Alert on Undeclared Sulfites in La Marinera Brand Dried Yellow Potatoes

Guixens Food Group, Inc., of Miami, FL, is voluntarily recalling its ten-ounce packages of La Marinera Brand Dried Yellow Potatoes because it may contain undeclared sulfites. People who have an allergy or severe sensitivity to sulfites run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-4-2018

Cookwell & Company Issues Allergy Alert for Undeclared Soy, Wheat and Fish Allergen in Charred Tomato & Basil Sauce with a “Best By” Date of “10 Nov 18”

Cookwell & Company Issues Allergy Alert for Undeclared Soy, Wheat and Fish Allergen in Charred Tomato & Basil Sauce with a “Best By” Date of “10 Nov 18”

Cookwell & Company Is voluntarily recalling potentially up to 6,522 units of its Four J Charred Tomato & Basil Sauce because it may contain undeclared soy, wheat and fish. People who have an allergy or severe sensitivity to these allergens may run the risk of a serious or life-threatening allergic reaction if they consume this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-4-2018

Stewart’s Shops Issues Allergy Alert on Pint Chocolate Peanut Butter Cup Ice Cream

Stewart’s Shops Issues Allergy Alert on Pint Chocolate Peanut Butter Cup Ice Cream

Stewart’s Shops Corp. is recalling units of Stewart’s pint Chocolate Peanut Butter Cup ice cream because they may have been packaged incorrectly with a “Chocolate” lid. People who have an allergy to peanuts run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-4-2018

Cut Fruit Express, Inc. Announces A Voluntary Recall of Fresh Bruschetta Mixed and Dips Because of Undeclared Soy and Milk

Cut Fruit Express, Inc. Announces A Voluntary Recall of Fresh Bruschetta Mixed and Dips Because of Undeclared Soy and Milk

Cut Fruit Express, Inc. of Inver Grove Heights, Minnesota is voluntarily recalling packaged Bruschetta Mixes and Dips distributed through 4/4/2018, with Use-by Dates as listed below, since they may contain undeclared milk and soy. People who have an allergy or severe sensitivity to milk or soy run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-4-2018

Independent Nutrition, Inc Issues Allergy Alert On Undeclared Milk in Ignite Pre-Workout Supplement Products

Independent Nutrition, Inc Issues Allergy Alert On Undeclared Milk in Ignite Pre-Workout Supplement Products

April 5, 2018, Independent Nutrition Inc, dba Back to Health of Eugene, Oregon is recalling certain lots of the Ignite High Endurance Pre-Workout Supplement products because it may contain undeclared milk. People who have an allergy or sever sensitivity to milk run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-4-2018

Aspire Food Group Issues Alert on Undeclared Sulfites in Exo Bars

Aspire Food Group Issues Alert on Undeclared Sulfites in Exo Bars

Aspire Food Group of Austin, TX, is recalling its 60 gram bars of EXO Blueberry Vanilla, Peanut Butter & Jelly, and Apple Cinnamon bars because they may contain undeclared sulfites. People who have a severe sensitivity to sulfites run the risk of serious or life-threatening reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

Why Americans' Life Expectancy Is Getting Longer

Why Americans' Life Expectancy Is Getting Longer

Title: Why Americans' Life Expectancy Is Getting LongerCategory: Health NewsCreated: 4/6/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/9/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Harmon Stores, Inc]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Harmon Stores, Inc]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed