Targin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Targin 2,5+1,25 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 2,5+1,25 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Targin 2,5+1,25 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 51502
 • Sidste ændring:
 • 01-02-2018

Produktresumé

4. januar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Targin, depottabletter 2,5 mg/1,25 mg, 15 mg/7,5 mg og 30 mg/15 mg

0.

D.SP.NR.

26015

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Targin

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Targin 2,5 mg/1,25 mg

Hver depottablet indeholder 2,5 mg oxycodonhydrochlorid svarende til 2,25 mg oxycodon

og 1,25 mg naloxonhydrochlorid som 1,37 mg naloxonhydrochloriddihydrat svarende til

1,13 mg naloxon.

Targin 15 mg/7,5 mg

Hver depottablet indeholder 15 mg oxycodonhydrochlorid svarende til 13,5 mg oxycodon

og 7,5 mg naloxonhydrochlorid som 8,24 mg naloxonhydrochloriddihydrat svarende til

6,75 mg naloxon.

Targin 30 mg/15 mg

Hver depottablet indeholder 30 mg oxycodonhydrochlorid svarende til 27 mg oxycodon og

15 mg naloxonhydrochlorid som 16,48 mg naloxonhydrochloriddihydrat svarende til 13,5

mg naloxon.

Targin 2,5 mg/1,25 mg

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver depottablet indeholder 34,1

mg laktose, vandfri.

Targin 15 mg/7,5 mg

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver depottablet indeholder 53,0

mg laktose, vandfri.

Targin 30 mg/15 mg

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver depottablet indeholder 36,5

mg laktose, vandfri.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

51502_spc.docx

Side 1 af 18

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depottabletter.

Targin 2,5 mg/1,25 mg

Lysegule, runde filmovertrukne tabletter, 5 mm i størrelse.

Targin 15 mg/7,5 mg

Grå, aflange filmovertrukne tabletter med en længde på 9,5 mm præget med OXN på den

ene side og 15 på den anden side.

Targin 30 mg/15 mg

Brune, aflange filmovertrukne tabletter med en længde på 9,5 mm præget OXN på den ene

side og 30 på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Stærke smerter som kun kan behandles tilstrækkeligt med opioidanalgetika.

Opioidantagonisten naloxon modvirker opioidinduceret obstipation, idet oxycodons

virkning på opioidreceptorerne lokalt i mave-tarm-kanalen blokeres.

Targin er godkendt til behandling af voksne.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Til oral anvendelse.

Dosering

Den analgetiske effekt af Targin er ækvivalent med oxycodon i depotformuleringer.

Dosis bør justeres i forhold til smerteintensitet og den enkelte patients respons. Med

mindre andet er foreskrevet, skal disse tabletter administreres som følger:

Voksne

Den normale initialdosis til opioidnaive patienter er 10 mg/5 mg oxycodonhydrochlorid/

naloxonhydrochlorid hver 12. time.

Lavere styrker er tilgængelige til at lette dosistitrering ved opstart af opioidbehandling og

til individuelle dosisjusteringer.

Patienter, som allerede er i behandling med opioider, kan starte med højere doser afhængig

af tidligere erfaringer med opioidbehandling.

Den maximale døgndosis af disse tabletter er 160 mg oxycodonhydrochlorid og 80 mg

naloxonhydrochlorid. Den maksimale daglige dosis er forbeholdt patienter, som tidligere

har været i behandling med en stabil dosis, og som har behov for en øget dosis. Der bør

tages særligt hensyn til patienter med nedsat nyrefunktion og patienter med let nedsat

leverfunktion, hvis en øget dosis overvejes. Til patienter, som har brug for en højere dosis,

kan behandlingen suppleres med oxycodonhydrochlorid i depotformulering givet

samtidigt, idet der tages højde for den maximale døgndosis på 400 mg

51502_spc.docx

Side 2 af 18

oxycodonhydrochlorid i depotformulering. Supplement med oxycodonhydrochlorid kan

reducere naloxonhydrochlorids gavnlige effekt på tarmfunktionen.

Ved seponering af behandling med disse tabletter og efterfølgende skift til andet opioid

kan det forventes, at tarmfunktionen forværres.

Nogle patienter, som tager disse depottabletter efter en fast doseringsplan, har behov for

hurtigtvirkende analgetika som nødmedicin ved gennembrudssmerter. Targin er en

depotformulering og er derfor ikke egnet til behandling af gennembrudssmerter. Ved

behandling af gennembrudssmerter skal en enkelt dosis nødmedicin udgøre ca. 1/6 af den

totale døgndosis af oxycodonhydrochlorid. Brug af nødmedicin mere end to gange dagligt

indikerer normalt, at den anvendte dosering skal øges. Justering af dosis foretages i trin på

5 mg/2,5 mg, eller om nødvendigt 2,5 mg/1,25 mg eller 10 mg/5 mg

oxycodonhydrochlorid/naloxonhydrochlorid to gange dagligt med 1-2 dages mellemrum,

indtil der er opnået en stabil dosis. Så længe det er nødvendigt med smertebehandling, er

målet at finde en patientspecifik dosis, som ved to daglige doser giver tilstrækkelig

smertelindring med så lidt nødmedicin som muligt. Let forhøjede (dosiskorrigerede)

plasmakoncentrationer bør tages i betragtning ved brug af 2,5 mg/1,25 mg tabletten (se pkt.

5.2).

Den fastsatte dosis Targin administreres to gange dagligt i henhold til fast doseringsplan.

For de fleste patienter passer det med en jævnt fordelt administration (samme dosis givet

hver 12. time, morgen og aften). Nogle patienter kan, afhængigt af deres smertetilstand,

have gavn af en ujævnt fordelt dosering tilrettelagt efter smertemønsteret. Generelt bør den

lavest effektive dosis analgetikum anvendes.

Ved behandling af non-maligne smerter er en daglig dosis på op til 40 mg/20 mg

oxycodonhydrochlorid/naloxonhydrochlorid normalt tilstrækkelig, men det kan dog være

nødvendigt at anvende højere dosis.

Til dosering som ikke er mulig/praktisk med de her beskrevne styrker findes Targin i andre

styrker.

Ældre

Som for yngre voksne afhænger dosis af smerternes intensitet og den enkelte patients

respons.

Patienter med nedsat leverfunktion

Et klinisk forsøg har vist, at plasmakoncentrationen af både oxycodon og naloxon er

forhøjet hos patienter med nedsat leverfunktion. Koncentrationen af naloxon blev påvirket

i højere grad end koncentrationen af oxycodon (se pkt. 5.2). Den kliniske betydning af, at

patienter med nedsat leverfunktion eksponeres for en relativt høj koncentration af naloxon,

kendes endnu ikke. Disse tabletter bør anvendes med forsigtighed til patienter med let

nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4). Targin er kontraindiceret til patienter med moderat til

svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3).

Patienter med nedsat nyrefunktion

Et klinisk forsøg har vist, at plasmakoncentrationen af både oxycodon og naloxon er

forhøjet hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2). Koncentrationen af naloxon

blev påvirket i højere grad end koncentrationen af oxycodon. Den kliniske betydning af, at

patienter med nedsat nyrefunktion eksponeres for en relativt høj koncentration af naloxon,

kendes endnu ikke. Disse tabletter bør anvendes med forsigtighed til patienter med nedsat

nyrefunktion (se pkt. 4.4).

51502_spc.docx

Side 3 af 18

Pædiatrisk population

Targins sikkerhed og virkning hos børn i alderen under 18 år er ikke klarlagt. Der

foreligger ingen data.

Indgivelsesmåde

Den fastsatte dosis af disse depottabletter administreres to gange dagligt i henhold til fast

doseringsplan.

Depottabletterne kan tages sammen med eller uafhængigt af føde og skal tages med en

tilstrækkelig mængde væske. Disse tabletter skal synkes hele og må ikke deles, tygges eller

knuses (se pkt. 4.4).

Behandlingsvarighed

Disse tabletter må ikke anvendes i længere tid end højst nødvendigt. Hvis sygdommens

type og sværhedsgrad nødvendiggør længerevarende smertebehandling, skal patienten

overvåges nøje og regelmæssigt for at vurdere, om og i hvilket omfang fortsat behandling

er nødvendig. Når opioidbehandling ikke længere er nødvendig, anbefales det at reducere

den daglige dosis gradvist (se pkt. 4.4).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1

Svær respirationsdepression med hypoxi og/eller hyperkapni

Svær kronisk obstruktiv lungesygdom

Cor pulmonale

Svær bronkial astma

Ikke-opioidinduceret paralytisk ileus

Moderat til svært nedsat leverfunktion

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Den største risiko ved overdosering med opioider er respirationsdepression.

Der skal udvises forsigtighed ved administration af disse tabletter til ældre eller svækkede

patienter, patienter med opioidinduceret paralytisk ileus, svært nedsat lungefunktion,

myksødem, hypothyroidisme, Addisons sygdom (binyrebarkinsufficiens),

forgiftningspsykose, cholelithiasis, prostatahypertrofi, alkoholisme, delirium tremens,

pancreatitis, hypotension, hypertension, allerede eksisterende hjerte-karsygdomme,

hovedskader (pga. risiko for øget intrakranielt tryk), epilepsi eller tendens til krampeanfald

samt hos patienter, der er i behandling med MAO-hæmmere.

Der skal også udvises forsigtighed ved administration af disse tabletter til patienter med let

nedsat lever- eller nyrefunktion. Det er især nødvendigt, at patienter med svært nedsat

nyrefunktion monitoreres omhyggeligt.

Diarré kan betragtes som en mulig bivirkning af naloxon.

Patienter, der er i langtidsbehandling med opioid, kan initialt få seponeringssymptomer ved

skift til Targin. Sådanne patienter kræver særlig opmærksomhed.

Targin er ikke egnet til behandling af abstinenssymptomer.

51502_spc.docx

Side 4 af 18

Langtidsbehandling med Targin kan medføre udvikling af tolerance, hvilket kan

nødvendiggøre brug af højere doser for at opnå den ønskede effekt. Kronisk brug af disse

tabletter kan medføre fysisk afhængighed. Der kan forekomme abstinenssymptomer ved

pludselig seponering af behandlingen. Hvis behandling ikke længere er nødvendig,

anbefales det at reducere den daglige dosis gradvist for at undgå, at der opstår

seponeringssymptomer (se pkt. 4.2).

Der er risiko for udvikling af psykisk afhængighed af opioidanalgetika, inklusiv Targin.

Der skal udvises særlig forsigtighed ved brug af disse tabletter til patienter, som tidligere

har haft et alkohol- eller stofmisbrug. Oxycodon alene har en misbrugsprofil svarende til

andre stærke opioidagonister.

Depottabletterne skal sluges hele for ikke at ødelægge den forlængede virkning. De må

ikke deles, tygges eller knuses. Deling, tygning eller knusning af depottabletterne før

indtagelse fører til en hurtigere frigivelse af de aktive substanser og absorption af en

potentielt dødelig dosis oxycodon (se pkt. 4.9).

Hvis Targin tages sammen med alkohol, kan bivirkningerne af Targin øges; samtidig brug

bør undgås.

Sikkerhed og effekt af Targin er ikke blevet undersøgt hos børn og unge under 18 år, og

det frarådes derfor at anvende Targin til børn og unge under 18 år.

Der er ingen klinisk erfaring med behandling af patienter med peritoneal carcinomatose

eller sub-okklusivt syndrom i fremskredne stadier af cancer i fordøjelsessystemet eller

bækkenet. Disse tabletter bør derfor ikke anvendes til denne patientgruppe.

Disse tabletter bør ikke anvendes præoperativt eller i 12-24 timer efter operationen.

Tidspunktet, for hvornår behandling med disse tabletter kan påbegyndes postoperativt,

afhænger af type og omfang af operationen, anvendt anæstesi, anden medicinering og

patientens tilstand og kræver derfor en grundig afvejning af fordele og risici for den

enkelte patient.

Narkomaner bør på det kraftigste frarådes at misbruge disse tabletter.

Hos personer, der

er afhængige af opioider som f.eks. heroin, morphin eller methadon, vil misbrug af disse

tabletter ved parenteral, nasal eller oral indtagelse medføre markante abstinenssymptomer

eller forværring af allerede eksisterende abstinenssymptomer (se pkt. 4.9). Dette skyldes

naloxons antagonistiske egenskaber over for opioidreceptorer.

Disse tabletter består af en dobbelt polymermatrix, der kun er beregnet til oral anvendelse.

I tilfælde af misbrug i form af parenteral injektion kan hjælpestofferne (især talcum)

medføre lokale vævsnekroser, granulomer i lungerne eller andre alvorlige, potentielt

dødelige hændelser.

Den tomme depottabletmatrix kan evt. ses i afføringen.

Brug af Targin kan give positive resultater i dopingkontroller.

Brug af Targin som dopingmiddel kan udgøre en sundhedsrisiko.

51502_spc.docx

Side 5 af 18

Lægemidlet indeholder lactose. Targin bør ikke anvendes til patienter med sjælden, arvelig

galactoseintolerans (Lapp lactase deficiency) eller glucose/galactose-malabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

CNS-depressiva (f.eks. andre opioider, sedativa, hypnotika, antidepressiva, sovemedicin,

phenotiaziner, neuroleptika, antihistaminer og antiemetika) kan forstærke den CNS-

dæmpende effekt (f.eks. respirationsdepression) af Targin.

Alkohol kan forstærke de farmakodynamiske virkninger af Targin; samtidig brug bør

undgås.

Der er observeret klinisk relevante ændringer i INR (International Normalized Ratio eller

Quick-value) i begge retninger hos enkeltpersoner ved samtidig administration af

oxycodon og coumarin-antikoagulantia.

Oxycodon metaboliseres hovedsageligt via CYP3A4 og delvist via CYP2D6 (se pkt. 5.2).

Disse metaboliseringsvejes aktiviteter kan hæmmes eller fremmes af forskellige samtidigt

administrerede lægemidler eller kostelementer. Om nødvendigt skal Targin-doserne

justeres i overensstemmelse hermed.

CYP3A4-hæmmere, såsom makrolidantibiotika (f.eks. clarithromycin, erythromycin,

telithromycin), azolantimykotika (f.eks. ketoconazol, voriconazol, itraconazol,

posaconazol), proteasehæmmere (f.eks. ritonavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir),

cimetidin og grapefrugtjuice kan forårsage nedsat udskillelse af oxycodon, hvilket kan

medføre en stigning i oxycodonkoncentrationen i blodet. Det kan være nødvendigt at

foretage dosisreduktion af disse tabletter og efterfølgende fornyet titrering.

CYP3A4-induktorer, såsom rifampicin, carbamazepin, phenytoin og perikon, kan

fremkalde metabolisering af oxycodon og forårsage øget udskillelse af lægemidlet, hvilket

resulterer i et fald i oxycodonkoncentrationen i plasma. Der skal udvises forsigtighed, og

yderligere titrering kan være nødvendig for at opnå tilstrækkelig smertekontrol.

I teorien kan lægemidler, der hæmmer CYP2D6-aktiviteten, såsom paroxetin, fluoxetin og

quinidin, forårsage nedsat udskillelse af oxycodon, hvilket kan medføre en stigning i

oxycodonkoncentrationen i blodet. Samtidig administration med CYP2D6-hæmmere havde

en ubetydelig indvirkning på elimineringen af oxycodon og havde heller ingen indflydelse

på oxycodons farmakodynamiske virkninger.

In vitro-metabolismeforsøg indikerer, at der ikke kan forventes klinisk relevante

interaktioner mellem oxycodon og naloxon. Der er minimal sandsynlighed for klinisk

relevante interaktioner mellem paracetamol, acetylsalicylsyre eller naltrexon og

oxycodon/naloxon-kombinationen i terapeutiske koncentrationer.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der foreligger ingen data om fertilitet.

Graviditet

Der er ingen erfaring med anvendelse af Targin til gravide eller i forbindelse med fødsel.

Data fra et begrænset antal tilfælde, hvor den gravide blev behandlet med oxycodon,

indikerer ingen risiko for medfødte abnormiteter. Erfaringsgrundlaget for anvendelse af

51502_spc.docx

Side 6 af 18

naloxon til gravide er ringe. Den systemiske optagelse af naloxon efter administration af

disse tabletter er dog relativt lav (se pkt. 5.2). Både oxycodon og naloxon passerer

placenta. Der er ikke udført dyreforsøg med oxycodon/naloxon-kombinationen (se pkt.

5.3). Dyreforsøg, hvor oxycodon eller naloxon blev givet hver for sig, indikerer ingen

teratogen eller embryotoksisk effekt.

Længerevarende brug af oxycodon under graviditet kan forårsage seponeringssymptomer

hos den nyfødte. Brug af oxycodon under fødslen kan forårsage respirationsdepression hos

den nyfødte.

Disse tabletter må kun anvendes under graviditet, såfremt fordelene opvejer risici for det

ufødte eller nyfødte barn.

Amning

Oxycodon udskilles i modermælk. Mælk/plasma-koncentrationsratio er 3,4:1, og det er

derfor muligt, at oxycodon kan påvirke det ammede barn. Det er usikkert, om naloxon også

udskilles i modermælk. Den systemiske koncentration af naloxon efter administration af

disse tabletter er dog meget lav (se pkt. 5.2).

Det kan ikke udelukkes, at specielt gentagen indtagelse af disse tabletter kan udgøre en

risiko for det ammede barn.

Amning bør ophøre under behandling med Targin.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning.

Targin har moderat indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Dette gælder især ved starten af behandlingen, ved øgning af dosis eller skift af præparat

og ved samtidig indtagelse af disse tabletter og stoffer med CNS-dæmpende effekt. Ved

stabil dosis er et generelt forbud ikke nødvendigt. Vurdering af evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner skal ske i samråd mellem patienten og dennes læge.

4.8

Bivirkninger

Følgende frekvenser danner grundlag for vurdering af bivirkninger:

Meget almindelig (

1/10)

Almindelig (

1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til < 1/100)

Sjælden (

1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden (< 1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er.

De alvorligste bivirkninger er anført først.

Immunsystemet

Ikke almindelig:

Hypersensitivitet

Metabolisme og ernæring

Almindelig:

Nedsat, evt. manglende appetit

51502_spc.docx

Side 7 af 18

Psykiske forstyrrelser

Almindelig:

Insomni

Ikke almindelig:

Rastløshed, abnorme tanker, angst, konfusion, depression,

nedsat libido, nervøsitet

Ikke kendt:

Eufori, hallucinationer, mareridt

Nervesystemet

Almindelig:

Svimmelhed, hovedpine, døsighed

Ikke almindelig:

Konvulsioner (især hos personer med epilepsi eller med

tendens til krampeanfald), opmærksomhedsforstyrrelser,

smagsforstyrrelser, taleforstyrrelser, synkope, tremor,

letargi

Ikke kendt:

Paræstesi, sedation

Øjne

Ikke almindelig:

Synsnedsættelse

Øre og labyrint

Almindelig:

Vertigo

Hjerte

Ikke almindelig:

Angina pectoris især hos patienter med kranspulsåre-

forsnævring i anamnesen, palpitationer

Sjælden:

Takykardi

Vaskulære sygdomme

Almindelig:

Hedeture

Ikke almindelig:

Blodtryksfald, blodtryksstigning

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig:

Dyspnø, rinoré, hoste

Sjælden:

Gaben

Ikke kendt:

Respirationsdepression

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Abdominalsmerter, obstipation, diarré, mundtørhed,

dyspepsi, opkastning, kvalme, flatulens

Ikke almindelig:

Abdominal distension

Sjælden:

Tandsygdomme

Ikke kendt:

Opstød

Lever og galdeveje

Ikke almindelig:

Forhøjede leverenzymer, galdestenskolik

Det reproduktive system og mammae

Ikke kendt:

Erektil dysfunktion

Hud og subkutane væv

Almindelig:

Pruritus, hudreaktioner, hyperhidrose

51502_spc.docx

Side 8 af 18

Knogler, led, muskler og bindevæv

Ikke almindelig:

Muskelkramper, muskeltrækninger, myalgi

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig:

Pludselig vandladningstrang

Ikke kendt:

Urinretention

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig:

Asteni, fatigue

Ikke almindelig:

Abstinenssymptomer, brystsmerter, kulderystelser, generel

utilpashed, smerter, perifere ødemer, tørst

Undersøgelser

Ikke almindelig:

Vægttab

Sjælden:

Vægtøgning

Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer

Ikke almindelig:

Kvæstelser fra uheld

Yderligere kendte bivirkninger for den aktive substans oxycodonhydrochlorid:

På grund af dets farmakologiske egenskaber kan oxycodonhydrochlorid medføre

respirationsdepression, miosis, bronkospasmer og kramper i glat muskulatur så vel som

undertrykkelse af hosterefleksen.

Infektioner og parasitære sygdomme

Sjælden:

Herpes

Immunsystemet

Ikke kendt:

Anafylaktisk reaktion

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelig:

Dehydrering

Sjælden:

Øget appetit

Psykiske forstyrrelser

Almindelig:

Humørsvingninger og personlighedsforandringer, nedsat

aktivitetsniveau, psykomotorisk hyperaktivitet

Ikke almindelig:

Agitation, perceptionsforstyrrelser (f.eks. manglende

virkelighedssans), afhængighed

Ikke kendt:

Aggression

Nervesystemet

Ikke almindelig:

Koncentrationsbesvær, migræne, hypertoni,

ufrivillige muskelsammentrækninger, hypæstesi,

koordinationsforstyrrelser

Ikke kendt:

Hyperalgesi

Øre og labyrint

Ikke almindelig:

Nedsat hørelse

51502_spc.docx

Side 9 af 18

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig:

Vasodilatation

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig:

Dysfoni

Mave-tarm-kanalen

Almindelig:

Hikke

Ikke almindelig:

Dysfagi, ileus, sår i munden, stomatit

Sjælden:

Melæna, gingivial blødning

Ikke kendt:

Caries

Lever og galdeveje

Ikke kendt:

Cholestase

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig:

Tør hud

Sjælden:

Urticaria

Nyrer og urinveje

Almindelig:

Dysuri

Det reproduktive system og mammae

Ikke almindelig:

Hypogonadisme

Ikke kendt:

Amenoré

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Ikke almindelig:

Ødemer, tolerance

Ikke kendt:

Neonatale abstinenssymptomer

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Afhængig af anamnesen kan en overdosis af Targin manifestere sig ved symptomer udløst

af enten oxycodon (opioidreceptor-agonist) eller naloxon (opioidreceptor-antagonist).

Symptomer på overdosering med oxycodon inkluderer miosis, respirationsdepression,

somnolens som kan udvikle sig til stupor, hypotoni, bradykardi og hypotension. I svære

tilfælde kan der forekomme koma, ikke-kardiogent lungeødem og kredsløbskollaps,

hvilket kan resultere i dødsfald.

51502_spc.docx

Side 10 af 18

Overdosering med naloxon alene er usandsynlig.

Behandling

Abstinenssymptomer, som er forårsaget af en overdosis med naloxon, skal behandles

symptomatisk under tæt overvågning.

Ved symptomer på en oxycodon overdosis kan der indgives en opioidantagonist (f.eks.

0,4-2 mg naloxonhydrochlorid intravenøst). Indgift af enkeltdoser skal gentages med 2-3

minutters mellemrum afhængigt af den kliniske situation. Det er muligt at foretage

intravenøs infusion af 2 mg naloxonhydrochlorid i 500 ml isotonisk saltvandsopløsning

eller 5 % dextroseopløsning (svarende til 0,004 mg naloxon/ml). Infusionshastigheden skal

justeres i forhold til de tidligere bolusinjektioner og patientens respons.

Ventrikelskylning kan overvejes.

Om nødvendigt skal der anvendes understøttende behandling (mekanisk ventilation, ilt,

administration af vasopressorer og væskeinfusion) ved ledsagende kredsløbschok. Ved

hjertestop eller hjertearytmier kan hjertemassage eller defibrillering være indiceret. Om

nødvendigt skal der iværksættes mekanisk ventilation, og væske- og elektrolytbalancen

skal opretholdes.

4.10

Udlevering

A§4

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N02AA55. Analgetika; Opioider; Naturlige opiumalkaloider.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Oxycodon og naloxon udviser affinitet til kappa-, my- og delta-opioidreceptorer i hjerne,

rygmarv og perifere organer (f.eks. tarme). Oxycodon indvirker på disse receptorer som

opioidagonist og giver smertelindring ved binding til de endogene opioidreceptorer i CNS.

Naloxon er derimod en ren antagonist, der indvirker på alle typer af opioidreceptorer.

Farmakodynamisk effekt

På grund af en udtalt første-passage-metabolisme er biotilgængeligheden af naloxon efter

oral administration <3 %. Det er således usandsynligt, at der er nogen klinisk relevant

systemisk effekt. Kompetitiv antagonisme mellem oxycodon og naloxon ved

opioidreceptorerne i tarmene bevirker, at naloxon reducerer de bivirkninger fra mave-tarm-

kanalen, der er typiske for opioidbehandling.

Klinisk effekt og sikkerhed

I et 12-ugers, dobbelt-blindet parallelgruppeforsøg med 322 patienter med opioidinduceret

obstipation havde patienter, som blev behandlet med oxycodonhydrochlorid/naloxon-

hydrochlorid, i den sidste uge af behandlingsperioden gennemsnitligt én komplet, spontan

(uden forudgående brug af laksantia) afføring mere end de patienter, der blev behandlet

med tilsvarende doser af oxycodon depottabletter (p<0,0001). Brugen af laksantia i de

første fire uger var signifikant lavere i oxycodon/naloxon-gruppen sammenlignet med

oxycodon monoterapi-gruppen (henholdsvis 31 % og 55 %, p<0,0001). Lignende resultater

51502_spc.docx

Side 11 af 18

blev vist i et studie med 265 patienter med non-maligne smerter, hvor

oxycodonhydrochlorid/naloxonhydrochlorid i daglige doser på 60 mg/30 mg til 80 mg/40

mg blev sammenlignet med oxycodonhydrochlorid monoterapi i samme dosisinterval.

Opioider kan påvirke hypothalamus-hypofyse-adrenal- eller hypothalamus-hypofyse-

gonade-akserne. Observerede ændringer inkluderer stigning af prolactin i serum og

reduktion af cortisol- og testosteronniveauerne i plasma. Der kan være kliniske symptomer

som følge af disse hormonændringer.

I prækliniske forsøg har naturlige opioider udvist forskellig effekt på immunsystemet. Det

vides ikke, om disse observationer har nogen klinisk betydning. Det er ukendt, om

oxycodon (et semi-syntetisk opioid) har samme effekt på immunsystemet som naturlige

opioider.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Oxycodonhydrochlorid

Absorption

Biotilgængeligheden af oxycodon efter oral administration er høj (op til 87 %).

Fordeling

Efter absorption fordeles oxycodon i hele kroppen. Plasmaproteinbindingen er ca. 45 %.

Oxycodon passerer placenta og kan udskilles i modermælk.

Biotransformation

Oxycodon metaboliseres i mave-tarm-kanalen og leveren til noroxycodon og oxymorphon

samt forskellige glucuronidkonjugater. Noroxycodon, oxymorphon og noroxymorphon

dannes via cytokrom P450-systemet. Quinidin reducerer dannelse af oxymorphon i

mennesker uden væsentligt at influere oxycodons farmakodynamik. Metabolitternes bidrag

til den samlede farmakodynamiske effekt er uden betydning.

Elimination

Oxycodon og dets metabolitter udskilles både i urin og fæces.

Naloxonhydrochlorid

Absorption

Ved oral administration har naloxon en meget lav systemisk biotilgængelighed på <3 %.

Fordeling

Naloxon passerer placenta. Det er usikkert, om naloxon udskilles i brystmælk.

Biotransformation og elimination

Efter parenteral administration er plasmahalveringstiden ca. en time. Virkningsvarigheden

er afhængig af dosis og administrationsmåde; intramuskulær injektion giver en mere

langvarig effekt end intravenøs administration. Naloxon metaboliseres i leveren og

udskilles i urinen. Hovedmetabolitterne er naloxonglucuronid, 6-beta-naloxol og dets

glucuronid.

51502_spc.docx

Side 12 af 18

Kombinationen af oxycodonhydrochlorid/naloxonhydrochlorid (Targin)

Farmakokinetiske/Farmakodynamiske relationer

Oxycodons farmakokinetiske egenskaber i Targin svarer til dem, der opnås ved samtidig

administration af oxycodonhydrochlorid depottabletter og naloxonhydrochlorid

depottabletter.

Tabletter af forskellige styrker kan kombineres med henblik på at skræddersy en individuel

dosering, der modsvarer patientens smertestillende behov samt tolerance. Ved ændring af

styrke skal det bemærkes at 2,5 mg/1,25 mg styrken har en anelse højere dosis-korrigeret

værdi (27,6%) end den forbundet med 40 mg/20 mg referencen. Dette skal

sammenholdes med andre styrker, hvor de dosis-korrigerede C

værdier er 18,6% for 15

mg/7,5 mg og 18,7 % for 30 mg/15 mg.

Efter oral administration af Targin i maksimumdosis til raske forsøgspersoner er

plasmakoncentrationen af naloxon så lav, at det ikke er muligt at gennemføre

farmakokinetiske analyser. Farmakokinetiske analyser udføres med naloxon-3-glucuronid

som surrogatmarkør, da plasmakoncentrationen af denne er målbar.

Efter indtagelse af et morgenmåltid med højt fedtindhold steg biotilgængeligheden og den

maksimale plasmakoncentration (C

) med henholdsvis 16 % og 30 % i gennemsnit

sammenlignet med administration på fastende mave. Dette blev vurderet som værende

klinisk irrelevant, hvorfor Targin kan tages med eller uden føde (se pkt. 4.2).

In vitro-undersøgelser af lægemiddelmetabolisering tyder på, at klinisk relevante

interaktioner i forbindelse med brugen af Targin er usandsynlige.

Ældre

Oxycodon:

for oxycodon steg gennemsnitlig til 118 % (90 % konfidensinterval: 103, 135) hos

ældre forsøgspersoner sammenlignet med yngre forsøgspersoner. C

for oxycodon steg

gennemsnitlig til 114 % (90 % konfidensinterval: 102, 127). C

for oxycodon steg

gennemsnitlig til 128 % (90 % konfidensinterval: 107, 152).

Naloxon:

for naloxon steg gennemsnitlig til 182 % (90 % konfidensinterval: 123, 270) hos

ældre forsøgspersoner sammenlignet med yngre forsøgspersoner. C

for naloxon steg

gennemsnitlig til 173 % (90 % konfidensinterval: 107, 280). C

for naloxon steg

gennemsnitlig til 317 % (90 % konfidensinterval: 142, 708).

Naloxon-3-glucuronid:

for naloxon-3-glucuronid steg gennemsnitlig til 128 % (90 % konfidensinterval: 113,

147) hos ældre forsøgspersoner sammenlignet med yngre forsøgspersoner. C

naloxon-3-glucuronid steg gennemsnitlig til 127 % (90 % konfidensinterval: 112, 144).

for naloxon-3-glucuronid steg gennemsnitlig til 125 % (90 % konfidensinterval: 105,

148).

Patienter med nedsat leverfunktion

Oxycodon:

for oxycodon steg gennemsnitlig til 143 % (90 % konfidensinterval: 111, 184),

319 % (90 % konfidensinterval: 248, 411) og 310 % (90 % konfidensinterval: 241, 398)

hos forsøgspersoner med henholdsvis let, moderat og svært nedsat leverfunktion

51502_spc.docx

Side 13 af 18

sammenlignet med raske forsøgspersoner. C

for oxycodon steg gennemsnitlig til 120 %

(90 % konfidensinterval: 99, 144), 201 % (90 % konfidensinterval: 166, 242) og 191 %

(90 % konfidensinterval: 158, 231) hos forsøgspersoner med henholdsvis let, moderat og

svært nedsat leverfunktion sammenlignet med raske forsøgspersoner. T

(z) for oxycodon

steg gennemsnitlig til 108 % (90 % konfidensinterval: 70, 146), 176 % (90 %

konfidensinterval 138, 215) og 183 % (90 % konfidensinterval: 145, 221) hos

forsøgspersoner med henholdsvis let, moderat og svært nedsat leverfunktion sammenlignet

med raske forsøgspersoner.

Naloxon:

for naloxon steg gennemsnitlig 411 % (90 % konfidensinterval: 152, 1.112),

11.518 % (90 % konfidensinterval: 4.259, 31.149) og 10.666 % (90 % konfidensinterval:

3.944, 28.847) hos forsøgspersoner med henholdsvis let, moderat og svært nedsat

leverfunktion sammenlignet med raske forsøgspersoner. C

for naloxon steg

gennemsnitlig til 193 % (90 % konfidensinterval: 115, 324), 5.292 % (90 %

konfidensinterval: 3.148, 8.896) og 5.252 % (90 % konfidensinterval: 3.124, 8.830) hos

forsøgspersoner med henholdsvis let, moderat og svært nedsat leverfunktion sammenlignet

med raske forsøgspersoner. Grundet utilstrækkelige data er t

(z) for naloxon og den

tilsvarende AUC

ikke udregnet. Sammenligningerne af biotilgængeligheden for naloxon

er derfor baseret på AUC

-værdier.

Naloxon-3-glucuronid:

for naloxon-3-glucuronid steg gennemsnitlig til 157 % (90 % konfidensinterval: 89,

279), 128 % (90 % konfidensinterval: 72, 227) og 125 % (90 % konfidensinterval: 71, 222)

hos forsøgspersoner med henholdsvis let, moderat og svært nedsat leverfunktion

sammenlignet med raske forsøgspersoner. C

for naloxon-3-glucuronid steg

gennemsnitlig til 141 % (90 % konfidensinterval: 100, 197), 118 % (90 %

konfidensinterval: 84, 166) og faldt til 98 % (90 % konfidensinterval: 70, 137) hos

forsøgspersoner med henholdsvis let, moderat og svært nedsat leverfunktion sammenlignet

med raske forsøgspersoner. T

(z) for naloxon-3-glucuronid steg gennemsnitlig til 117 %

(90 % konfidensinterval: 72,161), faldt til 77 % (90 % konfidensinterval: 32, 121) og faldt

til 94 % (90 % konfidensinterval: 49, 139) hos forsøgspersoner med henholdsvis let,

moderat og svært nedsat leverfunktion sammenlignet med raske forsøgspersoner.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Oxycodon:

for oxycodon steg gennemsnitlig til 153 % (90 % konfidensinterval: 130, 182),

166 % (90 % konfidensinterval konfidensinterval: 140, 196) og 224 % (90 % konfidens-

interval: 190, 266) hos forsøgspersoner med henholdsvis let, moderat og svært nedsat

nyrefunktion sammenlignet med raske forsøgspersoner. C

for oxycodon steg

gennemsnitlig til 110 % (90 % konfidensinterval: 94, 129), 135 % (90 % konfidens-

interval: 115, 159) og 167 % (90 % konfidensinterval: 142,196) hos forsøgspersoner med

henholdsvis let, moderat og svært nedsat nyrefunktion sammenlignet med raske

forsøgspersoner. T

(z) for oxycodon steg gennemsnitlig til 149 %, 123 % og 142 % hos

forsøgspersoner med henholdsvis let, moderat og svært nedsat nyrefunktion sammenlignet

med raske forsøgspersoner.

Naloxon:

for naloxon steg gennemsnitlig til 2.850 % (90 % konfidensinterval: 369, 22.042),

3.910 % (90 % konfidensinterval: 506, 30.243) og 7.612 % (90 % konfidensinterval: 984,

58.871) hos forsøgspersoner med henholdsvis let, moderat og svært nedsat nyrefunktion

51502_spc.docx

Side 14 af 18

sammenlignet med raske forsøgspersoner. C

for naloxon steg gennemsnitlig til 1.076 %

(90 % konfidensinterval: 154, 7.502), 858 % (90 % konfidensinterval: 123, 5.981) og

1.675 % (90 % konfidensinterval: 240, 11.676) hos forsøgspersoner med henholdsvis let,

moderat og svært nedsat nyrefunktion sammenlignet med raske forsøgspersoner. Grundet

utilstrækkelige data er t

(z) for naloxon og den tilsvarende AUC

ikke udregnet.

Sammenligningerne af biotilgængeligheden for naloxon er derfor baseret på AUC

-værdier.

Resultaterne kan være påvirket af, at det ikke har været muligt fuldstændigt at karakterisere

naloxons plasmaprofil hos raske forsøgspersoner.

Naloxon-3-glucuronid:

for naloxon-3-glucuronid steg gennemsnitlig til 220 % (90 % konfidens-

interval:148, 327), 370 % (90 % konfidensinterval: 249, 550) og 525 % (90 %

konfidensinterval: 354, 781) hos forsøgspersoner med henholdsvis let, moderat og svært

nedsat nyrefunktion sammenlignet med raske forsøgspersoner. C

for naloxon-3-

glucuronid steg gennemsnitlig til 148 % (90 % konfidensinterval: 110, 197), 202 % (90 %

konfidensinterval: 151, 271) og 239 (90 % konfidensinterval: 179, 320) hos forsøgs-

personer med henholdsvis let, moderat og svært nedsat nyrefunktion sammenlignet med

raske forsøgspersoner. T

(z) for naloxon-3-glucuronid viste ingen væsentlige ændringer

mellem forsøgspersoner med nedsat nyrefunktion og raske forsøgspersoner.

Misbrug

For ikke at beskadige tablettens depotegenskaber må Targin hverken deles, knuses eller

tygges, da det vil medføre hurtig frigivelse af de aktive stoffer. Endvidere har naloxon

langsommere eliminationshastighed, når det administreres intranasalt. Begge egenskaber

betyder, at Targin ikke vil have den forventede effekt. Hos oxydocon-afhængige rotter

resulterede intravenøs administration af oxycodonhydrochlorid/naloxonhydrochlorid i

forholdet 2:1 i abstinenssymptomer.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Der foreligger ingen data om oxycodon/naloxon-kombinationens reproduktionstoksicitet.

Forsøg med de aktive substanser hver for sig viste, at oxycodon ikke havde nogen effekt på

fertilitet eller tidlig fosterudvikling hos han- og hunrotter i doser op til 8 mg/kg

legemsvægt. Endvidere blev der ikke set abnormiteter hos rotter i doser op til 8 mg/kg eller

hos kaniner i doser op til 125 mg/kg. Ved statistisk analyse af resultater for individuelle

kaninfostre blev der dog observeret en dosisrelateret stigning af udviklingsforstyrrelser

(øget hyppighed af 27 præsakrale hvirvler og ekstra sæt ribben). Ved statistisk analyse af

resultater for kuld var det kun hyppigheden af 27 præsakrale hvirvler, der var øget, og kun

i 125 mg/kg-gruppen. Dette dosisniveau medførte svære, farmakotoksiske effekter hos

drægtige dyr. I et forsøg vedrørende præ- og postnatal udvikling hos rotter var F1

legemsvægten lavere ved en daglig dosis på 6 mg/kg sammenlignet med kontrolgruppen,

der fik doser, som reducerede moderrottens vægt og fødeindtag (NOAEL, No Observable

Adverse Effect Level, 2 mg/kg legemsvægt). Oxycodon havde ikke nogen effekt på

fysiske, refleksiologiske og sensoriske udviklingsparametre, ej heller på adfærdsmæssige

og reproduktive indeks.

Forsøg vedrørende naloxons reproduktionstoksicitet viste, at høje orale doser ikke var

teratogene og/eller embryotoksiske, og at peri-/postnatal udvikling ikke blev påvirket. Ved

meget høje doser (800 mg/kg/dag) resulterede naloxon i et øget antal døde unger

umiddelbart efter fødslen. Samme doser var væsentligt toksiske for moderrotterne (f.eks.

51502_spc.docx

Side 15 af 18

vægttab og konvulsioner). Der blev dog ikke observeret nogen effekt på udvikling eller

adfærd hos de overlevende unger.

Der er ikke udført langtidsforsøg vedrørende den carcinogene effekt af oxycodon og

naloxon i kombination eller oxycodon alene. Der er udført et 24 måneders oralt

carcinogenicitetsforsøg med rotter, hvor rotterne fik naloxon i doser på op til 100 mg/kg

dagligt. Resultaterne indikerer, at naloxon ikke er carcinogent under disse forhold.

In vitro-analyser af oxycodon og naloxon hver for sig viser en clastogen tendens. Der er

ikke observeret lignende effekt ved in vivo-analyser, selv ikke ved toksiske doser.

Resultaterne indikerer, at den mutagene risiko ved Targin til mennesker i terapeutiske

koncentrationer kan udelukkes med tilstrækkelig sikkerhed.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

2,5 mg/1,25 mg:

Tabletkerne

Hydroxypropylcellulose

Ethylcellulose

Stearylalkohol

Lactosemonohydrat

Talcum

Magnesiumstearat

Tabletovertræk

Polyvinylalkohol, delvist hydrolyseret

Titandioxid (E171)

Macrogol 3350

Talcum

Jernoxid, rød (E172)

Jernoxid, gul (E172)

15 mg/7,5 mg:

Tabletkerne

Hydroxypropylcellulose

Ethylcellulose

Stearylalkohol

Lactosemonohydrat

Talcum

Magnesiumstearat

Tabletovertræk

Polyvinylalkohol, delvist hydrolyseret

Titandioxid (E171)

Macrogol 3350

Talcum

Jernoxid, sort (E172)

Jernoxid, rød (E172)

Jernoxid, gul (E172)

51502_spc.docx

Side 16 af 18

30 mg/15 mg:

Tabletkerne

Povidon K30

Ethylcellulose

Stearylalkohol

Lactosemonohydrat

Talcum

Magnesiumstearat

Tabletovertræk

Polyvinylalkohol, delvist hydrolyseret

Titandioxid (E171)

Macrogol 3350

Talcum

Jernoxid, sort (E172)

Jernoxid, rød (E172)

Jernoxid, gul (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 ºC.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Børnesikret PVC/aluminium blister.

Pakningsstørrelser: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 eller 100 tabletter.

Hospitalspakning: 100 (10x10) tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mundipharma A/S

Frydenlundsvej 30

2950 Vedbæk

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

2,5 mg/1,25 mg:

51502

15 mg/7,5 mg:

51503

30 mg/15 mg:

51504

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

17. november 2008 (styrkerne 10+5 mg og 20+10 mg)

51502_spc.docx

Side 17 af 18

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

4. januar 2018

51502_spc.docx

Side 18 af 18

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her