Tadalafil "Actavis"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tadalafil "Actavis" 20 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 20 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Tadalafil "Actavis" 20 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 55852
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

30. januar 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Tadalafil "Actavis", filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

29757

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Tadalafil "Actavis"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 20 mg tadalafil.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver filmovertrukket tablet indeholder 250 mg lactose (som monohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

Lysegule, ovale, filmovertrukne tabletter, mærket ”20” på den ene side og glatte på den

anden side. Tabletten er 12 mm x 7,4 mm i diameter og 4,60-5,20 mm tyk.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af erektil dysfunktion hos voksne mænd.

Seksuel stimulation nødvendig for, at tadalafil kan virke.

Tadalafil "Actavis" er ikke indiceret til anvendelse hos kvinder.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne mænd

Den anbefalede dosis er generelt 10 mg, som tages før forventet seksuel aktivitet, enten

med eller uden mad. Hos de patienter, hvor tadalafil 10 mg ikke giver tilstrækkelig effekt,

kan 20 mg forsøges. Tabletten tages mindst 30 minutter før seksuel aktivitet.

Den maksimale doseringshyppighed er en gang daglig.

Tadalafil 10 og 20 mg er tiltænkt brug før forventet seksuel aktivitet og anbefales ikke til

55852_spc.docx

Side 1 af 15

vedvarende daglig brug.

Valget af vedvarende daglig behandling bør evalueres med jævne mellemrum.

Særlige populationer

Ældre mænd

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos ældre patienter.

Mænd med nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke påkrævet for patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion.

Den maksimale anbefalede dosis til patienter med svært nedsat nyrefunktion er 10 mg.

Den én gang daglige dosering af tadalafil bør ikke anvendes til patienter med svært nedsat

nyrefunktion (se pkt. 4.4 og 5.2).

Mænd med nedsat leverfunktion

Den anbefalede dosis af Tadalafil "Actavis" er 10 mg, som tages før forventet seksuel

aktivitet, enten med eller uden mad.

Der er begrænsede kliniske data vedrørende sikkerheden af tadalafil hos patienter med

svær leverinsufficiens (Child-Pugh klasse C), ved ordination, bør den ordinerende læge

foretage en omhyggelig individuel benefit/risk-vurdering. Der er ingen data om

administration af doser højere end 10 mg tadalafil hos patienter med nedsat leverfunktion.

Den én gang daglige dosering er ikke evalueret hos patienter med nedsat leverfunktion.

Ved ordination bør den ordinerende læge derfor foretage en omhyggelig individuel

benefit/risk-vurdering (se pkt. 4.4 og 5.2).

Mænd med diabetes

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med diabetes.

Pædiatrisk population

Der er ingen relevante indikationer for Tadalafil "Actavis" i den pædiatriske population

med henblik på behandling af erektil dysfunktion.

Administration

Til oral anvendelse.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Det er i kliniske studier vist, at tadalafil forstærker den hypotensive effekt af nitrater. Dette

menes at være et resultat af den kombinerede effekt af nitrater og tadalafil på

nitrogenoxid/cGMP-syntesevejen. Derfor er administration af Tadalafil "Actavis"

kontraindiceret til patienter, som bruger enhver form for organisk nitrat (se pkt. 4.5).

Tadalafil "Actavis" må ikke anvendes hos mænd med hjertesygdom, for hvem seksuel

aktivitet ikke kan tilrådes. Lægen bør overveje den potentielle risiko for hjerteproblemer

som følge af seksuel aktivitet hos patienter med eksisterende hjerte-/karsygdom.

Følgende grupper af patienter med hjerte-/karsygdomme blev ikke inkluderet i de kliniske

studier og brugen af tadalafil er derfor kontraindiceret:

55852_spc.docx

Side 2 af 15

Patienter med myokardieinfarkt indenfor de seneste 90 dage

Patienter med ustabil angina, eller angina forekommende under samleje

Patienter med hjerteinsufficiens, New York Heart Association klasse 2 eller højere,

indenfor de seneste 6 måneder

Patienter med ukontrollerede arytmier, hypotension (< 90/50 mm Hg) eller ukontrolleret

hypertension

Patienter med en apopleksi inden for de seneste 6 måneder

Tadalafil "Actavis" er kontraindiceret til patienter, som på grund af non-arteritis anterior

iskæmisk opticusneuropati (NAION), har nedsættelse af synet på det ene øje.

Kontraindikationen gælder uanset om synsnedsættelsen opstod i forbindelse med brug af

PDE5-hæmmere eller ej (se pkt. 4.4.).

Samtidig administration af PDE5-hæmmere, inklusive tadalafil, med guanylatcyklase-

stimulatorer, som f.eks. riociguat, er kontraindikeret, da det kan føre til symptomatisk

hypotension (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Før behandling med

Tadalafil "Actavis"

En anamnese bør optages og en fysisk undersøgelse bør foretages for at diagnosticere

erektil dysfunktion eller benign prostatahyperplasi og bestemme potentielle

tilgrundliggende årsager, før farmakologisk behandling overvejes.

Før iværksættelse af en hvilken som helst behandling af erektil dysfunktion bør lægen

overveje den kardiovaskulære status for patienten, da der er en vis risiko for

hjerteproblemer forbundet med seksuel aktivitet. Tadalafil har vasodilaterende egenskaber,

som medfører milde og forbigående blodtryksfald (se pkt. 5.1) og således potenserer den

hypotensive effekt af nitrater (se pkt. 4.3).

Evaluering af erektil dysfunktion bør inkludere en bestemmelse af potentielle

tilgrundliggende årsager og en identifikation af den relevante behandling på baggrund af en

relevant medicinsk vurdering. Det vides ikke, hvorvidt Tadalafil "Actavis" er effektiv hos

patienter, som har gennemgået kirurgi i bækkenet eller radikal ikke-nervebevarende

prostatektomi.

Kardiovaskulært

Alvorlige kardiovaskulære hændelser, inklusiv myokardieinfarkt, pludselig hjertedød,

ustabil angina pectoris, ventrikulær arytmi, apopleksi, forbigående iskæmiske anfald,

brystsmerter, hjertebanken og takykardi er rapporteret efter markedsføringen og/eller i

kliniske studier. De fleste af de patienter, for hvem disse hændelser blev rapporteret, havde

eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer. Det er imidlertid ikke muligt definitivt at

afgøre, hvorvidt hændelserne er direkte relateret til disse risikofaktorer, til Tadalafil

"Actavis", til seksuel aktivitet eller til en kombination af disse eller andre faktorer.

Hos patienter, som er i behandling med alfa

-blokkere, kan samtidig indgift af tadalafil

give anledning til symptomatisk hypotension hos visse patienter (se pkt. 4.5).

Kombinationen af tadalafil og doxazosin tilrådes ikke.

Der er rapporteret synsdefekter og tilfælde af NAION i forbindelse med indtagelse af

tadalafil og andre PDE5-hæmmere. Data fra observationsstudier tyder på en øget risiko for

55852_spc.docx

Side 3 af 15

akut NAION hos mænd med erektil dysfunktion, som følge af episodisk brug af tadalafil

og PDE5-hæmmere. Da dette kan være relevant for alle patienter som anvender tadalafil,

skal patienten informeres om, at han skal stoppe med at tage Tadalafil "Actavis" og

omgående konsultere en læge, hvis der pludseligt opstår synsdefekt (se pkt. 4.3).

Nedsat hørelse eller pludseligt høretab

Der er rapporteret tilfælde af pludseligt høretab efter brug af tadalafil. Selvom andre

risikofaktorer i nogle tilfælde er tilstede (såsom alder, diabetes, hypertension og høretab i

anamnesen) skal patienten, i tilfælde af pludseligt opstået høretab, informeres om at stoppe

med at tage tadalafil og straks søge lægehjælp.

Nedsat leverfunktion

Der er begrænsede kliniske data omkring sikkerheden af enkelt-dosis administration af

tadalafil hos patienter med svær leverinsufficiens (Child-Pugh klasse C). Hvis Tadalafil

"Actavis" ordineres, bør en omhyggelig individuel benefit/risk-vurdering foretages af den

ordinerende læge.

Priapisme og anatomisk deformation af penis

Patienter, som oplever erektioner, der varer i 4 timer eller mere, bør opfordres til at søge

læge straks. Hvis priapisme ikke behandles straks, kan det resultere i skader på det penile

væv samt permanent impotens.

Tadalafil "Actavis" bør anvendes med forsigtighed hos patienter med anatomisk

deformation af penis (såsom vinkling, kavernøs fibrose eller Peyronies sygdom) eller hos

patienter, som på grund af deres tilstand kan være disponerede for priapisme (såsom

seglcelleanæmi, myelomatose eller leukæmi).

Samtidig brug af CYP3A4-inhibitorer

Der bør udvises forsigtighed ved ordination af Tadalafil "Actavis" til patienter, som er i

behandling med potente CYP3A4 inhibitorer (ritonavir, saquinavir, ketoconazol,

itraconazol og erythromycin), idet øget tadalafil eksponering (AUC) er blevet observeret,

hvis lægemidlerne kombineres (se pkt. 4.5).

Tadalafil "Actavis"

og andre behandlinger for erektil dysfunktion

Sikkerheden og virkningen af kombinationer af tadalafil og andre PDE5-hæmmere eller

andre behandlinger for erektil dysfunktion er ikke undersøgt. Patienterne skal informeres

om ikke at tage Tadalafil "Actavis" i den slags kombinationer.

Lactose

Tadalafil "Actavis" indeholder lactose. Dette lægemiddel bør ikke anvendes til patienter

med sjælden arvelig galactoseintolerans, Lapp lactasemangel eller glucose/galactose-

malabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktionsundersøgelserne blev, som beskrevet nedenfor, udført med 10 mg og/eller 20

mg tadalafil. For de interaktionsundersøgelser, hvor kun 10 mg tadalafil blev anvendt, kan

klinisk relevante interaktioner ved højere doser ikke udelukkes.

Andre lægemidlers virkning på tadalafil

CYP-inhibitorer

55852_spc.docx

Side 4 af 15

Tadalafil bliver primært metaboliseret af CYP3A4. En selektiv inhibitor af CYP3A4,

ketoconazol (200 mg daglig), øgede tadalafil (10 mg dosis) eksponeringen (AUC) 2 gange

og C

med 15% i forhold til AUC- og C

-værdierne for tadalafil alene. Ketoconazol

(400 mg daglig) øgede tadalafil (20 mg dosis) eksponeringen (AUC) 4 gange og C

med 22%. Ritonavir, en proteasehæmmer (200 mg 2 gange daglig), som er en inhibitor af

CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 og CYP2D6, øgede tadalafil (20 mg dosis) eksponeringen

(AUC) 2 gange uden nogen ændring i C

. Selvom specifikke interaktioner ikke er

undersøgt, bør samtidig administration af andre proteasehæmmere, såsom saquinavir, og

andre CYP3A4-inhibitorer, såsom erythromycin, clarithromycin, itraconazol og grapefrugt

juice foretages med forsigtighed, da de forventes at øge plasmakoncentrationen af tadalafil

(se pkt. 4.4). Som en konsekvens heraf kan forekomsten af de bivirkninger, som er nævnt i

pkt. 4.8, øges.

Transportproteiner

Transportproteiners (f.eks. p-glycoprotein) rolle ved fordelingen af tadalafil kendes ikke.

Der er derfor mulighed for lægemiddelinteraktioner medieret ved inhibition af

transportproteiner.

CYP-induktorer

Rifampicin, der inducerer CYP3A4, reducerede tadalafil AUC med 88% i forhold til AUC-

værdierne for tadalafil alene (10 mg). Denne reducerede eksponering kan forventes at

nedsætte effekten af tadalafil; størrelsen af den nedsættende effekt er ukendt. Andre

CYP3A4-inducere, såsom phenobarbital, phenytoin og carbamazepin, kan også nedsætte

plasmakoncentrationen af tadalafil.

Tadalafils virkning på andre lægemidler

Nitrater

Det er i kliniske studier vist, at tadalafil (5, 10 og 20 mg) forstærker den hypotensive effekt

af nitrater. Derfor er administration af tadalafil kontraindiceret til patienter, som bruger

enhver form for organisk nitrat (se pkt. 4.3). Baseret på resultater fra et klinisk studie, hvor

150 forsøgspersoner daglig modtog 20 mg tadalafil i 7 dage og 0,4 mg nitroglycerin

sublingualt på forskellige tidspunkter, varede denne interaktion mere end 24 timer og var

ikke længere målbar, når der var gået 48 timer efter sidste tadalafil dosis. Derfor bør der

hos en patient med hvilken som helst ordineret dosis af tadalafil (2,5 mg – 20 mg), hvor

administration af nitrat skønnes som en medicinsk nødvendighed i en livstruende situation,

mindst være gået 48 timer efter den sidste dosis tadalafil før administration af nitrat

overvejes. Under disse omstændigheder, bør nitrater kun administreres under tæt

medicinsk overvågning med passende hæmodynamisk monitorering.

Antihypertensiva (herunder calciumantagonister)

Samtidig indgift af doxazosin (4 og 8 mg daglig) og tadalafil (5 mg daglig dosis og 20 mg

som en enkeltdosis) øger signifikant den blodtrykssænkende virkning af denne alfa-

blokker. Effekten varer mindst 12 timer og kan give symptomer, herunder synkope. Denne

kombination kan derfor ikke anbefales (se pkt. 4.4).

I interaktionsstudier udført med et begrænset antal raske forsøgspersoner blev denne

virkning ikke set med alfuzosin eller tamsulosin. Der bør dog udvises forsigtighed, når

tadalafil anvendes til patienter i behandling med alfa-blokkere og særligt hos ældre.

Behandling bør initieres med minimal dosering og gradvist justeres.

55852_spc.docx

Side 5 af 15

Tadalafils potentiale til at forstærke den hypotensive effekt af antihypertensiva blev

undersøgt i kliniske farmakologiske studier. Væsentlige klasser af antihypertensiva blev

undersøgt, heriblandt calciumantagonister (amlodipin), angiotensinkonverterende enzym

(ACE) hæmmere (enalapril), beta- blokkere (metoprolol), thiazid diuretika (bendrofluazid)

og angiotensin II blokkere (forskellige typer og doser, alene eller i kombination med

thiazider, calciumantagonister, betablokkere og/eller alfablokkere). Tadalafil (10 mg,

undtagen i undersøgelser med angiotensin II blokkere og amlodipin, hvor en 20 mg dosis

blev anvendt) havde ingen klinisk signifikant interaktion med nogle af disse klasser. I et

andet klinisk farmakologisk studie blev tadalafil (20 mg) undersøgt i kombination med op

til 4 klasser af antihypertensiva. Hos forsøgspersoner i behandling med flere

antihypertensiva viste ændringerne i det ambulatoriske blodtryk sig at relatere sig til

graden af blodtrykskontrol. Hos forsøgspersoner i denne sammenhæng, som var

velbehandlede med blodtrykskontrollerende lægemidler, var reduktionen af blodtrykket

minimal og sammenlignelig med det fundne hos raske forsøgspersoner. Hos

forsøgspersoner, som ikke fik blodtrykskontrollerende lægemidler, var reduktionen af

blodtrykket større, dog var reduktionen ikke forbundet med hypotensive symptomer hos

størstedelen af forsøgspersonerne. Hos patienter, som får samtidig antihypertensiv medicin,

kan tadalafil 20 mg inducere blodtryksfald, som (med undtagelse af alfa-blokkere -se

ovenfor-) sædvanligvis er af mindre størrelsesorden og sandsynligvis ikke er klinisk

relevant. En analyse af data fra kliniske fase 3 studier viste ingen forskel på bivirkningerne

hos patienter, som fik tadalafil med eller uden antihypertensiv medicin. Hensigtsmæssig

klinisk rådgivning bør imidlertid gives til patienter omkring et muligt blodtryksfald, hvis

de behandles med antihypertensiv medicin.

Riociguat

Prækliniske studier viste en additiv systemisk blodtrykssænkende virkning, når PDE5-

hæmmere blev kombineret med riociguat. I kliniske studier har riociguat vist sig at

forstærke den hypotensive virkning af PDE5-hæmmere. Der var ingen evidens for en

gunstig klinisk effekt af kombinationen i den undersøgte population. Samtidig brug af

riociguat med PDE5-hæmmere, inklusive tadalafil, er kontraindikeret (se pkt. 4.3).

5-alfa-reduktase-hæmmere

I et klinisk studie, der sammenlignede tadalafil 5 mg administreret samtidig med finasterid

5 mg versus placebo plus finasterid 5 mg til lindring af symptomer på benign

prostatahyperplasi (BPH), blev der ikke identificeret nye bivirkninger. Der bør dog udvises

forsigtighed, når tadalafil

administeres samtidig med 5-alfa-reduktase-hæmmere, da der ikke er udført et formelt

lægemiddelinteraktionsstudie til evaluering af virkningen af tadalafil plus 5-alfa-reduktase-

hæmmere.

CYP1A2-substrater (f.eks. theophyllin)

Når taladafil 10 mg blev administreret med theophyllin (en non-selektiv

phosphodiesteraseinhibitor) i en klinisk farmakologisk undersøgelse, var der ingen

farmakokinetisk interaktion. Den eneste farmakodynamiske effekt var en lille stigning (3,5

slag pr. minut) i hjertefrekvensen. Selvom denne effekt er lille og ikke var af klinisk

signifikans i denne undersøgelse, bør den tages i betragtning, hvis disse lægemidler

administreres samtidigt.

Ethinylestradiol og terbutalin

Det er vist, at tadalafil kan øge den orale biotilgængelighed af ethinylestradiol. En lignende

øgning kan forventes ved oral administration af terbutalin, selvom den kliniske konsekvens

55852_spc.docx

Side 6 af 15

heraf er usikker.

Alkohol

Alkoholkoncentrationer (gennemsnitlige maksimum koncentration i blodet 0,08%) blev

ikke påvirket ved samtidig administration af tadalafil (10 mg eller 20 mg). Ydermere blev

der ikke set nogen ændringer i tadalafil koncentrationen 3 timer efter samtidig

administration med alkohol. Alkohol blev givet på en måde der maksimerede

alkoholabsorptionshastigheden (fastende over natten uden mad indtil 2 timer efter

alkoholindtagelse). Tadalafil (20 mg) forstærkede ikke den gennemsnitlige

blodtrykssænkning forårsaget af alkohol (0,7 g/kg eller ca. 180 ml 40% alkohol [vodka] til

en mand på 80 kg), men hos nogle forsøgspersoner blev der observeret postural

svimmelhed og ortostatisk hypotension. Når tadalafil blev administreret sammen med

lavere doser alkohol (0,6 g/kg) blev hypotension ikke observeret og svimmelhed forekom

med tilsvarende frekvens som ved alkohol alene. Effekten af alkohol på den kognitive

funktion blev ikke forstærket af tadalafil (10 mg).

CYP450-metaboliserede lægemidler

Tadalafil forventes ikke at medføre en klinisk signifikant inhibition eller induktion af

clearance for lægemidler, som metaboliseres via CYP450-isoformer. Undersøgelser har

bekræftet, at tadalafil ikke inhiberer eller inducerer CYP450-isoformerne CYP3A4,

CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1, CYP2C9 og CYP2C19.

CYP2C9-substrater (f.eks. R-warfarin)

Tadalafil (10 mg og 20 mg) havde ingen klinisk signifikant effekt på eksponeringen (AUC)

for S- warfarin eller R-warfarin (CYP2C9 substrat), og tadalafil påvirkede heller ikke

ændringer i protrombintiden induceret af warfarin.

Acetylsalisylsyre

Tadalafil (10 mg og 20 mg) forstærkede ikke forlængelsen af blødningstiden, forårsaget af

acetylsalicylsyre.

Antidiabetika

Specifikke interaktionsundersøgelser med antidiabetiske lægemidler er ikke udført.

4.6

Graviditet og amning

Tadalafil "Actavis" er ikke indiceret til anvendelse hos kvinder.

Graviditet

Der foreligger begrænsede data for brugen af tadalafil hos gravide kvinder. Dyreforsøg

indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår graviditet,

embryo/føtal udvikling, fødsel eller postnatal udvikling (se pkt. 5.3). Som en

sikkerhedsforanstaltning anbefales det at undgå brugen af Tadalafil "Actavis" i forbindelse

med graviditet.

Amning

Forhåndenværende farmakodynamiske/toksikologiske data fra dyr har vist udskillelse af

tadalafil i mælk. En risiko for det ammende barn kan ikke udelukkes. Tadalafil "Actavis"

bør ikke anvendes under amning.

Fertilitet

55852_spc.docx

Side 7 af 15

Hos hunde er der set virkninger, som kan tyde på nedsat fertilitet. To efterfølgende kliniske

studier tyder på, at denne virkning ikke er sandsynlig hos mennesker, selvom en nedsat

koncentration af spermatocytter blev set hos nogle mænd (se pkt. 5.1 og 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Tadalafil påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Selvom hyppigheden af rapporter omhandlende svimmelhed var ens i

placebo- og tadalafil-armene i de kliniske studier, bør patienterne være opmærksomme på,

hvordan de reagerer på tadalafil, før de fører bil eller betjener maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger hos patienter, som tog tadalafil til behandling af

erektil dysfunktion eller benign prostatahyperplasi, var hovedpine, dyspepsi, rygsmerter og

myalgi, hvor hyppigheden steg ved øget dosis af tadalafil. De rapporterede bivirkninger var

forbigående og generelt lette eller moderate. Størsteparten af de tilfælde af hovedpine, som

blev indberettet for tadalafil én gang daglig-doseringen, opstod indenfor de første 10 til 30

dage efter behandlingsstart.

Resumé af bivirkninger i tabelform

Nedenstående tabel angiver observerede bivirkninger fra spontane indberetninger samt fra

placebokontrollerede kliniske studier (omfattende i alt

8.022

patienter på tadalafil og

4.422

patienter på placebo) ved behandling af erektil dysfunktion (dosering ved behov eller én

gang daglig) og benign prostatahyperplasi (dosering én gang daglig).

Hyppighedskonvention: Meget almindelig (≥1/10); Almindelig (≥1/100 til <1/10); Ikke

almindelig (≥1/1.000 til <1/100); Sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), Meget sjælden

(<1/10.000) og Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Immunsystemet

Overfølsomheds-

reaktioner

Angioødem

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed

Apopleksi

(inklusive

hjerneblødning),

synkope, transitorisk

iskæmisk anfald

migræne

, kramper,

forbigående

hukommelsestab

Øjne

Sløret syn,

fornemmelse beskrevet

som øjensmerte

Synsfeltsdefekt

, hævede

øjenlåg, Konjunktival

hyperæmi, non-arteritis

anterior iskæmisk

optikusneuropati

(NAION)

, vaskulær

55852_spc.docx

Side 8 af 15

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

okklusion i retina

Øre og labyrint

Tinnitus

Pludseligt høretab

Hjerte

Takykardi,

palpitationer

yokardieinfarkt,

ustabil angina pectoris

ventrikulær arytmi

Vaskulære sygdomme

Rødme

Hypotension

hypertension

Luftveje, thorax og mediastinum

Tilstoppet næse

Dyspnø,

epistaxis

Mave-tarmkanalen

Dyspepsi

Abdominal-smerte

opkastning, kvalme,

gastro-øsofageal

reflukssygdom

Hud og subkutane væv

Udslæt

rticaria, Stevens-

Johnsons syndrom

eksfoliativ dermatitis

yperhidrose

(svedanfald)

Knogler, led, muskler og bindevæv

Rygsmerter, myalgi,

ekstremitetssmerter

Nyrer og urinveje

Hæmaturi

Det reproduktive system og mammae

Forlænget erektion

Priapisme,

Blødning fra penis,

hæmospermi

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Brystsmerter

, perifært

ødem, træthed

Ansigtsødem

, pludselig

hjertedød

(1) De fleste af patienterne havde eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer (se pkt. 4.4).

(2) Bivirkninger rapporteret efter markedsføring, ikke set i placebo-kontrollerede kliniske studier.

(3) Mere almindeligt rapporteret, når tadalafil gives til patienter, som allerede tager antihypertensiva.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Der er rapporteret en lidt højere hyppighed af abnormt ekg, primært sinusbradykardi, hos

patienter behandlet med tadalafil en gang daglig end hos patienter behandlet med placebo.

De fleste af disse abnorme ekg’er var ikke associeret med bivirkninger.

55852_spc.docx

Side 9 af 15

Andre specielle populationer

Data for patienter over 65 år, som har fået tadalafil i kliniske studier er begrænsede. I

kliniske studier med tadalafil til behandling af erektil dysfunktion efter behov, blev diarré

rapporteret mere hyppigt hos patienter over 65 år.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Enkeltdoser på op til 500 mg er givet til raske forsøgspersoner, og flere daglige doser af op

til 100 mg er givet til patienter. Bivirkningerne var de samme som dem, der ses ved lavere

doser. I tilfælde af overdosering iværksættes normal støttende behandling efter behov.

Hæmodialyse bidrager ubetydeligt til elimination af tadalafil.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC- kode: G 04 BE 08. Urologika. Lægemidler anvendt ved erektil dysfunktion.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Tadalafil er en selektiv, reversibel inhibitor af cyklisk guanosinmonophosphat (cGMP)-

specifik phosphodiesterase type 5 (PDE5). Når seksuel stimulation medfører lokal

frigivelse af nitrogenoxid, giver tadalafils hæmning af PDE5 øgede mængder af cGMP i

corpus cavernosum. Dette medfører afslapning af den glatte muskulatur og tilstrømning af

blod til de penile væv, hvorved erektionen fremkommer. Tadalafil har ingen effekt uden

seksuel stimulation.

Farmakodynamisk virkning

In vitro undersøgelser har vist, at tadalafil er en selektiv inhibitor af PDE5. PDE5 er et

enzym, som findes i den glatte muskulatur i corpus cavernosum, i vaskulær og visceral glat

muskulatur, skeletmuskulatur, blodplader, nyrer, lunger samt cerebellum. Tadalafils effekt

er mere potent på PDE5 end på andre phosphodiesteraser. Tadalafil er > 10.000 gange

mere potent overfor PDE5 end for PDE1, PDE2 og PDE4, som er enzymer, der findes i

hjerte, hjerne, blodårer, lever og andre organer. Tadalafil er > 10.000 gange mere potent

overfor PDE5 end for PDE3, som er et enzym, der findes i hjerte og blodkar. Denne

selektivitet for PDE5 i forhold til PDE3 er vigtig, fordi PDE3 er et enzym, der er involveret

i hjertets kontraktivitet. Tadalafil er tilmed ca. 700 gange mere potent overfor PDE5 end

for PDE6, som er et enzym, der findes i retina, og som er ansvarlig for fototransduktionen.

55852_spc.docx

Side 10 af 15

Tadalafil er også > 10.000 gange mere potent overfor PDE5 end for PDE7- PDE10.

Klinisk virkning og sikkerhed

Der blev udført tre kliniske studier med 1054 patienter i hjemlige omgivelser for at

bestemme virkningsperioden for tadalafil. Tadalafil udviste statistisk signifikant forbedring

i forhold til placebo i den erektile funktion og i evnen til at gennemføre et samleje i op til

36 timer efter doseringen, såvel som i patienternes evne til at opnå og opretholde

erektioner til gennemførelse af samleje så tidligt som 16 minutter efter dosering.

Administreret til raske forsøgspersoner, viste tadalafil ingen signifikant forskel i forhold til

placebo på det liggende systoliske og diastoliske blodtryk (gennemsnitligt maksimalt fald

på henholdsvis 1,6 og 0,8 mm Hg), på det stående systoliske og diastoliske blodtryk

(gennemsnitligt maksimalt fald på henholdsvis 0,2 og 4,6 mm Hg) og ingen signifikant

ændring i hjertefrekvens.

I en undersøgelse med henblik på at vurdere tadalafils virkning på synet, blev der ikke

fundet nogen forringelse af evnen til at skelne farver (blå/grøn) ved brug af Farnsworth-

Munsell 100-nuancer testen. Dette resultat er i overensstemmelse med tadalafils lave

affinitet for PDE6 sammenlignet med PDE5. Rapporter vedrørende ændringer i farvesynet

var sjældne (< 0,1%) på tværs af alle studier.

Der er blevet udført tre studier hos mænd for at vurdere den mulige effekt på

spermatogenesen af tadalafil 10 mg (ét 6 måneders studie) og 20 mg (ét 6 måneders og ét 9

måneders studie), daglig administration. To af disse tre studier viste et fald i spermatocyttal

og spermatocytkoncentration, der var relateret til tadalafil behandling. Det anses dog ikke

for sandsynligt, at disse fald havde nogen klinisk relevans. Disse følger var ikke associeret

med ændringer i andre parametre så som motilitet, morfologi og FSH.

Tadalafil er blevet undersøgt i doser på 2 til 100 mg i 16 kliniske studier med 3.250

patienter, herunder patienter med forskellige sværhedsgrader af erektil dysfunktion (mild,

moderat, svær), ætiologi, alder (fra 21-86 år) og etnisk baggrund. De fleste patienter

rapporterede erektil dysfunktion af mindst 1 års varighed. I de primære undersøgelser af

effekt hos den generelle population rapporterede 81 % at

tadalafil

forbedrede deres

erektion, i forhold til 35 % for placebo. Desuden rapporterede patienter med erektil

dysfunktion i alle sværhedsgrader forbedrede erektioner, når de tog

tadalafil

(86 %, 83 %

og 72 % for henholdsvis mild, moderat og svær i forhold til 45 %, 42 % og 19 % for

placebo). I de primære undersøgelser af effekt var 75 % af samlejeforsøgene vellykkede

hos patienter, som blev behandlet med

tadalafil

, sammenlignet med 32 % for placebo.

I et 12-ugers studie hos 186 patienter (142 på tadalafil, 44 på placebo) med erektil

dysfunktion sekundært til læsioner på rygmarven, forbedrede tadalafil signifikant den

erektile funktion. Dette førte til en gennemsnitlig andel af vellykkede forsøg per patient

behandlet med tadalafil 10 eller 20 mg (fleksibel dosis, efter behov) på 48% sammenlignet

med 17% med placebo.

Pædiatrisk population

I et studie med tadalafil udført hos børn med Duchennes muskeldystrofi (DMD) blev der

ikke påvist nogen effekt. Det randomiserede, dobbeltblinde, placebokontrollerede studie

med 3 parallelle arme blev gennemført hos 331 drenge med DMD i alderen 7-14 år, som

samtidig fik kortikosteroid. Studiet havde en 48-ugers dobbeltblind periode, hvor

patienterne blev randomiseret til at få en daglig dosis tadalafil på 0,3 mg/kg eller 0,6 mg/kg

55852_spc.docx

Side 11 af 15

eller placebo. Tadalafil viste ingen effekt på at forsinke nedgangen i mobilitet, målt ved 6

minutters gangtest (6MWD), som var det primære endepunkt: Den gennemsnitlige ændring

i 6MWD efter 48 uger, bestemt ved mindste kvadraters metode (LS), var -51,0 meter i

placebogruppen, sammenlignet med -64,7 meter i tadalafilgruppen med 0,3 mg/kg (p =

0,307) og -59,1 meter i tadalafilgruppen med 0,6 mg/kg (p = 0,538). Ydermere blev der

ikke påvist nogen effekt for de sekundære endepunkter i dette studie. De samlede resultater

vedrørende sikkerhed var generelt i overenstemmelse med den kendte sikkerhedsprofil for

tadalafil og med bivirkninger, som kan forventes i en pædiatrisk DMD-population, som får

kortikosteroider.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge

resultaterne af studier med tadalafil i alle undergrupper af den pædiatriske population med

erektil dysfunktion (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Tadalafil absorberes hurtigt efter oral administration, og den gennemsnitlige maksimale

plasma- koncentration (C

) opnås efter en median tid på 2 timer efter administration.

Den absolutte biotilgængelighed af tadalafil efter oral administration er ikke bestemt.

Hverken hastigheden eller omfanget af absorptionen af tadalafil påvirkes af fødeindtagelse,

så tadalafil kan tages med eller uden mad. Doseringstidspunktet (morgen versus aften)

havde ingen klinisk relevante indvirkninger på hastigheden eller omfanget af absorptionen.

Fordeling

Det gennemsnitlige fordelingsvolumen er ca. 63 l, hvilket indikerer, at tadalafil fordeles i

vævet. Ved terapeutiske koncentrationer er 94% af tadalafil i plasma bundet til proteiner.

Proteinbindingen påvirkes ikke ved nedsat nyrefunktion. Hos raske forsøgspersoner

genfandtes mindre end 0,0005% af den administrerede dosis i sperma.

Biotransformation

Tadalafil metaboliseres overvejende af cytokrom P450 (CYP) 3A4 isoformen. Den

væsentligste cirkulerende metabolit er methylcatecholglucoronid. Denne metabolit er

mindst 13.000 gange mindre potent overfor PDE5 end tadalafil. På den baggrund anses den

ikke for at være klinisk aktiv ved de observerede metabolitkoncentrationer.

Elimination

Den gennemsnitlige clearance for tadalafil efter oral indgift er 2,5 l/time, og den

gennemsnitlige halveringstid er 17,5 timer hos raske forsøgspersoner. Tadalafil udskilles

overvejende som inaktive metabolitter, for størsteparten i fæces (ca. 61% af dosis) og i

mindre grad i urinen (ca. 36% af dosis).

Linearitet/ikke-linearitet

Tadalafils farmakokinetik hos raske forsøgspersoner er lineær med hensyn til tid og dosis. I

dosis- området 2,5 – 20 mg øges eksponeringen (AUC) proportionalt med dosis. Steady-

state plasma- koncentrationer opnås indenfor 5 dage med dosering en gang daglig.

Farmakokinetikken bestemt med hensyn til populationer hos patienter med erektil

dysfunktion er den samme som farmakokinetikken hos raske forsøgspersoner.

55852_spc.docx

Side 12 af 15

Særlige populationer

Ældre

Raske ældre forsøgspersoner (65 år eller derover) udviste en lavere clearance af tadalafil

efter oral indgift, hvilket resulterede i en 25% højere eksponering (AUC) end hos raske

forsøgspersoner mellem 19 og 45 år. Denne alderseffekt er ikke klinisk signifikant og

berettiger ikke en justering af dosis.

Nyreinsufficiens

I kliniske farmakologisk-undersøgelser med enkelt-indgift af tadalafil (5 til 20 mg) var

eksponeringen for tadalafil (AUC) ca. fordoblet hos forsøgspersoner med mild (kreatinin-

clearance 51 til 80 ml/min) eller moderat (kreatinin-clearance 31 til 50 ml/min)

nyrefunktionsnedsættelse samt hos dialyse- patienter med nyresvigt i slutstadie. Hos

hæmodialysepatienter var C

41% højere end hos raske forsøgspersoner. Hæmodialyse

bidrager ubetydeligt på eliminationen af tadalafil.

Leverinsufficiens

Eksponeringen for tadalafil (AUC) hos forsøgspersoner med mild og moderat

leverfunktions- nedsættelse (Child-Pugh klasse A og B) er sammenlignelig med

eksponeringen hos raske forsøgs- personer ved administration af en dosis på 10 mg. Der er

begrænsede kliniske data vedrørende sikkerheden af tadalafil hos patienter med svær

leverinsufficiens (Child-Pugh klasse C). Hvis tadalafil ordineres én gang daglig, bør en

omhyggelig individuel benefit/risk-vurdering foretages af den ordinerende læge. Der er

ingen data om administration af tadalafil-doser på mere end 10 mg til patienter med nedsat

leverfunktion.

Patienter med diabetes

Eksponeringen for tadalafil (AUC) hos patienter med diabetes var ca. 19% lavere end AUC

hos raske forsøgspersoner. Denne forskel berettiger ikke en justering af dosis.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagen dosering, genotoksicitet,

karcinogenicitet samt reproduktionstoksicitet.

Der var ingen tegn på teratogenicitet, embryotoksicitet eller føtotoksicitet hos rotter eller

mus, der fik op til 1000 mg tadalafil/kg/dag. I et prænatalt og postnatalt udviklingsforsøg

hos rotter var den dosis, hvor der ikke sås effekt, 30 mg/kg/dag. Hos den drægtige rotte var

AUC for beregnet frit lægemiddel ved denne dosis ca. 18 gange større end den humane

AUC ved en 20 mg dosis.

Der sås ingen forringelse af fertiliteten hos han- og hunrotter. Hos hunde, som fik tadalafil

daglig i 6 til 12 måneder i doser på 25 mg/kg/dag (hvilket resulterer i en mindst 3 gange

større eksponering (fra 3,7 til 18,6) end den, som ses hos mennesker ved en enkelt dosis på

20 mg) og højere, sås regression af det seminiferøse tubulære epithel, som medførte nedsat

spermatogenese hos nogle hunde. Se også pkt. 5.1.

55852_spc.docx

Side 13 af 15

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Lactosemonohydrat

Stivelse, pregelatineret

Silica, koloid vandfri

Croscarmellosenatrium

Natriumlaurilsulfat

Magnesiumstearat.

Filmovertræk

Hypromellose (E464)

Lactosemonohydrat

Titandioxid (E171)

Triacetin

Talcum (E553b)

Gul jernoxid (E172)

Rød jernoxid (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/PCTFE/aluminium blisterpakning

Pakningsstørrelser

2, 4, 8, 12 og 56 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

Repræsentant

Actavis Nordic A/S

C/o Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

55852_spc.docx

Side 14 af 15

2860 Søborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

55852

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

22. juni 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

30. januar 2018

55852_spc.docx

Side 15 af 15

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

18-4-2018

Euphoric Capsules by Epic Products: Recall - Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Euphoric Capsules by Epic Products: Recall - Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Consumers with diabetes, hypertension, high cholesterol or heart disease often take nitrates; concomitant use of nitrates and PDE-5 inhibitors can lead to fatal cardiovascular collapse. Posted 04/18/2018

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-4-2018

Rhino 69 Extreme 50000 by AMA Wholesale: Recall - Presence of Tadalafil

Rhino 69 Extreme 50000 by AMA Wholesale: Recall - Presence of Tadalafil

Consumers with diabetes, hypertension, high cholesterol or heart disease often take nitrates; concomitant use of nitrates and PDE5 inhibitors can lead to fatal cardiovascular collapse. Posted 04/18/2018

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-4-2018

Epic Products, LLC, Issues Voluntary Nationwide Recall of All Lots of Euphoric Capsules Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Epic Products, LLC, Issues Voluntary Nationwide Recall of All Lots of Euphoric Capsules Due to Presence of Undeclared Sildenafil and Tadalafil

Overland Park, KS, Epic Products, LLC is voluntarily recalling all lots of Euphoric capsules, packaged in 1 count blister cards, 3 count bottles, and 12 count bottles to the consumer level. FDA analysis found samples of Euphoric to be tainted with undeclared sildenafil and tadalafil, active ingredients in two FDA-approved prescription drug products, also known as phosphodiesterase 5-inhibitors (PDE-5 inhibitors), used to treat male erectile dysfunction (ED). The presence of sildenafil and tadalafil in E...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-4-2018

'Rhino 69 Extreme 50000' Recalled due to Presence of Active Ingredient 'Tadalafil'

'Rhino 69 Extreme 50000' Recalled due to Presence of Active Ingredient 'Tadalafil'

AMA Wholesale Inc. (Distributor/Re-seller), is voluntarily recalling Rhino 69 Extreme 50000 capsules to the consumer level. FDA analysis found the product to be tainted with undeclared tadalafil. Tadalafil is an active ingredient in a FDA-approved prescription drug that is used for erectile dysfunction.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-2-2018

Scientific guideline: Tadalafil film-coated tablets 2.5 mg, 5 mg, 10 mg and 20 mg product-specific bioequivalence guidance - Revision 1, adopted

Scientific guideline: Tadalafil film-coated tablets 2.5 mg, 5 mg, 10 mg and 20 mg product-specific bioequivalence guidance - Revision 1, adopted

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of tadalafil.

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

25-4-2018

EZETIMIBE AND SIMVASTATIN Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

EZETIMIBE AND SIMVASTATIN Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

Flomax vs. Cialis

Flomax vs. Cialis

Flomax (tamsulosin hydrochloride) and Cialis (tadalafil) are used to treat the symptoms of a prostate gland condition called benign prostatic hyperplasia (BPH, a noncancerous enlargement of the prostate gland) and Cialis is also used for treating impotence (erectile dysfunction, or ED). Flomax and Cialis belong to different drug classes. Flomax is an alpha-blocker and Cialis is a phosphodiesterase inhibitor.

US - RxList

4-4-2018

GUANFACINE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

GUANFACINE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

TELMISARTAN Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

TELMISARTAN Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

BUPRENORPHINE AND NALOXONE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

BUPRENORPHINE AND NALOXONE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

MORPHINE SULFATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

MORPHINE SULFATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

DESVENLAFAXINE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

DESVENLAFAXINE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

MESALAMINE Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

MESALAMINE Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

ESTROPIPATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

ESTROPIPATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

LEVORA (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

LEVORA (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

Levetiracetam Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Levetiracetam Actavis (Actavis Group PTC ehf.)

Levetiracetam Actavis (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1538 of Fri, 09 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

8-3-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Syrup [Actavis Pharma, Inc.]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Syrup [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [ACTAVIS PHARMA, INC.]

ONDANSETRON Tablet, Film Coated [ACTAVIS PHARMA, INC.]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

LIDOCAINE AND PRILOCAINE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

LIDOCAINE AND PRILOCAINE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

CIALIS (Tadalafil) Tablet, Film Coated [Eli Lilly And Company]

CIALIS (Tadalafil) Tablet, Film Coated [Eli Lilly And Company]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Talmanco (Mylan S.A.S.)

Talmanco (Mylan S.A.S.)

Talmanco (Active substance: tadalafil) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1118 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Adcirca (Eli Lilly Nederland B.V.)

Adcirca (Eli Lilly Nederland B.V.)

Adcirca (Active substance: tadalafil) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 1133 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-2-2018

HYDROCORTISONE BUTYRATE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

HYDROCORTISONE BUTYRATE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

HYDROCODONE BITARTRATE AND IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

HYDROCODONE BITARTRATE AND IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

TRIENTINE HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

TRIENTINE HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

Ebilfumin (Actavis Group PTC ehf.)

Ebilfumin (Actavis Group PTC ehf.)

Ebilfumin (Active substance: oseltamivir) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 740 of Wed, 07 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-1-2018

Cialis (Eli Lilly Nederland B.V.)

Cialis (Eli Lilly Nederland B.V.)

Cialis (Active substance: tadalafil) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 650 of Wed, 31 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-1-2018

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Actavis Pharma, Inc.]

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

ENOXAPARIN SODIUM Injection [Actavis Pharma, Inc.]

ENOXAPARIN SODIUM Injection [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

ACITRETIN Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

ACITRETIN Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

CLOMIPHENE CITRATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

CLOMIPHENE CITRATE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

BUSPIRONE HCL (Buspirone Hydrochloride) Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

BUSPIRONE HCL (Buspirone Hydrochloride) Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

LEVETIRACETAM Solution [Actavis Pharma, Inc.]

LEVETIRACETAM Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

VESTURA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

VESTURA (Drospirenone And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

FIORICET (Butalbital, Acetaminophen, And Caffeine) Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

FIORICET (Butalbital, Acetaminophen, And Caffeine) Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

BUTALBITAL, ACETAMINOPHEN, AND CAFFEINE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

BUTALBITAL, ACETAMINOPHEN, AND CAFFEINE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

KADIAN (Morphine Sulfate) Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

KADIAN (Morphine Sulfate) Capsule, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

Nemdatine (Actavis Group PTC ehf.)

Nemdatine (Actavis Group PTC ehf.)

Nemdatine (Active substance: Memantine) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)129 of Wed, 10 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2680/R/8

Europe -DG Health and Food Safety

10-1-2018

CORDRAN (Flurandrenolide) Tape [Actavis Pharma, Inc.]

CORDRAN (Flurandrenolide) Tape [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

BUSULFAN Injection, Solution, Concentrate [Actavis Pharma, Inc.]

BUSULFAN Injection, Solution, Concentrate [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

4-1-2018

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

CLINDAMYCIN PHOSPHATE Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 4, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

LIDOCAINE Patch [Actavis Pharma, Inc.]

LIDOCAINE Patch [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

ALOSETRON HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

ALOSETRON HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

NIFEDIPINE Tablet, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

PROGESTERONE Injection, Solution [Actavis Pharma, Inc.]

PROGESTERONE Injection, Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

QUASENSE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

QUASENSE (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

SODIUM FERRIC GLUCONATE COMPLEX Injection [Actavis Pharma, Inc.]

SODIUM FERRIC GLUCONATE COMPLEX Injection [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed