Tegretal Retard

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tegretal Retard 400 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 400 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Tegretal Retard 400 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 51544
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tegretal Retard 400 mg, depottabletter

Carbamazepin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Tegretal Retard

Sådan skal du tage Tegretal Retard

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Tegretal Retard påvirker hjernen, så hjernen bedre kan styre musklerne og kroppens bevægelser. Du kan tage Tegretal Retard til behandling af

• alkoholabstinenser.

sygdommen trigeminusneuralgi (en nervesygdom som giver smerter i ansigtet).

sygdommen diabetes insipidus (en sygdom der medfører stor urinproduktion og stærk tørst).

epileptiske- og partielle anfald, som kan variere i styrken (med eller uden tab af bevidsthed).

Tegretal Retard kan anvendes som separat behandling eller som kombination til anden behandling. Tegretal Retard er sædvanligvis ikke effektiv

ved epileptiske anfald med kortvarig bevidstheds svækkelse uden kramper.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Tegretal Retard

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Tegretal Retard hvis du

er allergisk over for carbamazepin, eller andre lignende stoffer (f.eks. visse stoffer mod depression) eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Tegretal Retard (angivet i afsnit 6).

har en hjertesygdom med svækket overledning af hjertets impulser (A/V blok).

har eller har haft svækkelse af knoglemarven (knoglemarvsdepression).

har eller har haft stofskiftesygdommen porfyri.

tager medicin mod depression (MAO-hæmmere).

tager medicin mod svamp (voriconazol).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Tegretal Retard hvis du

har haft overfølsomhedsreaktioner over for oxcarbazepin eller phenotyin (epilepsimidler).

har epilepsi med anfald af blandet type, eller dine anfald bliver værre.

har dårligt fungerende nyrer eller lever.

har dårligt hjerte.

har en skjult, hemmelig, hvilende psykose.

har for lavt indhold af natrium i blodet (f.eks. hvis du er i samtidig behandling med diuretika).

har grøn stær (forhøjet tryk i øjet).

bruger p-piller, anden form for prævention kan være nødvendig.

tager produkter/naturmedicin, der indeholder prikbladet perikum (hypericum perforatum).

er ældre.

har en sygdom, tilstand eller er i en medicinsk behandling som kan forværre bivirkning af tegretal-behandling såsom usikre bevægelser,

svimmelhed, døsighed og sløvhed, lavt blodtryk og forvirring som kan resultere i fald.

Søg straks læge hvis du:

under behandlingen med Tegretal Retard får tegn eller symptomer på svære hudreaktioner, da behandlingen evt. skal ændres.

får feber, ondt i halsen, udslæt, sår i munden, let ved at få blå mærker eller rødmen og punkt formede blødninger i huden.

En lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin, som for eksempel Tegretal Retard har haft selvmordstanker eller tanker

om at gøre skade på sig selv. Hvis du på noget tidspunkt får sådanne tanker, bør du straks kontakte din læge.

Alvorlige hududslæt (Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse) er set ved brug af carbamazepin. Ofte kan udslættet give sår i

munden, hals, næse, kønsorganer og konjunktivitis (røde og hævede øjne). Disse alvorlige hududslæt indledes ofte med influenza-lignende

symptomer som feber, hovedpine, smerter i kroppen. Udslættet kan udvikle sig til en omfattende blæredannelse og afskalning af huden. Den

største risiko for forekomst af alvorlige hudreaktioner er inden for de første måneder af behandlingen.

Disse alvorlige hudreaktioner kan være mere almindelige hos personer fra visse asiatiske lande. Risikoen for disse reaktioner hos patienter af

hankinesisk eller thailandsk oprindelse kan forudsiges ved at tage en blodprøve af disse patienter. Din læge vil rådgive om, hvorvidt en blodprøve

er nødvendig, før du tager carbamazepin. Hvis du udvikler udslæt eller de nævnte hud symptomer, skal du stoppe med at tage carbamazepin og

kontakte din læge straks.

Før og under behandlingen med Tegretal Retard, vil din læge tage blodprøver, da behandlingen kan ændre sammensætningen af dit blod.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Tegretal Retard. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Tegretal Retard

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager

smertestillende medicin (dextropropoxyphen, buprenorphin, ibuprofen, metadon, paracetamol, fenazon, tramadol).

hormoner (danazol, østrogen, progesteron).

p-piller.

visse typer antibiotika mod infektion (doxycyclin, clarithromycin, erythromycin, troleandomycin, josamysin, ciprofloxacin, rifabutin).

medicin mod depression (fluoxetin, fluvoxamin, nefazodon, trazodon, viloxazin, litium, bupropion, citalopram, nefadozon, sertralin, mianserin,

tricykliske antidepressiva (f.eks. imipramin, amitriptylin, nortriptylin, clomipramin), MAOhæmmere og muligvis desipramin).

anden medicin mod epilepsi (clobazam, clonazepam, ethosuximid, lamotrigin, stiripentol, vigabatrin, primidon, progabid, valproinsyre,

valnoctamid, valpromid, felbamat, methsuximid, oxcarbazepin, phenobarbital, phensuximid, phenytoin, fosphenytoin, tiagabin, valproat,

zonisamid, topiramat).

medicin mod svamp (itraconazol, ketoconazol, fluconazol, voriconazol).

medicin mod allergi, kløe og transportsyge (terfenadin, loratadin).

medicin mod skizofreni og sindslidelser (quetiapin, haloperidol, clozapin, bromperidol, olanzapin, risperidon, ziprasidon, thioridazin, aripiprazol,

paliperidon).

medicin mod HIV (ritonavir, indinavir, saquinavir).

medicin mod grøn stær (acetazolamid).

medicin for hjerte- og kredsløb (felodipin, digoxin, verapamil, diltiazem, ivabradin, hydrochlorthiazid, furosemid).

medicin mod mavesår (cimetidin, omeprazol).

muskelafslappende medicin (oxybutynin, dantrolen, pancuronium).

medicin mod blodpropper (ticlopidin, warfarin, phenprocoumon, dicoumarol, acenocoumarol).

medicin mod kræft (imatinib, cisplatin, doxorubicin, cyclophosphamid, lapatinib, temsirolimus).

medicin mod tuberkulose (rifampicin, isoniazid)

medicin mod astma (teofyllin, aminofyllin).

medicin mod akne (isotretinoin).

naturmedicin, der indeholder prikbladet perikum (hypericum perforatum).

ormemidler (praziquantel, albendazol).

medicin mod angst/uro (alprazolam, midazolam).

kortikosteroider (prednisolon, dexamethason).

medicin, der bruges til at hæmme immunforsvaret (ciclosporin, everolimus, tacrolimus, sirolimus).

medicin mod nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen (levothyroxin).

b-vitamin ((nicotinamid) hos voksne kun i høje doser).

medicin mod kvalme/opkastning (aprepitant).

medicin mod impotens (tadalafil).

kolesterolnedsættende medicin (simvastatin, atorvastatin, lovastatin, cerivastatin).

blodfortyndende medicin (rivaroxaban, dabigatran, apixaban og edoxaban).

Tegretal Retard nedsætter din evne til at tåle alkohol. Du bør derfor holde dig fra alkohol under behandling med Tegretal Retard.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Tegretal Retard, og Tegretal Retard kan påvirke virkningen af anden medicin.

Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom.

Behandling med Tegretal kan give falsk positive resultater i visse testresultater.

Brug af Tegretal Retard sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Tegretal Retard sammen med mad og drikke, dog ikke sammen med alkohol og grapefrugtjuice.

Du skal tage Tegretal Retard depottabletter med et glas vand.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til

råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Tegretal Retard efter aftale med lægen.

Hvis du ønsker/planlægger at blive gravid, skal du måske have behandlingen ændret. Tal med lægen.

Hvis du er blevet gravid, mens du er i behandling med Tegretal Retard bør du straks kontakte din læge. Du må ikke stoppe behandlingen, da

dette eventuelt kan skade fosteret.

Tegretal Retard kan forværre mangel på folinsyre under graviditeten. Du bør derfor tage folinsyretilskud før og under graviditet. Du bør desuden

tage K-vitamin K1 i de sidste uger af graviditeten. Tal med din læge om dette.

Amning

Tegretal Retard går over i modermælken. Hvis du ammer, må du derfor kun tage Tegretal Retard efter aftale med din læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle.

Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant.

Det betyder, at Tegretal Retard kan give bivirkninger (svimmelhed, søvnighed, usikre bevægelser, dobbeltsyn, nedsat evne til at se skarpt og sløret

syn), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Tegretal Retard indeholder polyoxyleret hydrogeneret ricinusolie

Tegretal Retard indeholder polyoxyleret hydrogeneret ricinusolie der kan give mavebesvær og diarré.

3.

Sådan skal du tage Tegretal Retard

Tag altid Tegretal Retard nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Depottabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand.

Depottabletterne bør synkes hele, kan deles men må ikke knuses eller tygges.

Voksne

Epilepsi og diabetes insipidus

Almindelig startdosis er 100–200 mg 1–2 gange dagligt. Lægen vil herefter langsomt øge dosis op til sædvanligvis 400 mg 2–3 gange dagligt, i

nogle tilfælde 1600–2000 mg dagligt.

Trigeminusneuralgi

Almindelig startdosis er 200–400 mg dagligt. Den maksimale dosis er 1200 mg daglig. Lægen vil langsomt øge din dosis, til du bliver smertefri.

Herefter vil lægen gradvist nedsætte din dosis til den lavest mulige vedligeholdelsesdosis.

Alkoholabstinenser

Normal dosis er 600–1200 mg dagligt fordelt på 2 doser.

Ældre

Dosis af Tegretal Retard vælges med forsigtighed til ældre patienter. Til ældre patienter er den sædvanlige startdosis 100 mg 2 gange daglig.

Børn og unge

Epilepsi

Hos børn i alderen 4 år eller derunder: startdosis 20–60 mg/dag, stigende med 20–60 mg hver 2. dag. Hos børn over 4 år: startdosis 100 mg/dag,

stigende med 100 mg i ugentlige intervaller.

Vedligeholdelsesdosis: 10–20 mg/kg legemsvægt daglig i delte doser, f.eks.:

Op til 1 år 100–200 mg dagligt.

1 – 5 år 200–400 mg dagligt.

6 – 10 år 400–600 mg dagligt.

11 – 15 år 600–1000 mg dagligt. Over 15 år 800-1200 mg dagligt.

Hvis du har taget for mange Tegretal Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Tegretal Retard, end der står i denne information, eller flere end lægen har

foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomer på overdosering er despression, desorientering, lettere bevidstløshed, søvnighed, rastløs uro, hallucinationer, koma, sløret syn, sløret

tale, taleforstyrrelser, rykvise, ufrivillige øjenbevægelser, usikre bevægelser, ufrivillige bevægelser, først øgede refleker, dernæst nedsatte

reflekser, kramper, psykomotoriske forstyrrelser, muskelkramper, hypotermisænket legemstemperatur, udvidede pupiler, vejrtræksningsbesvær,

væske i lungerne, øget puls, nedsat eller for højt blodtryk, hjerterytmeforstyrrelser, besvimelse i forbindelse med hjertestop, opkastninger,

forsinket tømning af mavesækken, nedsatte tarmbevægelser, syndrom med opløsning af tværstribet muskulatur, manglende evne til at lade

vandet eller tømme urinblæren, unormalt lille urinudskillelse, næsten helt ophævet urinudskillelse, væskeophobning, væskeforgiftning på grund af

en ADH-lignende effekt af carbamazepin (hæmmer urinudskillelse).

Hvis du har glemt at tage Tegretal Retard

Hvis du har glemt at tage en dosis tabletter, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis tabletter, så

spring den glemte dosis tabletter over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Tegretal Retard

Du må ikke pludselig stoppe behandlingen med Tegretal Retard. Pludselig afbrydelse af behandlingen kan udløse anfald. Tal med lægen, hvis du

ønsker at stoppe behandlingen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader), som i sjældne tilfælde kan medføre vandforgiftning

ledsaget af søvnlignende sløvhedstilstand, opkastning, hovedpine og en tilstand af forvirring. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.

Ufrivillige bevægelser af kroppen. Forsvinder ikke, efter at du er stoppet med behandlingen. Kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

Forbigående tilstand (oftest sygelig) med forøgelse af hvide blodlegemer i blodet f.eks. ved infektion. Kontakt lægen.

Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom. Kontakt lægen.

Overfølsomhedsreaktioner med f.eks. feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar, udslæt, smerter i leddene, knuder på huden, hævede

lymfeknuder, forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer), forstørrelse af milten, påvirkning af leverens funktion, galdegangslidelser. Lunger

nyrer, bugspytkirtel, hjerte og tyktarm kan også blive påvirket. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt læge eller skadestue.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

Meget langsom puls. Tendens til besvimelse.

Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Kredsløbskollaps. Ring 112.

Hjertesvigt. Ring 112.

Forværring af sygdom i kranspulsåren. Kontakt lægen.

Smerter og hævelse i ben eller arme pga. årebetændelse med dannelse af blodprop. Kontakt læge eller skadestue.

Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende

og evt. hævede arme eller ben pga. blodprop. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt

læge eller skadestue.

Alvorlig blodmangel pga. ufuldstændig eller mangelfuld dannelse af røde blodlegemer i en ellers normal knoglemarv.

Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet.

Kontakt lægen.

Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber

pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

Overfølsomhedsreaktion i lungerne med f.eks. lungebetændelse. Kontakt lægen.

Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.

Nyrebetændelse med smerter, feber og blod i urinen, nyresvigt, nedsat nyrefunktion, hyppig vandladning, manglende vandladning. Kontakt

læge eller skadestue.

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller

skadestue.

Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.

Akut tilbagevendende tilstand med mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelser som f.eks. angst. Kontakt læge eller skadestue.

Meningitis med rykvise muskelsammentrækninger, pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion), udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være livsfarligt. Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112,

hvis du bliver alment sløj med feber og nakkestivhed eller hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge.

Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.

Udbrud af sindslidelser. Kontakt lægen.

Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens, sløret bevidsthed (malignt neuroleptisk syndrom). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Bevidstløshed. Kontakt lægen.

Diaré, slim og blødning fra endetarmen pga.

tyktarmsbetændelse. Kontakt lægen.

Akut generaliseret eksantematøs pustulose (AGEP), akut indsættende hududslæt med rødmen af huden, pustler og ledsagende feber. Udløses

oftest af lægemidler. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter.

Øget risiko for åreforkalkning pga. forhøjet kolesterol i blodet.

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan

blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.

Kvalme, opkastning.

Allergiske hudreaktioner, nældefeber (som kan være svær).

Menstruationsforstyrrelser, manglende ægløsning.

Svimmelhed, usikre bevægelser, sygelig søvnighed, træthed.

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Tegretal Retard i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne,

så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.

Appetitmangel/madlede.

Hævede fødder, ankler og hænder, ophobning af væske i kroppen, Kontakt lægen.

Vægtøgning.

Søvnlignende sløvhedstilstand.

Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive

alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.

Hovedpine, Nedsat evne til at se skarpt/ sløret syn.

Dobbeltsyn. Kan blive alvorligt. Kontakt lægen eller evt. skadestue.

Besvær med at opfatte eller reagere på hvad der foregår.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

Diarré, forstoppelse.

Abnorme ufrivillige bevægelser fx rysten, flagrende bevægelser, ufrivillige, lynhurtige muskeltrækninger.

Rykvise, ufrivillige øjenbevægelser

.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.

Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Hævede lymfekirtler.

Folinsyremangel.

Mavesmerter.

Kløe.

Sygdom i galdegangene.

Hallucinationer (som kan ses eller høres). Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.

Depression. Kan være eller blive alvorligt.

Nedsat appetit.

Rasløshed, rastløs uro, tilstand af forvirring.

Truende, evt. voldelig adfærd. Kan være eller blive alvorligt.

Uregelmæssig hjerterytme/puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Ufrivillige bevægelser med ansigtet.

Forstyrrelser i øjets bevægelser.

Taleforstyrrelser f.eks. talebesvær og utydelig tale.

Langsomme ufrivillige, vridende bevægelser.

Prikkende, snurrende fornemmelser, følelsesløshed eller lammelser, evt. smerter i hænder og fødder.

Muskelsvaghed.

Ufuldstændig (partiel) lammelse el. svækkelse. Tal med lægen.

Mælkesekretion.

Udvikling af bryster hos mænd.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

Overfølsomhedsreaktion i lungerne med fx feber, åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Mælkesekretion, udvikling af bryster hos mænd.

Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis du får pludselige smerter i ryggen.

Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring

evt. 112.

Øget risiko for åreforkalkning pga. forhøjet fedt (triglycerider) i blodet.

Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Uklarhed i øjets linse, øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd, øget tryk i øjnene.

Høreforstyrrelser fx susen for ørerne (tinnitus), døvhed, hørenedsættelse og ændring i toneopfattelse.

Betændelse i tungen, mundbetændelse.

Reaktion med øget følsomhed af huden for lys.

Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben og udslæt med ømme, røde knuder, oftest på ben og arme.

Forandringer i hudpigmentering.

Mindre blødning i hud og slimhinder.

Uren hud/akne (bumser).

Kraftig sveden.

Sygeligt kraftig behåring, særlig hos kvinder.

Hårtab.

Smerter eller kramper i musklerne, smerter i leddene.

Funktionsforstyrrelser i relation til seksuel lyst, ophidselse eller udløsning og (rejsningsbesvær) impotens.

Unormal sæddannelse med nedsat sædtal og/eller mobilitet.

Forstyrrelser i knoglemetabolismen, som kan medføre knogleskørhed og kalksvind i knoglevævet. Tal med lægen.

Smagsforstyrrelser.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Lægemiddelfremkaldt udslæt med påvirkning af blodet og symptomer fra kroppen.

Reaktivering af herpesinfektion.

Hukommelsestab.

Nopret fortykkelse af huden (lichenoid keratose).

Periodevis deling og løsning af neglene.

Nedsat knogletæthed.

Usikre bevægelser, svimmelhed, døsighed og sløvhed, lavt blodtryk og forvirring som kan resultere i fald.

Der har været rapporteret om knoglelidelser, herunder afkalkning af knoglerne, knogleskørhed og knoglebrud. Tal med din læge eller

apotekspersonalet, hvis du er i langtidsbehandling med epilepsimedicin eller har knogleskørhed.

Tegretal Retard kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver,

f.eks. blodprøver herunder kolesterol og leverfunktion som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25 °C.

Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tegretal Retard indeholder:

Aktivt stof: 400 mg carbamazepin.

Øvrige indholdsstoffer: kolloid vandfri silica, ethylcellulose, hypromellose, eudragit, magnesiumstearat, croscarmellosenatrium,

natriumlaurylsulfat, talcum, mikrokrystallinsk cellulose, polyoxyleret hydrogeneret ricinusolie, cetylalkohol, titandioxid (E171), rød jernoxid (E

172), gul jernhydroxid (E 172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Tegretal Retard 400 mg er en lys orange depottablet med delekærv, med CG-CG præget på den ene side og ENE-ENE præget på den anden side.

Pakningsstørrelser

Tegretal Retard fås i en pakningsstørrelse á 200 stk. depottabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Tegretal Retard svarer til Tegretol Retard.

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2018.