Tambocor

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tambocor 100 mg tabletter
 • Dosering:
 • 100 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Tambocor 100 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 11396
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tambocor, tabletter 50 mg og 100 mg

Flecainidacetat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Tambocor til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Tambocor

Sådan skal du bruge Tambocor

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Tambocor virker mod uregelmæssig hjerterytme. Du får Tambocor ved alvorlige forstyrrelser i

hjerterytmen, når andre lægemidler ikke har hjulpet.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysninger på doseringsetiketten.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Tambocor

Tag ikke Tambocor, hvis:

du er allergisk over for flecainid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tambocor (angivet i

punkt 6).

dit hjerte ikke arbejder, som det skal.

du har haft blodpropper i hjertet.

du har andre hjerterytmeforstyrrelser (medmindre du har pacemaker).

du har en arvelig tilstand med ledningsforstyrrelser i hjertet og øget risiko for uregelmæssig

puls, besvimelse og pludselig død pga. hjertestop (Brugada syndrom).

du har meget langsom puls.

du har meget lavt blodtryk.

du tager medicin mod forstyrrelser i hjerterytmen (disopyramid).

du har hjerteklapfejl.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, før du bruger Tambocor, hvis:

din lever ikke virker som den skal.

dine nyrer ikke virker som de skal.

du har pacemaker, når du får Tambocor.

du har forstyrrelser i kroppens saltbalance.

du har en meget hurtig hjerterytme.

du har ændringer i hjerterytmen.

du har misdannelser i hjertets struktur.

du har hurtig, meget uregelmæssig puls efter hjerteoperation.

Tambocor anbefales ikke til børn under 12 år, da der ikke er tilstrækkelig viden om brugen i denne

aldersgruppe.

Mælkeprodukter kan mindske virkningen af Tambocor hos børn og spædbørn.

Behandling med Tambocor tabletter er en specialistopgave. Behandling bør opstartes på sygehus.

Hvis du skal skifte mellem Tambocor injektionsvæske og Tambocor tabletter, bør lægen nøje vurdere

virkningen.

Brug af anden medicin sammen med Tambocor

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Tal med din læge, hvis du tager:

medicin mod hjerterytmeforstyrrelser (f.eks. chinidin, propranolol, timolol, amiodaron,

sotalol, verapamil).

hjertemedicin (digoxin).

medicin mod mavesår (cimetidin).

medicin mod depression (f.eks. fluoxetin, paroxetin, amitriptylin, imipramin).

medicin mod allergi (astemizol og terfenadin).

medicin mod malaria (chinin, halofantrin).

vanddrivende medicin (f.eks. furosemid).

afføringsmiddel (f.eks. lactulose).

kortikosteroider (f.eks. mod lungesygdomme, tarmsygdomme, allergi).

medicin mod HIV (ritonavir).

medicin mod epilepsi (f.eks. phenytoin, phenobarbital, carbamezapin).

medicin mod psykoser (clozapin).

medicin mod svamp (terbinafin).

medicin for rygestop (bupropion).

Brug af Tambocor sammen med mad og drikke

Du skal helst tage Tambocor på tom mave og senest 1 time før et måltid.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger Tambocor.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Tambocor. Tal med lægen.

Amning

Erfaringer med Tambocor er begrænsede. Spørg lægen.

Tambocor går over i modermælken. Lægen vil vurdere om du må amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tambocor kan give bivirkninger såsom svimmelhed og synsforstyrrelser, der i større eller mindre grad

kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være

opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig.

3.

Sådan skal du tage Tambocor

Brug altid Tambocor nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller på apoteket.

Du skal være under lægekontrol, når du begynder behandlingen, da der er risiko for forstyrrelser i

hjerterytmen.

Voksne: Dosering er individuel. Den sædvanlige startdosis er 100-200 mg 2 gange daglig. Efter 3-5

dage skal dosis sættes ned. Følg lægens anvisninger.

Ældre: Dosering er individuel. Den sædvanlige startdosis er 100 mg 2 gange daglig. Efter 5-6 dage

skal dosis sættes ned. Følg lægens anvisninger.

Børn: Tambocor tabletter må ikke anvendes til børn under 12 år.

Nedsat lever- og nyrefunktion: Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Du skal helst tage Tambocor på tom mave og senest 1 time før et måltid.

Følg lægens anvisninger. Der er forskel på hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandling bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har taget for meget Tambocor

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Tambocor, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag emballagen med.

Overdosering med flecainid er potentielt akut livstruende. Der findes ingen kendt modgift.

Symptomer på overdosering er hjertesvigt, forstyrrelser i hjerterytmen, ledningsforstyrrelser, langsom

puls, uregelmæssig puls og hjertestop.

Hvis du har glemt at tage Tambocor

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis Tambocor.

Hvis du holder op med at tage Tambocor

Spørg lægen, på apoteket eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger

(Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke almindelige bivirkninger

(Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

Forandringer i blodet, der kan vise sig ved træthed, blødninger fra hud eller slimhinder, infektioner.

Kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger

(Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Lungebetændelse. Kontakt læge.

Gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt læge.

Meget sjældne bivirkninger

(Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Uklart syn. Kontakt læge.

Hyppigheden ikke kendt

Nedsat hjertefunktion, blodprop i hjertet, meget hurtig puls, meget langsom puls, uregelmæssig puls.

Kontakt straks læge eller skadestue. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Hjertestop. Ring 112.

Demaskering af en arvelig hjertesygdom (Brugada syndrom), medfører ledningsforstyrrelser i hjertet

og øget risiko for uregelmæssig puls, besvimelse og pludselig død pga. hjertestop.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger

(Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Svimmelhed, ørhed, fortumlethed, hovedpine. Synsforstyrrelser, f.eks. dobbeltsyn eller sløret syn.

Almindelige bivirkninger

(Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Rysten.

Vejrtrækningsproblemer.

Forstoppelse, mavesmerter, kvalme.

Træthed, kraftesløshed og svaghed, feber.

Væske i kroppen.

Brystsmerter, hjertebanken.

Allergisk eksem, herunder udslæt. Hårtab.

Ikke almindelige bivirkninger

(Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

Opkastninger nedsat appetit, diaré, sure opstød /halsbrand, luftafgang fra tarmen.

Sjældne bivirkninger

(Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Hallucinationer, depression, forvirring, glemsomhed, angst, nervøsitet, søvnløshed.

Bevægelsesforstyrrelser, kramper. Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

Besvær med at styre bevægelser.

Prikkende, snurrende fornemmelser, følelsesløshed eller lammelser, evt. smerter i hænder og fødder,

nedsat følesans.

Alvorlig nældefeber.

Rødmen, øget sved.

Søvnighed.

Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde

ring 112.

Øresusen, svimmelhed.

Øget vejrtrækning.

Meget sjældne bivirkninger

(Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Lungefibrose, øget bindevævsmængde i lungerne eller andre lungesygdomme der gradvist nedbryder

lungernes opbygning.

Følsomhed overfor sollys.

Muskel- og ledsmerter.

Impotens.

Mundtørhed, smagsforstyrrelser.

Hyppigheden ikke kendt

Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer,

skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ændring i hjertets rytme.

Svimmelhed pga. lavt blodtryk.

Tambocor kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverenzymer, som igen bliver normale når behandlingen

ophører.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved

at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk, eller med almindeligt brev til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Tambocor utilgængeligt for børn.

Brug ikke Tambocor efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tambocor 50 mg og 100 mg tabletter indeholder:

Aktivt stof/aktive stoffer: Flecainidacetat.

Øvrige indholdsstoffer: Pregelatineret stivelse, croscarmellosenatrium, mikrokrystallinsk

cellulose, hydrogeneret vegetabilsk olie, magnesiumstearat.

Pakningsstørrelser

50 mg tabletter: 20 stk. og 100 stk.

100 mg tabletter: 20 stk. og 100 stk.

Ikke alle pakninger er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Meda AS

Solvang 8

3450 Allerød

Tel. 4452 8888

Fax. 4452 8899

E-mail: info@meda.dk

Fremstiller

3M Health Care Ltd

Derby Road

Loughborough

Leicestershire, LE11, 5SF

Denne indlægsseddel blev sidst revideret december 2017.

30-10-2018

FDA takes action to stop the use of lead acetate in hair dyes

FDA takes action to stop the use of lead acetate in hair dyes

FDA takes action to stop the use of lead acetate in hair dyes. FDA will no longer allow lead acetate to be used in certain hair coloring products based on data that demonstrate that there is no longer a reasonable certainty of no harm from the use of this color additive.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-8-2018

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approved Annovera (segesterone acetate and ethinyl estradiol vaginal system), a combined hormonal contraceptive for women of reproductive age used to prevent pregnancy and is the first vaginal ring contraceptive that can be used for an entire year.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal placebo capsules instead of active capsules. As a result of this packaging error, oral contraceptive capsules, that are taken out of sequence, may place the user at risk for contraceptive failure and unintended pregnancy. The reversing of the order may not be apparent to either new users or previous ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-3-2018

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

Health Canada to conduct review of a new potential safety risk of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat fibroids

OTTAWA - Health Canada is advising Canadians that it will be conducting a safety review of Fibristal (ulipristal acetate), a medication used to treat uterine fibroids in women. Health Canada's review is a result of Canadian and European reports of serious adverse events affecting the liver.

Health Canada

5-3-2014

Danish Pharmacovigilance Update 31 October 2013

Danish Pharmacovigilance Update 31 October 2013

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: The risk of blood clots from the use of contraceptive pills is low regardless of type, Report of cardiac arrest in association with the use of flecainide (Tambocor®).

Danish Medicines Agency

1-10-2018

EU/3/03/133 (Shire Orphan Therapies GmbH)

EU/3/03/133 (Shire Orphan Therapies GmbH)

EU/3/03/133 (Active substance: Icatibant acetate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6432 of Mon, 01 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/054/02/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Ulipristal Acetate Gedeon Richter (Gedeon Richter Plc.)

Ulipristal Acetate Gedeon Richter (Gedeon Richter Plc.)

Ulipristal Acetate Gedeon Richter (Active substance: Ulipristal Acetate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5779 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/5017

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2058 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2058 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2058 (Active substance: 1-(3-methylbutanoyl)-L-aspartyl-L-threonyl-L-histidyl-L-phenylalanyl-L-prolyl-(L-cystinyl-L-isoleucyl-[(N6-(S)-4-carboxy-4-palmitamidobutanoyl)-L-lysinyl]-L-phenylalanyl-L-glutamyl-L-prolyl-L-arginyl-L-serinyl-L-lysinyl-L-glycinyl-L-cystinyl)-L-lysinamide, disulfide, acetate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5730 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/099/18

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Cetrotide (Merck Europe B.V.)

Cetrotide (Merck Europe B.V.)

Cetrotide (Active substance: Cetrorelix (as acetate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5373 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/233/T/67

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/17/1834 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/17/1834 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/17/1834 (Active substance: Cyclo[L-alanyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-prolyl-L-glutaminyl-L-lysyl-L-tyrosyl-D-prolyl-L-prolyl-(2S)-2-aminodecanoyl-L-alpha-glutamyl-L-threonyl]acetate salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3797 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/244/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/13/1114 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/13/1114 (Santhera Pharmaceuticals (Deutschland) GmbH)

EU/3/13/1114 (Active substance: Cyclo[L-alanyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-prolyl-L-glutaminyl-L-lysyl-L-tyrosyl-D-prolyl-L-prolyl-(2S)-2-aminodecanoyl-L-alpha-glutamyl-L-threonyl] acetate salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3798 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/166/12/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

Osurnia (Elanco Europe Ltd)

Osurnia (Elanco Europe Ltd)

Osurnia (Active substance: terbinafine / florfenicol / betamethasone acetate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3406 of Tue, 29 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

17-4-2018

EU/3/11/945 (Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Limited)

EU/3/11/945 (Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Limited)

EU/3/11/945 (Active substance: Ornithine phenylacetate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2355 of Tue, 17 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/105/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety