Syllit 544 SC

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Syllit 544 SC Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 544 g/l dodin
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Syllit 544 SC Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af

svampesygdomme i æbler, pærer og kirsebær.

e

5

liter

Holdbar i mindst 2 år efter produktionsdatoen som sammen

med batchnummer findes stemplet på emballagen.

Registreringsindehaver:

Arysta LifeScience Benelux sprl

Rue de Renory 26/1 - B-4102 Ougree

Belgien

Distribution:

Nordisk Alkali

Anemonevænget 2

4330 Hvalsø

Tlf. 4649 1171

www.nordiskalkali.dk

INDHOLD

Svampemiddel nr. 361-29

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

samt plantebeskyttelsesforordningen 1107/2009.

Analyse: Dodin …. 544 g/l (52,9 % w/w)

Midlet er et suspensions koncentrat.

FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

H302: Farlig ved indtagelse.

H318: Forårsager alvorlig øjenskade.

H315: Forårsager hudirritation.

H332: Farlig ved indånding.

H410: Meget giftig med langvarende virkninger for vandlevende

organismer.

Undgå indånding af spray. (P261)

Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. (P280)

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. (P270)

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse

for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige

sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale

om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan

medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æbler,

pærer og kirsebær.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere

doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i æbler og pærer ikke anvendes senere end 60 dage før høst.

Må i kirsebær ikke anvendes senere end 14 dage før høst.

Ved manuel plukning af frugt bør anvendes kemisk bestandige handsker.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.)

for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere,

der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

Opbevares utilgængeligt for børn. (P102)

Må ikke opbevares sammen med fødevarer,

drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION

eller en læge. (P301+P312)

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. (P302+P352).

Ved hudirritation: Søg lægehjælp. (P332+P313)

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en

stilling, som letter vejrtrækningen. (P304+P340)

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser,

hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. (P305+P351+P338)

Medbring etiket eller sikkerhedsdatablad ved lægekontakt.

Brugsanvisning

Syllit 544 SC er en flydende formulering indeholdende det velkendte aktivstof Dodine. Aktivstoffet giver en forebyggende

beskyttelse samt en helbredende virkning ved infektionens begyndelse.

I æbler og pærer anvendes Syllit 544 SC fra afgrødens tidlige vækststadier om foråret og frem til 60 dage før høst (BBCH 01 til

ca. BBCH 77-78). Bedste anvendelsestidspunkt er frem til blomstring. Syllit 544 SC kan også stoppe en infektion efter regn.

Denne kurative (helbredende) effekt afhænger af temperaturen og er gældende i 480 gradtimer efter starten af regnperioden.

F. eks. er den kurative effekt gældende i 48 timer ved en gennemsnitstemperatur på 10°C og 30 timer ved 16°C. Minimum 7

dage mellem to behandlinger.

I kirsebær anvendes Syllit 544 SC fra åbning af blomsterstanden og frem til 14 dage før høst (BBCH 60 til BBCH 79) og/eller efter

høst.

Anvendelse:

Syllit 544 SC er regnfast efter 2 timer og kan anvendes ved lave temperaturer (dog ikke i umiddelbar nærhed af frost). Kan

anvendes på våde blade (dug og lignende).

Bier og gavnlige leddyr:

Syllit 544 SC er ikke farligt for bier eller gavnlige leddyr og er derfor et nyttigt redskab i integreret plantebeskyttelse.

Resistens

For mange fungicider er der risiko for forekomst af biotyper, der er modstandsdygtige (resistente) overfor de anvendte

aktivstoffer. Aktivstoffet i produktet Syllit 544 SC tilhører FRAC gruppen af aktivstoffer med ukendt virkemekanisme (gruppe

U12), som vurderes at have en lav til middel risiko for udvikling af resistens. FRAC oplyser, at der på verdensplan er fundet

resistens overfor æbleskurv.

Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. For at mindske risikoen

må produktet maksimalt anvendes 2 gange per sæson. For at mindske risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande

med eller skifte mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt over for de aktuelle arter. Risikoen for resistens

mod fungicider kan nedsættes ved sprøjtning tidligt i infektionsbeløbet.

Opblanding:

Fyld tanken halvt op med vand, tilsæt den ønskede mængde Syllit 544 SC og tilsæt efterfølgende den resterende vandmængde

under let omrøring. Udsprøjtes direkte efter opblanding. En eventuel blandingspartner tilsættes efter Syllit. Klargør ikke mere

sprøjtevæske end der skal bruges.

Påfyldning skal ske i marken eller på plads med opsamling. Restsprøjtevæske fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den

behandlede afgrøde. Det er vigtigt at rengøre sprøjteudstyret grundigt efter brug. Husk vask med rengøringsmiddel ud- og

indvendigt og flere gange skylning af alle indvendige dele. For yderligere regler vedrørende fyldning, tømning og rengøring af

sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse 1598 af 18. december 2014.

Opbevaring

Opbevares tørt og køligt, men frostfrit.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler (P501).

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet

hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

3478 ELI. 2016-03

Afgrøde3

Skadevolder

Maksimal dosering

Behandlingstidspunkt Bemærkninger

Æble Pære

Venturia ineaqualis: æbleskurv

Venturia piri: pæreskurv

Enkeltdosis: 1,25 l/ha

Samlet dosis: 2,5 l/ha/år

BBCH 01 –

til ca. BBCH 77-78

Maksimalt 2

behandlinger per vækstår.

Kirsebær

(sur og sød)

Blumeriella jaapii:

kirsebærpladplet

Enkeltdosis: 1,25 l/ha

Samlet dosis: 2,5 l/ha/år

BBCH 60 – BBCH 79

Maksimalt 2 behandlinger

per vækstår.

Indtil 60 dage før høst.

Indtil 14 dage før høst.

® = Reg. varemærke fra Arysta LifeScience

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

CA603478 SYLLIT 5L.pdf 1 7/03/16 14:44

21-7-2018

Allergy Alert for Undeclared Milk in Food Lion Brand Dill Pickle Flavored Potato Chips

Allergy Alert for Undeclared Milk in Food Lion Brand Dill Pickle Flavored Potato Chips

Shearer’s Foods, LLC of Massillon, OH is recalling Food Lion brand 7.75 ounce packages of Dill Pickle Flavored Potato Chips because they may contain undeclared milk. People who have an allergy or severe sensitivity to milk run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume this product. The recalled Dill Pickle Flavored Potato Chips were distributed to Food Lion stores in NC, SC, GA, PA, KY, VA, TN, DE, MD, and WV between Dec 1st, 2017 and July 19, 2018.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-8-2018

GONAL-f (Merck Europe B.V.)

GONAL-f (Merck Europe B.V.)

GONAL-f (Active substance: Follitropin alfa) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5445 of Wed, 08 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/71/T/140

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Nityr (Cycle Pharmaceuticals Ltd)

Nityr (Cycle Pharmaceuticals Ltd)

Nityr (Active substance: nitisinone) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)5446 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4582

Europe -DG Health and Food Safety