Tadalafil "Orion"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tadalafil "Orion" 20 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Tadalafil "Orion" 20 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 55493
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

24. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Tadalafil "Orion", filmovertrukne tabletter 10 mg og 20 mg

0.

D.SP.NR.

29650

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Tadalafil "Orion"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Tadalafil "Orion" 10 mg

Hver filmovertrukket tablet indeholder 10 mg tadalafil.

Hjælpestof, som

behandleren skal

være opmærksom

Hver filmovertrukket tablet indeholder 105 mg lactosemonohydrat.

Tadalafil "Orion" 20 mg

Hver filmovertrukket tablet indeholder 20 mg tadalafil.

Hjælpestof, som

behandleren skal

være opmærksom

Hver filmovertrukket tablet indeholder 210 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

10 mg

Lysegule, ovale, filmovertrukne tabletter præget med ‘10’ på den ene side og ‘TL’ på den

anden side. Størrelsen er 10,7 mm x 6,1 mm.

20 mg

Gule, ovale, filmovertrukne tabletter præget med ‘20’ på den ene side og ‘TL’ på den anden

side. Størrelsen er 13,3 mm x 7,7 mm.

55493_spc.docx

Side 1 af 16

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af erektil dysfunktion hos voksne mænd.

Seksuel stimulation er nødvendig for, at tadalafil kan virke.

Tadalafil "Orion" er ikke indiceret til anvendelse hos kvinder.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Andre godkendte tadalafilpræparater skal anvendes, hvis der er ordineret en dosis med 2,5

Voksne mænd

Den anbefalede dosis af Tadalafil "Orion" er generelt 10 mg, som tages før forventet

seksuel aktivitet, enten med eller uden mad. Hos de patienter, hvor tadalafil 10 mg ikke

giver tilstrækkelig virkning, kan 20 mg forsøges. Tabletten tages mindst 30 minutter før

seksuel aktivitet.

Den maksimale doseringshyppighed er én gang daglig.

Tadalafil 10 og 20 mg er tiltænkt brug før forventet seksuel aktivitet og anbefales ikke til

vedvarende daglig brug.

Hos patienter, som forventer et hyppigt brug af Tadalafil "Orion" (mindst 2 gange

ugentligt), kan én daglig dosering med de laveste Tadalafil "Orion"-doser anses for at være

hensigtsmæssig, baseret på patientens valg og lægens vurdering.

Den anbefalede dosis til disse patienter er 5 mg daglig, indtaget på ca. samme tidspunkt

hver dag. Baseret på individuel tolerance kan dosis muligvis sænkes til 2,5 mg én gang

daglig.

Valget af vedvarende daglig behandling bør evalueres med jævne mellemrum.

Særlige

populationer

Ældre mænd

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos ældre patienter.

Mænd med nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke påkrævet for patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion. Den

maksimale anbefalede dosis til patienter med svært nedsat nyrefunktion er 10 mg.

Dosering af tadalafil én gang daglig frarådes til patienter med svært nedsat nyrefunktion

(se pkt. 4.4 og 5.2).

Mænd med nedsat leverfunktion

Den anbefalede dosis af tadalafil er 10 mg, som tages før forventet seksuel aktivitet, enten

med eller uden mad. Der er begrænsede kliniske data vedrørende sikkerheden af tadalafil

hos patienter med svær leverinsufficiens (Child-Pugh klasse C). Ved ordination af tadalafil

bør den ordinerende læge foretage en omhyggelig individuel benefit/risk-vurdering. Der er

55493_spc.docx

Side 2 af 16

ingen data vedrørende administration af doser højere end 10 mg tadalafil hos patienter med

nedsat leverfunktion. Dosering én gang daglig er ikke evalueret hos patienter med nedsat

leverfunktion. Derfor bør den ordinerende læge foretage en omhyggelig individuel

benefit/risk-vurdering ved ordination af tadalafil én gang daglig (se pkt. 4.4 og 5.2).

Mænd med diabetes

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med diabetes.

Pædiatrisk population

Der er ingen relevante indikationer for Tadalafil "Orion" i den pædiatriske population.

Administration

Tadalafil "Orion" er beregnet til oral brug.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Det er i kliniske studier vist, at tadalafil forstærker den hypotensive virkning af nitrater.

Dette menes at være et resultat af den kombinerede virkningt af nitrater og tadalafil på

nitrogenoxid/cGMP-syntesevejen.

Derfor er administration af Tadalafil "Orion" kontraindiceret til patienter, som bruger

enhver form for organisk nitrat (se pkt. 4.5).

Tadalafil "Orion" må ikke anvendes hos mænd med hjertesygdom, for hvem seksuel

aktivitet ikke kan tilrådes.

Lægen bør overveje den potentielle risiko for hjerteproblemer som følge af seksuel aktivitet

hos patienter med eksisterende hjerte-/karsygdom.

Følgende grupper af patienter med hjerte-/karsygdomme blev ikke inkluderet i de kliniske

studier, og brugen af tadalafil er derfor kontraindiceret:

Patienter med myokardieinfarkt inden for de seneste 90 dage

Patienter med ustabil angina, eller angina forekommende under samleje

Patienter med hjerteinsufficiens, New York Heart Association klasse 2 eller højere,

inden for de seneste 6 måneder

Patienter med ukontrollerede arytmier, hypotension (< 90/50 mm Hg) eller

ukontrolleret hypertension

Patienter med en apopleksi inden for de seneste 6 måneder

Tadalafil "Orion" er kontraindiceret til patienter, som på grund af non-arteritis anterior

iskæmisk opticus neuropati (NAION) har nedsættelse af synet på det ene øje.

Kontraindikationen gælder, uanset om synsnedsættelsen opstod i forbindelse med brug af

PDE5-hæmmere eller ej (se pkt. 4.4).

Samtidig administration af PDE5-hæmmere, inklusive tadalafil, med guanylatcyklase-

stimulatorer, som f.eks. riociguat, er kontraindiceret, da det kan føre til symptomatisk

hypotension (se pkt. 4.5).

55493_spc.docx

Side 3 af 16

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Før

behandling

Tadalafil "Orion"

Der bør optages en anamnese og foretages en fysisk undersøgelse for at diagnosticere

erektil dysfunktion og bestemme potentielle tilgrundliggende årsager, før farmakologisk

behandling overvejes.

Før iværksættelse af en hvilken som helst behandling af erektil dysfunktion bør lægen

overveje den kardiovaskulære status for patienten, da der er en vis risiko for

hjerteproblemer forbundet med seksuel aktivitet. Tadalafil har vasodilaterende egenskaber,

som medfører milde og forbigående blodtryksfald (se pkt. 5.1) og således potenserer den

hypotensive virkning af nitrater (se pkt. 4.3).

Evaluering af erektil dysfunktion bør inkludere en bestemmelse af potentielle

tilgrundliggende årsager og en identifikation af den relevante behandling på baggrund af en

relevant medicinsk vurdering. Det vides ikke, hvorvidt Tadalafil "Orion" er effektiv hos

patienter, som har gennemgået kirurgi i bækkenet eller radikal ikke-nervebevarende

prostatektomi.

Kardiovaskulært

Alvorlige kardiovaskulære hændelser, inklusive myokardieinfarkt, pludselig hjertedød,

ustabil angina pectoris, ventrikulær arytmi, apopleksi, forbigående iskæmiske anfald,

brystsmerter, hjertebanken og takykardi, er rapporteret efter markedsføringen og/eller i

kliniske studier. De fleste af de patienter, for hvem disse hændelser blev rapporteret, havde

eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer. Det er imidlertid ikke muligt definitivt at

afgøre, hvorvidt hændelserne er direkte relateret til disse risikofaktorer, til Tadalafil

"Orion", til seksuel aktivitet eller til en kombination af disse eller andre faktorer.

Hos patienter, som er i behandling med alfa

-blokkere, kan samtidig administration af

Tadalafil "Orion" give anledning til symptomatisk hypotension hos visse patienter (se pkt.

4.5). Kombinationen af tadalafil og doxazosin frarådes.

Der er rapporteret synsdefekter og tilfælde af NAION i forbindelse med indtagelse af

Tadalafil "Orion" og andre PDE5-hæmmere. Data fra observationsstudier tyder på en øget

risiko for akut NAION hos mænd med erektil dysfunktion, som følge af episodisk brug af

tadalafil og PDE5-hæmmere. Da dette kan være relevant for alle patienter som anvender

tadalafil, skal patienten informeres om, at han skal stoppe med at tage Tadalafil "Orion" og

omgående konsultere en læge, hvis der pludseligt opstår synsdefekt (se pkt. 4.3).

Nedsat hørelse eller pludseligt høretab

Der er rapporteret tilfælde af pludseligt høretab efter brug af tadalafil. Selvom andre

risikofaktorer i nogle tilfælde er tilstede (såsom alder, diabetes, hypertension og høretab i

anamnesen) skal patienten, i tilfælde af pludseligt opstået høretab, informeres om at stoppe

med at tage tadalafil og straks søge lægehjælp.

Nedsat

nyre-

leverfunktion

På grund af forhøjet tadalafileksponering (AUC), begrænset klinisk erfaring og manglende

mulighed for at påvirke clearance via dialyse frarådes dosering af Tadalafil "Orion" én

gang daglig til patienter med svær nyreinsufficiens.

55493_spc.docx

Side 4 af 16

Der er begrænsede kliniske data omkring sikkerheden af enkelt-dosisadministration af

tadalafil hos patienter med svær leverinsufficiens (Child-Pugh klasse C). Dosering en gang

daglig er ikke blevet evalueret hos patienter med leverinsufficiens. Hvis tadalafil ordineres,

bør en omhyggelig individuel benefit/risk-vurdering foretages af den ordinerende læge.

Priapisme

anatomisk

deformation

af penis

Patienter, som oplever erektioner, der varer i 4 timer eller mere, bør opfordres til straks at

søge læge. Hvis priapisme ikke behandles straks, kan det resultere i skader på det penile

væv samt permanent impotens.

Tadalafil "Orion" bør anvendes med forsigtighed hos patienter med anatomisk deformation

af penis (såsom vinkling, kavernøs fibrose eller Peyronies sygdom) eller hos patienter,

som på grund af deres tilstand kan være disponerede for priapisme (såsom seglcelleanæmi,

myelomatose eller leukæmi).

Samtidig

brug

CYP3A4-hæmmere

Der bør udvises forsigtighed ved ordination af Tadalafil "Orion" til patienter, som er i

behandling med potente CYP3A4-hæmmere (ritonavir, saquinavir, ketoconazol,

itraconazol og erythromycin), idet øget tadalafileksponering (AUC) er blevet observeret,

hvis lægemidlerne kombineres (se pkt. 4.5).

Tadalafil "Orion"

andre

behandlinger

erektil

dysfunktion

Sikkerheden og virkningen af kombinationer af Tadalafil "Orion" og andre PDE5-hæmmere

eller andre behandlinger for erektil dysfunktion er ikke undersøgt. Patienterne skal

informeres om ikke at tage

Tadalafil "Orion" i den slags kombinationer.

Tadalafil "Orion" indeholder lactosemonohydrat. Tadalafil "Orion" bør ikke anvendes til

patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp

Lactase deficiency) eller glucose/galactose-malabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktionsstudierne blev, som beskrevet nedenfor, udført med 10 mg og/eller 20 mg

tadalafil. For de interaktionsundersøgelser, hvor kun 10 mg tadalafil blev anvendt, kan

klinisk relevante interaktioner ved højere doser ikke udelukkes.

Andre

lægemidlers

virkning

på tadalafil

CYP450-hæmmere

Tadalafil bliver primært metaboliseret af CYP3A4. En selektiv hæmmer af CYP3A4,

ketoconazol (200 mg daglig), medførte en to gange så stor eksponering (AUC) for tadalafil

(10 mg dosis) og en stigning i C

på 15 % i forhold til AUC- og C

-værdierne for

tadalafil alene. Ketoconazol (400 mg daglig) medførte en fire gange så stor eksponering

(AUC) for tadalafil (20 mg dosis) og en stigning i C

på 22 %. Ritonavir, en

proteasehæmmer (200 mg 2 gange daglig), som er en hæmmer af CYP3A4, CYP2C9,

CYP2C19 og CYP2D6, medførte en to gange så stor eksponering (AUC) for tadalafil (20

mg dosis) uden nogen ændring i C

. Selv om specifikke interaktioner ikke er undersøgt,

bør samtidig administration af andre proteasehæmmere, såsom saquinavir, og andre

CYP3A4-hæmmere, såsom erythromycin, clarithromycin, itraconazol og grapefrugtjuice,

foretages med forsigtighed, da de forventes at øge plasmakoncentrationen af tadalafil (se

pkt. 4.4).

55493_spc.docx

Side 5 af 16

Som en konsekvens heraf kan forekomsten af de bivirkninger, som er nævnt i pkt. 4.8,

øges.

Transportproteiner

Transportproteiners (f.eks. p-glycoprotein) rolle ved fordelingen af tadalafil kendes ikke.

Der er derfor mulighed for lægemiddelinteraktioner medieret ved inhibition af

transportproteiner.

CYP450-induktorer

Rifampicin, der inducerer CYP3A4-metabolisme, reducerede tadalafil AUC med 88 % i

forhold til AUC-værdierne for tadalafil alene (10 mg). Denne reducerede eksponering kan

forventes at nedsætte virkningen af tadalafil; dog vides det ikke, i hvor høj grad virkningen

nedsættes. Andre CYP3A4-induktorer, såsom phenobarbital, phenytoin og carbamazepin,

kan også nedsætte plasmakoncentrationen af tadalafil.

Tadalafils

virkning

på andre

lægemidler

Nitrater

Det er i kliniske studier vist, at tadalafil (5, 10 og 20 mg) forstærker den hypotensive

virkning af nitrater. Derfor er administration af Tadalafil "Orion" kontraindiceret til

patienter, som bruger enhver form for organisk nitrat (se pkt. 4.3). Baseret på resultater fra

et klinisk studie, hvor 150 forsøgspersoner daglig modtog 20 mg tadalafil i 7 dage og 0,4

mg nitroglycerin sublingualt på forskellige tidspunkter, varede denne interaktion mere end

24 timer og var ikke længere målbar, når der var gået 48 timer efter sidste tadalafildosis.

Derfor bør der hos en patient med hvilken som helst ordineret dosis af tadalafil (2,5 mg -

20 mg), hvor administration af nitrat skønnes som en medicinsk nødvendighed i en

livstruende situation, mindst være gået 48 timer efter den sidste dosis Tadalafil "Orion", før

administration af nitrat overvejes. Under disse omstændigheder bør nitrater kun

administreres under tæt medicinsk

overvågning med passende hæmodynamisk

monitorering.

Antihpertensiva (herunder calciumantagonister)

Samtidig administration af doxazosin (4 og 8 mg daglig) og tadalafil (5 mg daglig dosis og

20 mg som en enkeltdosis) øger signifikant den blodtrykssænkende virkning af denne alfa-

blokker. Virkningen varer mindst 12 timer og kan give symptomer, herunder synkope.

Denne kombination kan derfor ikke anbefales (se pkt. 4.4).

I interaktionsstudier udført med et begrænset antal raske forsøgspersoner blev denne

virkning ikke set med alfuzosin eller tamsulosin. Der bør dog udvises forsigtighed, når

tadalafil anvendes til patienter i behandling med alfa-blokkere og særligt hos ældre.

Behandling bør initieres med minimal dosering og gradvist justeres.

Tadalafils potentiale til at forstærke den hypotensive virkning af antihypertensiva blev

undersøgt i kliniske farmakologiske studier. Væsentlige klasser af antihypertensiva blev

undersøgt, heriblandt calciumantagonister (amlodipin), angiotensinkonverterende

enzymhæmmere (ACE-hæmmere) (enalapril), betablokkere (metoprolol), thiaziddiuretika

(bendrofluazid) og angiotensin II-blokkere (forskellige typer og doser, alene eller i

kombination med thiazider, calciumantagonister, betablokkere og/eller alfablokkere).

Tadalafil (10 mg, undtagen i studier med angiotensin II-blokkere og amlodipin,

hvor en 20

mg dosis blev anvendt) havde ingen klinisk signifikant interaktion med nogle af disse

55493_spc.docx

Side 6 af 16

klasser. I et andet klinisk farmakologisk studie blev tadalafil (20 mg) undersøgt i

kombination med op til 4 klasser af antihypertensiva. Hos forsøgspersoner i behandling

med flere antihypertensiva viste ændringerne i det ambulatoriske blodtryk sig at relatere sig

til graden af blodtrykskontrol. Hos

forsøgspersoner i denne sammenhæng, som var

velbehandlede med antihypertensiva, var reduktionen af blodtrykket minimal og

sammenlignelig med det, der sås hos raske forsøgspersoner. Hos forsøgspersoner, som

ikke fik antihypertensiva, var reduktionen af blodtrykket større, dog var reduktionen ikke

forbundet med hypotensive symptomer hos størstedelen af forsøgspersonerne. Hos

patienter, som får samtidig antihypertensiva, kan tadalafil 20 mg inducere blodtryksfald,

som (med undtagelse af alfablokkere, se ovenfor) sædvanligvis er af mindre størrelsesorden

og sandsynligvis ikke er klinisk relevant. En analyse af data fra kliniske fase 3-studier viste

ingen forskel på bivirkningerne hos patienter, som fik tadalafil med eller uden

antihypertensiva. Hensigtsmæssig klinisk rådgivning bør imidlertid gives til patienter

omkring et muligt blodtryksfald, hvis de behandles med antihypertensiva.

Riociguat

Prækliniske studier viste en additiv systemisk blodtrykssænkende virkning, når PDE5-

hæmmere blev kombineret med riociguat. I kliniske studier har riociguat vist sig at

forstærke den hypotensive virkning af PDE5-hæmmere. Der var ingen evidens for en

gunstig klinisk virkning af kombinationen i den undersøgte population. Samtidig brug af

riociguat med PDE5-hæmmere, inklusive tadalafil, er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

5-alfa-reduktase-hæmmere

I et klinisk studie, der sammenlignede tadalafil 5 mg administreret samtidig med finasterid

5 mg versus placebo plus finasterid 5 mg til lindring af symptomer på benign

prostatahyperplasi (BPH), blev der ikke identificeret nye bivirkninger. Der bør dog udvises

forsigtighed, når tadalafil administreres samtidig med 5-alfa-reduktase-hæmmere, da der

ikke er udført et formelt lægemiddelinteraktionsstudie til evaluering af virkningen af

tadalafil plus 5-alfa-reduktase-hæmmere.

CYP1A2-substrater (f.eks. theophyllin)

Ved administration af taladafil 10 mg sammen med theophyllin (en non-selektiv

phosphodiesterase-hæmmer) i et klinisk farmakologisk studie var der ingen

farmakokinetisk interaktion. Den eneste farmakodynamiske virkning var en lille stigning

(3,5 slag pr. minut) i hjertefrekvensen. Selv om denne virkning er lille og ikke var af

klinisk signifikans i dette studie, bør den tages i betragtning, hvis disse lægemidler

administreres samtidigt.

Ethinylestradiol og terbutalin

Det er vist, at tadalafil kan øge den orale biotilgængelighed af ethinylestradiol. En lignende

øgning kan forventes ved oral administration af terbutalin, selv om den kliniske

konsekvens heraf er usikker.

Alkohol

Alkoholkoncentrationer (gennemsnitlig maksimumkoncentration i blodet 0,08 %) blev ikke

påvirket

ved samtidig administration af tadalafil (10 mg eller 20 mg). Ydermere blev der

ikke set nogen ændringer i tadalafilkoncentrationen 3 timer efter samtidig administration

med alkohol. Alkohol blev givet på en måde, der maksimerede alkoholabsorption-

shastigheden (fastende over natten uden mad indtil 2 timer efter alkoholindtagelse).

55493_spc.docx

Side 7 af 16

Tadalafil (20 mg) forstærkede ikke den gennemsnitlige

blodtrykssænkning forårsaget af

alkohol (0,7 g/kg eller ca. 180 ml 40 % alkohol [vodka] til en mand på 80 kg), men hos

nogle forsøgspersoner blev der observeret ortostatisk svimmelhed og ortostatisk

hypotension. Når tadalafil blev administreret sammen med lavere doser alkohol (0,6 g/kg),

blev der ikke observeret hypotension, og svimmelhed forekom med tilsvarende frekvens

som ved alkohol alene. Virkningen af alkohol på den kognitive funktion blev ikke

forstærket af tadalafil (10 mg).

CYP450-metaboliserede lægemidler

Tadalafil forventes ikke at medføre en klinisk signifikant inhibition eller induktion af

clearance for lægemidler, som metaboliseres via CYP450-isoformer. Undersøgelser har

bekræftet, at tadalafil ikke

inhiberer eller inducerer CYP450-isoformerne CYP3A4,

CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1, CYP2C9 og CYP2C19.

CYP2C9-substrater (f.eks. R-warfarin)

Tadalafil (10 mg og 20 mg) havde ingen klinisk signifikant virkning på eksponeringen

(AUC) for S-warfarin eller R-warfarin (CYP2C9-substrat), og tadalafil påvirkede heller

ikke ændringer i protrombintiden induceret af warfarin.

Acetylsalisylsyre

Tadalafil (10 mg og 20 mg) forstærkede ikke forlængelsen af blødningstiden forårsaget af

acetylsalicylsyre.

Antidiabetika

Der er ikke udført specifikke interaktionsstudier med antidiabetika.

4.6

Graviditet og amning

Tadalafil "Orion" er ikke indiceret til anvendelse hos kvinder.

Graviditet

Der foreligger begrænsede data for brugen af tadalafil hos gravide kvinder. Dyrestudier

indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår graviditet,

embryo/føtal udvikling, fødsel eller postnatal udvikling (se pkt. 5.3). Som forholdsregel bør

man undgå brug af Tadalafil "Orion" under graviditet.

Amning

Forhåndenværende farmakodynamiske/toksikologiske data fra dyr har vist udskillelse af

tadalafil i mælk. En risiko for det ammede barn kan ikke udelukkes. Tadalafil "Orion" bør

ikke anvendes under amning.

Fertilitet

Hos hunde er der set virkninger, som kan tyde på nedsat fertilitet. To efterfølgende kliniske

studier tyder på, at denne virkning ikke er sandsynlig hos mennesker, selv om en nedsat

koncentration af spermatocytter blev set hos nogle mænd (se pkt. 5.1 og 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Tadalafil "Orion" påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner. Selv om hyppigheden af rapporter omhandlende svimmelhed var ens i

placebo- og tadalafilarmene i de kliniske studier, bør patienterne være opmærksomme på,

hvordan de reagerer på Tadalafil "Orion", før de fører motorkøretøj eller betjener maskiner.

55493_spc.docx

Side 8 af 16

4.8

Bivirkninger

Resumé

sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger hos patienter, som tog Tadalafil "Orion" til

behandling af erektil dysfunktion eller benign prostatahyperplasi, var hovedpine, dyspepsi,

rygsmerter og myalgi, hvor hyppigheden steg ved øget dosis af Tadalafil "Orion". De

rapporterede bivirkninger var forbigående og generelt lette eller moderate. Størsteparten af

de tilfælde af hovedpine, som blev indberettet for Tadalafil "Orion" ved dosering én gang

daglig, opstod inden for de første 10 til 30 dage efter behandlingsstart.

Resumé

bivirkninger

tabelform

Nedenstående tabel angiver observerede bivirkninger fra spontane indberetninger samt fra

placebokontrollerede kliniske studier (omfattende i alt 7.116 patienter på tadalafil og 3.718

patienter på placebo) ved behandling af erektil dysfunktion (dosering ved behov eller én

gang daglig) og benign prostatahyperplasi (dosering én gang daglig).

Hyppighedskonvention: Meget almindelig (≥1/10); Almindelig (≥1/100 til < 1/10); Ikke

almindelig (≥1/1.000 til <1/100); Sjælden (≥1/10.000 til < 1/1.000), Meget sjælden

(<1/10.000) og Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Immunsystemet

Overfølsomhedsreaktioner

Angioødem

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed

Apopleksi

(inklusive

hjerneblødning),

synkope,

transitorisk cerebral

iskæmi

, migræne

kramper,

forbigående

hukommelsestab

Øjne

Sløret syn, fornemmelse

beskrevet som øjensmerte

Synsfeltsdefekt,

hævede øjenlåg,

konjunktival

hyperæmi, non-

arteritis anterior

iskæmisk opticus

neuropati

(NAION)

vaskulær okklusion

i retina

Øre og labyrint

Tinnitus

Pludseligt høretab

Hjerte

1

Takykardi, palpitationer

Myokardieinfarkt,

ustabil angina

55493_spc.docx

Side 9 af 16

pectoris

ventrikulær arytmi

Vaskulære sygdomme

Rødme

Hypotension

, hypertension

Luftveje, thorax og mediastinum

Tilstoppet næse

Dyspnø, epistaxis

Mave-tarm-kanalen

Dyspepsi,

gastro-

øsofagealt

reflukssygdom

Abdominalsmerter

Hud og subkutane væv

Udslæt, hyperhidrose

Urticaria, Stevens-

Johnsons syndrom

eksfoliativ

dermatitis

Knogler, led, muskler og bindevæv

Rygsmerter,

myalgi,

ekstremitets-

smerter

Nyrer og urinveje

Hæmaturi

Det reproduktive system og mammae

Blødning fra penis,

hæmospermi

Forlænget erektion,

priapisme

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Brystsmerter

Ansigtsødem

pludselig

hjertedød

De fleste af patienterne havde eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer (se pkt. 4.4).

Bivirkninger rapporteret efter markedsføring, ikke set i placebo-kontrollerede kliniske studier.

Mere almindeligt rapporteret, når tadalafil gives til patienter, som allerede tager

antihypertensiva.

Beskrivelse

udvalgte

bivirkninger

Der er rapporteret en lidt højere hyppighed af abnormt ekg, primært sinus bradykardi, hos

patienter behandlet med tadalafil en gang daglig i forhold til patienter behandlet med

placebo. De fleste af disse abnorme ekg’er var ikke associeret med bivirkninger.

Andre

særlige populationer

Data for patienter over 65 år, som har fået tadalafil i kliniske studier, enten for behandling

af erektil dysfunktion eller benign prostatahyperplasi, er begrænsede. I kliniske studier

med tadalafil 5 mg taget en gang daglig for behandling af benign prostatahyperplasi blev

svimmelhed og diarré hyppigere indberettet for patienter over 75 år.

Indberetning

formodede

bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via

55493_spc.docx

Side 10 af 16

Lægemiddelstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Enkeltdoser på op til 500 mg er givet til raske forsøgspersoner, og flere daglige doser af op

til 100 mg er givet til patienter. Bivirkningerne var de samme som dem, der ses ved lavere

doser. I tilfælde af overdosering iværksættes normal støttende behandling efter behov.

Hæmodialyse bidrager ubetydeligt

til elimination af tadalafil.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: G 04 BE 08. Urologica. Midler anvendt ved erektionsforstyrrelser.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Tadalafil er en selektiv, reversibel hæmmer af cyklisk guanosinmonophosphat (cGMP)-

specifik phosphodiesterase type 5 (PDE5). Når seksuel stimulation medfører lokal

frigivelse af nitrogenoxid, giver tadalafils hæmning af PDE5 øgede mængder af cGMP i

corpus cavernosum. Dette medfører afslapning af den glatte muskulatur og tilstrømning af

blod til de penile væv, hvorved erektionen fremkommer. Ved behandling af erektil

dysfunktion har tadalafil ingen virkning uden seksuel stimulation.

Farmakodynamisk

virkning

In vitro-studier har vist, at tadalafil er en selektiv hæmmer af PDE5. PDE5 er et enzym,

som findes i den glatte muskulatur i corpus cavernosum, i vaskulær og visceral glat

muskulatur, skeletmuskulatur, blodplader, nyrer, lunger samt cerebellum. Tadalafils

virkning har en mere potent virkning på PDE5 end på andre phosphodiesteraser. Tadalafil

er > 10.000 gange mere potent over for PDE5 end o v e r for PDE1, PDE2 og PDE4, som

er enzymer, der findes i hjerte, hjerne, blodårer, lever og andre organer. Tadalafil er >

10.000 gange mere potent over for PDE5 end over for PDE3, som er et enzym, der findes i

hjerte og blodkar. Denne selektivitet for PDE5 i forhold til PDE3 er vigtig, fordi PDE3 er

et enzym, der er involveret i hjertets kontraktivitet. Tadalafil er tilmed ca. 700 gange mere

potent

over for PDE5 end over for PDE6, som er et enzym, der findes i retina, og som er

ansvarlig for fototransduktionen. Tadalafil er også > 10.000 gange mere potent over for

PDE5 end over for PDE7-PDE10.

Klinisk

virkning

sikkerhed

Ved administration til raske forsøgspersoner viste tadalafil ingen signifikant forskel i

forhold til placebo på

det liggende systoliske og diastoliske blodtryk (gennemsnitligt

maksimalt fald på henholdsvis 1,6 og

0,8 mm Hg), på det stående systoliske og diastoliske

55493_spc.docx

Side 11 af 16

blodtryk (gennemsnitligt maksimalt fald på henholdsvis 0,2 og 4,6 mm Hg) og ingen

signifikant ændring i hjertefrekvens.

I et studie med henblik på at vurdere tadalafils virkning på synet blev der ikke fundet nogen

forringelse af evnen til at skelne farver (blå/grøn) ved brug af Farnsworth-Munsell 100-

nuancertesten. Dette resultat er i overensstemmelse med tadalafils lave affinitet for PDE6

sammenlignet med PDE5. Rapporter vedrørende ændringer i farvesynet var sjældne (< 0,1

%) på tværs af alle studier.

Der er blevet udført tre studier hos mænd for at vurdere den mulige virkning på

spermatogenesen af tadalafil 10 mg (ét 6 måneders studie) og 20 mg (ét 6 måneders og ét 9

måneders studie), daglig administration. To af disse tre studier viste et fald i

spermatocyttal og spermatocytkoncentration, der

var relateret til tadalafilbehandling. Det

anses dog ikke for sandsynligt, at disse fald havde nogen

klinisk relevans. Disse følger var

ikke associeret med ændringer i andre parametre såsom motilitet, morfologi og FSH.

Erektil dysfunktion

Der blev udført tre kliniske studier med 1.054 patienter i hjemlige omgivelser for at

bestemme virkningsperioden for tadalafil taget efter behov. Tadalafil udviste en statistisk

signifikant forbedring i forhold til placebo af den erektile funktion og af evnen til at

gennemføre et samleje i op til 36 timer efter doseringen, såvel som af patienternes evne til

at opnå og opretholde erektioner til gennemførelse af samleje så tidligt som 16 minutter

efter dosering.

I et 12-ugers studie med 186 patienter (142 på tadalafil, 44 på placebo) med erektil

dysfunktion sekundært til læsioner i rygmarven forbedrede tadalafil signifikant den erektile

funktion. Dette førte til gennemsnitligt 48 % vellykkede forsøg pr. patient behandlet med

tadalafil 10 eller 20 mg (fleksibel dosis, efter behov) sammenlignet med 17 % vellykkede

forsøg med placebo.

Tadalafil er blevet undersøgt i doser på 2 til 100 mg i 16 kliniske studier med 3.250

patienter, inklusive patienter med forskellige sværhedsgrader af erektil dysfunktion (let,

moderat, svær), ætiologi, alder (fra 21-86 år) og etnisk oprindelse. De fleste patienter

rapporterede erektil dysfunktion af mindst 1 års varighed. I de primære undersøgelser af

virkning hos den generelle population rapporterede 81 % af patienterne, at tadalafil

forbedrede deres erektion, i forhold til 35 % for placebo. Desuden rapporterede patienter

med erektil dysfunktion i alle sværhedsgrader forbedrede erektioner, når de tog tadalafil

(86 %, 83 % og 72 % for henholdsvis let, moderat og svær i forhold til 45 %, 42 % og 19

% for placebo). I de primære undersøgelser af virkning var 75 % af samlejeforsøgene

vellykkede hos patienter, som blev behandlet med tadalafil, sammenlignet med 32 % for

placebo.

Pædiatrisk

population

I et studie med tadalafil udført hos børn med Duchennes muskeldystrofi (DMD) blev der

ikke påvist nogen effekt. Det randomiserede, dobbeltblinde, placebokontrollerede studie

med 3 parallelle arme blev gennemført hos 331 drenge med DMD i alderen 7-14 år, som

samtidig fik kortikosteroid. Studiet havde en 48-ugers dobbeltblind periode, hvor

patienterne blev randomiseret til at få en daglig dosis tadalafil på 0,3 mg/kg eller 0,6 mg/kg

eller placebo. Tadalafil viste ingen effekt på at forsinke nedgangen i mobilitet, målt ved 6

minutters gangtest (6MWD), som var det primære endepunkt: Den gennemsnitlige ændring

i 6MWD efter 48 uger, bestemt ved mindste kvadraters metode (LS), var 51,0 meter i

55493_spc.docx

Side 12 af 16

placebogruppen, sammenlignet med 64,7 meter i tadalafilgruppen med 0,3 mg/kg (p =

0,307) og 59,1 meter i tadalafilgruppen med 0,6 mg/kg (p = 0,538). Ydermere blev der

ikke påvist nogen effekt for de sekundære endepunkter i dette studie. De samlede resultater

vedrørende sikkerhed var generelt i overenstemmelse med den kendte sikkerhedsprofil for

tadalafil og med bivirkninger, som kan forventes i en pædiatrisk DMD-population, som får

kortikosteroider.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge

resultaterne af studier med Tadalafil "Orion" i alle undergrupper af den pædiatriske

population med erektil dysfunktion (se pkt. 4.2 for

oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Tadalafil absorberes hurtigt efter oral administration, og den gennemsnitlige maksimale

plasma- koncentration (C

) opnås efter en median tid på 2 timer efter administration. Den

absolutte biotilgængelighed af tadalafil efter oral administration er ikke bestemt.

Hverken hastigheden eller omfanget af absorptionen af tadalafil påvirkes af fødeindtagelse,

så tadalafil kan tages med eller uden mad. Doseringstidspunktet (morgen versus aften)

havde ingen klinisk relevante indvirkninger på hastigheden eller omfanget af absorptionen.

Fordeling

Det gennemsnitlige fordelingsvolumen er ca. 63 l, hvilket indikerer, at tadalafil fordeles i

vævet. Ved terapeutiske koncentrationer er 94 % af tadalafil i plasma bundet til proteiner.

Proteinbindingen påvirkes ikke ved nedsat nyrefunktion.

Hos raske forsøgspersoner genfandtes mindre end 0,0005 % af den administrerede dosis i

sperma.

Biotransformation

Tadalafil metaboliseres overvejende af cytokrom P450 (CYP) 3A4-isoformen. Den

væsentligste

cirkulerende metabolit er methylcatecholglucoronid. Denne metabolit er

mindst 13.000 gange mindre

potent over for PDE5 end tadalafil. På den baggrund anses

den ikke for at være klinisk aktiv ved de observerede metabolitkoncentrationer.

Elimination

Den gennemsnitlige clearance for tadalafil efter oral administration er 2,5 l/time, og den

gennemsnitlige halveringstid er 17,5 timer hos raske forsøgspersoner. Tadalafil udskilles

overvejende som inaktive

metabolitter, for størsteparten i fæces (ca. 61 % af dosis) og i

mindre grad i urinen (ca. 36 % af dosis).

Linearitet/ikke-linearitet

Tadalafils farmakokinetik hos raske forsøgspersoner er lineær med hensyn til tid og dosis. I

dosis-området 2,5-20 mg øges eksponeringen (AUC) proportionalt med dosis. Steady-state

plasmakoncentrationer opnås inden for 5 dage med dosering én gang daglig.

Farmakokinetikken hos patienter med erektil dysfunktion er den samme som

farmakokinetikken hos raske forsøgspersoner.

55493_spc.docx

Side 13 af 16

Særlige

populationer

Ældre

Raske ældre forsøgspersoner (65 år eller derover) udviste en lavere clearance af tadalafil

efter oral administration, hvilket resulterede i en 25 % højere eksponering (AUC) end hos

raske forsøgspersoner mellem 19 og 45 år. Denne alderseffekt er ikke klinisk signifikant

og giver ikke anledning til en justering af dosis.

Nyreinsufficiens

I kliniske farmakologstudier med en enkelt administration af tadalafil (5 mg til 20 mg) var

eksponeringen for tadalafil (AUC) ca. fordoblet hos forsøgspersoner med let

(kreatininclearance 51 til 80 ml/min)

eller moderat (kreatininclearance 31 til 50 ml/min)

nedsat nyrefunktion samt hos dialysepatienter med nyresvigt i slutstadiet. Hos

hæmodialysepatienter var C

41 % højere end hos raske forsøgspersoner.

Hæmodialyse bidrager ubetydeligt til eliminationen af tadalafil.

Leverinsufficiens

Eksponeringen for tadalafil (AUC) hos forsøgspersoner med let og moderat nedsat

leverfunktion (Child-Pugh klasse A og B) er sammenlignelig med eksponeringen hos raske

forsøgspersoner ved administration af en dosis på 10 mg. Der er begrænsede kliniske data

vedrørende sikkerheden af tadalafil hos patienter med svær leverinsufficiens (Child-Pugh

klasse C). Der er ingen data om administration af én daglig dosering af tadalafil hos

patienter med nedsat leverfunktion. Hvis tadalafil ordineres én gang daglig, bør en

omhyggelig individuel benefit/risk-vurdering foretages

af den ordinerende læge.

Patienter med diabetes

Eksponeringen for tadalafil (AUC) hos patienter med diabetes var ca. 19 % lavere end

AUC hos raske forsøgspersoner. Denne forskel giver ikke anledning til en justering af

dosis.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagen dosering, genotoksicitet,

karcinogenicitet samt

reproduktions- og udviklingstoksicitet.

Der var ingen tegn på teratogenicitet, embryotoksicitet eller føtotoksicitet hos rotter eller

mus, der fik op til 1.000 mg tadalafil/kg/dag. I et prænatalt og postnatalt udviklingsforsøg

hos rotter var den dosis, hvor der ikke sås effekt, 30 mg/kg/dag. Hos den drægtige rotte var

AUC for beregnet frit lægemiddel ved denne dosis ca. 18 gange større end den humane

AUC ved en 20 mg dosis.

Der sås ingen forringelse af fertiliteten hos han- og hunrotter. Hos hunde, som fik tadalafil

daglig i 6 til 12 måneder i doser på 25 mg/kg/dag (hvilket resulterer i en mindst 3 gange

større eksponering (fra 3,7 til 18,6) end den, som ses hos mennesker ved en enkelt dosis på

20 mg) og højere, sås regression af det seminiferøse tubulære epithel, som medførte nedsat

spermatogenese hos nogle hunde. Se også pkt. 5.1.

55493_spc.docx

Side 14 af 16

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

Copovidon

Macrogolglycerolhydroxystearat

Lactosemonohydrat

Kolloid, vandfri silica

Mikrokrystallinsk cellulose

Croscarmellosenatrium

Magnesiumstearat

Filmovertræk:

Hypromellose

Titandioxid (E171)

Talcum (E553b)

Gul jernoxid (E172)

Triacetin

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

4 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Tadalafil "Orion" filmovertrukne tabletter fås i blisterpakninger af gennemsigtig

PVC/PVdC-aluminiumsfolie.

Blisterpakninger:

2, 4, 8, 12, 24, 28 og 56 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland

55493_spc.docx

Side 15 af 16

Repræsentant

Orion Pharma A/S

Ørestads Boulevard 73

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

10 mg: 55492

20 mg: 55493

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

29. april 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

24. november 2017

55493_spc.docx

Side 16 af 16

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

18-5-2018

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

7K and Poseidon 4500 by Shoreside Enterprises: Voluntary Recall - Due to Presence of Undeclared Sildenafil and/or Tadalafil

Use of products with the undeclared active ingredients, sildenafil and tadalafil, may pose a threat to consumers because the active ingredient may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may cause a significant drop in blood pressure that may be life threatening. Among the adult male population who are most likely to use these products, adult males who use nitrates for cardiac conditions are the most at risk from these products. These products are considered ta...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-5-2018

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises Issues Voluntary Nationwide Recall of 7K and Poseidon 4500 (Extreme 1000 Mg) Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Shoreside Enterprises, Inc. is voluntarily recalling 7K (Lot specific: Lot #RO) and Poseidon 4500 (Extreme 1000 mg) (Lot specific: Lot #20117BL) to the consumer level. FDA analysis found the samples of these products to contain undeclared Sildenafil and/or Tadalafil. Sildenafil and Tadalafil are active ingredients in two FDA-approved prescription drugs used for the treatment of erectile dysfunction (ED).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-4-2018

Epic Products, LLC, Issues Voluntary Nationwide Recall of All Lots of Euphoric Capsules Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Epic Products, LLC, Issues Voluntary Nationwide Recall of All Lots of Euphoric Capsules Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Overland Park, KS, Epic Products, LLC is voluntarily recalling all lots of Euphoric capsules, packaged in 1 count blister cards, 3 count bottles, and 12 count bottles to the consumer level. FDA analysis found samples of Euphoric to be tainted with undeclared sildenafil and tadalafil, active ingredients in two FDA-approved prescription drug products, also known as phosphodiesterase 5-inhibitors (PDE-5 inhibitors), used to treat male erectile dysfunction (ED). The presence of sildenafil and tadalafil in E...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-4-2018

'Rhino 69 Extreme 50000' Recalled due to Presence of Active Ingredient 'Tadalafil'

'Rhino 69 Extreme 50000' Recalled due to Presence of Active Ingredient 'Tadalafil'

AMA Wholesale Inc. (Distributor/Re-seller), is voluntarily recalling Rhino 69 Extreme 50000 capsules to the consumer level. FDA analysis found the product to be tainted with undeclared tadalafil. Tadalafil is an active ingredient in a FDA-approved prescription drug that is used for erectile dysfunction.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Tadalafil Mylan (Mylan S.A.S.)

Tadalafil Mylan (Mylan S.A.S.)

Tadalafil Mylan (Active substance: tadalafil) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5422 of Tue, 07 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3787/T/11

Europe -DG Health and Food Safety

6-8-2018

Dexdor (Orion Corporation)

Dexdor (Orion Corporation)

Dexdor (Active substance: dexmedetomidine) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)5377 of Mon, 06 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2268/II/26

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Orion Corporation)

Corbilta (Active substance: levodopa / carbidopa / entacapone) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)4468 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2785/R/15

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Fareston (Orion Corporation)

Fareston (Orion Corporation)

Fareston (Active substance: Toremifene) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3857 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Tadalafil Lilly (Eli Lilly Nederland B.V.)

Tadalafil Lilly (Eli Lilly Nederland B.V.)

Tadalafil Lilly (Active substance: tadalafil) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3626 of Mon, 04 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

17-4-2018

Clevor (Orion Corporation)

Clevor (Orion Corporation)

Clevor (Active substance: Ropinirole) - New authorisation - Commission Decision (2018)2338 of Tue, 17 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4417

Europe -DG Health and Food Safety