Tamsulosinhydrochlorid "Orion"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tamsulosinhydrochlorid "Orion" 0,4 mg depotkapsler, hårde
 • Dosering:
 • 0,4 mg
 • Lægemiddelform:
 • depotkapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Tamsulosinhydrochlorid "Orion" 0,4 mg depotkapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 57940
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

24. april 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Tamsulosinhydrochlorid "Orion", hårde depotkapsler

0.

D.SP.NR.

30347

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Tamsulosinhydrochlorid "Orion"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver depotkapsel indeholder 0,4 mg tamsulosinhydrochlorid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde depotkapsler

Uigennemsigtig olivengrøn/uigennemsigtig orange hårde gelatinekapsler præget med 'D'

på hætten og "53" på kroppen af kapslen med sort spiseligt blæk. Kapslerne er fyldt med

hvide til råhvide pellets. Længden af kapslen er 20,4 mm.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Nedre urinvejssymptomer (LUTS) associeret med benign prostatahyperplasi (BPH).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

En kapsel om dagen efter morgenmaden eller det første måltid på dagen. Kapslen sluges

hel med et glas vand, stående eller siddende (ikke liggende). Kapslen bør ikke brydes,

tygges eller trækkes fra hinanden, da dette kan have en effekt på udløsningen af den

langtidsvirkende aktive substans.

57940_spc.docx

Side 1 af 8

Ældre

Dosisreduktion er ikke nødvendig.

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med en kreatininclearance over 0,17 ml/sek. (10 ml/min) er der ikke behov

for dosisreduktion.

Pædiatrisk population

Sikkerheden og effekten af tamsulosin til børn og unge under 18 år er ikke fastslået.

Nuværende tilgængelige data er beskrevet i pkt. 5.1.

Administration

Til oral anvendelse.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for tamsulosin, herunder lægemiddelinduceret angioødem eller

over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Ortostatisk hypotension i anamnesen.

Alvorlig leverinsufficiens.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ligesom med andre α

-adrenoceptorantagonister kan der forekomme et fald i blodtrykket i

enkeltstående tilfælde under behandling med tamsulosin, hvorved der i sjældne tilfælde

kan forekomme synkope. Ved første tegn på ortostatisk hypotension (svimmelhed,

svaghed) bør patienten sidde eller ligge ned, indtil symptomerne er forsvundet.

Før opstart af tamsulosinbehandling bør patienten undersøges for at udelukke tilstedeværelsen

af andre tilstande, der kan producere lignende symptomer som benign prostatahyperplasi. Der

skal foretages digital rektal undersøgelse og, om nødvendigt, skal serum-prostataspecifik

antigen (PSA) bestemmes før behandlingsstart samt senere igen med regelmæssige

intervaller.

Behandling af patienter med svær nyreinsufficiens (kreatininclearance på <10 ml/min) skal

foregå med forsigtighed, da denne patientgruppe ikke er blevet undersøgt.

Angioødem er sjældent rapporteret efter anvendelse af tamsulosin. Behandlingen skal

afbrydes straks, hvis der opstår symptomer og patienten skal monitoreres indtil ødemet

forsvinder og tamsulosin skal ikke administreres igen.

Intraoperative Floppy Iris Syndrome (IFIS, en variant af lille pupil syndrom) er blevet

observeret under operation for grå stær eller glaukom, hos visse patienter i behandling eller i

tidligere behandling med tamsulosinhydrochlorid. IFIS kan øge risikoen for øjenkomplika-

tionerne under og efter operationen. Seponering af tamsulosinhydrochlorid 1-2 uger før

operation for grå stær eller glaukom har anekdotisk vist sig at være nyttigt, men fordelen ved

behandlingsseponering er endnu ikke klarlagt. IFIS er også rapporteret hos patienter, der

havde fået seponeret tamsulosin i en længere periode før operation for grå stær eller glaukom.

Det anbefales, at der ikke startes behandling med tamsulosinhydrochlorid hos patienter, for

hvem operation for grå stær eller glaukom er planlagt. Ved forundersøgelsen til operationen

bør kirurgen og det optalmologiske team tage hensyn til, om patienten, som skal opereres for

57940_spc.docx

Side 2 af 8

grå stær eller glaukom, er i behandling eller har været i behandling med tamsulosin, således at

der kan træffes de rette foranstaltninger til at håndtere IFIS under operationen.

Tamsulosinhydrochlorid bør ikke gives i kombination med stærke hæmmere af CYP3A4

hos patienter med fænotypen dårlig CYP2D6-omsætter.

Tamsulosinhydrochlorid bør anvendes med forsigtighed i kombination med stærke og

moderate hæmmere af CYP3A4 (se pkt. 4.5).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke set interaktioner, når tamsulosinhydrochlorid blev givet sammen med enten

atenolol, enalapril eller theophyllin.

Samtidig behandling med cimetidin medfører en stigning i plasmakoncentrationen af

tamsulosin, hvorimod samtidig behandling med furosemid medfører et fald, men da

koncentrationerne forbliver i normalområdet, er dosisjustering ikke nødvendig.

In vitro ændrer hverken diazepam, propranolol, trichlormethiazid, chlormadion,

amitriptylin, diclofenac, glibenclamid, simvastatin og warfarin den frie fraktion af

tamsulosin i human plasma. Tamsulosin ændrer heller ikke den frie fraktion af diazepam,

propranolol, trichlormethiazid og chlormadinon.

Diclofenac og warfarin kan dog øge eliminationshastigheden for tamsulosin.

Samtidig administration af tamsulosinhydrochlorid med stærke hæmmere af CYP3A4 kan

medføre øget eksponering for tamsulosinhydrochlorid. Samtidig administration med

ketoconazol (en kendt stærk CYP3A4-hæmmer) medførte en stigning i AUC og C

tamsulosinhydrochlorid med henholdsvis en faktor 2,8 og 2,2.

Tamsulosinhydrochlorid bør ikke gives i kombination med stærke hæmmere af CYP3A4

hos patienter med fænotypen dårlig CYP2D6-omsætter.

Tamsulosinhydrochlorid bør anvendes med forsigtighed i kombination med stærke og

moderate hæmmere af CYP3A4.

Samtidig administration af tamsulosinhydrochlorid med paroxetin, en stærk hæmmer af

CYP2D6, medførte en stigning i C

og AUC for tamsulosin med henholdsvis en faktor

1,3 og 1.6, men disse stigninger anses ikke som klinisk relevante.

Samtidig indtagelse af andre α

-adrenoceptor antagonister kan medføre hypotensive

effekter.

Pædiatrisk population

Der er kun udført interaktionsstudier hos voksne.

4.6

Graviditet og amning

Tamsulosinhydrochlorid "Orion" er ikke indiceret til brug hos kvinder.

Der er observeret ejakulationsforstyrrelser i kort- og langsigtede kliniske forsøg med

tamsulosin. Hændelser med ejakulationsforstyrrelse, retrograd ejakulation og

ejakulationssvigt er rapporteret i perioden efter markedsføring.

57940_spc.docx

Side 3 af 8

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke udført studier med virkningerne på evnen til at køre bil eller betjene maskiner.

Patienter skal dog være opmærksomme på det faktum, at der kan opstå svimmelhed,

synkope, sløret syn eller nedsat syn.

4.8

Bivirkninger

Bivirkningerne nedenfor er klassificeret efter systemorganklasse og hyppighed i henhold til

følgende konvention:

Meget almindelig:

≥1/10

Almindelig:

≥1/100 til <1/10

Ikke almindelig:

≥1/1.000 til <1/100

Sjælden:

≥1/10.000 til <1/1.000

Meget sjælden:

<1/10.000

Ikke kendt: kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data

Systemorganklasser i

henhold til MedDRA-

databasen

Almindelige

Ikke

almindelige

Sjældne

Meget sjældne Ikke kendt

Nervesystemet

Svimmelhed

(1,3 %)

Hovedpine

Synkope

Øjne

Sløret syn,

nedsat syn

Hjerte

Hjertebanken

Vaskulære sygdomme

Ortostatisk

hypotension

Epistaxis

Luftveje, thorax og

mediastinum

Rhinitis

Mave-tarm-kanalen

Obstipation

Diarré

Kvalme

Opkastning

Mundtørhed

Hud og subkutane væv

Udslæt,

Pruritus,

urticaria

Angioødem

Stevens-

Johnsons

syndrom

Erythema

multiforme,

eksfoliativ

dermatitis

Det reproduktive system

og mammae

Ejakulations-

forstyrrelser,

retrograd

ejakulation,

ejakulationssvigt

Priapisme

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Asteni

Efter markedsføring er der under operation for grå stær eller glaukom blevet observeret et

fænomen med lille pupil, kendt som Intraoperative Floppy Iris Syndrome (IFIS), som er

blevet associeret med tamsulosinbehandling (se også pkt. 4.4).

