Tadalafil "Krka"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tadalafil "Krka" 5 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 5 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Tadalafil "Krka" 5 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 57454
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

29. maj 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Tadalafil "Krka", filmovertrukne tabletter 5 mg

0.

D.SP.NR.

30205

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Tadalafil "Krka"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 5 mg tadalafil.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver filmovertrukket tablet indeholder 0,750 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

5 mg filmovertrukne tabletter: Svagt gullige, bikonvekse, ovale, filmovertrukne tabletter,

med delekærv på den ene side og mærket med ”5” på den anden side. Tabletten kan deles i

to lige store doser. Tabletdimensioner: Ca. 9 mm lange og 6 mm brede.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af erektil dysfunktion hos voksne mænd.

Seksuel stimulation er nødvendig for, at tadalafil kan virke.

Behandling af tegn og symptomer på benign prostatahyperplasi (BPH) hos voksne mænd.

Tadalafil "Krka" 5 mg er ikke indiceret til anvendelse hos kvinder.

57454_spc.docx

Side 1 af 15

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Erektil dysfunktion hos voksne mænd

Den anbefalede dosis er generelt 10 mg, som tages før forventet seksuel aktivitet, enten

med eller uden mad.

Hos patienter, hvor tadalafil 10 mg ikke giver tilstrækkelig effekt, kan 20 mg forsøges.

Tabletten tages mindst 30 minutter før seksuel aktivitet.

Den maksimale doseringsfrekvens er én gang daglig.

Tadalafil 10 og 20 mg er beregnet til brug før forventet seksuel aktivitet, og det anbefales

ikke til vedvarende daglig brug.

Hos patienter, der forventer hyppig brug af Tadalafil "Krka" (dvs. mindst to gange om

ugen) kan én gang daglig dosering med de laveste doser af Tadalafil "Krka" anses for at

være hensigtsmæssigt, baseret på patientens valg og lægens vurdering.

Den anbefalede dosis hos disse patienter er 5 mg daglig, indtaget på omtrent samme

tidspunkt hver dag. Dosis kan reduceres til 2,5 mg én gang daglig baseret på individuel

tolerance.

Valget af vedvarende daglig behandling bør evalueres med jævne mellemrum.

Benign prostatahyperplasi hos voksne mænd.

Den anbefalede dosis er 5 mg, som skal tages på omtrent samme tidspunkt hver dag med

eller uden mad.

For voksne mænd i behandling for både benign prostatahyperplasi og erektil dysfunktion er

den anbefalede dosis også 5 mg, som skal tages på omtrent samme tidspunkt hver dag.

For de patienter, som ikke tolererer tadalafil 5 mg for behandling af benign prostata-

hyperplasi, skal anden behandling overvejes, da virkningen af tadalafil 2,5 mg til

behandling af benign prostatahyperplasi ikke er vist.

Særlige populationer

Ældre mænd

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos ældre patienter.

Mænd med nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion.

Ved behandling efter behov, er den maksimale anbefalede dosis til patienter med svært

nedsat nyrefunktion 10 mg.

Daglig dosering af tadalafil 2,5 eller 5 mg bør ikke anvendes til patienter med svært nedsat

nyrefunktion, hverken til behandling af erektil dysfunktion eller benign prostatahyperplasi

(se pkt. 4.4 og 5.2).

Mænd med nedsat leverfunktion

Når Tadalafil "Krka" bruges til behandling efter behov af erektil dysfunktion, er den

anbefalede dosis af tadalafil 10 mg, som tages før forventet seksuel aktivitet, enten med

57454_spc.docx

Side 2 af 15

eller uden mad. Der er begrænsede kliniske data vedrørende sikkerheden af tadalafil hos

patienter med svær leverinsufficiens (Child-Pugh klasse C); hvis ordineret, bør en

omhyggelig, individuel benefit/risk-vurdering foretages af den ordinerende læge. Der er

ingen tilgængelige data om administration af daglig dosering af tadalafil til patienter med

nedsat leverfunktion.

Daglig dosering af tadalafil er ikke evalueret hos patienter med nedsat leverfunktion

hverken ved behandling af erektil dysfunktion eller benign prostatahyperplasi; derfor, hvis

ordineret, bør en omhyggelig individuel benefit/risk-vurdering foretages af den

ordinerende læge (se pkt. 4.4 og 5.2).

Mænd med diabetes

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med diabetes.

Pædiatrisk population

Der er ingen relevant anvendelse for Tadalafil "Krka" i den pædiatriske population med

henblik på behandlingen af erektil dysfunktion.

Administration

Tadalafil "Krka" er tilgængeligt i tabletstyrker på 2,5, 5, 10 og 20 mg til oral brug.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

I kliniske studier har tadalafil vist sig at forstærke den hypotensive virkning af nitrater.

Dette menes at skyldes den kombinerede effekt af nitrater og tadalafil på

nitrogenoxid/cGMP-syntesevejen. Administration af Tadalafil "Krka" til patienter, som

bruger enhver form for organisk nitrat er derfor kontraindiceret (se pkt. 4.5).

Tadalafil må ikke anvendes hos mænd med hjertesygdom, for hvem seksuel aktivitet

frarådes. Lægen bør overveje den potentielle risiko for hjertesygdom ved seksuel aktivitet

hos patienter med eksisterende hjerte-/karssygdom.

Følgende grupper af patienter med hjerte-/karsygdom blev ikke inkluderet i kliniske forsøg

og brugen af tadalafil er derfor kontraindiceret:

patienter med myokardieinfarkt inden for de sidste 90 dage,

patienter med ustabil angina eller angina forekommende under samleje,

patienter med New York Heart Association klasse 2 eller højere hjerteinsufficiens i de

sidste 6 måneder,

patienter med ukontrollerede arytmier, hypotension (<90/50 mmHg) eller ukontrolleret

hypertension,

patienter med et slagtilfælde inden for de sidste 6 måneder.

Tadalafil er kontraindiceret til patienter som har nedsat syn på et øje, på grund af non-

arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati (NAION). Kontraindikationen gælder, uanset

om episoden opstod i forbindelse med brug af PDE5-hæmmere eller ej (se pkt. 4.4).

Samtidig administration af PDE5-hæmmere, inklusive tadalafil, med guanylatcyklase-

stimulatorer som f.eks. riociguat, er kontraindiceret, da det kan føre til symptomatisk

hypotension (se pkt. 4.5).

57454_spc.docx

Side 3 af 15

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Før behandling med tadalafil "Krka"

Før farmakologisk behandling overvejes, bør der optages anamnese og foretages fysisk

undersøgelse for at diagnosticere erektil dysfunktion eller benign prostatahyperplasi og

bestemme potentielle underliggende årsager.

Inden påbegyndelse af nogen som helst form for behandling af erektil dysfunktion, bør

lægen undersøge patientens kardiovaskulære status, da der er en vis risiko for

hjerteproblemer forbundet med seksuel aktivitet. Tadalafil har vasodilaterende egenskaber,

som medfører milde og forbigående fald i blodtrykket (se pkt. 5.1), og som sådan

forstærker den hypotensive effekt af nitrater (se pkt. 4.3).

Før behandling af benign prostatahyperplasi med tadalafil påbegyndes, skal patienten

undersøges for at udelukke tilstedeværelse af prostatakarcinom og grundigt vurderes for

kardiovaskulære tilstande (se pkt. 4.3).

Evalueringen af erektil dysfunktion bør omfatte en bestemmelse af potentielle

underliggende årsager og identifikation af egnet behandling på baggrund af en medicinsk

vurdering. Det vides ikke, om tadalafil er effektiv hos patienter, som har gennemgået

kirurgi i bækkenet eller radikal ikke-bevarende prostatektomi.

Kardiovaskulært

Alvorlige kardiovaskulære hændelser, inklusiv myokardieinfarkt, pludselig hjertedød,

ustabil angina pectoris, ventrikulær arytmi, slagtilfælde, forbigående iskæmiske anfald,

brystsmerter, hjertebanken og takykardi, er blevet rapporteret enten efter markedsføring

og/eller i kliniske forsøg. Størstedelen af de patienter, hvor disse hændelser er rapporteret,

havde eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer. Det er imidlertid ikke muligt definitivt

at fastslå, om disse hændelser er relateret direkte til disse risikofaktorer, til tadalafil, til

seksuel aktivitet, eller en kombination af disse eller andre faktorer.

Hos patienter, der samtidig får antihypertensive lægemidler, kan tadalafil fremme et fald i

blodtrykket. Ved indledning af daglig behandling med tadalafil, bør passende kliniske

overvejelser gøres vedrørende eventuel dosisjustering af den antihypertensive behandling.

Hos patienter, som er i behandling med alfa

-blokkere, kan samtidig administration af

tadalafil føre til symptomatisk hypotension hos nogle patienter (se pkt. 4.5).

Kombinationen af tadalafil og doxazosin anbefales derfor ikke.

Der er rapporteret synsdefekter og tilfælde af NAION i forbindelse med indtagelse af

tadalafil og andre PDE5-hæmmere. Patienten skal informeres om, at stoppe med at tage

Tadalafil "Krka" og omgående konsultere en læge, hvis der pludseligt opstår synsdefekt (se

pkt. 4.3).

Nedsat nyre- og leverfunktion

På grund af øget tadalafil eksponering (AUC), begrænset klinisk erfaring og manglende

evne til at påvirke clearance ved dialyse, anbefales én daglig dosering af tadalafil ikke til

patienter med svært nedsat nyrefunktion.

57454_spc.docx

Side 4 af 15

Der er begrænset klinisk data på sikkerheden af enkeltdosis administration af tadalafil hos

patienter med svær leverinsufficiens (Child-Pugh klasse C). Daglig administration til

behandling af enten erektil dysfunktion eller benign prostatahyperplasi er ikke blevet

evalueret hos patienter med leverinsufficiens. Hvis tadalafil ordineres, bør en omhyggelig

individuel benefit/risk-vurdering foretages af den ordinerende læge.

Priapisme og anatomisk deformation af penis

Patienter, som oplever erektioner, der varer 4 timer eller mere, bør instrueres i at søge

omgående lægehjælp. Hvis priapisme ikke behandles omgående, kan det resultere i skader

i det penile væv og permanent tab af potens.

Tadalafil bør anvendes med forsigtighed hos patienter med anatomisk deformitet af penis

(som f.eks. vinkling, kavernøs fibrose eller Peyronies sygdom), eller hos patienter med

lidelser, som kan prædisponere for priapisme (som f.eks. seglcelleanæmi, myelomatose

eller leukæmi).

Samtidigbrug af CYP3A4-hæmmere

Der bør udvises forsigtighed ved ordination af tadalafil til patienter, der anvender potente

CYP3A4-hæmmere (ritonavir, saquinavir, ketoconazol, itraconazol og erythromycin),

eftersom øget tadalafil eksponering (AUC) er blevet observeret, hvis lægemidlerne er

kombineret (se pkt. 4.5).

Tadalafil og andre behandlinger for erektil dysfunktion

Sikkerheden og virkningen ved kombinationen af tadalafil og andre PDE5-hæmmere eller

anden behandling af erektil dysfunktion er ikke undersøgt. Patienterne skal informeres om

ikke at tage Tadalafil "Krka" i sådanne kombinationer.

Lactose

Tadalafil "Krka" indeholder lactose. Bør ikke anvendes af patienter med sjældne arvelige

problemer med galactoseintolerance, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp

lactase deficiency) eller glucose-galactose malabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktionsstudier blev udført med 10 mg og/eller 20 mg tadalafil, som angivet nedenfor.

Med hensyn til de interaktionsstudier, hvor kun 10 mg tadalafil dosis blev anvendt, kan

klinisk relevante interaktioner ved højere doser ikke helt udelukkes.

Virkninger af andre stoffer på tadalafil

Cytochrom P450-hæmmere:

Tadalafil bliver primært metaboliseret af CYP3A4. Ketoconazol (200 mg daglig), en

selektiv hæmmer af CYP3A4, forhøjede tadalafils (10 mg) eksponering (AUC) 2 gange og

med 15 %, i forhold til AUC og C

værdier for tadalafil alene. Ketoconazol (400 mg

daglig) forhøjet tadalafil (20 mg) eksponering (AUC) 4 gange og C

med 22 %.

Ritonavir, en proteasehæmmer (200 mg to gange daglig), som er en hæmmer af CYP3A4,

CYP2C9, CYP2C19 og CYP2D6, forhøjet tadalafil (20 mg) eksponering (AUC) 2 gange

uden ændring i C

. Selvom specifikke interaktioner ikke er undersøgt, bør andre

proteasehæmmere, såsom saquinavir, og andre CYP3A4-hæmmere, såsom erythromycin,

clarithromycin, itraconazol og grapefrugtjuice administreres med forsigtighed, da de

forventes at øge plasmakoncentrationen af tadalafil (se pkt. 4.4). Følgelig kan forekomsten

57454_spc.docx

Side 5 af 15

af de bivirkninger, der er anført i pkt. 4.8 være øget.

Transportører

Transportørers (som f.eks. p-glycoprotein) rolle i disposition af tadalafil kendes ikke. Der

er derfor mulighed for lægemiddelinteraktioner medieret ved hæmning af transportører.

Cytochrom P450-inducere:

Rifampicin, en CYP3A4-inducer, reducerede tadalafils AUC med 88 %, i forhold til AUC-

værdierne for tadalafil alene (10 mg). Denne reducerede eksponering kan forventes at

nedsætte effekten af tadalafil; størrelsen af den nedsættende effekt er ukendt. Andre

CYP3A4-inducere, såsom phenobarbital, phenytoin og carbamazepin, kan også nedsætte

plasmakoncentrationen af tadalafil.

Virkninger af tadalafil på andre præparater

Nitrater

I kliniske forsøg blev det vist, at tadalafil (5, 10 og 20 mg) forøger den hypotensive effekt

af nitrater. Administration af tadalafil til patienter, som bruger enhver form for organisk

nitrat er derfor kontraindiceret (se pkt. 4.3). Baseret på resultaterne af et klinisk forsøg,

hvor 150 forsøgspersoner fik daglige doser af tadalafil 20 mg i 7 dage og 0,4 mg

sublingual nitroglycerin på forskellige tidspunkter, varede denne interaktionen i mere end

24 timer og kunne ikke længere påvises, når der var gået 48 timer efter den sidste tadalafil

dosis. Derfor bør der hos en patient med en hvilken som helst ordineret dosis af tadalafil

(2,5 mg - 20 mg), hvor nitrat administration anses medicinsk nødvendigt i en livstruende

situation, mindst være gået 48 timer efter den sidste dosis af tadalafil før nitrat

administration overvejes. Under sådanne omstændigheder bør nitrater kun administreres

under tæt medicinsk overvågning med passende hæmodynamisk monitorering.

Antihypertensiva (herunder calciumkanalblokkere)

Samtidig administration af doxazosin (4 og 8 mg daglig) og tadalafil (5 mg daglig dosis og

20 mg som enkeltdosis) øger den blodtrykssænkende effekt af denne alfa-blokker

signifikant. Denne effekt varer mindst tolv timer og kan være symptomatisk, herunder

synkope. Denne kombination anbefales derfor ikke (se pkt. 4.4).

I interaktionsstudier udført på et begrænset antal raske frivillige personer, blev disse

virkninger ikke rapporteret med alfuzosin eller tamsulosin. Der bør dog udvises

forsigtighed ved brug af tadalafil hos patienter som behandles med alfa-blokkere, og især

hos ældre. Behandlinger bør indledes med minimal dosering og gradvist justeres.

Tadalafils potentiale til at forstærke den hypotensive effekt af antihypertensiva blev

undersøgt i kliniske farmakologiske studier. Væsentlige klasser af antihypertensive

lægemidler blev undersøgt, herunder calciumkanalblokkere (amlodipin), angiotensin-

konverterende enzym (ACE) hæmmere (enalapril), beta-adrenerge receptorblokkere

(metoprolol), thiaziddiuretika (bendrofluazid) og angiotensin II receptorblokkere

(forskellige typer og doser, alene eller i kombination med thiazider, calciumkanalblokkere,

beta-blokkere, og/eller alfa-blokkere). Tadalafil (10 mg undtagen forsøg med angiotensin

II receptor blokkere og amlodipin, hvor en 20 mg dosis blev anvendt) havde ingen klinisk

signifikant interaktion med nogle af disse klasser. I et andet klinisk farmakologisk forsøg

blev tadalafil (20 mg) undersøgt i kombination med op til 4 klasser af antihypertensiva.

Hos forsøgspersoner, der tager flere antihypertensiva, syntes ændringerne i det ambulante

blodtryk at relatere til graden af blodtrykskontrol. For de forsøgspersoner, hvis blodtryk

var velkontrolleret, var reduktionen minimal og svarende til den, set hos raske

57454_spc.docx

Side 6 af 15

forsøgspersoner. Hos forsøgspersoner, hvis blodtryk ikke var velkontrolleret, var

reduktionen større, selv om denne reduktion ikke var forbundet med hypotensive

symptomer for størstedelen af forsøgspersonerne. Hos patienter, der samtidig fik

antihypertensiva, kan tadalafil 20 mg inducere et blodtryksfald, som (med undtagelse af

alfa-blokkere - se ovenfor) generelt er mindre og sandsynligvis ikke klinisk relevant. En

analyse af data fra kliniske fase 3 studier viste ingen forskel på bivirkningerne hos

patienter, der tager tadalafil med eller uden antihypertensiva. Der bør dog gives passende

klinisk rådgivning til patienter med hensyn til et muligt fald i blodtrykket, når de behandles

med antihypertensiva.

Riociguat

Prækliniske studier viste en additiv systemisk blodtrykssænkende virkning, når PDE5-

hæmmere blev kombineret med riociguat. I kliniske studier har riociguat vist sig at

forstærke den hypotensive virkning af PDE5-hæmmere. Der var ingen evidens for en

gunstig klinisk virkning af kombinationen i den undersøgte population. Samtidig brug af

riociguat med PDE5-hæmmere, herunder tadalafil, er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

5-alfa-reduktasehæmmere

I et klinisk forsøg, der sammenlignede tadalafil 5 mg administreret samtidig med finasterid

5 mg versus placebo samt finasterid 5 mg til lindring af BPH symptomer, blev ingen nye

bivirkninger identificeret. Eftersom der ikke er blevet udført et formelt lægemiddel-

interaktionsstudie, der evaluerer effekten af tadalafil og 5-alfa-reduktasehæmmere (5-

ARIs), bør der udvises forsigtighed, når tadalafil administreres sammen med 5-ARIs.

CYP1A2 substrater (som f.eks. theophyllin)

Når tadalafil 10 mg blev administreret sammen med theophyllin (en ikke-selektiv

phosphodiesteraseinhibitor) i et klinisk farmakologisk forsøg, var der ingen

farmakokinetisk interaktion. Den eneste farmakodynamiske effekt var en lille (3,5 slag per

minut) øgning i hjertefrekvensen. Selvom denne effekt er lille og var uden klinisk

signifikans i dette studie, bør den tages i betragtning, hvis disse lægemidler administreres

samtidigt.

Ethinylestradiol og terbutalin

Det er vist, at tadinafil øger den orale biotilgængelighed af ethinylestradiol; en tilsvarende

stigning kan forventes med oral administration af terbutalin, selvom den kliniske

konsekvens heraf er usikker.

Alkohol

Alkohol koncentrationer (gennemsnitlig maksimal blodkoncentration 0,08 %) blev ikke

påvirket af samtidig administration med tadalafil (10 mg eller 20 mg). Derudover blev der

ikke set ændringer i tadalafil-koncentrationer 3 timer efter samtidig administration af

alkohol. Alkohol blev givet på en måde der maksimerede alkoholabsorptionshastigheden

(fastende natten over uden mad indtil 2 timer efter alkoholindtagelse).

Tadalafil (20 mg) øgede ikke det gennemsnitlige blodtryksfald produceret af alkohol

(0,7 g/kg eller ca. 180 ml 40 % alkohol [vodka] til en mand på 80 kg), men hos nogle

forsøgspersoner blev postural svimmelhed og ortostatisk hypotension observeret. Når

tadalafil blev administreret med lavere doser af alkohol (0,6 g/kg), blev hypotension ikke

observeret og svimmelhed forekom med samme hyppighed for alkohol alene. Effekten af

alkohol på den kognitive funktion blev ikke forstærket af tadalafil (10 mg).

57454_spc.docx

Side 7 af 15

Lægemidler metaboliseret af cytochrom P450

Tadalafil forventes ikke at forårsage klinisk signifikant hæmning eller induktion af

clearance af lægemidler, der metaboliseres af CYP450-isoformer. Studier har bekræftet, at

tadalafil ikke hæmmer eller inducerer CYP450-isoformer, herunder CYP3A4, CYP1A2,

CYP2D6, CYP2E1, CYP2C9 og CYP2C19.

CYP2C9-substrater (som f.eks. R-warfarin)

Tadalafil (10 mg og 20 mg) havde ingen klinisk signifikant effekt på eksponeringen (AUC)

af S-warfarin eller R-warfarin (CYP2C9 substrat), og tadalafil påvirkede heller ikke

ændringer i protrombintiden induceret af warfarin.

Acetylsalicylsyre

Tadalafil (10 mg og 20 mg) forstærkede ikke den forlængede blødningstid forårsaget af

acetylsalicylsyre.

Antidiabetiske lægemidler:

Specifikke interaktionsstudier med antidiabetiske lægemidler er ikke udført.

4.6

Graviditet og amning

Tadalafil "Krka" er ikke indiceret til anvendelse hos kvinder.

Fertilitet

Virkninger blev set hos hunde, der kan indikere nedsat frugtbarhed. To efterfølgende

kliniske studier tyder på, at denne virkning er usandsynlig hos mennesker, selvom en

nedsat koncentration af spermatocytter blev set hos nogle mænd (se pkt. 5.1 og 5.3).

Graviditet

Der er ingen eller begrænsede data om brugen af tadalafil til gravide kvinder. Dyreforsøg

viser ikke direkte eller indirekte skadelige virkninger med hensyn til graviditet,

embryonal/føtal udvikling, fødsel eller postnatal udvikling (se pkt. 5.3). Som en

forsigtighedsforanstaltning, er det at foretrække at undgå brug af tadalafil under graviditet.

Amning

Tilgængelige farmakodynamiske/toksikologiske data fra dyr har vist, at tadalafil udskilles i

mælk. Det kan ikke udelukkes, at der er en risiko for ammende barn. Tadalafil bør ikke

anvendes under amning.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Tadalafil har ubetydelig indflydelse på evnen til at køre eller betjene maskiner. Selvom

hyppigheden af rapporter omhandlende svimmelhed i placebo- og tadalafil-armene i

kliniske studier var ens, bør patienterne være opmærksomme på, hvordan de reagerer på

tadalafil, før de kører bil eller betjener maskiner.

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger hos patienter, der tager tadalafil til behandling af

erektil dysfunktion eller benign prostatahyperplasi var hovedpine, dyspepsi, rygsmerter og

muskelsmerter, hvor forekomsten stiger med stigende dosis af tadalafil. De rapporterede

57454_spc.docx

Side 8 af 15

bivirkninger var forbigående og generelt milde eller moderate. Hovedparten af hovedpiner

indberettet efter daglig dosering af tadalafil og er oplevet inden for de første 10 til 30 dage

efter behandlingens start.

Sammendrag af bivirkninger i tabelform

Nedenstående tabel viser bivirkninger observeret i spontane indberetninger og i

placebokontrollerede kliniske forsøg (omfattende i alt 8022 patienter på tadalafil og

4422 patienter på placebo) ved behandling af erektil dysfunktion både efter behov og

daglig dosering og daglig dosering til behandling af benign prostatahyperplasi.

Frekvens-konvention: Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke

almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden

(<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Meget

almindeli

g

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Immunsystemet

Overfølsomhedsreaktione

Angioødem

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed

Apopleksi

(herunder blødningshændelser),

Synkope, Transitorisk iskæmisk attak

Migræne

, Kramper

, Forbigående

hukommelsestab

Øjne

Sløret syn, Fornemmelser

beskrevet som øjensmerte

Synsfeltdefekt, Hævelse af øjenlåg,

Konjunktival hyperæmi, Non-arteritis

anterior iskæmisk optisk neuropati

(NAION)

, Retinal vaskulær okklusion

Øre og labyrint

Tinnitus

Pludseligt høretab

Hjerte

1

Takykardi, Palpitationer

Myokardieinfarkt, Ustabil angina pectoris

Ventrikulær arytmi

Vaskulære sygdomme

Rødmen

Hypotension

Hypertension

Luftveje, thorax og mediastinum

Tilstoppet næse Dyspnø, Epistaxis

Gastrointestinale lidelser

Dyspepsi,

Abdominalsmerter,

Gastroøsofageal refluks,

Kvalme, Opkastning

Hud og subkutane væv

57454_spc.docx

Side 9 af 15

Udslæt

Hyperhidrose (sveden),

Urticaria, Stevens-Johnson syndrom

Eksfoliativ dermatitis

Knogler, led, muskler og bindevæv

Rygsmerter,

Myalgi,

Smerter i

ekstremiteter

Nyrer og urinveje

Hæmaturi

Det reproduktive system og mammae

Langvarig erektioner

Blødning fra penis, Hæmospermi,

Priapisme

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Brystsmerter

Træthed, Perifert ødem

Ansigtsødem

, Pludselig hjertedød

De fleste af patienterne havde eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer (se pkt. 4.4).

Bivirkninger rapporteret efter markedsføring, der ikke blev observeret i placebo-kontrollerede

kliniske forsøg.

Mere almindeligt rapporteret, når tadalafil gives til patienter, som allerede får antihypertensiva.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

En lidt højere forekomst af abnormt EKG, primært sinus bradykardi, er blevet rapporteret

hos patienter behandlet med tadalafil én gang daglig sammenlignet med placebo. De fleste

af disse EKG abnormaliteter var ikke associeret med bivirkninger.

Andre særlige populationer

Data fra patienter over 65 år, der er behandlet med tadalafil i kliniske forsøg, enten til

behandling af erektil dysfunktion eller behandling af benign prostatahyperplasi, er

begrænsede. I kliniske studier med tadalafil taget efter behov til behandling af erektil

dysfunktion, blev diarré rapporteret hyppigere hos patienter over 65 år. I kliniske studier

med tadalafil 5 mg én gang daglig til behandling af benign prostatahyperplasi, blev

svimmelhed og diarré rapporteret hyppigere hos patienter over 75 år.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Enkelte doser på op til 500 mg er blevet givet til raske forsøgspersoner, og flere daglige

doser på op til 100 mg er blevet givet til patienter. Bivirkningerne svarede til dem, der er

57454_spc.docx

Side 10 af 15

set ved lavere doser.

I tilfælde af overdosering bør der gives symptomatisk behandling efter behov.

Hæmodialyse bidrager i ubetydelig grad til eliminationen af tadalafil.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: G 04 BE 08. Urologika, lægemidler anvendt ved erektil dysfunktion.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Tadalafil er en selektiv, reversibel hæmmer af cyklisk guanosinmonophosphat (cGMP)

-specifik phosphodiesterase type 5 (PDE5). Når seksuel stimulation forårsager lokal

frigivelse af nitrogenoxid, vil hæmning af PDE5 af tadalafil producere øgede niveauer af

cGMP i corpus cavernosum. Dette resulterer i afslapning af den glatte muskulatur og

tilstrømning af blod til de penile væv, hvorved der fremkommer en erektion. Tadalafil har

ingen effekt i fravær af seksuel stimulation.

Effekten af PDE5-hæmning på cGMP-koncentrationen i corpus cavernosum er også

observeret i den glatte muskulatur i prostata, blære og de tilførende kar. Den resulterende

vaskulære afslapning øger blodgennemstrømningen, og det kan være denne mekanisme,

som medfører reducerede symptomer ved benign prostatahyperplasi. De vaskulære

virkninger suppleres muligvis af hæmning af aktiviteten af blærens afferente nerver og

afslapning af den glatte muskulatur i prostata og blære.

Farmakodynamiske virkninger

In vitro forsøg har vist, at tadalafil er en selektiv hæmmer af PDE5. PDE5 er et enzym i

corpus cavernosum glat muskulatur, vaskulære og visceral glat muskulatur,

skeletmuskulatur, blodplader, nyre, lunge, og cerebellum. Effekten af tadalafil er mere

potent overfor PDE5 end andre phosphodiesteraser. Tadalafil er >10.000 gange mere

potent overfor PDE5 end for PDE1, PDE2, og PDE4 enzymer, som findes i hjerte, hjerne,

blodårer, lever og andre organer. Tadalafil er >10.000 gange mere potent for PDE5 end for

PDE3, et enzym i hjerte og blodårer. Denne selektivitet for PDE5 over for PDE3 er vigtig,

fordi PDE3 er et enzym involveret i hjertets kontraktilitet. Derudover er tadalafil ca.

700 gange mere potent overfor PDE5 end for PDE6, et enzym, der findes i nethinden og er

ansvarlig for fototransduktion. Tadalafil er også >10.000 gange mere potent overfor PDE5

end for PDE7 gennem PDE10.

Klinisk effekt og sikkerhed

Administration af tadalafil til raske forsøgspersoner viste ingen signifikant forskel i forhold

til placebo på det liggende systoliske og diastoliske blodtryk (gennemsnitligt maksimalt

fald på henholdsvis 1,6/0,8 mmHg), på stående systoliske og diastoliske blodtryk

(gennemsnitligt maksimalt fald på henholdsvis 0,2/4,6 mmHg), og ingen signifikant

ændring i hjertefrekvens.

I et studie for at vurdere tadalafils virkning på synet, blev der ikke fundet nogen forringelse

57454_spc.docx

Side 11 af 15

i evnen til at skelne farver (blå/grøn) ved brug af Farnsworth-Munsell 100-nuance testen.

Dette resultat stemmer overens med tadalafils lave affinitet for PDE6 sammenlignet med

PDE5. På tværs af alle kliniske studier, var rapporter vedrørende ændringer i farvesynet

sjældne (<0,1 %).

Der blev udført tre studier med mænd for at vurdere den mulige effekt på spermatogenesen

af tadalafil 10 mg (et 6-måneders studie) og 20 mg (et 6-måneders og et 9-måneders

studie), administreret daglig. I to af disse studier blev der observeret fald i spermatocyttal

og spermatocytkoncentration, der var relateret til tadalafil behandling. Det anses dog for

usandsynligt, at disse fald havde nogen klinisk relevans. Disse virkninger var ikke

associeret med ændringer i andre parametre såsom motilitet, morfologi og FSH.

Erektil dysfunktion

Tre kliniske studier blev udført med 1054 patienter i hjemlige omgivelser for at definere

virkningsperioden for tadalafil taget efter behov. Tadalafil demonstrerede statistisk

signifikant forbedring i erektil funktion og evnen til at have vellykket samleje op til

36 timer efter dosering, samt patientens evne til at opnå og opretholde erektion til samleje i

forhold til placebo så tidligt som 16 minutter efter dosering.

I et 12-ugers studie udført på 186 patienter (142 tadalafil, 44 placebo) med erektil

dysfunktion sekundært til rygmarvsskade, forbedrede tadalafil væsentligt den erektil

funktion. Dette førte til en gennemsnitlig andel af vellykkede forsøg per patient behandlet

med tadalafil 10 eller 20 mg (fleksibel dosis, efter behov) på 48 % sammenlignet med

17 % på placebo.

Tadalafil i doser på 2,5, 5 og 10 mg taget én gang daglig blev indledningsvis evalueret i

3 kliniske studier med 853 patienter i forskellige aldre (21-82 år), etniciteter og med erektil

dysfunktion af forskellige sværhedsgrader (mild, moderat, svær) og ætiologier. I de to

primære effekt-studier med generelle populationer, var den gennemsnitlige andel af

vellykkede forsøg på samleje per patient 57 og 67 % med tadalafil 5 mg, 50 % med

tadalafil 2,5 mg, sammenlignet med 31 og 37 % med placebo. I studiet med patienter med

erektil dysfunktion sekundært til diabetes, var den gennemsnitlige andel af vellykkede

forsøg per patient henholdsvis 41 og 46 % med tadalafil 5 mg og 2,5 mg, sammenlignet

med 28 % med placebo. De fleste patienter i disse tre studier havde effekt af tidligere

behandling med PDE5 hæmmere. I et efterfølgende studie blev 217 patienter, som var

behandlingsnaive med hensyn til PDE5 hæmmere randomiseret til tadalafil 5 mg én gang

daglig versus placebo. Den gennemsnitlige andel af vellykkede forsøg på samleje var 68 %

for tadalafil patienter sammenlignet med 52 % for patienter på placebo.

Benign prostatahyperplasi

Tadalafil blev undersøgt i 4 kliniske studier, som varede i 12 uger og inkluderede over

1.500 patienter med tegn og symptomer på benign prostatahyperplasi. Forbedringen i den

totale international prostate symptom score med tadalafil 5 mg i de fire studier var -4,8,

-5,6, -6,1 og -6,3 sammenlignet med -2,2, -3,6, -3,8 og -4,2 for placebo. Forbedringen i den

totale international prostate symptom score er set så tidligt som efter 1 uge. I et af

studierne, som også omfattede tamsulosin 0,4 mg som aktiv komparator, var forbedringen i

den totale international prostate symptom score med tadalafil 5 mg, tamsulosin og placebo

henholdsvis -6,3, -5,7 og -4,2.

Et af studierne vurderede forbedringerne af erektil dysfunktion og tegn og symptomer på

benign prostatahyperplasi hos patienter med begge tilstande. Forbedringerne i scoren for

57454_spc.docx

Side 12 af 15

erektil funktion i international index of erectile function og den totale international prostate

symptom score i dette studie var henholdsvis 6,5 og -6,1 med tadalafil 5 mg sammenlignet

med henholdsvis 1,8 og -3,8 for placebo. Den gennemsnitlige andel af vellykkede samlejer

pr. forsøgsperson var 71,9 % for tadalafil 5 mg sammenlignet med 48,3 % for placebo.

Vedligeholdelse af virkningen blev evalueret i en ublindet forlængelse af et af studierne.

Dette viste, at den forbedring i den totale international prostate symptom score, som blev

set ved 12 uger, blev opretholdt i op til 1 år yderligere ved behandling med tadalafil 5 mg.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge

resultaterne af studier med tadalafil i alle undergrupper af den pædiatriske population med

erektil dysfunktion. Se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Tadalafil absorberes let efter oral administration og den gennemsnitlige maksimale

plasmakoncentration (C

) opnås efter en median tid på 2 timer efter dosering. Den

absolutte biotilgængelighed af tadalafil efter oral dosering er ikke fastlagt.

Hverken hastigheden og omfanget af absorptionen af tadalafil påvirkes af fødeindtagelse,

så det kan tages med eller uden mad. Tidspunktet for doseringen (morgen i forhold til

aften) havde ingen klinisk relevant effekt på hastigheden og omfanget af absorption.

Fordeling

Det gennemsnitlige fordelingsvolumen er ca. 63 l, hvilket indikerer, at tadalafil fordeles i

vævet. Ved terapeutiske koncentrationer er 94 % af tadalafil i plasma bundet til proteiner.

Proteinbindingen påvirkes ikke ved nedsat nyrefunktion.

Hos raske forsøgspersoner genfandtes mindre end 0,0005 % af den administrerede dosis i

sperma.

Biotransformation

Tadalafil metaboliseres hovedsageligt af cytochrom P450 (CYP) 3A4 isoformen. Den

overvejende cirkulerende metabolit er methylcatecholen glucuronid. Denne metabolit er

mindst 13.000 gange mindre potent overfor PDE5 end tadalafil. Derfor forventes den ikke

at være klinisk aktiv ved de observerede metabolitkoncentrationer.

Elimination

Den gennemsnitlige orale clearance for tadalafil er 2,5 l/t, og den gennemsnitlige

halveringstid er 17,5 timer hos raske forsøgspersoner. Tadalafil udskilles primært som

inaktive metabolitter, hovedsageligt i fæces (ca. 61 % af dosis) og i mindre grad i urinen

(ca. 36 % af dosis).

Linearitet/non-linearitet

Tadalafils farmakokinetik hos raske forsøgspersoner er lineær med hensyn til tid og dosis. I

dosisområdet på 2,5 til 20 mg, øges eksponeringen (AUC) proportionalt med dosis.

Steady-state plasmakoncentrationer opnås inden for 5 dage efter dosering én gang daglig.

Farmakokinetikken bestemt med hensyn til populationer hos patienter med erektil

dysfunktion, er den samme som farmakokinetikken hos raske forsøgspersoner.

57454_spc.docx

Side 13 af 15

Særlige populationer

Ældre

Raske ældre forsøgspersoner (65 år eller derover) udviste en lavere clearance af tadalafil

efter oral indgift, hvilket resulterede i en 25 % højere eksponering (AUC) end hos raske

forsøgspersoner mellem 19 og 45 år. Denne alderseffekt er ikke klinisk signifikant og

berettiger ikke en justering af dosis.

Nyreinsufficiens

I kliniske farmakologiske studier med indgift af enkeltdoser tadalafil (5 til 20 mg) var

eksponering for tadalafil (AUC) ca. fordoblet hos forsøgspersoner med mild

(kreatininclearance 51 til 80 ml/min) eller moderat (kreatininclearance 31 til 50 ml/min)

nyreinsufficiens og hos dialysepatienter med nyresvigt i slutstadiet. Hos hæmodialyse-

patienter var C

41 % højere end hos raske forsøgspersoner. Hæmodialyse bidrager

ubetydeligt til eliminationen af tadalafil.

Leverinsufficiens

Eksponering af tadalafil (AUC) hos forsøgspersoner med mild og moderat nedsat

leverfunktion (Child-Pugh klasse A og B) er sammenlignelig med eksponeringen hos raske

forsøgspersoner, når der administreres en dosis på 10 mg. Der er begrænsede kliniske data

vedrørende sikkerheden af tadalafil hos patienter med svær leverinsufficiens (Child-Pugh

klasse C). Der er ingen tilgængelige data om administration af daglig dosering af tadalafil

til patienter med nedsat leverfunktion. Hvis tadalafil ordineres som daglig dosering, bør en

omhyggelig, individuel benefit/risk-vurdering foretages af den ordinerende læge.

Patienter med diabetes

Eksponering af tadalafil (AUC) hos patienter med diabetes var ca. 19 % lavere end AUC-

værdien hos raske forsøgspersoner. Denne forskel berettiger ikke en justering af dosis.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagen dosering, genotoksicitet,

karcinogenicitet samt reproduktionstoksicitet.

Der var ingen tegn på teratogenicitet, embryotoksicitet eller føtotoksicitet hos rotter eller

mus, der fik op til 1000 mg tadalafil/kg/dag. I et prænatal og postnatal udviklingsstudie hos

rotter, var den dosis, hvor der ikke sås effekt, 30 mg/kg/dag. Hos den drægtige rotte var

AUC for beregnet frit lægemiddel ved denne dosis ca. 18 gange større end den humane

AUC ved en 20 mg dosis.

Der var ingen forringelse af fertiliteten hos han -og hunrotter. Hos hunde, som fik tadalafil

daglig i 6 til 12 måneder i doser på 25 mg/kg/dag (hvilket resulterer i en mindst 3 gange

større eksponering [fra 3,7 til 18,6] end den, som ses hos mennesker ved en enkelt dosis på

20 mg) og højere, sås regression af det seminiferøse tubulære epithel, som medførte nedsat

spermatogenese hos nogle hunde. Se også pkt. 5.1.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Hypromellosephthalat

Mannitol

Croscarmellosenatrium

57454_spc.docx

Side 14 af 15

Natriumlaurilsulfat

Magnesiumstearat (E572)

Lactosemonohydrat

Hypromellose

Talkum (E553b)

Titandioxid (E171)

Jernoxid, gul (E172)

Triacetin (E1518)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blister OPA/Alu/PVC//Alu-folie) i en æske.

Pakningsstørrelser: 2, 4, 8, 12, 14, 28, 56 og 84 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovenien

Repræsentant

KRKA Sverige AB

Göta Ark 175

Medborgarplatsen 25

118 72 Stockholm, Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

5 mg: 57454

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

23. marts 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

29. maj 2017

57454_spc.docx

Side 15 af 15

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

18-4-2018

Euphoric Capsules by Epic Products: Recall - Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Euphoric Capsules by Epic Products: Recall - Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Consumers with diabetes, hypertension, high cholesterol or heart disease often take nitrates; concomitant use of nitrates and PDE-5 inhibitors can lead to fatal cardiovascular collapse. Posted 04/18/2018

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-4-2018

Rhino 69 Extreme 50000 by AMA Wholesale: Recall - Presence of Tadalafil

Rhino 69 Extreme 50000 by AMA Wholesale: Recall - Presence of Tadalafil

Consumers with diabetes, hypertension, high cholesterol or heart disease often take nitrates; concomitant use of nitrates and PDE5 inhibitors can lead to fatal cardiovascular collapse. Posted 04/18/2018

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-4-2018

Epic Products, LLC, Issues Voluntary Nationwide Recall of All Lots of Euphoric Capsules Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Epic Products, LLC, Issues Voluntary Nationwide Recall of All Lots of Euphoric Capsules Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Overland Park, KS, Epic Products, LLC is voluntarily recalling all lots of Euphoric capsules, packaged in 1 count blister cards, 3 count bottles, and 12 count bottles to the consumer level. FDA analysis found samples of Euphoric to be tainted with undeclared sildenafil and tadalafil, active ingredients in two FDA-approved prescription drug products, also known as phosphodiesterase 5-inhibitors (PDE-5 inhibitors), used to treat male erectile dysfunction (ED). The presence of sildenafil and tadalafil in E...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-4-2018

'Rhino 69 Extreme 50000' Recalled due to Presence of Active Ingredient 'Tadalafil'

'Rhino 69 Extreme 50000' Recalled due to Presence of Active Ingredient 'Tadalafil'

AMA Wholesale Inc. (Distributor/Re-seller), is voluntarily recalling Rhino 69 Extreme 50000 capsules to the consumer level. FDA analysis found the product to be tainted with undeclared tadalafil. Tadalafil is an active ingredient in a FDA-approved prescription drug that is used for erectile dysfunction.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-3-2018

Pending EC decision: Pemetrexed Krka, pemetrexed, Opinion date: 22-Mar-2018

Pending EC decision: Pemetrexed Krka, pemetrexed, Opinion date: 22-Mar-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-2-2018

Scientific guideline: Tadalafil film-coated tablets 2.5 mg, 5 mg, 10 mg and 20 mg product-specific bioequivalence guidance - Revision 1, adopted

Scientific guideline: Tadalafil film-coated tablets 2.5 mg, 5 mg, 10 mg and 20 mg product-specific bioequivalence guidance - Revision 1, adopted

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of tadalafil.

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

10-11-2017

Pending EC decision: Darunavir Krka d.d., darunavir, Opinion date: 09-Nov-2017

Pending EC decision: Darunavir Krka d.d., darunavir, Opinion date: 09-Nov-2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

9-11-2017

Pending EC decision: Darunavir Krka, darunavir, Opinion date: 09-Nov-2017

Pending EC decision: Darunavir Krka, darunavir, Opinion date: 09-Nov-2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

5-10-2017

Gadget Island, Inc. dba Gear Isle Issues Voluntary Nationwide Recall of Rhino 7 Platinum 5000, Papa Zen 3300, Fifty Shades 6000 and Grande X 5800, Due to Presence of Undeclared Sildenafil, Tadalafil and Desmethyl Carbodenafil

Gadget Island, Inc. dba Gear Isle Issues Voluntary Nationwide Recall of Rhino 7 Platinum 5000, Papa Zen 3300, Fifty Shades 6000 and Grande X 5800, Due to Presence of Undeclared Sildenafil, Tadalafil and Desmethyl Carbodenafil

Newark, CA, Gadget Island, Inc. is voluntarily recalling Rhino 7 Platinum 5000 capsules, All LOTS, Papa Zen 3300 capsules, LOT# NSS050888, Fifty Shades 6000 capsules, all Lots, Grande X 5800 capsules, all Lots, to the consumer level. FDA analysis has found the products to be tainted with Sildenafil and Tadalafil, which are the active ingredients in two FDA-approved prescription drugs used for the treatment of erectile dysfunction (ED), as well as Desmethyl Carbodenafil which is structurally similar to si...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-9-2017

 Global operation against illegal medicines

Global operation against illegal medicines

A global operation against illegal medicines has been completed. 123 countries participated, and the operation resulted in 354 arrests or further investigations and the suspension of more than 3,500 websites. Illegal sale of medicines is an increasing problem that may pose a global threat to public health. Sales often take place over the internet and across geographical borders. Consequently, the Danish Medicines Agency, the Danish Veterinary and Food Administration, the Danish Customs and Tax Administr...

Danish Medicines Agency

20-9-2017

Rhino 7, Papa Zen, Fifty Shades, and Grande X Dietary Supplements by Gadget Island: Recall - Undeclared Drug Ingredients

Rhino 7, Papa Zen, Fifty Shades, and Grande X Dietary Supplements by Gadget Island: Recall - Undeclared Drug Ingredients

Use of products with undeclared active ingredients sildenafil, tadalafil and desmethyl carbodenafil may interact with nitrates and may cause a significant drop in blood pressure that may be life threatening.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-9-2017

Gadget Island, Inc. Dba Gear Isle Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients.

Gadget Island, Inc. Dba Gear Isle Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients.

Newark, CA, Gadget Island, Inc. is voluntarily recalling to the consumer level. The products have been found to contain undeclared Active Pharmaceutical Ingredients sildenafil, desmethyl carbodenafil and tadalafil.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-8-2017

The AMPT Life, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of AMPT Coffee due to the Presence of Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients and Undeclared Milk

The AMPT Life, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of AMPT Coffee due to the Presence of Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients and Undeclared Milk

The AMPT Life, LLC is voluntarily recalling all lots of AMPT Coffee to the consumer level. FDA laboratory analysis confirmed the presence of Sildenafil and Tadalafil, the active ingredient in Viagra, an FDA-approved prescription drug for Erectile Dysfunction (ED). AMPT Coffee also contains undeclared milk.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-7-2017

Ultra Shop Supplement Issues Voluntary Nationwide Recall of Super Panther 7K Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Ultra Shop Supplement Issues Voluntary Nationwide Recall of Super Panther 7K Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Charlotte, NC, Ultra Shop Supplement is voluntarily recalling Super Panther 7K capsules, [1 count blister card Lot#: RO846356 and 6 count bottle Lot RO246852 within expiry], distributed by SX Power Co., Brooklyn, NY, to the consumer level. FDA analysis found samples of Super Panther 7K to be tainted with undeclared sildenafil and tadalafil, active ingredients in two FDA-approved prescription drug products, also known as phosphodiesterate 5-inhibitors (PDE-5), used to treat erectile dysfunction (ED).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-5-2017

Caverflo Natural Herbal Coffee: Recall - Presence of Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Caverflo Natural Herbal Coffee: Recall - Presence of Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Presence of sildenafil and tadalafil may interact with nitrates found in some prescription drugs, such as nitroglycerin, and may lower blood pressure to dangerous levels.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-5-2017

Caverflo.com Issues Voluntary Nationwide Recall of Caverflo Natural Herbal Coffee due to the Presence of Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients and Undeclared Milk

Caverflo.com Issues Voluntary Nationwide Recall of Caverflo Natural Herbal Coffee due to the Presence of Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients and Undeclared Milk

Caverflo.com is voluntarily recalling all lots of Caverflo Natural Herbal Coffee, 25 grams to the consumer level. FDA laboratory analysis confirmed the presence of Sildenafil and Tadalafil which are the active ingredients in two FDA-approved prescription drugs used for the treatment of erectile dysfunction (ED). Caverflo.com has received a report of an individual death after use of the coffee. Caverflo Natural Herbal Coffee may also contain undeclared milk.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-4-2018

Marixino (KRKA, d.d., Novo mesto)

Marixino (KRKA, d.d., Novo mesto)

Marixino (Active substance: Memantine) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2136 of Fri, 06 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2658/T/13

Europe -DG Health and Food Safety

4-4-2018

Flomax vs. Cialis

Flomax vs. Cialis

Flomax (tamsulosin hydrochloride) and Cialis (tadalafil) are used to treat the symptoms of a prostate gland condition called benign prostatic hyperplasia (BPH, a noncancerous enlargement of the prostate gland) and Cialis is also used for treating impotence (erectile dysfunction, or ED). Flomax and Cialis belong to different drug classes. Flomax is an alpha-blocker and Cialis is a phosphodiesterase inhibitor.

US - RxList

15-3-2018

Oprymea (Krka d. d., Novo Mesto)

Oprymea (Krka d. d., Novo Mesto)

Oprymea (Active substance: pramipexole) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018) 1612 of Thu, 15 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/941/IB/28

Europe -DG Health and Food Safety

22-2-2018

CIALIS (Tadalafil) Tablet, Film Coated [Eli Lilly And Company]

CIALIS (Tadalafil) Tablet, Film Coated [Eli Lilly And Company]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Talmanco (Mylan S.A.S.)

Talmanco (Mylan S.A.S.)

Talmanco (Active substance: tadalafil) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1118 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Adcirca (Eli Lilly Nederland B.V.)

Adcirca (Eli Lilly Nederland B.V.)

Adcirca (Active substance: tadalafil) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 1133 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-2-2018

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo Mesto)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo Mesto)

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Active substance: efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)901 of Mon, 12 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4274

Europe -DG Health and Food Safety

31-1-2018

Cialis (Eli Lilly Nederland B.V.)

Cialis (Eli Lilly Nederland B.V.)

Cialis (Active substance: tadalafil) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 650 of Wed, 31 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-1-2018

Darunavir Krka (Krka d. d., Novo Mesto)

Darunavir Krka (Krka d. d., Novo Mesto)

Darunavir Krka (Active substance: darunavir) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)583 of Tue, 30 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4273

Europe -DG Health and Food Safety

22-1-2018

Darunavir Krka d.d. (Krka d. d., Novo Mesto)

Darunavir Krka d.d. (Krka d. d., Novo Mesto)

Darunavir Krka d.d. (Active substance: darunavir) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)416 of Mon, 22 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4891

Europe -DG Health and Food Safety

10-1-2018

Tolucombi (Krka d. d., Novo Mesto)

Tolucombi (Krka d. d., Novo Mesto)

Tolucombi (Active substance: telmisartan/hydrochlorothiazide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)130 of Wed, 10 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2549/R/20

Europe -DG Health and Food Safety

17-11-2017

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo Mesto)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Krka d. d., Novo Mesto)

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)7740 of Fri, 17 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4215/IB/5G

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2017

Emtricitabine /Tenofovir disoproxil Krka d.d. (Krka d. d., Novo Mesto)

Emtricitabine /Tenofovir disoproxil Krka d.d. (Krka d. d., Novo Mesto)

Emtricitabine /Tenofovir disoproxil Krka d.d. (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)7633 of Tue, 14 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4686/IB/2/G

Europe -DG Health and Food Safety

24-10-2017

Tadalafil

Tadalafil

Tadalafil is used for treating impotence (erectile dysfunction, or ED), benign prostatic hyperplasia (BPH), and pulmonary arterial hypertension (PAH).

US - RxList

24-10-2017

CIALIS (Tadalafil) Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

CIALIS (Tadalafil) Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 24, 2017 EST

US - DailyMed

19-10-2017

Cialis vs. Viagra

Cialis vs. Viagra

Cialis (tadalafil) and Viagra (sildenafil) are phosphodiesterase-5 (PDE5) inhibitors used for treating impotence (erectile dysfunction, or ED).

US - RxList

18-10-2017

ADCIRCA (Tadalafil) Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

ADCIRCA (Tadalafil) Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-9-2017

Ifirmasta (Krka, d. d., Novo Mesto)

Ifirmasta (Krka, d. d., Novo Mesto)

Ifirmasta (Active substance: Irbesartan) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6288 of Mon, 18 Sep 2017

Europe -DG Health and Food Safety

24-8-2017

AX PHARMACEUTICAL CORP (Tadalafil) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Tadalafil) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Aug 24, 2017 EST

US - DailyMed

4-8-2017

Zyllt (Krka, d. d., Novo Mesto)

Zyllt (Krka, d. d., Novo Mesto)

Zyllt (Active substance: Clopidogrel) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017) 5558 of Fri, 04 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1058/IB/29/G

Europe -DG Health and Food Safety

3-8-2017

Scientific guideline: Draft tadalafil film-coated tablets 2.5 mg, 5 mg, 10 mg and 20 mg product-specific bioequivalence guidance - Revision 1, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft tadalafil film-coated tablets 2.5 mg, 5 mg, 10 mg and 20 mg product-specific bioequivalence guidance - Revision 1, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of tadalafil.

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-7-2017

Oprymea (Krka, d. d., Novo Mesto)

Oprymea (Krka, d. d., Novo Mesto)

Oprymea (Active substance: pramipexole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017) 5432 of Fri, 28 Jul 2017

Europe -DG Health and Food Safety

21-7-2017

Clopidogrel Krka (Krka, d. d., Novo Mesto)

Clopidogrel Krka (Krka, d. d., Novo Mesto)

Clopidogrel Krka (Active substance: Clopidogrel) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)5252 of Fri, 21 Jul 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1056/IB/29/G

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2017

Clopidogrel Krka d.d. (Krka, d. d., Novo Mesto)

Clopidogrel Krka d.d. (Krka, d. d., Novo Mesto)

Clopidogrel Krka d.d. (Active substance: Clopidogrel) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)4923 of Mon, 10 Jul 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1137/IB/24/G

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2017

Tadalafil Mylan (Generics [UK] Limited)

Tadalafil Mylan (Generics [UK] Limited)

Tadalafil Mylan (Active substance: tadalafil) - Referral - Commission Decision (2017)4479 of Tue, 27 Jun 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A31/1450/C/3787/05

Europe -DG Health and Food Safety

22-5-2017

Zalasta (Krka, d. d., Novo Mesto)

Zalasta (Krka, d. d., Novo Mesto)

Zalasta (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)3538 of Mon, 22 May 2017

Europe -DG Health and Food Safety