Terra-Cortril

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Terra-Cortril 10 + 30 mg/g salve
 • Dosering:
 • 10 + 30 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • salve
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Terra-Cortril 10 + 30 mg/g salve
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 58514
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De

begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. De kan få brug for at

læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er mere, De vil vide.

– Lægen har ordineret Terra-Cortril til Dem

personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt

for andre, selvom de har de samme symptomer,

som De har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis

De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge

Terra-Cortril

3. Sådan skal De bruge Terra-Cortril

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Terra-Cortril er et kombinationspræparat, som

indeholder hydrocortison og oxytetracyclin.

Hydrocortison er et svagt binyrebarkhormon,

som hæmmer betændelse i huden og dæmper

kløe. Oxytetracyclin er et antibiotikum, som

hæmmer bakteriernes vækst.

De kan bruge Terra-Cortril salve til eksem og

psoriasis, når huden også er betændt med

bakterier.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE

BEGYNDER AT BRUGE TERRA-CORTRIL

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Terra-Cortril

• hvis De er allergisk over for hydrocortison,

oxytetracyclin eller et eller flere af de øvrige

indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

• hvis De har en betændelsesagtig hudsygdom i

ansigtet, med rødme, især på hage, næse,

kinder og i pande (rosacea).

• hvis De får irritation eller betændelse med

røde knopper omkring næse og mund

(perioral dermatit).

• hvis De får bumser eller på områder med

bumser.

• hvis De får sygdomme på huden, der skyldes

virus (forkølelsessår, skoldkopper og

helvedesild).

• hvis De får tuberkulose i huden.

• hvis De får svamp i huden.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før De

bruger Terra-Cortril.

• Hvis De ikke har fået det bedre i løbet af få

dage, eller hvis De har fået det værre, skal De

kontakte lægen.

• Brug ikke Terra-Cortril længere end 4-6 uger

uden lægens anvisning.

• Undgå at få salven i øjnene.

• Brug ikke Terra-Cortril i åbne sår.

• Brug ikke binyrebarkhormon i ansigt, i hudfolder

og andre områder med sart hud. Huden kan

blive tynd og skør (hudatrofi).

• Langvarig brug af binyrebarkhormon i ansigtet

kan give grå stær og grøn stær i øjnene.

• De bør være forsigtig med at bruge Terra-Cortril

på store hudområder, eller med at bruge lufttæt

forbinding på den behandlede hud (okklusion).

• Hvis De har brugt Terra-Cortril i lang tid, må

De ikke stoppe behandlingen pludseligt, da

det kan forværre Deres hudsygdom. Tal med

lægen om langsom aftrapning af behandlingen.

Brug hos børn

De må kun bruge Terra-Cortril til børn under 8 år

efter lægens anvisning.

De bør kun bruge lufttæt forbinding (okklusion)

til børn, hvis lægen har anbefalet dette.

Brug af anden medicin sammen med

Terra-Cortril

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis De bruger anden medicin eller har gjort det

for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er

købt på recept, medicin købt i udlandet, natur-

lægemidler samt stærke vitaminer og mineraler

samt kosttilskud.

De kan bruge Terra-Cortril sammen med anden

medicin.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om,

at De er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet

til råds, før De bruger dette lægemiddel.

Graviditet:

De må kun bruge Terra-Cortril efter lægens

anvisning.

Amning:

Erfaringer med Terra-Cortril er begrænsede.

Spørg lægen.

Trafik og arbejdssikkerhed

Terra-Cortril påvirker ikke arbejdssikkerheden

eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE TERRA-

CORTIL

Brug altid Terra-Cortril nøjagtigt efter lægens

eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl,

så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn over 8 år:

Rens huden grundigt, og påsmør salven i et

tyndt lag 2-4 gange dagligt. Hvis der er betændelse

kan De smøre salven på steril gaze.

Brug kun Terra-Cortril på den syge hud. Undgå at

smøre salven udenfor. Vask hænder efter på-

smøring, med mindre De skal behandle hænderne.

Børn under 8 år:

De må kun bruge Terra-Cortril til børn under 8 år

efter lægens anvisning.

Hvis De har brugt for meget Terra-Cortril

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

De har brugt mere Terra-Cortril end der står i

denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet, og De føler Dem utilpas. Tag

pakningen med.

Hvis De har glemt at bruge Terra-Cortril

Hvis De har glemt at bruge en dosis, skal De

bruge denne, så snart De kommer i tanke om

det.

Hvis De holder op med at bruge Terra-Cortril

Afbryd ikke behandlingen for hurtigt, når

medicinen begynder at virke. Det er meget

vigtigt, at De gennemfører hele behandlingen,

indtil fuldstændig helbredelse, da bakterierne

ellers kan blive aktive igen, og betændelsen

blusse op.

Kontakt lægen, hvis De ønsker at afbryde eller

stoppe behandlingen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, De er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt:

• Binyrebarkhæmning, som giver risiko for alvorlig

shocktilstand ved tilskadekomst, operation

eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse).

Der kan forekomme bivirkninger i hele kroppen

ved langvarig, lufttæt forbinding af store

behandlede hudområder, især hos børn.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos

op til 1 ud af 10 patienter):

• Overfølsomhedsreaktioner (svie, kløe,

irritation).

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til

1 ud af 1.000 patienter):

• Allergiske hudreaktioner som f.eks. kontakt-

eksem.

• Ny betændelse kan opstå på det behandlede

område. Kontakt lægen, da behandlingen

muligvis skal afbrydes.

Hyppigheden er ikke kendt:

• Brænden, tørhed, udslæt.

• Betændelse i hårsække, udbrud af bumser,

varmeknopper, irritation eller betændelse

med røde knopper omkring næse og mund

(perioral dermatit).

• Huden kan blive laset, tynd og skør (hudatrofi),

affarvning af huden, uønsket hårvækst,

striber (strækmærker) og udslæt med små

væskefyldte blærer pga. stærk sved eller

feber, tydelige små blodkar i huden, og små

blødninger i huden.

Kontakt lægen, da behandlingen muligvis skal

afbrydes.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Terra-Cortril

10 mg/g / 30 mg/g salve

hydrocortison/oxytetracyclin

465574P002

06/2017

Terra-Cortril

svarer til lægemidlet Hydrocortison

med Terramycin

. Terra-Cortril

og Terramycin

er registrerede varemærker, der tilhører

Pfizer Inc., a corporation of the State of Delaware.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med

Deres læge eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe

med at fremskaffe mere information om sikker-

heden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

• Opbevar Terra-Cortril utilgængeligt for børn.

• Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 ºC.

• Brug ikke Terra-Cortril efter den udløbsdato,

der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

• Når tuben er åbnet, kan salven holde sig i

4 uger.

• Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Terra-Cortril 10 mg/g / 30 mg/g salve

indeholder:

• Aktive stoffer: Hydrocortison og oxytetracyclin.

1 g salve indeholder 10 mg hydrocortison og

30 mg oxytetracyclin (som oxytetracyclin-

hydrochlorid).

• Øvrige indholdsstoffer: Tynd paraffinolie, hvid

blød paraffin.

Udseende og pakningsstørrelser

Terra-Cortril er en fed gul salve.

Terra-Cortril findes i pakningsstørrelsen 15 g.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S

Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad

Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

januar 2017.

06/2017

9-10-2018

TerraTrike recalls Rambler x16, Rambler All Terrain and Rambler E.V.O. Adult Tricycles

TerraTrike recalls Rambler x16, Rambler All Terrain and Rambler E.V.O. Adult Tricycles

The right hand wheel hub mount can bend or break and cause the rider to lose control, posing serious crash and injury hazards.

Health Canada

6-7-2018

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

Bekrachtiging besluit tot zelfstandige bevoegdheden voor mondhygiënisten

De ministerraad heeft ingestemd met het besluit van minister Bruins voor Medische zorg om mondhygiënisten vanaf 1 januari 2020 zelfstandige bevoegdheden te geven. Het gaat om een  experiment voor een periode van vijf jaar. Ze mogen zelfstandig verdoven, röntgenfoto’s maken en eerste gaatjes vullen.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

6-7-2018

Wietexperiment meet effect op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid

Wietexperiment meet effect op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid

Het rapport van de Adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen biedt voor het kabinet concrete handvatten voor de uitwerking van het experiment met cannabisteelt voor recreatief gebruik in de gesloten coffeeshopketen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Bruins voor Medische Zorg en Sport en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid besloten het wietteeltexperiment zodanig op te zetten dat het effect goed te meten is op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid.

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

10-9-2018

Alkindi (Diurnal Limited)

Alkindi (Diurnal Limited)

Alkindi (Active substance: hydrocortisone) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5945 of Mon, 10 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4416/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Cortacare (Ecuphar NV)

Cortacare (Ecuphar NV)

Cortacare (Active substance: Hydrocortisone aceponate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5781 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4689

Europe -DG Health and Food Safety