Tavegil

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tavegil 1 mg tabletter
 • Dosering:
 • 1 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Tavegil 1 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 49936
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tavegil 1 mg, tabletter

Clemastin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemid-

del, da den indeholder vigtige oplysninger.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

• Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

• Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med

at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

• Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tavegil

3. Sådan skal du tage Tavegil

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Du kan tage Tavegil mod allergiske sygdomme, især

nældefeber, høfeber og allergisk snue.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Tavegil

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Tavegil

• hvis du er allergisk over for clemastin, andre

lignende antihistaminer eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Tavegil (angivet i afsnit 6).

• hvis du lider af porfyri (arvelige forstyrrelser i

stofskiftet).

• hos børn under 1 år.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager

Tavegil hvis du

• har grøn stær.

• har mavesår.

• lider af tilstopning i tarmene.

• lider af forstørret blærehalskirtel.

• lider af abnorm træthed og lammelser af

muskler, især af øjenlåg, åndedrætsbesvær.

• lider af søvnapnø.

Brug af anden medicin sammen med Tavegil

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Tal med din læge, hvis du tager

• medicin mod allergi (antihistaminer).

• medicin mod depression (monoaminoxidase-

hæmmere, antidepressiver).

• beroligende- eller angstdæmpende medicin

(anxiolytika).

• stærkt smertestillende medicin (opioider).

Brug af Tavegil sammen med mad, drikke og

alkohol

Du kan tage Tavegil i forbindelse med et måltid,

men det er ikke nødvendigt.

Tavegil kan øge den sløvende virkning af alkohol.

Undgå derfor at drikke alkohol, når du tager

Tavegil.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds,

før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage

Tavegil. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Tavegil efter aftale

med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at

cykle.

Lad være med at arbejde med værktøj eller

maskiner.

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant.

Det betyder, at Tavegil kan give bivirkninger, som

kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

Tavegil indeholder lactose

Tavegil indeholder lactose. Kontakt lægen, før du

tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at

du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Tavegil

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og unge over 12 år

1 tablet morgen og aften. Hvis du stadig oplever

symptomer trods denne dosis, kan lægen ordinere

op til 4 tabletter om dagen.

Børn 6-12 år

½ tablet morgen og aften.

Børn under 6 år

Bør ikke gives til børn under 6 år uden lægens

anvisning.

Hvis du har taget for mange Tavegil

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har taget flere Tavegil tabletter, end der står

i denne information, eller flere end lægen har

foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er mundtørhed,

fikserede udvidede pupiller, varme og rødmen,

mavebesvær.

Hvis du har glemt at tage Tavegil

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning

for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Tavegil

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

07-2017

P115101-3

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter.

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være

livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

• Døsighed og træthed.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

• Uro, søvnløshed, nervøsitet, ophidselse, evt.

hallucinationer. Kontakt lægen, da det kan føre

til vold.

• Svimmelhed.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter.

• Overfølsomhedsreaktioner.

• Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller

blive alvorligt. Tal med lægen.

• Hovedpine.

• Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i

tænderne. Hvis du tager Tavegil i mere end 2-3

uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du

ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.

• Kvalme.

• Udslæt.

• Mavesmerter.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos

færre end 1 ud af 10.000 patienter.

• Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får

meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver

utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

• Forstoppelse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om sikkerhe-

den af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Tavegil utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Tavegil ved temperaturer over 25 °C.

Tag ikke Tavegil efter den udløbsdato, der står på

pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Tavegil indeholder:

Aktivt stof: 1,34 mg clemastinfumarat svarende til

1 mg clemastin.

Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat, povidon,

talcum, majsstivelse, lactosemonohydrat.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Tavegil er en hvid, rund tablet med delekærv og

præget ”OT” på den ene side.

Pakningsstørrelse

Tavegil fås i en pakningsstørrelse á 100 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Tavegil svarer til Tavegyl

Denne indlægsseddel blev senest revideret

juli 2017

30-3-2018

QUETIAPINE FUMARATE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

QUETIAPINE FUMARATE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

27-3-2018

Atripla (Bristol-Myers Squibb and Gilead Sciences Limited)

Atripla (Bristol-Myers Squibb and Gilead Sciences Limited)

Atripla (Active substance: efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil fumarate) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)1953 of Tue, 27 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/797/II/127/G

Europe -DG Health and Food Safety

26-3-2018

EU/3/18/1990 (PharmaBio Consulting)

EU/3/18/1990 (PharmaBio Consulting)

EU/3/18/1990 (Active substance: Dimethyl fumarate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1879 of Mon, 26 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/219/17

Europe -DG Health and Food Safety

26-3-2018

BISOPROLOL FUMARATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

BISOPROLOL FUMARATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

BISOPROLOL FUMARATE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BISOPROLOL FUMARATE AND HYDROCHLOROTHIAZIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

QUETIAPINE FUMARATE Tablet [Cardinal Health]

QUETIAPINE FUMARATE Tablet [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

ZADITOR (Ketotifen Fumarate) Solution [Alcon Laboratories, Inc.]

ZADITOR (Ketotifen Fumarate) Solution [Alcon Laboratories, Inc.]

Updated Date: Mar 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE Tablet, Coated [Apotex Corp.]

TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE Tablet, Coated [Apotex Corp.]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

QUETIAPINE FUMARATE Tablet [McKesson Corporation]

QUETIAPINE FUMARATE Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

QUETIAPINE FUMARATE Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

QUETIAPINE FUMARATE Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE Tablet, Film Coated [Laurus Labs Limited]

TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE Tablet, Film Coated [Laurus Labs Limited]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

SEROQUEL (Quetiapine Fumarate) Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

SEROQUEL (Quetiapine Fumarate) Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

COTELLIC (Cobimetinib Fumarate) Tablet, Film Coated [Delpharm Milano Srl]

COTELLIC (Cobimetinib Fumarate) Tablet, Film Coated [Delpharm Milano Srl]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE Tablet, Film Coated [Camber Pharmaceuticals, Inc.]

TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE Tablet, Film Coated [Camber Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

Truvada (Gilead Sciences International Limited)

Truvada (Gilead Sciences International Limited)

Truvada (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil fumarate) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)731 of Wed, 07 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/594/II/135

Europe -DG Health and Food Safety

5-2-2018

TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE Tablet [Strides Shasun Limited]

TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

TENOFOVIR DISPROXIL FUMARATE Tablet [Macleods Pharmaceuticals Limited]

TENOFOVIR DISPROXIL FUMARATE Tablet [Macleods Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE Tablet [Cipla USA Inc.]

TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

QUETIAPINE FUMARATE (Quetiapine Fumarate) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

QUETIAPINE FUMARATE (Quetiapine Fumarate) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Clemastine Fumarate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Clemastine Fumarate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

KETOTIFEN FUMARATE Solution/ Drops [Walgreens]

KETOTIFEN FUMARATE Solution/ Drops [Walgreens]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed