Terazosin "Accord"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Terazosin "Accord" 2 mg tabletter
 • Dosering:
 • 2 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Terazosin "Accord" 2 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 41792
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

31. januar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Terazosin ”Accord”, tabletter

0.

D.SP.NR.

25367

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Terazosin Accord

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Én tablet indeholder 2 mg terazosin (som terazosinmonohydrokloriddihydrat).

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på: Én tablet indeholder 119,93 mg

laktose (som laktosemonohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

Én tablet indeholder 5 mg terazosin (som terazosinmonohydrokloridedihydrate).

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på: Én tablet indeholder 117,12 mg

laktose (som laktosemonohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Terazosin Accord tabletter 2 mg er gule, runde, flade tabletter med facetslebne kanter og

delekærv på den ene side af tabletten.

Tabletten kan deles i to lige store dele.

Terazosin Accord tabletter 5 mg er lyserøde, runde, flade tabletter med facetslebne kanter og

delekærv på den ene side af tabletten.

Delekærven er der, for at tabletten kan deles, så den er nemmere at sluge, ikke for at kunne

dosere to halve tabletter.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Terazosin-tabletter er indiceret til:

Behandling af let til moderat hypertension.

Symptomatisk

behandling

obstruktion

urinvejene

forårsaget

godartet

prostatahyperplasi (BPH).

41792_spc.doc

Side

1 af 10

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Til oral brug.

Der findes passende styrker til de forskellige doseringsregimer.

Terazosin-dosen skal justeres i henhold til den enkelte patients respons.

Følgende er retningslinjer for administration:

Startdosis

Startdosis er 1 mg for alle patienter før sengetid, og denne bør ikke overskrides. Denne

anbefaling bør overholdes nøje for at minimere risikoen for akutte hypotensive hændelser i

forbindelse med første dosis.

Efterfølgende doser

Behandling af let til moderat hypertension:

Startdosis kan forøges ved omtrentligt at fordoble dosen med ugentlige intervaller for at

opnå det ønskede blodtryk-respons.

Vedligeholdelsesdosen skal tilpasses patientens respons. 2 mg pr. dag kan være

tilstrækkeligt, med forøgelse af dosen på op til 10 mg, hvis det er nødvendigt (kliniske

forsøg understøtter brugen af 2-10 mg som vedligeholdelsesdosis).

Den maksimale dosis er 20 mg terazosin per dag, og denne bør ikke overskrides.

Samtidig brug af thiazid diuretika og andre antihypertensive stoffer i behandlingen af

hypertension:

Ved tilføjelse af thiazid-diuretika eller andre antihypertensive stoffer til en patients

behandlingsregimen skal terazosin-dosen reduceres eller behandling med den givne dosis

skal stoppes, og der skal om nødvendigt udføres gentitrering. Der skal udvises forsigtighed,

når terazosin administreres sammen med thiazider eller andre antihypertensive stoffer, da

dette kan føre til hypotension.

Behandling af godartet prostatisk hyperplasi:

Dosisforøgelse kan ske ved en fordobling af dosis med intervaller på en eller to uger for at

opnå den ønskede reduktion af symptomerne. Vedligeholdelsesdosen er normalt 5 til 10 mg

én gang per dag. Bedring af symptomer er observeret så tidligt som efter to uger efter

påbegyndelse af behandling med terazosin.

På nuværende tidspunkt er der utilstrækkelig med data til at fastslå, at der sker yderligere

bedring af symptomerne ved doser på over 10 mg per dag.

Startdosis er 1 mg i syv dage, 2 mg i to uger 14 og 5 mg i syv dage. Behandlingsrespons bør

vurderes efter 4 uger. Forbigående bivirkninger kan optræde ved hvert titreringstrin. Hvis

bivirkningerne ikke forsvinder igen, bør det overvejes at reducere dosis.

Nyreinsufficiens

Farmakokinetiske studier indikerer, at ændringer i den anbefalede dosering ikke er

nødvendige for patienter med nedsat nyrefunktion.

41792_spc.doc

Side

2 af 10

Børn

Sikkerhed og effekt hos børn er ikke blevet fastslået.

Ældre

Farmakokinetiske studier indikerer, at det ikke er nødvendigt at foretage større ændringer i

forhold til de anbefalede doser for ældre patienter. Der skal dog udvises forsigtighed ved

titrering af terazosin-dosen.

Hvis administration seponeres i mere end nogle dage, bør behandlingen begynde igen ved

brug af det indledende dosis-regimen.

Behandling af patienter med leverinsufficiens

Hos patienter med nedsat leverfunktion bør terazosindosis titreres med særlig forsigtighed,

da terazosin i høj grad metaboliseres i leveren og primært udskilles via galdevejene. Der

foreligger ikke klinisk erfaring med patienter med alvorlige leverdysfunktion.

Administrationsmetode

Den første tablet med en given styrke bør tages om aftenen ved sengetid. De efterfølgende

tabletter med samme styrke kan tages om morgenen. Tabletterne bør indtages sammen med

en passende mængde væske (f.eks. et glas vand).

Behandling af hypertension med terazosin er en langtidsbehandling, som kun bør afbrydes

efter medicinsk rådgivning. Hvis det er nødvendigt at seponere terazosinbehandlingen, bør

dosis retitreres, begyndende med 1 mg terazosin ved sengetid.

4.3

Kontraindikationer

Terazosin er kontraindiceret til:

patienter med overfølsomhed over for det aktive stof eller over for andre quinazoliner

(f.eks. prazosin, doxazosin) eller et af de øvrige indholdstoffer anført i pkt. 6.1.

- Anamnese med mikturationssynkope.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

I kliniske forsøg var forekomsten af postural hypotension større hos patienter, der modtog

terazosin som behandling af BPH, end hos patienter, der modtog terazosin som behandling

af hypertension. I denne BPH-indikation var forekomsten af hændelser med postural

hypotensive større hos patienter i alderen 65 år eller derover (5,6 %) end hos patienter, der

var yngre end 65 år (2,6 %).

Patienter bør informeres om symptomerne på postural hypotension og tilrådes at sætte sig

eller lægge sig ned, hvis symptomerne optræder (se også pkt. 4.7 Virkning på evnen til at

føre motorkøretøj eller betjene maskiner og 4.8 Bivirkninger).

Før behandling af symptomerne på BPH med alfa-blokkere bør andre årsager til nedsat

urinflow eller urinvejssymptoms udelukkes. Når BPH-diagnosen er stillet, bør det bekræftes,

at der ikke er samtidig obstruktion af de øvre urinveje eller tegn på infektion før behandling

med terazosin.

41792_spc.doc

Side

3 af 10

Terazosin-behandling kræver regelmæssig medicinsk monitorering.

I den første fase af behandlingen (specielt efter den første dosis, eller når terazosindosen

øges) kan patienterne opleve et markant fald i blodtryk.

Der kan forekomme svimmelhed, uklarhed, svaghed og – i sjældne tilfælde – synkope.

Dette kan også forekomme i forbindelse med udeladte doser og efterfølgende genoptagelse

af terazosin-behandlingen. Patienterne bør advares mod disse mulige uønskede hændelser og

oplyses om de omstændigheder, hvorunder de kan optræde.

For at minimere risikoen for postural hypotension bør patienterne monitoreres ved

behandlingens begyndelse. Da sandsynligheden for et sådant respons er større ved doser, der

er højere end den anbefalede startdosis, bør det anbefalede dosisregimen følges nøje.

Patienten bør tage den første dosis terazosin ved sengetid og bør undgå pludselige

stillingsændringer eller aktiviteter, som kan føre til ulykker pga. svimmelhed eller træthed.

Det gælder især for ældre patienter.

Pga. den karudvidende virkning bør der udvises forsigtighed ved brug af terazosin til

patienter med følgende hjertelidelser:

pulmonalt ødem forårsaget af aorta- eller mitralstenose

’high output’-hjertesvigt

højre ventrikel-hjerteinsufficiens forårsaget af pulmonal emboli eller perikardial

effusion

venstre ventrikel-hjerteinsufficiens med lavt fyldningstryk

Der bør udvises forsigtighed med administration af terazosin samtidig med andre

lægemidler, der kan påvirke den hepatiske metabolisme.

Brug ved patienter med leverinsufficiens:

Som alle lægemidler, der metaboliseres i leveren, bør der udvises forsigtighed ved brug af

terazosin hos patienter med nedsat leverfunktion. Da der ikke foreligger klinisk erfaring med

anvendelse af terazosin til patienter med alvorlige leverlidelser, anbefales brug af terazosin

ikke til sådanne patienter.

Samtidig brug af phosphodiesterase-5-hæmmere (fx sildenafil, tadalafil, vardenafil) og

terazosin kan føre til symptomatisk hypotension hos nogle patienter. For at minimere

risikoen for udvikling af postural hypotension bør patienten være stabil på alfa-blokker-

behandling, inden der indledes brug af phospodiesterase-5-hæmmere.

‘Intraoperative Floppy Iris Syndrome’ (IFIS, en variant af ‘lille pupil-syndrom’) er blevet

observeret under kataraktkirurgi hos visse patienter, der fik behandling med eller tidligere

havde fået behandling med tamsulosin. Der har også været isolerede rapporter om andre

alfa-1-blokkere, og derfor kan en klasseeffekt ikke udelukkes. Da IFIS kan føre til øgede

komplikationer under en kataraktoperation, skal øjenkirurgen oplyses om nuværende eller

tidligere brug af alfa-1-blokkere.

Dette lægemiddel indeholderlactose. Patienter med sjældne arvelige problemer med

galaktoseintolerans, Lapp-laktasemangel eller glukose-galaktose-malabsorption, bør ikke

tage dette lægemiddel.

41792_spc.doc

Side

4 af 10

Hvis administrationen seponeres i mere end nogle dage, bør behandlingen begynde igen ved

brug af det indledende dosisregimen.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Hos patienter, der fik terazosin plus ACE-hæmmere eller diuretika, var den andel, der

rapporterede svimmelhed eller

beslægtede bivirkninger,

større

i den totale

terazosinbehandlede patientpopulation i kliniske forsøg.

Der skal udvises forsigtighed, når terazosin administreres med andre antihypertensive midler

for at undgå muligheden for signifikant hypotension.

Når terazosin tilføjes til et diuretikum eller et andet antihypertensivt middel, kan

dosisreduktion og gentitrering være nødvendig. Samtidig brug af phosphodiesterase-5-

hæmmere (fx sildenafil, tadalafil, vardenafil) og terazosin kan medføre symptomatisk

hypotension hos nogle patienter (se pkt. 4.4).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Selv om der ikke er konstateret teratogene effekter i dyreforsøg, er sikkerheden ved brug

under graviditet og amning endnu ikke fastslået. Data fra dyreforsøg viser, at terazosin kan

forøge længden af graviditeten eller hæmme veer. Terazosin bør derfor ikke bruges under

graviditet, medmindre den potentielle gavnlige virkning vejer tungere end riskikoen.

Amning

Amning bør undgås.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Svimmelhed, uklarhed eller døsighed kan forekomme i forbindelse med den første dosis

eller i forbindelse med udeladte doser og efterfølgende genoptagning af terazosin- terapien.

Patienterne bør advares mod disse mulige uønskede hændelser og oplyses om de

omstændigheder, hvorunder de kan optræde, og patienterne bør tilrådes at undgå kørsel eller

udførsel af aktiviteter med risiko for uheld i ca. 12 timer efter den første dosis eller efter

forøgelse af dosis.

4.8

Bivirkninger

Som ved andre alfa-adrenoceptorblokerende antagonister kan terasozin forårsage synkope.

Synkopeanfald kan forekomme inden for 30-90 minutter efter den første dosis med

lægemidlet. Synkopeanfaldet kan sommetider indledes af takykardi med en puls på op til

120-160 slag/minut. Hypotension ved første dosis kan forekomme, hvilket kan medføre

svimmelhed

alvorlige

tilfælde,

synkope.

undgå

hypotension

bør

terazosinbehandlingen påbegyndes med en dosis på 1 mg ved sengetid.

Bivirkninger er opført efter hyppighed efter følgende konvention:

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000)

Meget sjælden (<1/10.000)

41792_spc.doc

Side

5 af 10

Blod og lymfesystem:

Meget sjælden: thromobocytopeni

Immunsystemet:

Meget sjælden: anafylaktiske reaktioner

Nervesystemet:

Almindelig: nervøsitet, somnolens, paræstesi

Ikke almindelig: depression

Øre og labyrint:

Almindelig: vertigo

Øjne:

Almindelig: sløret syn/amblyopi, farveanomali

Hjerte:

Almindelig: palpitationer, takykardi, brystsmerter

Meget sjælden: atrieflimren

Luftveje, thorax og mediastinum:

Almindelig: dyspnø, tilstoppet næse, sinusitis, epistaxis

Mave-tarmkanalen:

Almindelig: kvalme, forstoppelse, diarre, opkastning

Hud og subkutane væv:

Almindelig: pruritus, udslæt

Ikke almindelig: urticaria

Knogler, led, muskler og bindevæv:

Almindelig: rygsmerter

Nyrer og urinveje:

Sjælden: urinvejsinfektion og inkontinens (primært observeret hos postmenopausale

kvinder)

Det reproduktive system og mammae:

Almindelig: impotens

Ikke almindelig: nedsat libido

Sjælden: priapisme

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet:

Almindelig: svimmelhed, uklarhed, besvimelse (især efter hurtigt stillingsskift fra liggende

eller siddende stilling til stående stilling - postural hypotension), asteni, ødem, hovedpine,

smerter i ekstremiteterne.

Ikke almindelig: vægtøgning, synkope.

Ydeligere bivirkninger, som er rapporteret under kliniske forsøg eller efter markedsføring,

men som ikke har klar sammenhæng med brugen af terazosin, er bl.a. følgende:

Ansigtsødem, feber, smerter i abdomen, nakke og skulder, vasodilatation, arrytmi, tørhed i

41792_spc.doc

Side

6 af 10

munden, dyspepsi, flatulens, gigt, arthralgi, arthritis, ledlidelser, myalgi, angst, søvnløshed,

bronkitis, influenzasymptomer, faryngitis, rhinitis, forkølelsesymptomer, øget hoste, øget

svedtendens, synsforstyrrelser, conjunctivitis, tinnitus, hyppig vandladning.

Laboratorietests: Laboratorieresultater tyder på mulighed for hæmodilution (f.eks. fald i

værdierne for hæmatokrit, hæmoglobin, hvide blodceller, total protein og albumin, hvilket er

observeret i kontrollerede kliniske forsøg). Behandling med terazosin i op til 24 måneder

havde ingen signifikant effekt på niveauerne af prostataspecifikt antigen (PSA).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør

løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Hvis administration af terazosin fører til akut hypotension, er kardiovaskulær støtte det

vigtigste. Genetablering af blodtryk og normalisering af puls kan som regel opnås ved at

holde patienten i supin stilling. Hvis denne foranstaltning ikke er tilstrækkelig, bør chok

behandles

volumenekspansion,

nødvendigt

efterfulgt

vasopressorer.

Nyrefunktionen skal monitoreres og generelle understøtningsforanstaltninger anvendes efter

behov. Dialyse vil muligvis ikke være til gavn, da laboratoriedata indikerer, at terazosin er

stærkt proteinbundet.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk gruppe: alfa-adrenoreceptor-antagonist.

ATC-kode: G04C A03

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Brug ved hypertension:

Selv om den præcise virkningsmekanisme bag den hypotensive effekt ikke er fastslået, ser

afslapningen af perifere blodkar ud til primært at være forårsaget af kompetitiv

postsynaptisk alfa-adrenoceptor-antagonisme. Terazosin medfører som regel et initialt

gradvist fald i blodtryk fulgt af en vedvarende anti-hypertensiv virkning.

41792_spc.doc

Side

7 af 10

Klinisk erfaring indikerer, at administration af terapeutiske doser af terazosin er forbundet

med et fald på 2-5 % i total kolesterolplasmakoncentration og et fald på 3-7 % i den

kombinerede LDL

+ VLDL

fraktion-plasmakoncentration.

Brug ved BHP:

Studier tyder på, at alfa-1-adrenoreceptor-antagonisme medfører urodynamiske forbedringer

hos patienter med kronisk blæreobstruktion såsom ved godartet prostatisk hyperplasi.

Symptomerne på BPH forårsages primært af tilstedeværelsen af en forstørret prostata og af

øget glatmuskeltonus i blæreafløb og prostata, der reguleres af alfa-1-adrenoreceptorer.

I in vitro-forsøg er det påvist, at terazosin antagoniserer phenylephrine-inducerede

kontraktioner i prostatisk væv hos mennesker. I kliniske forsøg er det påvist, at terazosin

forbedrer urodynamik og symptomatologi hos patienter med BPH.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Terazosin absorberes i høj grad (80-100%). Terazosin har en minimal “first pass”-effekt, og

næsten hele terazosin-dosen er systemisk tilgængelig. De højeste plasmakoncentrationer nås

cirka 1-2 timer efter indtagelse af oral dosis i fastetilstand. Biotilgængeligheden påvirkes

ikke signifikant af fødeindtagelse.

Distribution

Terazosin er 90-94 % plasmaproteinbundet. Proteinbindingen er uafhængig af de totale

aktive substanskoncentrationer.

Biotransformation

Terazosins hovedmetabolitter forårsages af demethylering og konjugation.

Elimination

Cirka 10 % af oralt administeret terazosin udskilles som uændret aktiv substans i urin og

cirka 20 % i fæces. Cirka 40 % af den administerede dosis terazosin elimineres i urin og 60

% i fæces. Den totale halveringstid for elimination er cirka 8-13 timer.

Linearitet/non-linearitet

Efter oral indtagelse af terazosin øges AUC og C

proportionalt med mængden ud over den

anbefalede dosis (2-10 mg).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Carcinogenicitet: Det er påvist, at terazosin fremkalder godartede, adrenale, medullære

tumorer hos hanrotter, når det administreres i høje doser over lang tid. Dette forekom ikke

hos hunrotter eller i tilsvarende forsøg med mus. Relevansen af disse resultater for den

kliniske anvendelse af det aktive stof hos mennesker kendes ikke.

Hverken in vitro- eller in vivo-undersøgelser af terazosins mutagene potentiale viser tegn på,

at stoffet skulle have genotoksisk virkning.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

41792_spc.doc

Side

8 af 10

6.1

Hjælpestoffer

Laktosemonohydrat

Majsstivelse

Talkum

Magnesiumstearat

Quinolingult E104 (kun 2 mg)

Rød jernoxid E172 (kun 5 mg)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

2 mg:

Blisterpakning af PVC/PVdC og aluminium.

Pakning med 14 og 28 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

5 mg:

Blisterpakning af PVC/PVdC og aluminium

Pakning med 28 og 98 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4 HF

Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

2 mg: 41792

5 mg: 41793

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

2. juli 2009

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

31. januar 2018

41792_spc.doc

Side

9 af 10

41792_spc.doc

Side

10 af 10

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Active substance: oxalic acid dihydrate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3892 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4667

Europe -DG Health and Food Safety

5-2-2018

Oxybee (Dany Bienenwohl GmbH)

Oxybee (Dany Bienenwohl GmbH)

Oxybee (Active substance: oxalic acid dihydrate) - New authorisation - Commission Decision (2018)684 of Mon, 05 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4296

Europe -DG Health and Food Safety