Tachigaren 70 WP

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Tachigaren 70 WP Vanddispergerbart pulver
 • Lægemiddelform:
 • Vanddispergerbart pulver
 • Sammensætning:
 • 700 g/kg hymexazol
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Tachigaren 70 WP Vanddispergerbart pulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Ikke længere markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 735-1
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

TACHIGAREN

70 WP

SVAMPEMIDDEL

MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF SVAMPESYGDOMME VED BEJDSNING I FORBINDELSE MED PILLERING AF SUKKERROEFRØ.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og

miljøet i fare. (EUH401)

Brandfarligt fast stof. (H228)

Forårsager alvorlig øjenskade. (H318)

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H411)

Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280)

Undgå udledning til miljøet. (P273)

Udslip opsamles. (P391)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsemidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme ved bejdsning i

forbindelse med pillering af sukkerroefrø.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i

brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har

indeholdt produktet. (SP1)

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Det bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser

og plomberes.

De bejdsede frø er bejdset med Tachigaren 70 WP som indeholder

hymexazol.

De bejdsede frø er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller

foder.

Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre

levnedsmidler og foderstoffer.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette

eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en

sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende, indtil

indholdet er brugt.

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister og åben ild. Rygning forbudt.

(P210)

Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

BRUGSANVISNING

TACHIGAREN

70 WP er et bejdsemiddel mod rodbrandsvampene

Aphanomyces spp. og Pythium spp.

TACHIGAREN

70 WP må kun anvendes i forbindelse med pillering af

sukkerroefrø, herunder også fodersukkerroer.

Dosering: 12 - 18 g pr. unit roefrø (100.000 frø).

Resistens

Virkemåde gruppe: TACHIGAREN® 70 WP indeholder Hymexazol der

tilhører følgende virkemåde gruppe: Isoxazol, FRAC, kode 32.Selv om der

for nærværende ikke er konstateret resistens (eller krydresistens) over for

TACHIGAREN® 70 WP, skal almindelige resistensforebyggende

forholdsregler følges.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale

regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farlig affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges.

Vask huden efter arbejdet.

EAK-kode: 020108

FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

(P101)

Ved brand: Anvend vand, pulver eller skum til brandslukning. (P370+378)

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.

[P305+351+338+310]

Indånding: Ved ildebefindende, søg frisk luft. Søg læge, hvis hoste eller

andre symptomer. Hvis ingen vejrtrækning, giv kunstigt åndedræt. Hvis

vejrtrækningen er besværet, giv ilt. Tilkald en læge.

Indtagelse: Skyl munden med vand. Søg straks lægehjælp. Fremkald

opkastning som anvist af medicinsk personale. Giv aldrig noget gennem

munden til en bevidstløs eller om personen har krampetrækninger.

Hudkontakt: Fjern straks forurenet tøj og sko. Skyl huden med store

mængder vand, vask med vand og sæbe. Søg lægehjælp, hvis der opstår

symptomer.

Nødtelefon: 0046 8 454 2222

Symptomatisk behandling. Kontakt Giftlinjen +45 82 12 12 12

Se også brugsanvisningen under FORHOLDSREGLER.

Svampemiddel, nr. 735-1

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Midlet er et vanddispergerbart pulver til bejdsning.

Hymexazol. ...........…..…..... 70% w/w (700 g/kg)

Opbevares tørt og køligt.

25 Kg e

pulver

Varemaerke registreret af Mitsui Chemicals Agro, Inc, Tokyo, Japan

FORHOLDSREGLER

Ifølge Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unge menneskers farlige

arbejde,må midlet ikke anvendes af unge under 18 år.

Undtagelser - se Arbejdstilsynets vejledning: “Sikkerhed og Bekæmpelsesmidler”.

• ved håndtering af bejdsemiddel eller bejdsede frø under bejdsningen:

Handsker, støvler, overtræksbukser eller forklæde, beskyttelsesbriller og

halvmaske med A

filter.

Se også Arbejdstilsynets vejledning: “SIKKERHED OG BEKÆMPELSESMIDLER”.

• ved transport: UN1325, Brandbart materiale, fast, n.o.s. (Hymexazol blanding),

4.1, III.

BRAND

Evakuer området straks, og tast 112. Fortæl, at der er sprøjtemidler på

brandstedet, og om der eventuelt er andre farlige stoffer som f.eks. gødning.

Afkøl beholdere/tanke med vandtåge.

Anvend så lidt vand som muligt og undgå, at det kommer i kloak, brønde eller

vandløb.

Under slukningen anvendes beskyttelsesdragt og luftforsynet åndedrætsværn.

Undgå indånding af røg/damp. Hold nysgerrige udenfor røgfanen.

Hvis der er tale om en kraftig brand og betingelserne i øvrigt tillader det, bør ilden

selv brænde ud, da vand vil øge det forurenede område.

SPILD

Ved spild skal den videre spredning straks standses. Kommer produktet i

vådområder, kloak eller lignende, kontakt da straks kommunens tekniske

forvaltning, brandvæsen eller politiet.

Spildt produkt fejes sammen og opsamles sammen med eventuelt forurenet jord i

tæt lukket beholder med spændelåg som afleveres til den kommunale

modtageordning for farligt affald.

Ved håndtering af produkt og spild anvendes handsker, støvler, overtræksbukser

eller forklæde, beskyttelsesbriller samt halvmaske med A

filter.

EAK-Kode: 020108

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader,

som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af

produktet.

Sælger fraskriver sig under alle forhold ansvaret for driftstab, avancetab og andet

indirekte tab. I øvrigt henvises til bestemmelserne i salgs- og

leveringsbetingelserne.

Fabrikationsnr.:

Se emballagen

Fabrikationsdato:

Holdbarhed: Produktet er holdbart til mindst 2 år efter fabrikations dato.

Frø desinfektionsmiddel Vanddispergerbart pulver til behandling gylle frø (WP)

Koncentration: 70% hymexazol

Leverandør

DuPont Danmark ApS

Langebrogade 1

1411 København K

Tlf. 32662000

www.dupontagro.dk

Indehavere af godkendelse

Sumi Agro Europe Ltd.

Vintners' Place

68 Upper Thames Street

London EC4V 3BJ

sumi@sumiagro.com

5-1-2018

4 Tips to Quit Smoking

4 Tips to Quit Smoking

Will 2018 be the year you decide you want to quit smoking? Nearly 70 percent of current adult smokers say they want to quit. Check out this story for tips, including info about FDA-approved products and resources that can help.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-11-2017

Nutra Labs Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Bull and Chao Jimengnan Tablets Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Nutra Labs Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Dietary Supplements Bull and Chao Jimengnan Tablets Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredients

Nutra Labs Inc. is voluntarily recalling lots sold by their firm of the male enhancement supplements Bull 1800 mg Capsules with the production date of 05/08/2016, and Chao Jimengnan 150 mg Tablets with Lot # 20151018 to the consumer level. FDA analysis found the products to be tainted with sildenafil, 0.026mg/capsule for Bull, and 70.46mg/tablet for Chao Jimengnan respectively. Sildenafil is the active pharmaceutical ingredient in an FDA approved product used for erectile dysfunction, making Bull capsule...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-3-2018

70% ALCOHOL HAND SANITIZER (Alcohol) Soap [Kutol Products Company, Inc.]

70% ALCOHOL HAND SANITIZER (Alcohol) Soap [Kutol Products Company, Inc.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

BABY SPF 60 SUNSCREEN (Titanium Dioxide - 6.00% Zinc Oxide - 4.70%) Stick [Walgreens]

BABY SPF 60 SUNSCREEN (Titanium Dioxide - 6.00% Zinc Oxide - 4.70%) Stick [Walgreens]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

NOVOLOG MIX 70/30 (Insulin Aspart) Injection, Suspension [A-S Medication Solutions]

NOVOLOG MIX 70/30 (Insulin Aspart) Injection, Suspension [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

MADA 70% ALCOHOL (Alcohol) Gel [Mada Medical Products, Inc.]

MADA 70% ALCOHOL (Alcohol) Gel [Mada Medical Products, Inc.]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

HELIUM/OXYGEN MIXTURE 70/30 Gas [General Air Service Supply Co]

HELIUM/OXYGEN MIXTURE 70/30 Gas [General Air Service Supply Co]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

21-12-2017

OXYGEN HELIUM MIXTURE 30/70 Gas [Aero All Gas Company]

OXYGEN HELIUM MIXTURE 30/70 Gas [Aero All Gas Company]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

HEALTH MART ALCOHOL ISOPROPYL RUBBING 70 PERCENT (Isopropyl Alcohol) Liquid [McKesson]

HEALTH MART ALCOHOL ISOPROPYL RUBBING 70 PERCENT (Isopropyl Alcohol) Liquid [McKesson]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

SUNMARK ISOPROPYL RUBBING ALCOHOL 70 PERCENT (Isopropyl Alcohol) Liquid [McKesson]

SUNMARK ISOPROPYL RUBBING ALCOHOL 70 PERCENT (Isopropyl Alcohol) Liquid [McKesson]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

OXYGEN HELIUM MIXTURE 30/70 Gas [AGL Inhalation Therapy Co.]

OXYGEN HELIUM MIXTURE 30/70 Gas [AGL Inhalation Therapy Co.]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

DG HEALTH STERILE ADVANCED RELIEF EYE (Dextran 70) Solution/ Drops [Dolgencorp Inc]

DG HEALTH STERILE ADVANCED RELIEF EYE (Dextran 70) Solution/ Drops [Dolgencorp Inc]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-11-2017

RUBBING ALCOHOL 70 PERCENT (Isopropyl Alcohol) Liquid [MY IMPORT USA INC]

RUBBING ALCOHOL 70 PERCENT (Isopropyl Alcohol) Liquid [MY IMPORT USA INC]

Updated Date: Nov 27, 2017 EST

US - DailyMed

27-11-2017

ISOPROPYL ALCOHOL 70% 4X4 (Isopropyl Alcohol) Swab [Winner Medical Co., Ltd.]

ISOPROPYL ALCOHOL 70% 4X4 (Isopropyl Alcohol) Swab [Winner Medical Co., Ltd.]

Updated Date: Nov 27, 2017 EST

US - DailyMed

27-11-2017

ISOPROPYL ALCOHOL 70% 3X3 (Isopropyl Alcohol) Swab [Winner Medical Co., Ltd.]

ISOPROPYL ALCOHOL 70% 3X3 (Isopropyl Alcohol) Swab [Winner Medical Co., Ltd.]

Updated Date: Nov 27, 2017 EST

US - DailyMed

22-11-2017

EQUATE HAND SANITIZER (70% Alcohol Sanitizer) Gel [BELVEDERE INTERNATIONAL INC.]

EQUATE HAND SANITIZER (70% Alcohol Sanitizer) Gel [BELVEDERE INTERNATIONAL INC.]

Updated Date: Nov 22, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

GNP ETHYL RUBBING ALCOHOL 70 PERCENT (Ethyl Alcohol) Liquid [Amerisource Bergen]

GNP ETHYL RUBBING ALCOHOL 70 PERCENT (Ethyl Alcohol) Liquid [Amerisource Bergen]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

Quick Treatment With Tranexamic Acid Key for Hemorrhage

Quick Treatment With Tranexamic Acid Key for Hemorrhage

Immediate treatment with tranexamic acid reduces the risk for death by 70% for people with severe bleeding, researchers say. However, rapid treatment initiation is important, as even short delays are associated with reductions in benefit.

US - RxList

23-10-2017

HUMULIN 70/30 (Insulin Human) Injection, Suspension [A-S Medication Solutions]

HUMULIN 70/30 (Insulin Human) Injection, Suspension [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

12-9-2017

70% RUBBING (Isopropyl Alcohol) Liquid [Vi-Jon]

70% RUBBING (Isopropyl Alcohol) Liquid [Vi-Jon]

Updated Date: Sep 12, 2017 EST

US - DailyMed

12-9-2017

70% RUBBING (Isopropyl Alcohol) Liquid [Walgreen C0]

70% RUBBING (Isopropyl Alcohol) Liquid [Walgreen C0]

Updated Date: Sep 12, 2017 EST

US - DailyMed