Telmitex

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Telmitex 80 mg+25 mg tabletter
 • Dosering:
 • 80 mg+25 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Telmitex 80 mg+25 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 55217
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

5. februar 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Telmitex, tabletter

0.

D.SP.NR.

29556

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Telmitex

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 40 mg telmisartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

Hver tablet indeholder 80 mg telmisartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid.

Hver tablet indeholder 80 mg telmisartan og 25 mg hydrochlorthiazid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter.

Telmitex 40 mg/12,5 mg tabletter er hvide eller næsten hvide, 6,55 x 13,6 mm ovale og

bikonvekse tabletter mærket med "TH" på den ene side.

Telmitex 80 mg/12,5 mg tabletter er hvide eller næsten hvide, 9,0 x 17,0 mm ovale og

bikonvekse tabletter mærket med "TH 12,5" på begge sider.

Telmitex 80 mg/25 mg tabletter er hvide eller næsten hvide, 9,0 x 17,0 mm ovale og

bikonvekse tabletter mærket med “TH” på den ene side og “25” på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af essentiel hypertension.

Fastdosiskombinationen Telmitex (40 mg telmisartan/12,5 mg hydrochlorthiazid) er

indiceret til voksne, hvis blodtryk ikke kan reguleres tilfredsstillende med telmisartan

alene.

Fastdosiskombinationen Telmitex (80 mg telmisartan/12,5 mg hydrochlorthiazid) er

indiceret til voksne, hvis blodtryk ikke kan reguleres tilfredsstillende med telmisartan

alene.

Fastdosiskombinationen Telmitex (80 mg telmisartan/25 mg hydrochlorthiazid) er

indiceret til voksne, hvis blodtryk ikke kan reguleres tilfredsstillende med Telmitex 80

55217_spc.docx

Side 1 af 23

mg/12,5 mg (80 mg telmisartan/12,5 mg hydrochlorthiazid), eller voksne, som tidligere er

blevet stabiliseret med telmisartan og hydrochlorthiazid hver for sig.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Telmitex gives, hvis blodtrykket ikke kan reguleres tilfredsstillende med telmisartan alene.

Individueldosistitrering med hver af de to komponenter anbefales, før der skiftes til den

faste dosiskombination. Hvis det er klinisk relevant, kan et direkte skift fra monoterapi til

den faste kombination overvejes.

Telmitex 40 mg/12,5 mg og 80 mg/12,5 mg:

Telmitex 40 mg/12,5 mg én gang daglig er til patienter, hvis blodtryk ikke kan

reguleres tilfredsstillende med telmisartan 40 mg

Telmitex 80 mg/12,5 mg én gang daglig er til patienter, hvis blodtryk ikke kan

reguleres tilfredsstillende med telmisartan 80 mg

Telmitex 80 mg/25 mg

Telmitex 80 mg/25 mg én gang daglig er til patienter, hvis blodtryk ikke kan reguleres

tilfredsstillende med Telmitex 80 mg/12,5 mg, eller til patienter, som tidligere er

blevet stabiliseret med telmisartan eller hydrochlorthiazid hver for sig.

Specielle populationer

Patienter med nedsat nyrefunktion

Periodisk monitorering af nyrefunktionen tilrådes (se pkt. 4.4).

Patienter med nedsat leverfunktion

Hos patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion bør dosis ikke overskride

Telmitex 40 mg/12,5 mg én gang daglig. Telmitex må ikke gives til patienter med svært

nedsat leverfunktion.

Thiazider skal anvendes med forsigtighed hos patienter med nedsat leverfunktion (se pkt.

4.4).

Ældre patienter

Dosisjustering er ikke nødvendig.

Pædiatrisk population

Telmitex's sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. Der

foreligger ingen data.

Administration

Telmitex tabletter administreres oralt én gang daglig med væske, med eller uden mad.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller ét eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

Overfølsomhed over for andre derivater af sufonamid (hydrochlorthiazin er et

sulfonamidderivat).

Andet og tredje trimester af graviditeten (se pkt. 4.4 og 4.6).

Galdeophobning i galdegange og galdeobstruktion.

55217_spc.docx

Side 2 af 23

Svært nedsat leverfunktion.

Svært nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance < 30 ml/min).

Refraktær hypokaliæmi, hyperkalcæmi.

Samtidig brug af Telmitex og lægemidler indeholdende aliskiren er kontraindiceret hos

patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (GFR < 60 ml/min(1,73 m

) (se

pkt. 4.5 og 5.1).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Graviditet

Angiotensin II-receptorantagonister bør ikke anvendes under graviditet. Patienter, som

planlægger graviditet, bør skifte til en alternativ antihypertensiv behandling, der er sikker

at anvende for gravide, medmindre fortsat behandling med angiotensin II-

receptorantagonist er påkrævet. I tilfælde af konstateret graviditet skal behandling med

angiotensin II-receptorantagonister straks seponeres, og alternativ behandling påbegyndes

(se pkt. 4.3 og 4.6).

Nedsat leverfunktion

Telmitex bør ikke gives til patienter med kolestase, biliære obstruktive sygdomme eller

svær leverinsufficiens (se pkt. 4.3), idet telmisartan overvejende udskilles med galden. Hos

disse patienter kan man forvente at se nedsat hepatisk clearance af telmisartan.

Desuden skal Telmitex anvendes med forsigtighed til patienter med nedsat leverfunktion

eller progredierende leversygdom, idet små forskydninger i væske- og elektrolytbalancen

kan udløse hepatiskcoma. Der er ingen klinisk erfaring med brug af Telmitex til patienter

med nedsat leverfunktion.

Renovaskulær hypertension

Der er øget risiko for alvorlig hypotension og nyreinsufficiens, når patienter med bilateral

nyrearteriestenose eller stenose af arterien til en enkelt fungerende nyre behandles med

lægemidler, som påvirker reninangiotensin-aldosteronsystemet.

Nedsat nyrefunktion og nyretransplantati

Telmitex må ikke anvendes til patienter med svært nedsat nyrefunktion (kreatinin-

clearance <30 ml/min) (se pkt. 4.3). Der er ingen erfaring med anvendelse af

telmisartan/hydrochlorthiazid til patienter, der kort tid forinden har fået foretaget en

nyretransplantation. Erfaringer med telmisartan/hydrochlorthiazid er begrænsede hos

patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion, og derfor anbefales periodisk kontrol af

serumværdierne for kalium, kreatinin og urinsyre. Hos patienter med nedsat nyrefunktion

kan thiazid medføre azotæmi.

Intravaskulær hypovolæmi

Specielt efter første dosis kan der forekomme symptomatisk hypotension hos patienter,

som har for lavt volumen i blodbanen eller natriummangel på grund af kraftig diuretisk

behandling, saltfattig diæt, diarré eller opkastning. Sådanne tilstande bør korrigeres, før

behandling med Telmitex initieres.

55217_spc.docx

Side 3 af 23

Dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

Der er tegn på, at samtidig brug af ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister

eller aliskiren øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion

(inklusive akut nyresvigt). Dobbelthæmning af RAAS ved kombination af ACE-hæmmere

med angiotensin II-receptorantagonister eller aliskiren frarådes derfor (se pkt. 4.5 og 5.1).

Hvis dobbelthæmmende behandling anses for absolut nødvendig, bør dette kun ske under

supervision af en speciallæge og under tæt monitorering af patientens nyrefunktion,

elektrolytter og blodtryk.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør ikke anvendes samtidigt hos

patienter med diabetisk nefropati.

Andre tilstande med stimulering af renin-angiotensin-aldosteronsystemet

Hos patienter, hvis vaskulære tonus og nyrefunktion overvejende afhænger af renin-

angiotensinaldosteronsystemets aktivitet (f.eks. patienter med svær højresidig

hjerteinsufficiens eller tilgrundliggende nyresygdom, herunder nyrearteriestenose), har

behandling med lægemidler, som påvirker dette system, været forbundet med akut

hypotension, hyperazotæmi, oliguri eller i sjældne tilfælde akut nyresvigt (se pkt. 4.8).

Primær aldosteronisme

Patienter med primær aldosteronisme vil generelt ikke respondere på antihypertensiva, som

virker ved at hæmme renin-angiotensinsystemet. Derfor frarådes brug af Telmitex.

Aorta- og mitralklapstenose, obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati

Som ved brug af andre vasodilatatorer bør særlig forsigtighed udvises hos patienter, der

lider af aortaeller mitralstenose eller obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati.

Metaboliske og endokrine virkninger

Thiazidbehandling kan svække glucosetolerancen, mens hypoglykæmi kan forekomme hos

diabetikere, der får insulin- eller antidiabetisk behandling og behandling med telmisartan.

Derfor bør monitorering af glucose hos disse patienter overvejes, og dosisjustering af

insulin eller antidiabetika kan være nødvendig. En latent diabetes mellitus kan eventuelt

blive manifest ved thiazidbehandling.

Stigning i kolesterol- og triglyceridniveauerne kan optræde i forbindelse med

thiaziddiuretikabehandling. Der er dog kun rapporteret om minimal eller ingen påvirkning

ved den mængde thiazid (12,5 mg), som findes i Telmitex.

Hyperurikæmi kan optræde, ligesom arthritis urica kan udløses hos nogle patienter i

thiazidbehandling.

Forstyrrelser i elektrolytbalancen

Som hos andre patienter i behandling med diuretika skal der regelmæssigt foretages

bestemmelse af serumelektrolytter.

Thiazider, herunder hydrochlorthiazid, kan forårsage forstyrrelser i væske- eller

elektrolytbalancen (bl.a. hypokaliæmi, hyponatriæmi og hypochloræmisk alkalose).

Advarselstegn på væske- eller elektrolytforstyrrelser er mundtørhed, tørst, asteni, sløvhed,

døsighed, uro, muskelsmerter eller kramper, muskeltræthed, hypotension, oliguri,

takykardi og gastrointestinale problemer i form af kvalme eller opkastning (se pkt. 4.8).

55217_spc.docx

Side 4 af 23

Hypokaliæmi

Hypokaliæmi kan forekomme ved anvendelse af thiaziddiuretika, men samtidig behandling

med telmisartan kan reducere den diuretika-inducerede hypokaliæmi. Der er større risiko

for at få hypokaliæmi for patienter med levercirrose, med kraftig diurese eller med for lille

indtag af elektrolytter samt for patienter, der får kortikosteroider eller adrenokortikotropt

hormon (ACTH) (se pkt. 4.5).

Hyperkaliæmi

Omvendt kan hyperkaliæmi optræde på grund af telmisartans antagonistiske effekt hos

Telmitex på angiotensin II (AT

)-receptorerne. Skønt der ikke er set nogen klinisk

signifikant hyperkaliæmi i forbindelse med Telmitex, så omfatter risikofaktorerne for

udvikling af hyperkaliæmi blandt andet nyreinsufficiens og/eller hjertesvigt samt diabetes

mellitus. Kaliumbesparende diuretika, kaliumsupplementer eller kaliumholdige

saltsubstitutter skal indgives med forsigtighed sammen med Telmitex (se pkt. 4.5).

Hyponatriæmi og hypochloræmisk alkalose

Der er intet, der tyder på, at Telmitex kan reducere eller forhindre diuretika forårsaget

hyponatriæmi. Chloridmangelsymptomer er sædvanligvis milde og kræver normalt ingen

behandling.

Hyperkalciæmi

Thiaziderne kan reducere udskillelsen af calcium i urinen og forårsage en intermitterende

og let forhøjelse af serumcalcium, uden andre forstyrrelser i calciumstofskiftet. Tydelig

hyperkalciæmi kan være et tegn på skjult hyperparatyroidisme. Thiaziderne skal seponeres,

inden der foretages undersøgelser af biskjoldbruskkirtlernes funktion.

Hypomagnesiæmi

Det har vist sig, at thiazider øger magnesiumudskillelsen i urinen, hvilket kan resultere i

hypomagnesiæmi (se pkt. 4.5).

Etniske forskelle

Som ved alle andre angiotensin II-receptorantagonister synes telmisartan at virke mindre

blodtrykssænkende hos negroide end hos ikke-negroide personer. Dette skyldes muligvis

en hyppigere forekomst af lavt reninniveau i den hypertensive negroide population.

Andet

Som ved andre antihypertensiva kan en for kraftig reduktion af blodtrykket hos patienter

med iskæmiskkardiopati eller iskæmisk kardiovaskulær sygdom resultere i

myokardieeinfarkt eller apopleksi (slagtilfælde).

Generelt

Overfølsomhedsreaktioner over for hydrochlorthiazid kan både forekomme hos patienter,

som har, og hos patienter, som ikke har allergi eller bronkial astma i anamnesen. Dog er de

mere sandsynlige hos førstnævnte patientgruppe. Forværring eller aktivering af systemisk

lupus erythematosus er rapporteret ved anvendelsen af thiaziddiuretika herunder

hydrochlorthiazid.

Der er set tilfælde af lysoverfølsomhed med thiaziddiuretika (se pkt. 4.8). Det anbefales at

stoppe behandlingen, hvis en lysoverfølsomhedsreaktion forekommer. Hvis fornyet indgift

af diuretika er nødvendig, anbefales det at beskytte eksponerede områder mod solen og

mod kunstig UVA.

55217_spc.docx

Side 5 af 23

Akut nærsynethed og snævervinklet glaukom

Hydrochlorthiazid, et sulfonamid, kan medføre en idiosynkratisk reaktion, hvilket fører til

akut transient nærsynethed og akut snævervinklet glaukom. Symptomerne omfatter akut

udbrud af nedsat synsevne eller øjensmerter og forekommer typisk inden for timer eller

uger fra behandlingen med lægemidlet. Ubehandlet akut snævervinklet glaukom kan

medføre varigt synstab. Den primære behandling omfatter at indstille

hydrochlorthiazidbrugen hurtigst muligt. Der kan overvejes øjeblikkelige medicinske eller

kirurgiske behandlinger, såfremt trykket i øjet fortsat ikke kan reguleres. Risikofaktorer for

udvikling af akut snævervinklet glaukom kan omfatte en forhistorie med sulfonamid- eller

penicillinallergi.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Lithium

Der er rapporteret reversible stigninger i serum-lithiumkoncentrationerne samt toksicitet

ved samtidig behandling med lithium og ACE-hæmmere. I sjældne tilfælde er dette også

set ved behandling med angiotensin II-receptorantagonister (herunder

telmisartan/hydrochlorthiazid). Samtidig administration af lithium og Telmitex kan ikke

anbefales. Hvis denne kombination skønnes nødvendig, tilrådes tæt monitorering af serum-

lithium.

Lægemidler, der forbindes med kaliumtab og hypokaliæmi (f.eks. andre kaliuretiske

diuretika, laksantia, kortikosteroider, ACTH, amphotericin, carbenoxolon,

benzylpenicillin, salicylsyre og derivater)

Hvis disse stoffer gives sammen med hydrochlorthiazid-telmisartan-kombinationen,

tilrådes monitorering af kalium-plasmaniveauet. Disse lægemidler kan øge

hydrochlorthiazids påvirkning af serumkalium (se pkt. 4.4).

Lægemidler, som kan øge kaliumniveauet eller udløse hyperkaliæmi (f.eks. ACE-

hæmmere, kaliumbesparende diuretika, kaliumtilskud, saltsubstituter, der indeholder

kalium, ciclosporin eller andre lægemidler, f.eks. heparin-natrium).

Hvis disse medikamenter gives sammen med hydrochlorthiazid-telmisartan-

kombinationen, tilrådes monitorering af kalium-plasmaniveauet. Erfaringer med andre

lægemidler, som hæmmer reninangiotensinsystemet viser, at samtidig brug af ovennævnte

produkter kan føre til stigning i serumkalium. En sådan samtidig brug må derfor frarådes

(se pkt. 4.4).

Lægemidler, som påvirkes af serumkaliumforstyrrelser

Når Telmitex anvendes sammen med lægemidler, hvis effekt påvirkes af

serumkaliumforstyrrelser (såsom digitalisglykosider, antiarytmika), bør serumkalium og

ekg monitoreres. Samme anbefaling gælder for nedenstående ”torsades de pointes

inducerende lægemidler (herunder visse antiarytmika), hvor hypokaliæmi er en

prædisponerende faktor.

klasse 1a-antiarytmika, (f.eks. quinidin, hydroquinidin, disopyramid)

klasse 3-antiarytmika, (f.eks. amiodaron, sotalol, doftilid, ibutilid)

visse antipsykotika (f.eks. thioridazin, chlorpromazin, levomepromazin, trifluoperazin,

cyamemazin, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol)

55217_spc.docx

Side 6 af 23

andre (f.eks. bepridil, cisaprid, diphemanil, erythromycin i.v., halofantrin, mizolastin,

pentamidin, sparfloxacin, terfenadin, vincamin i.v.)

55217_spc.docx

Side 7 af 23

Digitalisglykosider

Thiazidbetinget hypokaliæmi eller hypomagnesiæmi øger forekomsten af digitalis-

inducerede arytmier (se pkt. 4.4).

Digoxin

Ved administration af telmisartan samtidig med digoxin sås der mediane stigninger i peak

plasmakoncentrationen (49 %) og i dalkoncentrationen (20 %) af digoxin. Når telmisartan

initieres, justeres og seponeres, skal digoxin-niveauerne monitoreres, så niveauerne holdes

inden for det terapeutiske område.

Andre antihypertensiva

Telmisartan kan øge den hypotensive virkning af andre antihypertensiva.

Data fra kliniske studier har vist, at dobbelthæmning af renin-angiotensin-

aldosteronsystemet (RAAS) gennem kombinationsbehandling med ACE-hæmmere,

angiotensin II-receptorantagonister eller aliskiren, er forbundet med en højere hyppighed af

bivirkninger som hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusive akut

nyresvigt) sammenlignet med brug af et enkelt RAAS-virkende lægemiddel (se pkt. 4.3,

4.4 og 5.1).

Antidiabetika (orale præparater og insuliner)

Dosisjustering af antidiabetika kan blive nødvendig (se pkt. 4.4).

Metformin

Metformin skal bruges med forsigtighed: Risikoen for laktacidose forårsaget af et muligt

funktionelt nyresvigt i forbindelse med hydrochlorthiazid.

Colestyramin og colestipolresiner

Absorptionen af hydrochlorthiazid svækkes ved tilstedeværelsen af anioniske resiner.

Non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID)

NSAID (f.eks. acetylsalicylsyre (ASA) i doser beregnet til anti-inflammatorisk behandling,

COX-2- hæmmere og ikke-selektive NSAID) kan hos nogle patienter nedsætte den

diuretiske, natriuretiske og antihypertensive virkning af thiaziddiuretika og den

antihypertensive virkning af angiotensin II-receptorantagonister.

Samtidig behandling med angiotensin II-receptorantagonister og stoffer, der hæmmer

cyklooxygenasen, kan medføre en yderligere svækkelse hos nogle patienter, der allerede

har nedsat nyrefunktion (dehydrering, alder). Der kan opstå akut nyresvigt, som i de fleste

tilfælde er reversibelt.

Derfor bør samtidig behandling foregå under nøje overvågning, især af ældre patienter.

Patienterne skal indtage tilstrækkeligt med væske, og den behandlende læge bør være

opmærksom på nødvendigheden af at monitorere nyrefunktionen.

I et forsøg medførte samtidig administration af telmisartan og ramipril en stigning i AUC

og C

af ramipril og ramiprilat på op til 2,5 gange. Den kliniske relevans af denne

observation er ikke kendt.

Pressor-aminer (f.eks. noradrenalin)

Virkningen af pressor-aminer kan være forringet.

55217_spc.docx

Side 8 af 23

Ikke-depolariserende muskelrelaksantia (f.eks. tubocurarin)

Virkningen af ikke-depolariserende muskelrelaksantia kan forstærkes af hydrochlorthiazid.

Lægemidler, der anvendes til behandling af urinsyregigt (f.eks. probenecid, sulfinpyrazon

og allopurinol)

Dosisjustering af urikosuriske midler kan være nødvendig, idet hydrochlorthiazid kan øge

serumurinsyre. Øgning af probenecid- eller sulfinpyrazondosis kan være nødvendig.

Samtidig indgift af thiazid kan øge forekomsten af overfølsomhedsreaktioner over for

allopurinol.

Calciumsalte

Thiaziddiuretika kan øge serumkalciumniveauet på grund af nedsat udskillelse. Hvis der

gives calciumsupplement, skal serumcalcium monitoreres, og calciumdoseringen justeres

herefter.

Betablokkere og diazoxid

Thiazider kan øge den hyperglykæmiske virkning af betablokkere og diazoxid.

Antikolinergika (f.eks. atropin, biperiden) kan øge biotilgængeligheden af diuretika af

thiazid-typen ved at nedsætte den gastrointestinale motilitet og mavetømningshastigheden.

Amantadin

Thiazider kan øge risikoen for bivirkninger ved behandling med amantadin.

Cytotoksiske lægemidler (f.eks. cyclophosphamid, methotrexat)

Thiazider kan formindske cytotoksiske lægemidlers udskillelse gennem nyrerne og

forstærke deres myelosuppressive virkning.

Følgende præparater har farmakologiske egenskaber, der kan forventes at forstærke den

hypotensive effekt af alle antihypertensiva, herunder telmisartans: Baclofen, amifostin.

Endvidere kan ortostatisk hypotension forværres af alkohol, barbiturater, narkotika eller

antidrepessiva.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

I prækliniske studier blev der ikke påvist nedsat fertilitet hos hunner eller hanner ved brug

af telmisartan.

Graviditet

I første trimester kan behandling med angiotensin II-receptorantagonister ikke anbefales

(se pkt. 4.4.).

I andet og tredje trimester er behandling med angiotensin II-receptorantagonister

kontraindiceret (se pkt. 4.3 og 4.4).

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af Telmitex til gravide kvinder. Dyreforsøg har

påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Ud fra de epidemiologiske data, kan man ikke konkludere, at behandling med ACE-

hæmmere i første trimester medfører en risiko for teratogenicitet. Det kan dog ikke

55217_spc.docx

Side 9 af 23

udelukkes, at der er en lille risiko. Selvom der ikke findes kontrollerede epidemiologiske

data for angiotensin II-receptorantagonister, kan der være en lignende risiko for denne

lægemiddelklasse. Patienter, som planlægger graviditet, bør skifte til en alternativ

antihypertensiv behandling, der er sikker at anvende for gravide, medmindre fortsat

behandling med angiotensin II-receptorantagonist er påkrævet. I tilfælde af graviditet bør

behandling med angiotensin II-receptorantagonister straks seponeres, og alternativ

behandling påbegyndes.

Behandling i andet og tredje trimester med angiotensin II-receptorantagonister kan

medføre humanføtotoksicitet (nedsat nyrefunktion, oligohydramnios, forsinkelse af

knogledannelsen i kraniet) og neonataltoksicitet (nyresvigt, hypotension, hyperkaliæmi) (se

pkt. 5.3). Hvis angiotensin II-receptorantagonister har været anvendt fra andet trimester,

bør nyrefunktionen og kraniet kontrolleres ved hjælp af ultralyd.

Spædbørn, hvis mødre har anvendt angiotensin II-receptorantagonister, bør observeres nøje

for hypertension (se pkt. 4.3 og 4.4.).

Der er begrænset erfaring med hydrochlorthiazid under graviditet, specielt i første

trimester.

Dyrestudier er utilstrækkelige. Hydrochlorthiazid passerer placenta. Baseret på

hydrochlorthiazids farmakologiske virkningsmekanisme kan ved brug i andet og tredje

trimester kompromittere den føtoplacentale perfusion og forårsage føtale og neonatale

bivirkninger såsom ikterus, forstyrrelser i elektrolytbalancen og trombocytopeni.

Hydrochlorthiazid bør ikke bruges mod graviditetsødem, forhøjet blodtryk under graviditet

eller præeklampsi på grund af risikoen for nedsat plasmavolumen og placental

hypoperfusion uden gavnlig virkning på sygdomsforløbet.

Hydrochlorthiazid bør ikke anvendes til essentiel hypertension hos gravide kvinder med

undtagelse af sjældne tilfælde, hvor ingen anden behandling kan anvendes.

Amning

Det frarådes at anvende telmisartan ved amning, idet der ikke findes tilgængelige data

vedrørende brug af Telmitex ved amning. Som alternativ anbefales behandlingsregimer

med bedre etablerede sikkerhedsprofiler ved amning, specielt ved amning af nyfødte og

præmature spædbørn. Hydrochlorthiazid udskilles i små mængder i human mælk.

Thiazider i høje doser, der medfører voldsomme diureser, kan hæmme

mælkeproduktionen. Det frarådes at anvende hydrochlorothiazid i ammeperioden. Hvis

hydrochlorothiazid anvendes under amning, skal dosis holdes så lav som muligt.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Ved kørsel af befordringsmiddel eller betjening af maskiner bør man være opmærksom på,

at der ved antihypertensiv behandling, som for eksempel med Telmitex, lejlighedsvis kan

forekomme svimmelhed eller døsighed.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Den almindeligst rapporterede bivirkning er svimmelhed. Alvorligt angioødem kan

forekomme i sjældne tilfælde (≥1/10.000 til <1/1.000).

55217_spc.docx

Side 10 af 23

Telmitex 40 mg/12,5 mg og 80 mg/12,5 mg

I randomiserede, kontrollerede forsøg med alt i alt 1471 patienter var den totale

rapporterede forekomst af bivirkninger ved brug af telmisartan/hydrochlorothiazid (835

patienter) sammenlignelig med forekomsten for telmisartan alene (636 patienter).

Hyppigheden af bivirkninger var ikke dosisrelateret, og der var ingen korrelation med

patienternes køn, alder eller race.

Telmitex 80 mg/25 mg

Den totale forekomst og mønstret for bivirkninger ved brug af

telmisartan/hydrochlorothiazid 80 mg/25 mg var sammenlignelig med

telmisartan/hydrochlorothiazid 80 mg/12,5 mg. Hyppigheden af bivirkninger var ikke

dosisrelateret, og der var ingen korrelation med patienternes køn, alder eller race.

Tabellen nedenfor viser de bivirkninger, der forekom hyppigere (p ≤ 0,05) for telmisartan

plus hydrochlorthiazid end for placebo i de kliniske forsøg. Bivirkninger, der er kendt for

de enkelte komponenter, men som ikke er forekommet i de kliniske forsøg, kan

forekomme ved behandling med Telmitex.

Bivirkningerne er opdelt efter organklasse og opført efter hyppighed ud fra følgende

konvention: meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke almindelig

(≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000), ikke

kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er.

De alvorligste bivirkninger er anført først.

Meget

almindeli

g

Almindeli

g

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget

sjælde

n

Ikke

kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Bronkit, faryngit,

sinuit

Immunsysteme

t

Forværring eller

aktivering af systemisk

lupus erythematosuss

Metabolisme og

ernæring

Hypokaliæmi

Hyperurikæmi,

hyponatræmi

Psykiske

forstyrrelser

Angst

Depression

Nervesystemet

Svimmel-

Synkope,

paræstesi

Søvnløshed,

søvnforstyrrelser

Øjne

Synsforstyrrelser,

sløret syn

Øre og labyrint

Vertigo

Hjerte

Takykardi,

arytmi

Vaskulære

sygdomme

Hypotension,

ortostatisk

hypotension

Luftveje,

thorax og

mediastinum

Dyspnø

Åndedrætsbesvær

(inklusive pneumonit

og lungeødem)

55217_spc.docx

Side 11 af 23

Mave-

tarmkanalen

Diarré,

mundtørhed,

flatulens

Abdominalsmerter,

obstipation, dyspepsi,

opkastning, gastrit

Lever og

galdeveje

Unormal

leverfunktion/lever-

sygdom

Hud og

subkutane væv

Angioødem (også med

letalt udfald), erytem,

prutitus, udslæt,

hyperhidrose, urticaria

Knogler, led,

musker og

bindevæv

Rygsmerter,

muskelspasme

r, myalgi

Artralgi,

muskelkramper,

smerter i ekstremiteter

Det

reproduktive

system og

mammae

Erektil

dysfunktion

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations

stedet

Brystsmerter

Influenzalignende

symptomer, smerter

Undersøgelser

Forhøjet

urinsyre i

blodet

Forhøjet

serumkreatinin,

forhøjet

kreatininkinase i

blodet, forhøjede

leverenzymer

Baseret på erfaringer efter markedsføringen

For yderligere beskrivelse, se underpunktet ”Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Yderligere oplysninger om de enkelte komponenter

Tidligere rapporterede bivirkninger for de enkelte indholdsstoffer kan også være

potentielle bivirkninger i forbindelse med Telmitex, selvom de ikke er observeret i kliniske

forsøg med dette produkt.

Telmisartan

Bivirkningerne forekom med samme hyppighed hos patienterne i placebo- og i

telmisartangruppen.

I placebo-kontrollerede forsøg var den samlede forekomst af bivirkninger, som blev

rapporteret i forbindelse med telmisartan (41,4 %) sædvanligvis sammenlignelig med

placebo (43,9 %). Følgende bivirkninger er samlet fra alle kliniske forsøg med patienter

behandlet med telmisartan for hypertension eller med patienter på 50 år eller ældre med høj

risiko for kardiovaskulære hændelser.

Meget

almindel

ig

Almindel

ig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Ikke kendt

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Infektion i

øvre luftveje,

urinvejsinfekt

ion herunder

cystitis

Sepsis

inklusive

dødelig

udgang

55217_spc.docx

Side 12 af 23

Blod og

lymfesystem

Anæmi

Eosinofili,

trombocytopen

Immunsystemet

Overfølsomhe

anafylaktiske

reaktioner

Metabolisme og

ernæring

Hyperkaliæmi

Hypoglykæmi

(hos

diabetespatient

Nervesystemet

Somnolens

Hjerte

Bradykardi

Luftveje, thorax

og mediastinum

Hoste

Interstitiel

lungesygdo

Mave-

tarmkanalen

Gastrointestina

lt ubehag

Hud og

subkutane væv

Eksem,

medikamentelt

udslæt, toksisk

hududslæt

Knogler, led,

musker og

bindevæv

Arthritis,

senesmerter

Nyrer og

urinveje

Nedsat

nyrefunktion

(inklusive

akut

nyresvigt)

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrationss

tedet

Asteni

Undersøgelser

Nedsat

hæmoglobin

For yderligere beskrivelse, se underpunktet ”Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Hydrochlorthiazid

Hydrochlorthiazid kan forårsage eller forværre hypovolæmi, som kan føre til

elektrolytforstyrrelser (se pkt. 4.4).

Følgende bivirkninger af ukendt hyppighed er rapporteret ved brug af hydrochlorthiazid

alene:

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke kendt:

Sialoadenit

Blod og lymfesystem

Ikke kendt:

Aplastisk anæmi, hæmolytisk anæmi, knoglemarvssvigt, leukopeni,

neutropeni, agranulocytose, trombocytopeni

Immunsystemet

55217_spc.docx

Side 13 af 23

Ikke kendt:

Anafylaktiske reaktioner, overfølsomhed

Det endokrine system

Ikke kendt:

Utilstrækkelig diabetes mellitus kontrol

Metabolisme og ernæring

Ikke kendt:

Anoreksi, nedsat appetit, forstyrrelser i elektrolytbalancen,

hyperkolesterolæmi, hyperglykæmi, hypovolæmi

55217_spc.docx

Side 14 af 23

Psykiske forstyrrelser

Ikke kendt:

Rastløshed

Nervesystemet

Ikke kendt:

Svimmelhed

Øjne

Ikke kendt:

Xantopsi, akut myopi, akut snævervinklet glaukom

Vaskulære sygdomme

Ikke kendt:

Vaskulære sygdomme

Mave-tarmkanalen

Ikke kendt:

Pankreatit, gastrointestinalt ubehag

Lever og galdeveje

Ikke kendt:

Hepatocellulær gulsot, kolestatisk gulsot

Hud og subkutane væv

Ikke kendt:

Lupus-lignende syndrom, lysfølsomhedsreaktion, kutan vaskulit,

toksisk epidermal nekrolyse

Knogler, led, muskler og bindevæv

Ikke kendt:

Svaghed

Nyrer og urinveje

Ikke kendt:

Interstitiel nefrit, nedsat nyrefunktion, glukosuri

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Ikke kendt:

Pyreksi

Undersøgelser

Ikke kendt: Forhøjede triglycerider

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Unormal leverfunktion/leversygdom

De fleste tilfælde af unormal leverfunktion/leversygdom fra post marketing erfaring for

telmisartan, forekom hos japanske patienter. Japanske patienter er mere udsatte for at få

sådanne bivirkninger.

Sepsis

I PRoFESS-studiet blev set en øget incidens af sepsis hos patienter behandlet med

telmisartan sammenlignet med placebo. Observationen kan være en tilfældighed eller

relateret til en mekanisme, som på nuværende tidspunkt ikke er kendt (se også pkt. 5.1).

Interstitiel lungesygdom

Efter markedsføring er der set tilfælde af interstitiel lungesygdom hos patienter i

behandling med telmisartan, uden at der dog er fastslået en årsagssammenhæng.

55217_spc.docx

Side 15 af 23

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er begrænset information for telmisartan i forbindelse med overdosis hos mennesker.

Det er ikke fastlagt, i hvilket omfang hydrochlorthiazid kan fjernes ved hæmodialyse.

Symptomer

De mest udtalte symptomer ved telmisartan-overdosering var hypotension og takykardi;

også bradykardi, svimmelhed, opkastning, forhøjelse i serum-kreatinin og akut nyresvigt er

set. Overdosering med hydrochlorthiazid medfører elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi,

hypokloræmi) og hypovolæmi pga. overdreven diurese. De hyppigst forekommende tegn

og symptomer på overdosis er kvalme og somnolens. Hypokaliæmi kan ved samtidig brug

af digitalisglykosider eller visse antiarytmika resultere i muskelkramper og/eller

accentueret arytmi.

Behandling

Telmisartan fjernes ikke ved hæmodialyse. Patienten bør monitoreres nøje, og

behandlingen bør være symptomatisk og understøttende. Behandlingen afhænger af den

tid, der er forløbet siden indtagelse og af symptomernes sværhedsgrad. Provokeret

opkastning og/eller maveudskylning er mulige behandlinger. Aktivt kul kan ofte med

fordel anvendes ved behandlingen af overdosis.

Serumelektrolytter og kreatinin skal bestemmes regelmæssigt. Ved hypotension skal

patienten lægges i rygleje, og der skal hurtigt gives salt- og væskesubstitution.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: C 09 DA 07. Angiotensin II-antagonister og diuretika.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Telmitex er en kombination af en angiotensin II-receptorantagonist, telmisartan og

thiazidet hydrochlorthiazid. Kombinationen af disse stoffer har en additiv antihypertensiv

virkning og reducerer blodtrykket i højere grad end de enkelte lægemidler hver for sig.

Telmitex administreret én gang daglig giver en effektiv og jævn reduktion i blodtrykket i

hele det terapeutiske dosisinterval.

Telmisartan er en oralt administreret effektiv specifik angiotensin II-receptorsubtype

1(AT

)- antagonist. Telmisartan displacerer angiotensin II med meget høj affinitet fra dets

55217_spc.docx

Side 16 af 23

bindingssted på AT

-receptorsubtypen, som er ansvarlig for de kendte virkninger af

angiotension II. Telmisartan udviser ingen partiel agonistaktivitet ved AT

-receptoren.

Telmisartan bindes selektivt til AT

- receptoren. Bindingen opretholdes i lang tid.

Telmisartan udviser ikke affinitet til andre receptorer, herunder AT

og andre mindre

karakteriserede AT-receptorer. Funktionen af disse receptorer er ikke kendt, dette gælder

også effekten af deres mulige overstimulering af angiotensin II, hvis niveau øges af

telmisartan. Plasma-aldosteronniveauet sænkes med telmisartan. Telmisartan hæmmer ikke

human plasmarenin, og det blokerer ikke ionkanalerne. Telmisartan hæmmer ikke

"angiotensin-convertingenzyme" (kininase-II-enzymet), som også nedbryder bradykinin.

Derfor forventes det ikke, at bradykininmedierede bivirkninger potenseres.

En dosis på 80 mg telmisartan givet til raske frivillige hæmmer næsten fuldstændigt en

angiotensin II provokeret blodtryksforhøjelse. Denne hæmmende effekt vedvarer i mere

end 24 timer og kan måles i op til 48 timer.

Efter administration af den første dosis telmisartan indtræder den antihypertensive effekt

gradvist inden for 3 timer. Den maksimale reduktion i blodtrykket opnås generelt 4-8 uger,

efter behandlingen er påbegyndt og fastholdes gennem langtidsbehandling. Den

antihypertensive effekt holder sig konstant i 24 timer efter dosering, hvilket også gælder de

sidste 4 timer forud for næste dosis som påvist ved døgnblodtryksmåling. Dette er

bekræftet ved målinger, der blev foretaget på tidspunktet for maksimal effekt og

umiddelbart forud for den næste dosis (trough/peak ratio var over 80 % efter dosering af 40

mg og 80 mg telmisartan i alle placebokontrollerede kliniske forsøg).

Hos patienter med hypertension reducerer telmisartan både det systoliske og det diastoliske

blodtryk uden at påvirke pulsen. Telmisartans antihypertensive virkning er sammenlignelig

med effekten af andre klasser af antihypertensiva (påvist i kliniske forsøg, der

sammenlignede telmisartan med amlodipin, atenolol, enalapril, hydrochlorthiazid og

lisinopril).

Telmitex 80 mg/25 mg

I et dobbeltblindt kontrolleret klinisk studie (n=687 patienter evalueret for effekt) hos

nonrespondenter i forhold til 80 mg/12,5 mg kombinationen, blev der påvist en øget

blodtrykssænkende effekt ved behandling med 80 mg/25 mg kombinationen sammenlignet

med fortsat behandling med 80 mg/12,5 mg kombinationen på 2,7/1,6 mm Hg (SBP/DBP).

Gennemsnitlig ændring i forhold til baseline for begge parametre. I et opfølgningsstudie

med 80 mg/25 mg kombination sås en yderligere reduktion af blodtrykket (resulterende i

en samlet reduktion på 11,5/9,9 mm Hg (SBP/DBP).

I en samlet analyse af to ens 8 ugers dobbeltblinde placebo-kontrollerede kliniske forsøg,

hvor der blev sammenlignet med valsartan/hydrochlorothiazid 160 mg/25 mg (n=2121

patienter evalueret for effekt) blev der påvist en signifikant større sænkning af blodtrykket

på 2,2/1,2 mm Hg (SBP/DBP) (gennemsnitlig ændring i forhold til baseline for begge

parametre) til fordel for telmisartan/hydrochlorothiazid 80 mg/25 mg kombinationen.

Kardiovaskulær forebyggelse

ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in Combination with Ramipril Global

Endpoint Trial) sammenlignede virkningen af telmisartan, ramipril og kombinationen af

telmisartan og ramipril på kardiovaskulære hændelser hos 25.620 patienter. Patienterne

tilhørte alle en population med risiko for at få en kardiovaskulær hændelse. De var 55 år

eller ældre og havde en anamnese med koronararteriesygdom, apopleksi, transitorisk

cerebral iskæmi (TCI), perifer arteriel sygdom eller diabetes mellitus type 2 med

55217_spc.docx

Side 17 af 23

organpåvirkning (f.eks. retinopati, venstre ventrikel hypertrofi, makro eller

mikroalbuminuri).

De tre randomiseringsgrupper var følgende: Telmisartan 80 mg (n = 8.542), ramipril 10 mg

(n = 8.576) eller en kombination af telmisartan 80 mg og ramipril 10 mg (n = 8.502).

Patienterne blev fulgt i gennemsnitligt 4,5 år.

Telmisartan havde samme virkning som ramipril mht. reduktion i det primære

sammensatte endepunkt (kardiovaskulær død, ikke-letalt myokardieinfarkt, ikke-letal

apopleksi eller hospitalsindlæggelse pga. hjertesvigt). Forekomsten af hændelser svarende

til det primære endepunkt var ens for telmisartan (16,7 %) og ramipril (16,5 %). Hazard

ratio for telmisartan vs. ramipril var 1,01 (97,5 % CI 0,93-1,10; p (non-inferioritet) =

0,0019 ved en margin på 1,13). Død af alle årsager var 11,6 % henholdsvis 11,8 % for

telmisartan- og ramiprilbehandlede patienter.

Mht. det prædefinerede sekundære endepunkt (reduktion af kardiovaskulær død, ikke-letalt

myokardieinfarkt og ikke-letal apopleksi) – som var identisk med det primære endepunkt i

HOPEstudiet (The Heart Outcomes Prevention Evaluation Study) - blev telmisartan fundet

ligeværdigt med ramipril [0,99 (97,5 % CI 0,90-1,08; p (non-inferioritet) = 0,0004)]. I

HOPE-studiet blev virkningen af ramipril vs. placebo undersøgt.

I TRANSCEND-studiet randomiseredes patienter, der var intolerante over for ACE-

hæmmere, men i øvrigt med de samme inklusionskriterier som i ONTARGET-studiet, til

enten 80 mg telmisartan (n = 2.954) eller placebo (n = 2.972). Begge blev givet i tillæg til

standardbehandling. Behandlingsperioden var i gennemsnit 4 år og 8 måneder. Der blev

ikke fundet statistisk signifikant forskel i det primære sammensatte endepunkt

(kardiovaskulær død, ikke-letalt myokardieinfarkt, ikkeletal apopleksi eller

hospitalsindlæggelse pga. hjertesvigt) [15,7 % i telmisartangruppen og 17,0 % i

placebogruppen med en hazard ratio på 0,92 (95 % CI 0,81-1,05; p = 0,22)]. Der var

evidens for en fordel ved telmisartan i forhold til placebo i det præspecificerede sekundære

sammensatte endepunkt (kardiovaskulær død, ikke-letalt myokardieinfarkt og ikke-letal

apopleksi) [0,87 (95 % CI 0,76-1,00; p = 0,048)]. Der var ikke evidens for reduktion af

kardiovaskulær mortalitet i forhold til placebo (hazard ratio 1,03, CI 0,85-1,24).

Kombinationen af en ACE-hæmmer og en angiotensin II-receptorantagonist er undersøgt i

to store randomiserede, kontrollerede studier (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone

and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) og VA NEPHRON-D (The

Veterans Affairs Nephropathy in Diabetes)).

ONTARGET var et studie med patienter, der havde en anamnese med kardiovaskulær eller

cerebrovaskulær sygdom, eller som havde type 2-diabetes mellitus med tegn på

organpåvirkning. VA NEPHRON-D var et studie med patienter med type 2-diabetes

mellitus og diabetisk nefropati.

Disse studier viste ikke signifikant bedre effekt på renal og/eller kardiovaskulære mål og

mortalitet sammenlignet med monoterapi, mens en øget risiko for hyperkaliæmi, akut

nyrepåvirkning og/eller forhøjet blodtryk observeredes. På baggrund af de fælles

farmakodynamiske egenskaber er disse resultater også relevante for andre ACE-hæmmere

og angiotensin II-receptorantagonister.

ACE-hæmmere og angiotensin II-receptorantagonister bør derfor ikke anvendes samtidigt

hos patienter med diabetisk nefropati.

ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

Endpoints) var et studie, der skulle undersøge fordelen ved at tilføje aliskiren til

standardbehandling med en ACE-hæmmer eller en angiotensin II-receptorantagonist hos

55217_spc.docx

Side 18 af 23

patienter med type 2-diabetes mellitus og kronisk nyresygdom, kardiovaskulær sygdom

eller begge. Dette studie blev afsluttet tidligt pga. En øget risiko for bivirkninger. Både

kardiovaskulære dødsfald og apopleksi var numerisk hyppigere forekommende i aliskiren-

gruppen end i placebogruppen, og bivirkninger og relevante alvorlige bivirkninger (såsom

hyperkaliæmi, hypotension og nedsat nyrefunktion) blev rapporteret hyppigere i aliskiren-

gruppen end i placebogruppen.

Hoste og angioødem blev sjældnere rapporteret af patienter behandlet med telmisartan end

af patienter behandlet med ramipril, mens hypotension oftere blev rapporteret af patienter

behandlet med telmisartan.

Kombinationen af telmisartan og ramipril havde ikke nogen additiv virkning i forhold til

ramipril og telmisartan alene. Kardiovaskulær død eller død af andre årsager var numerisk

højere ved kombinationen. Derudover fandtes en signifikant højere insidens af

hyperkaliæmi, nyresvigt, hypotension og synkope med kombinationsbehandlingen.

Kombination af ramipril og telmisartan kan derfor ikke anbefales til denne

patientpopulation.

I forsøget "Prevention Regimen For Effectively avoiding Second Strokes" (PRoFESS) hos

patienter på 50 år og ældre, som for nylig har oplevet stroke, blev der observeret en øget

incidens af sepsis hospatienter behandlet med telmisartan sammenlignet med placebo, 0,70

% vs 0,49 % [RR 1,43 (95 %

Sikkerhedsinterval 1,00-2,06)]; incidensen af letale sepsistilfælde var øget hos patienter,

som fik telmisartan (0,33 %) vs. patienter, som fik placebo (0,16 %) [RR 2,07 (95 %

sikkerhedsinterval 1,14- 3,76)]. Den observerede øgede forekomst af sepsis forbundet med

brugen af telmisartan kan enten være en tilfældighed eller relateret til en mekanisme, som

på nuværende tidspunkt ikke er kendt.

Hydrochlorthiazid er et thiaziddiuretikum. Mekanismen bag thiaziddiuretikas

antihypertensive effekt kendes ikke fuldstændigt. Thiaziderne påvirker den renale tubulære

mekanisme, der styrer elektrolytreabsorption, med en direkte øgning af udskillelsen af

natrium og chlorid i omtrent lige store mængder. Hydrochlorthiazids diuretiske virkning

reducerer plasmavolumen, øger plasmareninaktiviteten, sænker serumkalium og øger

aldosteronsekretionen, med deraf følgende øget udskillelse af kalium og bikarbonat i

urinen. Sandsynligvis pga. blokering af renin angiotensinaldosteronsystemet synes

telmisartan at modvirke det kaliumtab forbundet med disse diuretika. Med

hydrochlorthiazid starter diuresen i løbet af 2 timer, og den maksimale effekt ses efter ca. 4

timer, mens virkningen varer ved i ca. 6-12 timer.

Epidemiologiske forsøg har vist, at langtidsbehandling med hydrochlorthiazid reducerer

risikoen for kardiovaskulær mortalitet og morbiditet.

Effekten af en fastdosiskombination af telmisartan/hydrochlorthiazid på dødelighed og

kardiovaskulær morbiditet er indtil videre ukendt.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Samtidig indgift af hydrochlorthiazid og telmisartan har hos raske personer ingen

indflydelse på de to lægemidlers farmakokinetik.

Absorption

Telmisartan: Ved oral administration opnås peak-koncentrationerne af telmisartan i løbet af

0,5-1,5 time efter indgift. Den absolutte biotilgængelighed for telmisartan for 40 mg og

160 mg var hhv. 42 % og 58 %. Når telmisartan indtages sammen med føde, sker der en

55217_spc.docx

Side 19 af 23

reduktion i arealet under plasmakoncentrationskurven (AUC) på ca. 6 % med 40 mg

tabletten og på ca. 19 % ved en dosis på 160 mg. 3 timer efter indgiften er

plasmakoncentrationerne ens, uanset om telmisartan tages fastende eller med føde. Den

lille reduktion i AUC forventes ikke at forårsage en reduktion i terapeutisk effekt.

Farmakokinetikken ved oralt indgivet telmisartan er ikke-lineær ved doser på 20-160 mg,

idet der ved stigende doser ses overproportionale stigninger af plasmakoncentrationen

og AUC). Telmisartan akkumuleres ikke signifikant i plasma ved gentagen indgift.

Hydrochlorthiazid: Ved oral administration af telmisartan/hydrochlorothiazid nås

peakkoncentrationerne af hydrochlorthiazid i løbet af 1,0-3,0 timer efter indgift. Baseret på

den kumulative nyreudskillelse af hydrochlorthiazid var den absolutte biotilgængelighed

ca. 60 %.

Distribution

Telmisartan er i høj grad bundet til plasmaproteiner (>99,5 %), hovedsagelig albumin og

alfa-I-syreglycoprotein.

Det tilsyneladende fordelingsvolumen for telmisartan er ca. 500 l, hvilket tyder på

ekstravævsbinding. 68 % af hydrochlorthiazidet er bundet i plasma, og det tilsyneladende

fordelingsvolumen er 0,83-1,14 l/kg.

Biotransformation

Telmisartan metaboliseres ved konjugering, hvor der dannes et farmakologisk inaktivt

acylglucuronid.

Glucuroniden af det oprindelige stof er den eneste metabolit, der er set hos mennesker.

Efter en enkelt dosis 14C-mærket telmisartan repræsenterer glucuronid ca. 11 % af den

målte radioaktivitet i plasma.

CYP-isoenzymer er ikke involveret i metaboliseringen af telmisartan.

Hydrochlorthiazid metaboliseres ikke.

Elimination

Telmisartan: Efter enten intravenøs eller oral administration af 14C-mærket telmisartan

blev størstedelen af den indgivne dosis (> 97 %) udskilt i fæces via biliær ekskretion. Kun

ubetydelige mængder blev fundet i urinen. Telmisartans totale plasmaclearance efter oral

administration er >1.500 ml/min. Den terminale eliminationshalveringstid var >20 timer.

Hydrochlorthiazid udskilles næsten fuldstændigt uforandret i urinen. Ca. 60 % af den orale

dosis udskilles i løbet af 48 timer. Den renale clearance er ca. 250-300 ml/min. Den

terminale eliminationshalveringstid for hydrochlorthiazid er 10-15 timer.

Specielle populationer

Ældre

Der er ingen forskelle med hensyn til telmisartans farmakokinetik hos personer over eller

under 65 år.

Køn

Telmisartans plasmakoncentration er generelt 2-3 gange højere hos kvinder end hos mænd.

I kliniske forsøg fandtes der imidlertid ikke signifikant større blodtryksrespons eller

forekomst af ortostatisk hypotension hos kvinder. Det er ikke nødvendigt med

dosisjustering. Der er en tendens mod højere plasmakoncentrationer af hydrochlorthiazid

hos kvinder end hos mænd. Dette anses ikke for at have klinisk relevans.

55217_spc.docx

Side 20 af 23

Nedsat nyrefunktion

Renal udskillelse bidrager ikke til clearance af telmisartan. Det er ikke nødvendigt at

justere dosis hos patienter med nedsat nyrefunktion. Dette baseres på beskeden erfaring

hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion (kreatinin-clearance på 30-60 ml/min,

gennemsnit ca. 50 ml/min).

Telmisartan fjernes ikke fra blodet med hæmodialyse. Hos patienter med nedsat

nyrefunktion reduceres hastigheden af udskillelsen af hydrochlorthiazid. I et typisk forsøg

med patienter med en middel kreatinin-clearance på 90 ml/min, var

elimineringshalveringstiden for hydrochlorthiazid øget.

Hos patienter med totalt manglende nyrefunktion er elimineringshalveringstiden ca. 34

timer.

Nedsat leverfunktion

I farmakokinetiske forsøg med patienter med nedsat leverfunktion var der en forøgelse af

den absolutte biotilgængelighed på op til næsten 100 %. Elimineringshalveringstiden er

uændret hos patienter med nedsat leverfunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I prækliniske sikkerhedsforsøg med samtidig indgift af telmisartan og hydrochlorthiazid i

normotensive rotter og hunde i doser, der gav en eksponering sammenlignelig med den i

det kliniskterapeutiske område, fandt man ikke andre resultater end dem, der allerede var

set ved indgift af de to stoffer hver for sig. De observerede toksikologiske fund synes ikke

at have nogen relevans for terapeutisk anvendelse til mennesker.

Telmitex 80 mg/25 mg

Der er ikke blevet udført andre prækliniske forsøg med fastdosiskombinationsproduktet 80

mg/25 mg.

I tidligere prækliniske sikkerhedsforsøg med samtidig indgift af telmisartan og

hydrochlorthiazid i normotensive rotter og hunde i doser, der gav en eksponering

sammenlignelig med den i det kliniskterapeutiske område, fandt man ikke andre resultater

end dem, der allerede var set ved indgift af de to stoffer hver for sig. De observerede

toksikologiske fund synes ikke at have nogen relevans for terapeutisk anvendelse til

mennesker.

Toksikologiske fund, som også er kendt fra prækliniske forsøg med "angiotensin

converting enzyme"-hæmmere og angiotensin II-receptor-antagonister, var: Fald i røde

blodcelleparametre (erytrocytter, hæmoglobin, hæmatokrit), ændringer i den renale

hæmodynamik (forhøjet urea N i serum (BUN) og kreatinin), forøget plasmareninaktivitet,

hypertrofi/hyperplasi af de juxtaglomerulære celler og gastriske slimhindelæsioner.

Gastriske læsioner kunne forhindres/afhjælpes ved oral salttilførsel og gruppevis

opstaldning af dyrene. I hunde blev der observeret tubulær dilatation og atrofi af nyrerne.

Disse fund skønnes at være forårsaget af telmisartans farmakologiske aktivitet.

Der var ingen klare tegn på teratogenicitet, men ved toksiske doser sås en påvirkning af

den postnatale udvikling af afkommet såsom lavere legemsvægt og forsinket åbning af

øjnene.

Telmisartan viste intet tegn på mutagenicitet og relevant klastogen aktivitet ved in vitro-

forsøg, og ingen tegn på karcinogenicitet i rotter og mus. Forsøg med hydrochlorthiazid

har vist tvetydige tegn på en genotoksisk eller karcinogen effekt i nogle eksperimentelle

modeller. Den omfattende humane erfaring med hydrochlorthiazid har imidlertid ikke vist

55217_spc.docx

Side 21 af 23

nogen forbindelse mellem anvendelsen af stoffet og en stigning i forekomsten af

neoplasmer.

Med hensyn til en potentiel føtotoksisk effekt af telmisartan/hydrochlorthiazid-

kombinationen henvises til pkt. 4.6.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Magnesiumstearat (E470b)

Kaliumhydroxid

Meglumin

Povidon

Natriumstivelsesglycolat (type A)

Mikrokrystallinsk cellulose

Mannitol (E421)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Aluminium/Aluminium blister:

2 år.

For HDPE-beholder:

2 år.

Opbevaringstid efter første åbning af beholderen: 6 måneder.

Aluminium/PVDC Tristar blister

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Aluminium/Aluminium blister og HDPE-beholder:

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Aluminium/PVDC Tristar blister

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30ºC.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Aluminium/Aluminium blister, Aluminium/PVC/PVDC blister og HDPE-beholder med

LDPE-hætte og HDPE tørremiddel med silicafyld.

HDPE-beholder: 30, 90 og 250 tabletter

Blister: 14, 28, 56, 84 og 98 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

55217_spc.docx

Side 22 af 23

Medana Pharma SA

10, wt. Łokietka Str.

98-200 Sieradz

Polen

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

40+12,5 mg:

55215

80+12,5 mg:

55216

80+25 mg:

55217

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

5. februar 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

55217_spc.docx

Side 23 af 23

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

24-5-2018

FDA Approves Semintra, the First FDA-approved Animal Drug for the Control of Systemic Hypertension in Cats

FDA Approves Semintra, the First FDA-approved Animal Drug for the Control of Systemic Hypertension in Cats

The FDA has approved Semintra (telmisartan oral solution), the first FDA-approved animal drug to control systemic hypertension in cats. Semintra is an oral solution administered either directly into the cat’s mouth or on top of a small amount of food.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-10-2018

Micardis (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Micardis (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Micardis (Active substance: telmisartan) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7136 of Thu, 25 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Twynsta (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Twynsta (Boehringer Ingelheim International GmbH)

Twynsta (Active substance: telmisartan / amlodipine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3625 of Mon, 04 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

Semintra (Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH)

Semintra (Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH)

Semintra (Active substance: Telmisartan) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)3020 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2436/X/8

Europe -DG Health and Food Safety

16-3-2018

Pending EC decision: Semintra, telmisartan, Opinion date: 15-Mar-2018

Pending EC decision: Semintra, telmisartan, Opinion date: 15-Mar-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency