Talisma UL

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Talisma UL Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 20 g/l cypermethrin
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Talisma UL Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Ikke længere markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav til vandmiljø (indendørs anvendelse).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

Brugsanvisningen skal følges for ikke at

bringe menneskers sundhed og miljøet i

fare (EUH401).

Meget giftig med langvarige virkninger for

vandlevende organismer (H410).

Undgå udledning til miljøet (P273).

Udslip opsamles (P391).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har

regler for arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det

eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt

fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af

kornskadedyr i lagret korn.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere

og ikke i højere doseringer end de i

brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med

produktet eller med beholdere, der har

indeholdt produktet (SP1).

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer,

drikkevarer og foderstoffer.

INSEKTMIDDEL

Må kun anvendes til bekæmpelse

af kornskadedyr i lagret korn.

Dette plantebeskyttelsesmiddel

må kun købes af professionelle

og anvendes erhvervsmæssigt og

kræver gyldig autorisation.

Deklaration

Insektmiddel nr. 361-47

Omfattet af Miljøministeriets bek-

endtgørelse om bekæmpelsesmidler

og plantebeskyttelsesmiddelforord-

ningen 1107/2009.

Indeholder:

Cypermethrin 20 g/L (2,23 % w/w)

ved 20°C

Midlet er en ULV-opløsning.

Godkendelsesindehaver:

Arysta LifeScience Benelux SPRL

Rue de Renory 26

B-4102 Ougrée

Belgien

Tlf.: 00 32 43 85 97 11

Distributør:

Tanaco a Pelsis Group Company

Glentevej 11

DK-6705 Esbjerg Ø

www.tanaco.com

Tlf. 75 14 48 00

Førstehjælp

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge.

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

BRUGSANVISNING

VIGTIGT: Denne information er godkendt som en del af produktets etiket og skal læses grundigt

for at opnå en sikker og effektiv anvendelse af produktet.

TALISMA UL er et flydende, klar til brug beskyttelsesmiddel til at beskytte korn mod en lang

række kornskadedyr bl.a. kornkapuciner, korn- og rissnudebille, rismelbille, fransk kornmøl og

tofarvet frømøl.

TALISMA UL udbringes med ULV-udstyr, som placeres over transportbåndet til korn. For at opnå

optimal effektivitet skal dysen placeres nederst eller øverst på elevatortransportbåndet, på et

transportbånd (undgå direkte kontakt med selve transportbåndet) eller, hvor kornene lander.

Dosering

AFGRØDER

ANVENDELSE

BESKYTTELSESPERIODE

DOSERING

Oplagrede

kornprodukter

Forebyggende

Op til 6 måneder

4,2 L TALISMA UL pr. 100 tons korn

Bekæmpende

Op til 3 måneder

8,4 L TALISMA UL pr. 100 tons korn

Maksimal antal behandlinger: 1 pr. batch/parti, 1 gang per sæson.

Alle former for korn, der er behandlet med TALISMA UL, kan forarbejdes umiddelbart efter.

Værnemidler

Må ikke påføres med håndholdt udstyr.

Bær

passende

beskyttelsestøj

(overtræksdragt)

passende

beskyttelseshandsker

håndtering af produktet eller kontaminerede overflader. Se nærmere i Sikkerhedsdatabladet.

Resistens

Cypermethrin er en pyrethroide fra IRAC-gruppe 3A. For at minimere risikoen for resistens, brug

insekticider fra forskellige kemiske klasser og med forskellige virkemåder i løbet af sæsonen.

Rengøring af sprøjteudstyr

Sprøjteudstyr og værktøj skylles 3 gange med vand. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Miljøstyrelsens

vejledning

påfyldning

vask

sprøjter

udbringning

bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1355 af 14. december 2012.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen

bortskaffes

overensstemmelse

kommunale

regler

affaldshåndtering. Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles

inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

VIGTIGT: Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder

følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssigt opbevaring og/eller anvendelse af

produktet.

ADVARSEL

DK-TM2-004-02 (0816)

Udløbsdato og batchnr: se emballagen

Må kun opbevares i originalemballagen på et kølig

og godt ventileret sted. Må ikke udsættes for frost.

Nettoindhold:

200L

TALISMA UL

11-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance alpha‐cypermethrin

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance alpha‐cypermethrin

Published on: Mon, 10 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authorities of the rapporteur Member State Belgium and co‐rapporteur Member State Greece for the pesticide active substance alpha‐cypermethrin are reported. The context of the peer review was that required by Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative uses of...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

31-8-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cypermethrin

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cypermethrin

Published on: Thu, 30 Aug 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authorities of the rapporteur Member State Belgium and co‐rapporteur Member State Germany for the pesticide active substance cypermethrin are reported. The context of the peer review was that required by Commission Implementing Regulation (EU) No 844/2012. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative uses of cype...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Protocol for the scientific opinion on the Tolerable Upper Intake Level of dietary sugars

Protocol for the scientific opinion on the Tolerable Upper Intake Level of dietary sugars

Published on: Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 +0200 In June 2016, EFSA received a mandate from the national food competent authorities of five European countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden) to provide a dietary reference value (DRV) for sugars, with particular attention to added sugars. A draft protocol was developed with the aim of defining as much as possible beforehand the strategy that will be applied for collecting data, appraising the relevant evidence, and analysing and integrating t...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.