Tapin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tapin 25+25 mg medicinsk plaster
 • Dosering:
 • 25+25 mg
 • Lægemiddelform:
 • medicinsk plaster
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Tapin 25+25 mg medicinsk plaster
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 52480
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tapin 25 mg/25 mg medicinsk plaster

Lidocain og prilocain

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger,

lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Tapin

Sådan skal du bruge Tapin

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Tapin er et plaster der virker lokalbedøvende på overfladen af huden. Det forårsager midlertidig

følelsesløshed i huden på eller i nærheden af det område, hvor plasteret anvendes. Men du vil stadig

kunne mærke, hvis området trykkes eller røres. Plasteret påføres huden. De aktive ingredienser

frigives fra plasteret og absorberes i overfladen af huden, hvorved der opnås en lokalbedøvende effekt.

Tapin kan bruges som lokalbedøvende før nålestik, hvis du f.eks. skal have taget en blodprøve eller

have indført et kateter i en blodåre. Tapin kan også bruges i forbindelse med overfladiske kirurgiske

indgreb i huden.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før

du begynder at bruge Tapin

Brug ikke Tapin:

hvis du er allergisk over for andet lokalbedøvende medicin, for de aktive stoffer, lidocain og

prilocain eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tapin (angivet i punkt 6).

til for tidligt fødte børn født før 37. svangerskabsuge.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Tapin.

Hvis du er i behandling med medicin mod hjerterytme forstyrrelser f.eks. amiodaron. Hvis det

er tilfældet vil din læge holde øje med din hjertefunktion.

Hvis du skal vaccineres med en levende vaccine, skal din læge følge op på vaccinationen.

Plasteret må ikke anvendes til børn mellem 0-12 måneder, der er i behandling med

methæmoglobin fremmende medicin. Din læge vil fortælle, hvilke typer medicin det er.

Plasteret må ikke anvendes til for tidligt fødte børn før 37. svangerskabsuge.

Du må ikke bruge Tapin på beskadiget hud eller på åbne sår. Spørg din læge eller på apoteket før du

anvender plasteret, hvis du har beskadiget hud, betændelse, sår, rødme, skrammer eller andre åbne sår.

Undgå at Tapin kommer i øjnene. Skyl straks med rigeligt vand, hvis det sker.

Du skal ikke anvende Tapin eller lægen vil være ekstra omhyggelig med at anvende Tapin, hvis

følgende gælder for dig:

du er svækket eller akut syg.

du har en blodforgiftning.

du har svært nedsat leverfunktion.

du lider af hjertesvigt.

du vil bruge Tapin til børn over 12 år, som vejer under 25 kg.

du vil bruge Tapin til nyfødte under 3 måneder.

du har porfyri, der er en sjælden stofskiftesygdom.

du har epilepsi.

du har langsom puls (bradykardi).

du har nedsat nyrefunktion.

du har alvorligt shock.

du har nedsat blodvolumen (hypovolæmi)

du har en neurologisk sygdom.

du har Wolff-Parkinson-White syndrom (en medfødt hjertesygdom)

du har hjerteblok.

du har mangel på enzymet G6PD (Glucose-6-phosphatdehydrogenase) .

Hvis du har atopisk dermatitis (astmaeksem/børneeksem) kan en kortere anvendelsestid kan være

tilstrækkelig. Du bør ikke lade plasteret sidde længere end 30 minutter, da det kan resultere i en øget

forekomst af lokale hudreaktioner.

Brug af anden medicin sammen med Tapin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig. Kontakt lægen da doseringen muligvis skal justeres, hvis du bruger følgende medicin samtidig

med Tapin:

methæmoglobin fremmende medicin, f.eks. sulfonamider mod urinvejsinfektion.

medicin mod forstyrrelser i hjerterytmen (f.eks. amiodaron).

anden medicin til lokalbedøvelse.

Medicin til behandling af halsbrand/mavesyre (cimetidin) eller hjertemedicin (betablokkere),

da de kan øge effekten af det aktive indholdsstof lidokain.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Forsigtighed anbefales hvis Tapin anvendes under graviditet. Spørg din læge til råds.

Amning

Tapin udskilles i små mængder i modermælk, men hvis dosis ikke overskrides, er der ingen risiko for

det ammende barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tapin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Tapin indeholder hydrogeneret polyoxyleret ricinusolie

Tapin plastre indeholder hydrogeneret polyoxyleret ricinusolie, som kan medføre hudreaktioner.

3.

Sådan skal du bruge Tapin

Brug altid Tapin nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Dette afsnit beskriver de generelle anbefalede doseringer ved brug af Tapin plaster. Hvis din læge har

givet dig andre instruktioner skal du følge dem. Det er meget vigtigt, at du følger oplysningerne i

denne vejledning og den anbefalede dosis nøje, for at opnå den bedste virkning og undgå alvorlige

bivirkninger.

Brugsanvisning

Se brugsanvisning sidst i denne vejledning, før du starter med behandlingen.

Voksne

Påsæt ét eller flere plastre på det sted, hvor din hud skal bedøves i mindst 1 time før indgrebet og i

højst 5 timer. Lokalbedøvelsen varer i mindst 60 minutter, efter plastret er fjernet. Fjern plastret

umiddelbart før indgreb.

Brug til børn

Nyfødte og børn under 3 måneder:

Højst 1 plaster pr. døgn i højst 1 time.

3-11 måneder:

Højst 2 plastre mindst 1 time men højst 5 timer før ingrebet.

1-5 år:

1 eller flere plastre anvendes på huden, dog højst 10 plastre påsat samtidigt, mindst 1 time men

højst 5 timer før ingrebet.

6-11 år:

1 eller flere plastre anvendes på huden, dog højst 20 plastre påsat samtidigt, mindst 1 time

men højst 5 timer før ingrebet.

12 år og derover:

Jævnfør dosering i afsnittet ”Voksne”.

Anvendelse på beskadiget hud

Hvis huden er beskadiget, f.eks. i forbindelse med astmaeksem (børneeksem), kan du nøjes med at

lade plasteret sidde i 15-30 minutter før et indgreb. Hvis dit barn har astmaeksem (børneeksem) og

skal have fjernet vandvorter (molluskler), bør du nøjes med at lade plasteret sidde i 30 minutter før

indgreb.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet hvis du oplever at effekten af Tapin er for stærk eller svag.

Hvis du har brugt for mange Tapin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Tapin, end der står i denne

information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

I sjældne tilfælde er der hos børn observeret methæmoglobinæmi (blåfarvning af læberne,

negle og senere af huden pga. nedsat iltning af blodet).

Hvis Tapin anvendes i store mængder samtidigt med methæmoglobin-fremmende medicin

f.eks. sulfonamider (medicin til infektioner i urinvejene) kan det medføre en øget

methæmoglobin mængde i blodet (blåfarvning af læberne, negle og senere af huden).

Hvis plasteret dækker store områder på kroppen, kan de aktive indholdsstoffer absorberes i

blodet og medføre symptomer på overdosering såsom følelsesløshed i læber og rundt om

munden, ørhed, svimmelhed og eventuelt uklart syn.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger:

kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter

Forbigående reaktioner, hvor plasteret har siddet, såsom rødme eller bleghed af huden eller

væskeophobning (ødem).

Ikke almindelige bivirkninger:

kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter

En mild brændende, kløende eller varmende fornemmelse, hvor plastret har siddet.

Sjældne bivirkninger:

kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter

Forstyrrelser i blodet (methæmoglobinæmi).

Mindre diskrete blå mærker eller blodudtrædninger, hvor plasteret har siddet, specielt ved

anvendelse over en længere periode.

Irritation af øjet ved utilsigtet kontakt med øjet.

Allergiske reaktioner.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk

, ved at

kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen,

Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Tapin utilgængeligt for børn.

Brug ikke Tapin efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares over 30°C. Må ikke opbevares i køleskab.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tapin

indeholder:

Aktive stoffer: Lidokain 25 mg og prilokain 25 mg.

Øvrige indholdsstoffer: Hydrogeneret polyoxyleret ricinusolie, carbomer, natriumhydroxid

og renset vand. Cellulose. Akrylat (klæbemiddel).

Udseende og pakningsstørrelser

Plasteret er beige med en aluminiumsfolie.

Pakningsstørrelser:

2, 20, 40, 50 plastere.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

info@orifarm.com

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark, Finland, Norge, Sverige

Tapin

Denne indlægsseddel blev senest revideret 08/2014

Brugsanvisning

Hvis du bruger Tapin plaster til børn, bør du spørge lægen eller laboranten, hvor du skal placere

plasteret (f.eks. på hånden eller i albuebøjningen).

Kontroller at hudfladen, som skal bedøves, er ren og tør. Åben Tapin

plaster ved at fjerne aluminiumsfolien ved foliefligen. Berør ikke den

runde, hvide overflade.

Anbring plasteret på huden, så den hvide overflade dækker området,

der skal bedøves. Pres omhyggeligt hele vejen rundt på plasterets

kant, så det kan fæstes godt. Gnid forsigtigt på midten af plasteret, så

plasteret er i god kontakt med huden.

Skriv tidspunktet for anbringelsen på plasteret. Husk at plasteret skal

sidde mindst 1 time men højst 5 timer før indgrebet.

Lokalbedøvelsen varer i mindst 60 minutter, efter plastret er fjernet.

Blodprøvetagning: Fjern plastret 15-30 minutter før blodprøvetagning. Herved er det lettere at finde

blodåren.

19-9-2018

Fortacin (Recordati Ireland Ltd)

Fortacin (Recordati Ireland Ltd)

Fortacin (Active substance: lidocaine / prilocaine) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)6103 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2693/R/23

Europe -DG Health and Food Safety