Post-marketing erfaring: Udover de anførte bivirkninger ovenfor er atrieflimren, arytmi,

takykardi og dyspnø blevet rapporteret i forbindelse med brug af tamsulosin. Da disse

57940_spc.docx

Side 4 af 8

spontant indrapporterede bivirkninger stammer fra post-marketing erfaring fra hele verden,

kan frekvensen af bivirkningerne samt dem kausale sammenhæng med tamsulosin ikke

bestemmes med sikkerhed.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.d

4.9

Overdosering

Symptomer

Overdosering med tamsulosinhydrochlorid kan potentielt medføre svære hypotensive

virkninger. Svære hypotensive virkninger er observeret ved forskellige

overdoseringsniveauer.

Behandling

I tilfælde af, at der opstår akut hypotension efter overdosering bør der ydes kardiovaskulær

støtte. Blodtryk kan genoprettes og hjertefrekvensen bragt tilbage til normalen ved at

lægge patienten ned. Hjælper dette ikke, kan man anvende volumenudvidende lægemidler

og om nødvendigt vasopressorer. Nyrefunktionen skal monitoreres og generelle støttende

foranstaltninger istandsættes. Dialyse vil formentlig ikke hjælpe, da tamsulosin har en

meget høj binding til plasmaproteiner.

Foranstaltninger, som f.eks. opkastninger, kan igangsættes for at hindre absorption.

Når større mængder er involveret, kan der anvendes mavetømning, og der kan

administreres aktivt kul og osmotiske laksantia, som f.eks. natriumsulfat.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: G 04 CA 02. Midler anvendt ved benign prostatahypertrofi, Alfa-adreno-

receptor antagonister.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Tamsulosin binder selektivt og kompetitivt til postsynaptiske α

-adrenoreceptorer, specielt

til subtyperne α

og α

der styrer kontraktionen af den glatte muskulatur, for derved at

afslappe prostata og urethra glat muskulatur.

57940_spc.docx

Side 5 af 8

Farmakodynamiske effekter

Tamsulosin øger hastigheden af det maksimale urinflow ved at afslappe den glatte

muskulatur i prostata og urethra, hvorved obstruktionen lettes.

Lægemidlet forbedrer ligeledes de irritative og obstruktive symptomer, hvor kontraktionen

af den glatte muskulatur i de nedre urinveje spiller en vigtig rolle.

Alfa-blokkere kan reducere blodtrykket ved at mindske den perifere modstand. Der

observeredes ingen klinisk signifikans i reduktionen af blodtrykket hos normotensive

patienter.

Lægemidlets effekt på fyldnings- og tømningssymptomerne er også opretholdt ved

langtidsbehandling. Observationsdata indikerer at brug af tamsulosin kan udskyde behovet

for kirurgi eller kateter.

Pædiatrisk population

Et dobbelt-blindet, randomiseret, placebokontrolleret, dosis-bestemmende studie blev

udført i børn med neuropatisk blære. I alt blev 161 børn (i alderen 2 til 16 år) randomiseret

og behandlet med 1 af 3 dosisniveauer af tamsulosin (lav [0,001 til 0,002 mg/kg], medium

[0,002 til 0,004 mg/kg] og høj [0,004 til 0,008 mg/kg]) eller placebo. Det primære

endpoint var antallet af patienter, som nedsatte deres detrusor leak point pressure (LPP) til

<40 cm H

O baseret på to evalueringer på samme dag. Sekundære endpoints var; Aktuel

og procentvis ændring fra baseline i detrusor leak point pressure, forbedring eller

stabilisering af hydronefrose og hydroureter samt ændring i urinvolumen opnået ved

katerisering og antal gange af lækage ved tidspunktet for katerisering, som registreret i

kateriseringsdagbøger. Ingen statistisk signifikante forskelle blev fundet mellem

placebogruppen og nogle af de 3 tamsulosin dosisgrupper for hverken det primære eller

nogen sekundære endpoints. Ingen dosis-respons blev observeret for nogen dosisniveauer.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Tamsulosin absorberes hurtigt fra tarmene og biotilgængeligheden er næsten fuldstændig.

Absorptionen forsinkes hvis et måltid indtages lige før lægemidlet. Ensartet absorption kan

etableres, ved at patienten altid tager tamsulosin efter morgenmåltidet.

Peak plasmakoncentrationen indtræder ca. 6 timer efter en enkelt dosis tamsulosin indtaget

efter et fuldt måltid. Steady-state opnås på den 5. dag ved gentagen dosering, hvor C

patienter er 2/3 højere end efter en enkelt dosis. Selvom dette kun er undersøgt hos ældre,

forventes det samme resultat i yngre patienter.

Der er en væsentlige variationer i plasmaniveauet af tamsolusion fra patient til patient, både

efter enkel og efter gentagen dosering.

Fordeling

I mennesker er mere end 99 % tamsulosin bundet til plasmaproteiner og fordelingsvolumen er

lille (omkring 0,2 l/kg).

Biotransformation

Tamsulosin har en lav first-pass-metabolisme. Størstedelen af tamsulosin er til stede i plasma

i form af uændret stof. Stoffet bliver metaboliseret i leveren.

57940_spc.docx

Side 6 af 8

In vitro resultater tyder på, at CYP3A4 og også CYP2D6 er involveret i metabolismen

tamsulosinhydrochlorid, eventuelt med et mindre bidrag fra andre CYP iso-enzymer.

Hæmning af CYP3A4 og CYP2D6 enzymer, som metaboliserer lægemidler kan føre til en

øget eksponering for tamsulosinhydrochlorid (se pkt. 4.4 og 4.5).

Studier i rotter viste at tamsulosin kun forårsager en mindre induktion af de mikrosomale

leverenzymer.

Metabolitterne er ikke så effektive og toksiske som det aktive lægemiddel.

Elimination

Tamsulosin og dets metabolitter bliver hovedsageligt udskilt i urinen, hvor ca. 9 % af en dosis

er til stede i uændret form.

Tamsulosins eliminationshalveringstid i patienter er omkring 10 timer (når det tages efter et

måltid) og 13 timer i steady-state.

Linearitet/non-linearitet

Tamsulosin viser lineær kinetik.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Toxiciteten efter enkel og efter gentagen dosering er blevet undersøgt i mus, rotter og hunde.

Reproduktionstoxiciteten er ligeledes blevet undersøgt i rotter, carcinogeniciteten i mus og

rotter samt genotoxiciteten in vivo og in vitro.

Den almene toxicitetsprofil fundet med store doser tamsulosin er ækvivalent med den

farmakologiske effekt associeret med alfa-adrenerge antagonister. Ændringer i EKG

aflæsninger blev fundet ved meget store doser hos hunde. Dette regnes dog ikke for at være af

klinisk signifikans. Tamsulosin har ikke vist nogen signifikante genotoxiske egenskaber.

Der er set større proliferative ændringer i brystkirtler hos hun rotter og mus ved eksponering

med tamsulosin. Disse fund, som sandsynligvis indirekte hænger sammen med

hyperprolaktinæmi og kun opstår som resultat af den høje indtagne dosis, menes at være

klinisk insignifikante.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapselindhold

Mikrokrystallinsk cellulose

Talkum

Methacrylsyre-ethylacrylat copolymer (1:1) dispersion 30 procent

Triacetin

Calciumstearat

Kapselskal

Indigotin (indigocarmin) (E132)

Rød jernoxid (E172)

57940_spc.docx

Side 7 af 8

Gul jernoxid (E172)

Titandioxid (E171)

Gelatine

Natriumlaurilsulfat

Trykfarve

Shellac

Sort jernoxid (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod fugt.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVS/PE/PVDC/aluminium blister.

Pakningsstørrelser: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 200 og 250 kapsler.

Hvid uigennemsigtig rund HDPE-beholder med hvid uigennemsigtig polypropylen skruelåg.

Pakningsstørrelser: 10 og 250 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

Repræsentant

Orion Pharma A/S

Ørestads Boulevard 73

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

57940

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

24. april 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

57940_spc.docx

Side 8 af 8

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden.



 • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Dexdor (Orion Corporation)

Dexdor (Orion Corporation)

Dexdor (Active substance: dexmedetomidine) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5377 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2268/II/26

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Active substance: levodopa / carbidopa / entacapone) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)4468 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2785/R/15

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Fareston (Orion Corporation)

Fareston (Orion Corporation)

Fareston (Active substance: Toremifene) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3857 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

17-4-2018

Clevor (Orion Corporation)

Clevor (Orion Corporation)

Clevor (Active substance: Ropinirole) - New authorisation - Commission Decision (2018)2338 of Tue, 17 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4417

Europe -DG Health and Food Safety