Tamsunic

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tamsunic 0,4 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde
 • Dosering:
 • 0,4 mg
 • Lægemiddelform:
 • kapsler med modificeret udløsning, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Tamsunic 0,4 mg kapsler med modificeret udløsning, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 38022
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Produktresumé

3. maj 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Tamsunic, hårde kapsler med modificeret udløsning

0.

D.SP.NR.

22920

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Tamsunic

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver kapsel indeholder 0,4 mg tamsulosinhydrochlorid.

Se en komplet liste over hjælpestoffer i pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde kapsler med modificeret udløsning

Orange kapsler (19,3×6,4 mm). Kapslerne indeholder hvide til off-white pellets.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Nedre urinvejssymptomer (LUTS – Lower Urinary Tract Symptoms) associeret med

benign prostatahyperplasi (BPH).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Oral anvendelse.

Dosering

Dosisjustering er ikke påkrævet hos patienter med nyreinsufficiens.

Dosisjustering er ikke påkrævet hos patienter med mild til moderat leverinsufficiens (se

også pkt. 4.3).

Pædiatrisk population

Der er ingen relevante indikationer for brug af tamsulosin til børn.

38022_spc.doc

Side 1 af 8

Sikkerheden og effekten af tamsulosin hos børn < 18 år er ikke fastlagt. De til dato

tilgængelige data er beskrevet i pkt. 5.1.

Administration

En kapsel daglig efter morgenmad eller dagens første måltid.

Kapslen skal synkes hel og må hverken knuses eller tygges, da det påvirker den

modificerede udløsning af det aktive stof.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, herunder lægemiddelinduceret angioødem, eller

overfølsomhed overfor et eller flere af hjælpestofferne, som er angivet i pkt. 6.1.

Anamnese om ortostatisk hypotension.

Alvorlig leverinsufficiens.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Som med andre α1-adrenoreceptoroantagonister kan behandling med tamsulosin i

individuelle tilfælde medføre blodtryksfald, som i sjældne tilfælde kan medføre synkope.

Når de første tegn på ortostatisk hypotension (svimmelhed, svaghed) viser sig, skal

patienten sætte sig ned eller lægge sig ned, indtil symptomerne er forsvundet.

Inden behandlingen med tamsulosin initieres, skal patienten undersøges med henblik på at

udelukke forekomsten af andre sygdomme, der kan forårsage de samme symptomer som

benign prostatahyperplasi. Der skal foretages en digital rektalundersøgelse og om

nødvendigt en måling af prostataspecifikt antigen (PSA) inden behandlingen og med

regelmæssige intervaller derefter.

Behandling af patienter med svær nyreinsufficiens (creatininclearance på <10 ml/min) skal

foregå medsærlig forsigtighed, da denne patientgruppe ikke er blevet undersøgt.

Det "Intraoperative Floppy Iris Syndrome" (IFIS, en variant af lille pupil syndrom) er

blevet observeret hos visse patienter ved operation for grå stær og grøn stær, hvis de

behandles eller tidligere er blevet behandlet med tamsulosin. IFIS kan øge risikoen for

øjenkomplikationer under og efter operationen.

Seponering af tamsulosin 1-2 uger før operation for grå stær og grøn stær har anekdotisk

vist sig at være nyttigt, men fordelen ved denne afbrydelse af behandlingen er endnu ikke

klarlagt. Der er også rapporteret om IFIS hos patienter, som afbrød behandlingen med

tamsulosin i en længere periode før stæroperationen.

Start af behandling med tamsulosin hos patienter, der venter på planlagt grå eller grøn

stæroperation, anbefales ikke.

Ved forundersøgelsen til operationen bør kirurgen og det optalmologiske team tage hensyn

til, om patienten, som skal opereres for grå stær og grøn stær, er i behandling eller har

været i behandling med tamsulosin, således at der kan træffes de rette foranstaltninger til at

håndtere IFIS under operationen.

Tamsulosin må ikke gives i kombination med stærke CYP3A4-hæmmere til patienter med

nedsat stofskifte af CYP2D6-fænotypen.

38022_spc.doc

Side 2 af 8

Tamsulosin bør anvendes med forsigtighed i kombination med stærke og moderate

CYP3A4-hæmmere (se pkt. 4.5)

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er kun udført interaktionsforsøg hos voksne.

Der blev ikke set interaktioner, når tamsulosinhydrochlorid blev givet samtidig med

hverken atenolol, enalapril eller theophyllin.

Plasmaniveauerne af tamsulosin stiger ved samtidig administration af cimetidin, hvorimod

de falder ved samtidig administration af furosemid, men da niveauerne forbliver inden for

normalområdet, er det ikke nødvendigt at justere doseringen.

Hverken diazepam, propranolol, trichlormethiazid, chlormadinon, amitriptylin, diclofenac,

glibenclamid, simvastatin eller warfarin ændrer den frie fraktion af tamsulosin i human

plasma in vitro. Tamsulosin ændrer heller ikke de frie fraktioner af diazepam, propranolol,

trichlormethiazid og chlormadinon.

Diclofenac og warfarin kan dog øge eliminationshastigheden af tamsulosin

Samtidig administration af tamsulosin hydrochlorid med stærke CYP3A4-hæmmere kan

føre til øget eksponering for tamsulosin hydrochlorid. Samtidig administration af

ketoconazol (en kendt stærk CYP3A4-hæmmer) resulterede i en stigning i AUC og Cmax

for tamsulosinhydrochlorid med en faktor på hhv. 2,8 og 2,2.

Tamsulosin må ikke gives i kombination med stærke CYP3A4-hæmmere til patienter med

nedsat stofskifte af CYP2D6-fænotypen.

Tamsulosin bør anvendes med forsigtighed i kombination med stærke og moderate

CYP3A4-hæmmere. Samtidig administration af tamsulosin hydrochlorid med paroxetin, en

stærk CYP2D6-hæmmer, resulterede en øgning i Cmax og AUC for tamsulosin med en

faktor på hhv. 1,3 og 1,6, men disse stigninger betragtes ikke som klinisk relevante.

Samtidig indtagelse af andre

-adrenoceptor antagonister kan medføre hypotensive effekter.

4.6

Graviditet og amning

Tamsulosin ikke er beregnet til kvinder.

Ejakulationsforstyrrelser er observeret i korte og længere kliniske studier med tamsulosin.

Tilfælde af ejakulationsforstyrrelse, retrograd ejakulation og manglende ejakulation er

rapporteret i fasen efter godkendelsen.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke udført studier med virkningerne på evnen til at køre bil eller betjene maskiner.

Patienter skal dog være opmærksomme på det faktum, at der kan opstå svimmelhed.

38022_spc.doc

Side 3 af 8

4.8

Bivirkninger

Systemorganklasse

Almindelig

(

1/100, <1/10)

Ikke almindelig

(

1/1000, <1/100)

Sjælden

(

1/10.000, <1/1000)

Meget

sjælden

(

1/10 000)

Ikke kendt

(hyppighed kan

ikke fastlægges på

baggrund af

tilgængelige data)

Lidelser i

nervesystemet

Svimmelhed (1,3

Hovedpine

Syncope

Øjenforstyrrelser

Synsforstyrrelser,

synstab

Lidelser i hjertet

Tachykardi,

palpitationer

Vaskulære lidelser

Orthostatisk

hypotension

Respiratoriske

lidelser, lidelser i

thorax og

mediastinum

Rhinitis

Næseblødning

Gastrointestinale

lidelser

Konstipation,

diarré, kvalme,

opkastning

Tør mund

Dermatologiske

lidelser

Rødme, pruritus,

urticaria

Angioødem

Stevens-

Johnson's

syndrom

Erythema

multiforme, skoldet

hud syndrom

Forstyrrelser i

reproduktion

Ejakulations-

forstyrrelser,

retrograd

ejakulation,

udeblivende

ejakulation

Priapisme

Generelle

symptomer og

forstyrrelser ved

applikationsstedet

Astheni

Efter markedsføring er der under operation for grå stær og grøn stær blevet observeret en

variant af lille pupil syndrom, kendt som Intraoperative Floppy Iris Syndrome (IFIS), som

er blevet associeret med tamsulosinbehandling (se også pkt. 4.4).

Erfaring efter markedsføring: Foruden de ovenfor nævnte bivirkninger er der rapporteret

om atrieflimren, arytmier, takykardi og dyspnø i forbindelse med brug af tamsulosin. Da

disse spontant indberettede hændelser stammer fra verdensomspændende erfaringer efter

markedsføring, er det ikke muligt på pålidelig vis at fastlægge frekvensen af disse

hændelser og årsagssammenhængen med tamsulosin.

38022_spc.doc

Side 4 af 8

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Overdosering med tamsulosin kan potentielt medføre alvorlig hypotension. Alvorlig

hypotension er observeret på forskellige overdoseringsniveauer.

Behandling

I tilfælde af akut hypotension som følge af overdosering skal der ydes understøttende

kardiovaskulær behandling. Blodtryk og hjertefrekvens kan normaliseres ved at lægge

patienten ned. Hvis dette ikke hjælper, kan der anvendes volumenekspanderende midler og

om nødvendigt vasopressorer. Nyrefunktionen skal overvåges, og der skal iværksættes

almene understøttende tiltag. Dialyse hjælper sandsynligvis ikke, da tamsulosin i meget høj

grad bindes til plasmaproteiner.

For at hæmme absorptionen kan der anvendes tiltag som f.eks. emese. Hvis der er indtaget

store mængder, kan der anvendes ventrikelskylning og aktivt kul, og der kan administreres

et osmotisk laksativ, såsom natriumsulfat.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: G 04 CA 02. Α1-adrenoreceptorantagonist. Midler forbeholdt behandling af

prostatalidelser.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Tamsulosin er en α

adrenoreceptor antagonist. Produktet anvendes kun til behandling af

prostatatilstande.

Virkningsmekanisme

Tamsulosin binder selektivt og kompetitivt til de postsynaptiske α

-adrenoreceptorer, særligt

undertyperne α

og α

. Det afslapper de glatte muskler i prostata og urethra.

Farmakodynamisk effekt

Tamsulosin øger hastigheden af det maksimale urinflow.

38022_spc.doc

Side 5 af 8

Det letter obstruktion ved at afslappe de glatte muskler i prostata og urethra og dermed

forbedre tømningssymptomerne.

α1-adrenoreceptorantagonister kan reducere den perifere modstand og dermed forårsage

blodtryksfald. Der er ikke set blodtryksfald af klinisk signifikans i forbindelse med kliniske

forsøg med tamsulosin.

Pædiatrisk population

Der er udført et dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret forsøg vedrørende

doseringsområder hos børn med neuropati i blæren. I alt 161 børn (i alderen 2 til 16 år)

blev randomiseret til og behandlet med tamsulosin på 1 ud af 3 doseringsniveauer (lavt

[0,001 til 0,002 mg/kg], middel [0,002 til 0,004 mg/kg] og højt [0,004 til 0,008 mg/kg])

eller placebo.

Det primære effektmål var antallet af patienter, der fik påvist et fald i lækagetrykket i

detrusor (LPP) til < 40 cm H

O ved to målinger på samme dag. De sekundære effektmål

var: Faktisk og procentvis ændring i lækagetrykket i detrusor i forhold til baseline,

forbedring eller stabilisering af hydronefrose og hydroureter og ændring i urinvolumen

opnået ved kateterisation samt antallet af vædninger på kateterisationstidspunktet i henhold

til registreringerne i kateterdagbogen. Der blev ikke set nogen statistisk signifikant forskel

mellem placebogruppen og nogen af de 3 tamsulosindoseringsgrupper, hvad angik det

primære og alle de sekundære effektmål. Der blev ikke set dosisrespons ved nogen af

doseringsniveauerne.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Tamsulosin absorberes i tarmene og biotilgængeligheden er næsten fuldstændig.

Absorption af tamsulosin reduceres ved en nylig måltid. Ensartet absorption kan

fremskyndes ved at patienten altid tager tamsulosin efter det samme måltid. Tamsulosin

viser lineær kinetik.

Efter indgivelse af en enkelt dosis tamsulosin efter fødeindtagelse opnås de maksimale

plasmaniveauer af tamsulosin efter ca. 6 timer. Ved steady state, der opnås efter 5 dage

med gentagen dosering, er Cmax ca.

højere end efter en enkelt dosis. Selvom disse fund

blev observeret hos ældre patienter, må der forventes de samme fund hos yngre patienter.

Der er store interindividuelle forskelle i plasmaniveauerne efter både enkelt og gentagen

dosering.

Fordeling

I mennesker er omkring 99 % tamsulosin bundet til plasmaproteiner. Den fordelingsvolumen

er lille (omkring 0,2 l/kg).

Biotransformation

Tamsulosin har en lav first pass-effekt, idet det metaboliseres langsomt.

Størstedelen af tamsulosin genfindes i plasma i form af uændret aktivt stof. Det bliver

metaboliseret i leveren.

I rotter forårsagede tamsulosin stort set ingen induktion af mikrosomale leverenzymer.

Ingen af metabolitterne er mere aktive end moderstoffet.

38022_spc.doc

Side 6 af 8

Elimination

Tamsulosin og dens metabolitter bliver hovedsageligt udskilt i urinen, hvor ca. 9 % af en

dosis er til stede som i form af uændret stof.

Eliminationshalveringstiden er blevet målt til hhv. ca. 10 og 13 timer efter indgivelse af en

enkelt dosis tamsulosin efter fødeindtagelse og hos patienter i steady state.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Der er udført forsøg vedrørende toksicitet efter enkelt og gentagen dosering i mus, rotter

og hunde. Derudover er der udført undersøgelser af reproduktionstoksiciteten i rotter,

karcinogeniciteten i mus og rotter samt genotoksiciteten in vivo og in vitro.

Den overordnede toksicitetsprofil, der er set i forbindelse med høje doser tamsulosin, er i

overensstemmelse med de velkendte farmakologiske virkninger af α1-

adrenoreceptorantagonisters.

Ved meget høje dosisniveauer blev der set EKG-forandringer hos hunde. Dette respons

anses ikke for at være af klinisk relevans. Tamsulosin havde ingen relevante genotoksiske

egenskaber.

Der er rapporteret om øget forekomst af proliferative forandringer i mælkekirtlerne hos

rotter og mus. Disse fund, der sandsynligvis er forårsaget af hyperprolaktinæmi og som

kun forekom ved høje dosisniveauer, anses for at være uden relevans.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Indhold i kapsel

Mikrokrystallinsk cellulose

Methacrylsyre-ethylacrylat copolymer

Polysorbat 80

Natriumlaurylsulfat

Triethylcitrat

Talcum

Kapsel

Gelatine

Indigotin (E132)

Titandioxid (E171)

Gul jernoxid (E172)

Rød jernoxid (E172)

Sort jernoxid (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

38022_spc.doc

Side 7 af 8

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Blisterpakning: Opbevares i den originale emballage.

Tabletglas: Hold glasset tæt tillukket.

6.5

Emballage

PVS/PE/PVDC/Aluminium blisterpakning, i karton.

HDPE glas med et PP sikkerhedslåg.

Pakningsstørrelser: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 og 200 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

2care4 Generics ApS

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

38022

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

4. november 2005

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

3. maj 2018

38022_spc.doc

Side 8 af 8

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her