Tambocor

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tambocor 100 mg tabletter
 • Dosering:
 • 100 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Tambocor 100 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 11396
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tambocor, tabletter 50 mg og 100 mg

Flecainidacetat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Tambocor til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel for dette produkt findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Tambocor

Sådan skal du bruge Tambocor

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Tambocor virker mod uregelmæssig hjerterytme. Du får Tambocor ved alvorlige forstyrrelser i

hjerterytmen, når andre lægemidler ikke har hjulpet.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysninger på doseringsetiketten.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Tambocor

Tag ikke Tambocor, hvis :

du er allergisk over for flecainid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tambocor (angivet i

punkt 6).

dit hjerte ikke arbejder, som det skal.

du har haft blodpropper i hjertet.

du har andre hjerterytmeforstyrrelser (medmindre du har pacemaker).

du har en arvelig tilstand med ledningsforstyrrelser i hjertet og øget risiko for uregelmæssig

puls, besvimelse og pludselig død pga. hjertestop (Brugada syndrom).

du har meget langsom puls.

du har meget lav blodtryk.

du tager medicin mod forstyrrelser i hjerterytmen (disopyramid).

du har hjerteklapfejl.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, før du bruger Tambocor, hvis:

din lever ikke virker som den skal.

dine nyrer ikke virker som de skal.

du har pacemaker, når du får Tambocor.

du har forstyrrelser i kroppens saltbalance.

du har en meget hurtig hjerterytme.

du har ændringer i hjerterytmen.

du har misdannelser i hjertets struktur.

du har hurtig, meget uregelmæssig puls efter hjerteoperation.

Tambocor anbefales ikke til børn under 12 år, da der ikke er tilstrækkelig viden om brugen i denne

aldersgruppe.

Mælkeprodukter kan mindske virkningen af Tambocor hos børn og spædbørn.

Behandling med Tambocor tabletter er en specialistopgave. Behandling bør opstartes på sygehus.

Hvis du skal skifte mellem Tambocor injektionsvæske og Tambocor tabletter, bør lægen nøje vurdere

virkningen.

Brug af anden medicin sammen med Tambocor

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Tal med din læge, hvis du tager:

medicin mod hjerterytmeforstyrrelser (f. eks. chinidin, propranolol, timolol, amiodaron,

sotalol, verapamil).

hjertemedicin (digoxin).

medicin mod mavesår (cimetidin).

medicin mod depression (f.eks. fluoxetin, paroxetin, amitriptylin, imipramin ).

medicin mod allergi (astemizol og terfenadin).

medicin mod malaria (chinin, halofantrin).

vanddrivende medicin (f.eks. furosemid).

afføringsmiddel (f.eks. lactulose).

kortikosteroider (f.eks mod lungesygdomme, tarmsygdomme, allergi).

medicin mod HIV (ritonavir, lopinavir, indinavir).

medicin mod epilepsi (f.eks. phenytoin, phenobarbital, carbamezapin).

medicin mod psykoser (clozapin).

medicin mod svamp (terbinafin).

medicin for rygestop (bupropion).

Brug af Tambocor sammen med mad og drikke

Du skal helst tage Tambocor på tom mave og senest 1 time før et måltid.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger Tambocor.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Tambocor. Tal med lægen.

Amning

Erfaringer med Tambocor er begrænsede. Spørg lægen.

Tambocor går over i modermælken. Lægen vil vurdere om du må amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tambocor kan give bivirkninger såsom svimmelhed og synsforstyrrelser, der i større eller mindre grad

kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være

opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig.

3.

Sådan skal du tage Tambocor

Brug altid Tambocor nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Du skal være under lægekontrol, når du begynder behandlingen, da der er risiko for forstyrrelser i

hjerterytmen.

Voksne: Dosering er individuel. Den sædvanlige startdosis er 100-200 mg 2 gange daglig. Efter 3-5

dage skal dosis sættes ned. Følg lægens anvisninger.

Ældre: Dosering er individuel. Den sædvanlige startdosis er 100 mg 2 gange daglig. Efter 5-6 dage

skal dosis sættes ned. Følg lægens anvisninger.

Børn: Tambocor tabletter må ikke anvendes til børn under 12 år.

Nedsat lever- og nyrefunktion: Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Du skal helst tage Tambocor på tom mave og senest 1 time før et måltid.

Følg lægens anvisninger. Der er forskel på hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandling bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har taget for meget Tambocor

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Tambocor, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag emballagen med.

Overdosering med flecainid er potentielt akut livstruende. Der findes ingen kendt modgift.

Symptomer på overdosering er hjertesvigt, forstyrrelser i hjerterytmen, ledningsforstyrrelser, langsom

puls, uregelmæssig puls og hjertestop.

Hvis du har glemt at tage Tambocor

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis Tambocor..

Hvis du holder op med at tage Tambocor

Spørg lægen, på apoteket eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

Forandringer i blodet, der kan vise sig ved træthed, blødninger fra hud eller slimhinder, infektioner.

Kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Lungebetændelse. Kontakt læge.

Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt læge.

Meget sjældne bivirkninger (Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Uklart syn. Kontakt læge.

Hyppigheden ikke kendt

Nedsat hjertefunktion, blodprop i hjertet, meget hurtig puls, meget langsom puls, uregelmæssig puls.

Kontakt straks læge eller skadestue. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt 112.

Hjertestop. Ring 112.

Demaskering af en arvelig hjertesygdom (Brugada syndrom), medfører ledningsforstyrrelser i hjertet

og øget risiko for uregelmæssig puls, besvimelse og pludselig død pga. hjertestop.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Svimmelhed, ørhed, fortumlethed, hovedpine. Synsforstyrrelser, f.eks. dobbeltsyn eller sløret syn.

Almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Rysten.

Vejrtrækningsproblemer.

Forstoppelse, mavesmerter, kvalme.

Træthed,kraftesløshed og svaghed, feber.

Væske i kroppen.

Brystsmerter, hjertebanken.

Allergisk eksem, herunder udslæt. Hårtab.

Ikke almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

Opkastninger nedsat appetit, diaré, sure opstød /halsbrand, luftafgang fra tarmen.

Sjældne bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Hallucinationer, depression, forvirring, glemsomhed, angst, nervøsitet, søvnløshed.

Bevægelsesforstyrrelser, kramper. Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

Besvær med at styre bevægelser.

Prikkende, snurrende fornemmelser, følelsesløshed eller lammelser, evt. smerter i hænder og fødder,

nedsat følesans.

Alvorlig nældefeber.

Rødmen, øget sved.

Søvnighed.

Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde

ring 112.

Øresusen, svimmelhed.

Øget vejrtrækning.

Meget sjældne bivirkninger (Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

.Lungefibrose, øget bindevævsmængde i lungerne eller andre lungesygdomme der gradvist nedbryder

lungernes opbygning.

Følsomhed overfor sollys.

Muskel- og ledsmerter.

Impotens.

Mundtørhed, smagsforstyrrelser.

Hyppigheden ikke kendt

Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer,

skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ændring i hjertets rytme.

Svimmelhed pga. lavt blodtryk.

Tambocor kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverenzymer, som igen bliver normale når behandlingen

ophører.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at

kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk, eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen,

Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Tambocor utilgængeligt for børn.

Brug ikke Tambocor efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tambocor 50 mg og 100 mg tabletter indeholder:

Aktivt stof/aktive stoffer: Flecainidacetat.

Øvrige indholdsstoffer: pregelatineret stivelse, croscarmellosenatrium, mikrokrystallinsk

cellulose, hydrogeneret vegetabilsk olie, magnesiumstearat.

Pakningsstørrelser

50 mg tabletter: 20 stk. og 100 stk.

100 mg tabletter: 20 stk. og 100 stk.

Ikke alle pakninger er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Meda AS

Solvang 8

3450 Allerød

Tel. 4452 8888

Fax. 4452 8899

E-mail: info@meda.dk

Fremstiller

3M Health Care Ltd

Derby Road

Loughborough

Leicestershire, LE11, 5SF

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2014.

15-3-2018

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

OTTAWA - Health Canada is advising Canadians that it will be conducting a safety review of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat uterine fibroids in women. Health Canada's review is a result of Canadian and European reports of serious adverse events affecting the liver.

Health Canada

20-4-2018

FLECAINIDE ACETATE Tablet [Rising Health, LLC]

FLECAINIDE ACETATE Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

DDAVP (Desmopressin Acetate) Spray [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

DDAVP (Desmopressin Acetate) Spray [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUDROCORTISONE ACETATE Tablet [AvPAK]

FLUDROCORTISONE ACETATE Tablet [AvPAK]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

CLEAR ANTI-ITCH (Pramoxine Hcl, Zinc Acetate) Lotion [Walgreen CO]

CLEAR ANTI-ITCH (Pramoxine Hcl, Zinc Acetate) Lotion [Walgreen CO]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

CORTISONE ACETICUM (Cortisone Acetate) Pellet [Boiron]

CORTISONE ACETICUM (Cortisone Acetate) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

CALCIUM ACETATE Tablet [Unit Dose Services]

CALCIUM ACETATE Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

FLECAINIDE ACETATE Tablet [AvPAK]

FLECAINIDE ACETATE Tablet [AvPAK]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

NORETHINDRONE ACETATE (Norethindrone) Tablet [AvPAK]

NORETHINDRONE ACETATE (Norethindrone) Tablet [AvPAK]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

ELLA (Ulipristal Acetate) Tablet [Afaxys Pharma LLC]

ELLA (Ulipristal Acetate) Tablet [Afaxys Pharma LLC]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

HYDROCORTISONE ACETATE PRAMOXINE HCL Cream [Perrigo New York Inc]

HYDROCORTISONE ACETATE PRAMOXINE HCL Cream [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

MEGESTROL ACETATE Suspension [TWi Pharmaceuticals, Inc.]

MEGESTROL ACETATE Suspension [TWi Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

Cetrotide (Merck Serono Europe Limited)

Cetrotide (Merck Serono Europe Limited)

Cetrotide (Active substance: Cetrorelix (as acetate)) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1751 of Thu, 22 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-3-2018

NEOMED PHARMACEUTICAL (Hydrocortisone Acetate) Suppository [Neomed Pharmaceutical]

NEOMED PHARMACEUTICAL (Hydrocortisone Acetate) Suppository [Neomed Pharmaceutical]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

MEGESTROL ACETATE Suspension [Morton Grove Pharmaceuticals, Inc.]

MEGESTROL ACETATE Suspension [Morton Grove Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Tablet [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

DESMOPRESSIN ACETATE Tablet [Ferring Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

DESMOPRESSIN ACETATE Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

SYNOVEX PLUS (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

SYNOVEX PLUS (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

SYNOVEX CHOICE (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

SYNOVEX CHOICE (Trenbolone Acetate And Estradiol Benzoate) Implant [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

HYDROCORTISONE ACETATE Suppository [SI Pharmaceuticals, LLC]

HYDROCORTISONE ACETATE Suppository [SI Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

ANUCORT-HC (Hydrocortisone Acetate) Suppository [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

ANUCORT-HC (Hydrocortisone Acetate) Suppository [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

MEGESTROL ACETATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

MEGESTROL ACETATE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

ABIRATERONE ACETATE Tablet, Film Coated [Janssen Biotech, Inc.]

ABIRATERONE ACETATE Tablet, Film Coated [Janssen Biotech, Inc.]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

PRED-BROM (Prednisolone Acetate-Bromfenac) Suspension/ Drops [ImprimisRx NJ]

PRED-BROM (Prednisolone Acetate-Bromfenac) Suspension/ Drops [ImprimisRx NJ]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

GLATOPA (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Sandoz Inc]

GLATOPA (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Sandoz Inc]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE Injection, Suspension [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE Injection, Suspension [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

MEGESTROL ACETATE Suspension [McKesson Corporation]

MEGESTROL ACETATE Suspension [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

MEGESTROL ACETATE Tablet [McKesson Corporation]

MEGESTROL ACETATE Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

ELIGARD (Leuprolide Acetate) Kit [TOLMAR PHARMACEUTICALS INC.]

ELIGARD (Leuprolide Acetate) Kit [TOLMAR PHARMACEUTICALS INC.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

EU/3/18/1985 (Raremoon Consulting Ltd)

EU/3/18/1985 (Raremoon Consulting Ltd)

EU/3/18/1985 (Active substance: Rusalatide acetate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1252 of Mon, 26 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/221/17

Europe -DG Health and Food Safety

23-2-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Seractide Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Seractide Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Wilzin (Orphan Europe S.A.R.L.)

Wilzin (Orphan Europe S.A.R.L.)

Wilzin (Active substance: Zinc acetate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 1132 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Spray [Cadila Healthcare Limited]

DESMOPRESSIN ACETATE Spray [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Buserelin Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Buserelin Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

FLECAINIDE ACETATE Tablet [Amneal Pharmaceuticals Of New York LLC]

FLECAINIDE ACETATE Tablet [Amneal Pharmaceuticals Of New York LLC]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

MACRILEN (Macimorelin Acetate) Granule, For Solution [Strongbridge U.S. Inc]

MACRILEN (Macimorelin Acetate) Granule, For Solution [Strongbridge U.S. Inc]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Tablet [AvPAK]

DESMOPRESSIN ACETATE Tablet [AvPAK]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

CALCIUM ACETATE Capsule [AvPAK]

CALCIUM ACETATE Capsule [AvPAK]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

ABIRATERONE ACETATE Tablet [Janssen Biotech, Inc.]

ABIRATERONE ACETATE Tablet [Janssen Biotech, Inc.]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

DESMOPRESSIN ACETATE Spray [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

DESMOPRESSIN ACETATE Spray [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

COPAXONE (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Teva Neuroscience, Inc.]

COPAXONE (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Teva Neuroscience, Inc.]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Desmopressin Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Desmopressin Acetate) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

NORETHINDRONE ACETATE (Norethindrone) Tablet [AvKARE, Inc.]

NORETHINDRONE ACETATE (Norethindrone) Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

FLUDROCORTISONE ACETATE Tablet [AvKARE, Inc.]

FLUDROCORTISONE ACETATE Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed