Talisma EC

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Talisma EC Emulsionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Emulsionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 80 g/l cypermethrin
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Talisma EC Emulsionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 361-46
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

Førstehjælp

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION eller læge (P301+P312).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe (P302+P352).

Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313).

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).

BRUGSANVISNING

VIGTIGT: Denne information er godkendt som en del af produktets etiket og skal læses grundigt for at

opnå en sikker og effektiv anvendelse af produktet.

TALISMA EC er et flydende beskyttelsesmiddel til bekæmpelse af en lang række kornskadedyr bl.a.

kornkapuciner, korn- og rissnudebille, rismelbille, fransk kornmøl og tofarvet frømøl.

Dosering

KORNBLANDING: Fortynd TALISMA EC med vand og påfør det på det høstede korn, før dette oplagres,

ved hjælp af sprøjteudstyr. For at opnå optimal effektivitet skal dysen placeres nederst eller øverst

på elevatortransportbåndet, på et transportbånd (undgå direkte kontakt med selve transportbåndet)

eller, hvor kornene lander.

Doseringen afhænger af anvendelsen og beskyttelsesperioden i henhold til nedenstående tabel:

AFGRØDER

ANVENDELSE

BESKYTTELSESPERIODE

DOSERING

Oplagrede

kornprodukter

Forebyggende

Op til 6 måneder

1 L TALISMA EC fortyn-

det i 99 L vand pr. 100

tons korn

Bekæmpende

Op til 3 måneder

2 L TALISMA EC fortyn-

det i 98 L vand pr. 100

tons korn.

Nettoindhold:

1 L

Deklaration

Insektmiddel nr. 361-46

Omfattet af Miljøministeriets

bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

og plantebeskyttelsesmiddelforordningen

1107/2009.

Indeholder:

Cypermethrin 80 g/L ( 7,89 % w/w) ved 20°C

Midlet er emulgerbart koncentrat.

Godkendelsesindehaver:

Arysta LifeScience Benelux SPRL

Rue de Renory 26

B-4102 Ougrée

Belgium

Tlf.: 00 32 43 85 97 11

Distributør:

Tanaco a Pelsis Group Company

Glentevej 11

DK-6705 Esbjerg Ø

www.tanaco.com

Tlf: 75 14 48 00

DK-TEC-005-01 (0516)

INSEKTMIDDEL

TALISMA EC

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers

sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Farlig ved indtagelse (H302).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende

organismer (H410).

Undgå indånding af spray (P261).

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette

produkt (P270).

Undgå udledning til miljøet (P273).

Bær beskyttelseshandsker (P280).

Udslip opsamles (P391)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med

og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det

eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan

medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af kornskadedyr

i lagret korn samt i tomme kornlagre.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere

doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt

produktet (SP1).

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Må kun anvendes

til bekæmpelse af

kornskadedyr i lagret korn

samt i tomme kornlagre.

Dette

plantebeskyttelsesmiddel

må kun købes af

professionelle og anvendes

erhvervsmæssigt og kræver

gyldig autorisation.

Udløbsdato og batchnr: se emballagen

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt

og godt ventileret sted. Må ikke udsættes for frost

Maksimal antal behandlinger: 1 pr. batch/parti.

Alle former for korn, der er behandlet med TALISMA EC, kan forarbejdes umiddelbart

efter.

BRUG IKKE BEHANDLET KORN TIL SÅNING.

KORNLAGER:

Når

kornlageret

tomt

før

høsten,

skal

gammelt

korn,

støv

andet

snavs

fjernes,

kornhåndteringsudstyret

skal

rengøres

grundigt.

Sprøjt

på alle overflader i det tomme kornlager og på kornhåndteringsudstyret og sørg

for, at opløsningen kommer ind i alle sprækker. Tomme og rengjorte lagre skal

behandles 3-4 uger, før nyt korn fyldes ind.

Doseringen foretages i henhold til nedenstående tabel:

Maksimal antal behandlinger: 1 pr. år

Værnemidler

Bær passende beskyttelsestøj (overtræksdragt) og passende beskyttelseshandsker

håndtering

produktet

eller

kontaminerede

overflader.

nærmere

Sikkerhedsdatabladet.

Resistens

Cypermethrin

pyrethroide

IRAC-gruppe

minimere

risikoen

for resistens, brug insekticider fra forskellige kemiske klasser og med forskellige

virkemåder i løbet af sæsonen.

Rengøring af sprøjteudstyr

Sprøjteudstyr og værktøj skylles 3 gange med vand. Skyllevandet hældes op i

sprøjtevæsken. Se Miljøstyrelsens vejledning om påfyldning og vask af sprøjter til

udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1752 af

14. december 2015.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen

bortskaffes

overensstemmelse

kommunale

regler

for affaldshåndtering. Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for

farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme

beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

VIGTIGT:

Producenten

fralægger

ethvert

ansvar

produktets

effekt,

samt

skader,

herunder

følgeskader,

opstået

gennem

ikke

forskriftsmæssigt

opbevaring og/eller anvendelse af produktet.

BEHANDLING

BESKYTTELSESPERIODE

DOSERING

Porøs overflader

(absorberende)

Op til 3 måneder

0,06 L TALISMA EC fortyn-

det i 5 L vand pr. 100 m2

Ikke-porøs overflader

(ikke-absorberende).

Op til 3 måneder

0,03 L TALISMA EC

fortyndet i 5 L vand pr.

100 m2

29-6-2018

Pending EC decision: Rapamune, sirolimus, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Rapamune, sirolimus, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Jinarc, tolvaptan, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Jinarc, tolvaptan, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Lenvima, lenvatinib, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Lenvima, lenvatinib, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Mepsevii, vestronidase alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Mepsevii, vestronidase alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Veyvondi, vonicog alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Veyvondi, vonicog alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Dexdor, dexmedetomidine, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Dexdor, dexmedetomidine, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Nerlynx, neratinib, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Nerlynx, neratinib, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Kymriah, tisagenlecleucel, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Kymriah, tisagenlecleucel, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Inovelon, rufinamide, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Inovelon, rufinamide, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: RoActemra, tocilizumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: RoActemra, tocilizumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Cablivi, caplacizumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Cablivi, caplacizumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-6-2018

Pending EC decision: Longrange, eprinomectin, Opinion date: 21-Jun-2018

Pending EC decision: Longrange, eprinomectin, Opinion date: 21-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Nityr, nitisinone, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Nityr, nitisinone, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Aimovig, erenumab, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Aimovig, erenumab, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Rxulti, brexpiprazole, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Rxulti, brexpiprazole, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Myalepta, metreleptin, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Myalepta, metreleptin, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Hyrimoz, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Hyrimoz, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Hefiya, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Hefiya, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Xeljanz, tofacitinib, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Xeljanz, tofacitinib, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Halimatoz, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Halimatoz, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Tegsedi, inotersen, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Tegsedi, inotersen, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Trazimera, trastuzumab, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Trazimera, trastuzumab, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Translarna, ataluren, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Translarna, ataluren, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Exondys, eteplirsen, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Exondys, eteplirsen, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-5-2018

Pending EC decision: Pexion, imepitoin, Opinion date: 25-May-2018

Pending EC decision: Pexion, imepitoin, Opinion date: 25-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-4-2018

Pending EC decision: Eladynos, abaloparatide, Opinion date: 22-Mar-2018

Pending EC decision: Eladynos, abaloparatide, Opinion date: 22-Mar-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-4-2018

Pending EC decision: Perjeta, pertuzumab, Opinion date: 26-Apr-2018

Pending EC decision: Perjeta, pertuzumab, Opinion date: 26-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-4-2018

Pending EC decision: Yervoy, ipilimumab, Opinion date: 26-Apr-2018

Pending EC decision: Yervoy, ipilimumab, Opinion date: 26-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-4-2018

Pending EC decision: Prolia, denosumab, Opinion date: 26-Apr-2018

Pending EC decision: Prolia, denosumab, Opinion date: 26-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-4-2018

Pending EC decision: Dexxience, betrixaban, Opinion date: 22-Mar-2018

Pending EC decision: Dexxience, betrixaban, Opinion date: 22-Mar-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-4-2018

Pending EC decision: Alsitek, masitinib, Opinion date: 18-Apr-2018

Pending EC decision: Alsitek, masitinib, Opinion date: 18-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-4-2018

Pending EC decision: Dzuveo, sufentanil, Opinion date: 26-Apr-2018

Pending EC decision: Dzuveo, sufentanil, Opinion date: 26-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-4-2018

Pending EC decision: Sprycel, dasatinib, Opinion date: 26-Apr-2018

Pending EC decision: Sprycel, dasatinib, Opinion date: 26-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-4-2018

Pending EC decision: Cimzia, certolizumab pegol, Opinion date: 26-Apr-2018

Pending EC decision: Cimzia, certolizumab pegol, Opinion date: 26-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-4-2018

Pending EC decision: Carmustine Obvius, carmustine, Opinion date: 26-Apr-2018

Pending EC decision: Carmustine Obvius, carmustine, Opinion date: 26-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-4-2018

Pending EC decision: Xeljanz, tofacitinib, Opinion date: 26-Apr-2018

Pending EC decision: Xeljanz, tofacitinib, Opinion date: 26-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-4-2018

Pending EC decision: Tagrisso, osimertinib, Opinion date: 26-Apr-2018

Pending EC decision: Tagrisso, osimertinib, Opinion date: 26-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-4-2018

Pending EC decision: Credelio, lotilaner, Opinion date: 19-Apr-2018

Pending EC decision: Credelio, lotilaner, Opinion date: 19-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

23-3-2018

Pending EC decision: Cabometyx , cabozantinib, Opinion date: 22-Mar-2018

Pending EC decision: Cabometyx , cabozantinib, Opinion date: 22-Mar-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

23-3-2018

Pending EC decision: Nerlynx, neratinib, Opinion date: 22-Feb-2018

Pending EC decision: Nerlynx, neratinib, Opinion date: 22-Feb-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

23-3-2018

Pending EC decision: Repatha, evolocumab, Opinion date: 22-Mar-2018

Pending EC decision: Repatha, evolocumab, Opinion date: 22-Mar-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

23-3-2018

Pending EC decision: Rubraca, rucaparib, Opinion date: 22-Mar-2018

Pending EC decision: Rubraca, rucaparib, Opinion date: 22-Mar-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

23-3-2018

Pending EC decision: Pemetrexed Krka, pemetrexed, Opinion date: 22-Mar-2018

Pending EC decision: Pemetrexed Krka, pemetrexed, Opinion date: 22-Mar-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

23-3-2018

Pending EC decision: Zessly, infliximab, Opinion date: 22-Mar-2018

Pending EC decision: Zessly, infliximab, Opinion date: 22-Mar-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

23-3-2018

Pending EC decision: Kanjinti, trastuzumab, Opinion date: 22-Mar-2018

Pending EC decision: Kanjinti, trastuzumab, Opinion date: 22-Mar-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency