SweDane Metafol 700 SC

Primær information

 • Handelsnavn:
 • SweDane Metafol 700 SC Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 700 g/l metamitron
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • SweDane Metafol 700 SC Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Producent/Registreringsindehaver:

AgroDan ApS

(part of UPL Europe Ltd)

Ramskovvej 11

DK-7550 Sørvad

Tel. 76 66 03 00

SwDaMET/DK/5L/F/0116/SwDa 01/16DK 10060

S2.2 SweDane METAFOL DK 210116 14-252 CLP master

UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til bekæmpelse af frøukrudt i bederoer

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

ADVARSEL

EUH401

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Vær opmærksom på at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af frøukrudt i bederoer.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

SPe3

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at

beskytte organismer, der lever i vand.

SPe3

Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt

produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

Ukrudtsmiddel nr. 14-252

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Suspensionskoncentrat

Indeholder: metamitron 700 g/l (70% w/w)

Batch nr.: Se emballagen.

Produktionsdato: Se emballagen.

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

Nettoindhold: 5 L

Stor ukrudtsbestand incl. Hundepersille

1. behandling

første ukrudt på kimbladstadiet

1,5 l Betasana 2000 +

1,0 l Metafol 700 SC

2. behandling

6-8 dage efter 1. behandling

1,5 l Betasana 2000 +

0,07 l Ethofol 500 SC +

0,5 l Metafol 700 SC

3. behandling

6-8 dage efter 2. behandling

1,5 l Betasana 2000 +

0,07 l Ethofol 500 SC +

0,5 l Metafol 700 SC +

7,5 g Safari

4. behandling

8-10 dage efter 3. behandling

eller ved nyfremspiret ukrudt

1,5 l Betasana 2000 +

1,0 l Metafol 700 SC +

7,5 g Safari

Der anvendes olie tilsætning i alle behandlinger.

Ved anvendelse af Safari, læs produktets etiket grundigt mht

dosering og behandlingstidspunkt. Safari har en doseringstrappe

som ikke må overstiges.

Den maksimale tilladte dosering af phenmediphamprodukter er

6 liter pr. ha pr. år.

Ethofol 500 SC må kun anvendes med 0,14 liter pr. ha hvert 3. år.

Betasana 2000 indhold:

160 g phenmedipham pr. liter

Ethofol 500 SC indhold:

500 g ethofumesat pr. liter

Safari indhold:

Triflusulfuron-methyl 50%.

Optimale virkningsbetingelser: Det er vigtigt at der altid

sprøjtes på ukrudt i kimbladstadiet. Under tørre forhold i sprøjte-

perioden kan det være en fordel at afkorte intervallerne mellem

sprøjtningerne.

Tilsætning af olie: Tilsætning af olie øger sikkerheden for god

virkning af ukrudtsmidlerne. Doseringen afhænger af tempera-

turen:

Under 15°C

0,5-0,7 liter penetreringsolie pr. ha

15-20°C

0,4-0,5 liter penetreringsolie pr. ha

20-25°C

0,2-0,4 liter penetreringsolie pr. ha

Over 25°C

sprøjtning bør afvente temperaturfald.

Hvis planterne har udviklet et kraftigt vokslag, f.eks. efter flere

dage med høje temperaturer og blæst uden nedbør, anbefales

uafhængigt af temperaturen, tilsætning af 0,5-0,7 liter penetre-

ringsolie pr. ha.

Sprøjteteknik: Metafol 700 SC skal udbringes med en mark-

sprøjte (eller anden sprøjte), som er kalibreret og lever op til de

standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten.

Ved påfyldning af marksprøjte skal anvendes præparatfyldeudstyr

eller udstyr til direkte injektion.

Bredsprøjtning anbefales med ca. 200 liter vand pr. ha.

BRUGSANVISNING

Metafol 700 SC er et ukrudtsmiddel til bekæmpelse af frøukrudt

i bederoer, sukker- og fodersukkerroer. Metafol 700 SC er

bredtvirkende, med effekt på de fleste tokimbladede ukrudtsarter

samt enårige græsser der spirer fra frø. Metafol 700 SC har ingen

effekt mod rodukrudt som f.eks. kvik og tidsler.

Metafol 700 SC optages som bladmiddel på fremspiret ukrudt,

og virker som jordmiddel for den del der rammer jorden. Hermed

forhindres eller svækkes eventuel nyfremspiring.

Metafol 700 SC anvendes med bedst effekt i et sprøjteprogram,

hvori ind går tankblandinger med andre roeukrudtsmidler,

udsprøjtet efter fremspiring af ukrudtet. Der anbefales normalt

3-4 sprøjtninger. Der må maksimalt anvendes 1 liter/ha/gang

og 3 liter Metafol 700 SC pr. ha pr. år. Metafol 700 SC må kun

anvendes hvert tredje år på samme areal.

Resistens: Metafol 700 SC indeholder aktivstoffet metamitron,

som tilhører triazinon gruppen (HRAC gruppe C1), og vurderes til

at have høj/medium risiko for udvikling af resistens. Gentagne

behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger

risikoen for udvikling af resistens. For at mindske risikoen for

udvikling af resistens anbefales det, at blande med eller skifte

mellem midler med andre virkemekanismer, som har god effekt

over for de aktuelle arter.

Eksempler på sprøjteplaner med Metafol 700 SC - liter pr. ha:

Lille ukrudtsbestand

1. behandling

første ukrudt på kimbladstadiet

1,5 l Betasana 2000 +

1,0 l Metafol 700 SC

2. behandling

6-8 dage efter 1. behandling

1,5 l Betasana 2000 +

0,7 l Ethofol 500 SC +

1,0 l Metafol 700 SC

3. behandling

8-10 dage efter 2. behandling

eller ved nyfremspiret ukrudt

1,5 l Betasana 2000 +

0,7 l Ethofol 500 SC +

1,0 l Metafol 700 SC

Alm. til stor ukrudtsbestand

Korsblomstret ukrudt, pileurt, burresnerre og storkenæb

1. behandling

første ukrudt på kimbladstadiet

1,5 l Betasana 2000 +

0,75 l Metafol 700 SC

2. behandling

6-8 dage efter 1. behandling

1,5 l Betasana 2000 +

0,07 l Ethofol 500 SC +

0,75 l Metafol 700 SC

3. behandling

6-8 dage efter 2. behandling

1,5 l Betasana 2000 +

0,07 l Ethofol 500 SC +

0,75 l Metafol 700 SC

4. behandling

8-10 dage efter 3. behandling

eller ved nyfremspiret ukrudt

1,5 l Betasana 2000 +

0,75 l Metafol 700 SC

Dysevalg:

Dyse

Tryk

Km/time

4110-14

3 atm

ISO F-02-110 (Gul)

3 atm

LD-0,25-110 (Lilla)

2,5 atm

SwDaMET/DK/5L/B/0116/SwDa 01/16DK 20060

Afstand til andre sprøjtninger: Det anbefales, at der er en uges

afstand til andre sprøjtninger. Evt. kvikbekæmpelse med Agil

anbefales først udført, når kvikken er fri for eventuelle svidninger

efter forudgående sprøjtning. Normalt anbefales kvikbehand-

lingen først udført, når bekæmpelsen af tokimbladet ukrudt er

overstået.

Vejr- og klimaforhold: Det er meget vigtigt at udnytte de

optimale sprøjteforhold. Derfor skal der altid sprøjtes på ukrudt

i kimbladstadiet samt på saftspændt ukrudt. Morgensprøjtning

bør derfor foretrækkes. Se også afsnit om olietilsætning. Under

forhold med meget lave og høje temperaturer mellem nat og dag,

dvs. store temperaturforskelle, kan en sprøjtning sætte roerne i

stå. I perioder med nattefrost frarådes sprøjtning.

Omsåning: Hvis klimatiske forhold har gjort det nødvendigt at

foretage omsåning, kan der med det samme og uden pløjning

igen sås bederoer. Efter pløjning kan der dyrkes kartofler, majs

eller hestebønner. Ventetid før såning/plantering af disse afgrøder

er 6 uger (42 dage) efter sidste behandling med Metafol 700 SC.

Vintersæd kan sås i samme sæson, så længe der er gået 16 uger

siden sidste sprøjtning og såning med Metafol 700 SC.

Det anbefales at pløje ned til en dybde på 15 cm med efterføl-

gende grundig jordbearbejdning inden såning af ny afgrøde.

Alle typer forårsafgrøder kan sås i den efterfølgende sæson efter

Metafol 700 SC behandling.

Tilberedning af sprøjtevæsken: Sørg altid for at sprøjten er

korrekt ren gjort samt efterset for belægninger inden tilberedning

af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har

været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Dunken med Metafol 700 SC rystes kraftigt. Sprøjtebeholderen

fyldes halvt med vand, hvorefter Metafol 700 SC tilsættes under

omrøring. Når Metafol 700 SC er fuldt fordelt, tilsættes Betasana

2000 og Ethofol 500 SC under videre vandpåfyldning og omrø-

ring. Penetreringsolien tilsættes herefter.

Præparatfyldeudstyr: Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og

flydende præparater påfyldes den ønskede mængde præparat,

som herefter suges op i sprøjtetanken.

Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme

dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for

bundventil til der ikke er synlige spor af Metafol 700 SC i

fyldestationen.

Additiv/penetreringsolier tilsættes til sidst, inden den endelige

tankblanding er udført.

Direkte injektion: Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr,

ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som

fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift og afslutning af

sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring

af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det

behandlede areal.

Rengøring af sprøjteudstyr: Indvendig rengøring for marksprøj-

ter med præparatfyldeudstyr:

Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anven-

des på det behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevand-

stankens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan

fortyndes mindst 50 gange.

1. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken

straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken.

Skyllevandet fordeles så indvendig vask og udsprøjtning kan

foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndings-

grad.

2. Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

For rengøring ved anvendelse af direkte injektion henvises til

afsnittet for Direkte injektion.

Udvendig: Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på

det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamling til

gyllebeholder eller anden beholder. Rengøring på det behandlede

areal forudsætter, at mark sprøjten er monteret med udstyr hertil,

samt at skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyld-

ning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18. december 2014.

Bemærk: Blandinger med Metafol 700 SC, Betasana 2000 og

Ethofol 700 SC er normalt skånsomme overfor roer, der er sunde

og i normal vækst. Ved behandling under afvigende forhold eller

på svækkede roer på grund af rodbrand evt. mangelsygdomme

kan der opstå forbigående vækst-depressioner. Roer der er

skadet af f.eks. sandflugt, bør først behandles når sårhelingen

er overstået.

Blandinger: Udover de i sprøjteplanerne nævnte midler kan Me-

tafol 700 SC blandes med Cypermetrin og Pirimor G. Det frarådes

at blande med midler der indeholder organiske opløsningsmidler,

f.eks. Dimethoat-midler.

Bortskaffelse: Indholdet/beholderen bortskaffes i overens-

stemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt

affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevan-

det hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

Opbevaring: Frostfrit.

Ansvarsklausul: Producenten fralægger sig ethvert ansvar

for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der

er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller

anvendelse af produktet.

17-12-2018

Blokhuis stelt prioriteiten van actieprogramma Zwerfjongeren vast

Blokhuis stelt prioriteiten van actieprogramma Zwerfjongeren vast

Een betaalbare woonplek, voldoende kansen op een opleiding en een baan, financiële zelfredzaamheid en voldoende zorg en ondersteuning. Basisbehoeften voor ieder mens, maar waaraan de 10.700 zwerfjongeren (18 – 27 jaar) in Nederland nog te vaak tekortkomen. Op die vier ‘levensbrede’ prioriteiten zal de staatssecretaris zich richten met zijn actieprogramma Zwerfjongeren, dat hij afgelopen oktober in Tweede Kamer aankondigde. Met het actieprogramma brengt hij lokale partijen en gemeenten, maar ook andere ve...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

10-11-2018

Pest categorisation of Popillia japonica

Pest categorisation of Popillia japonica

Published on: Thu, 08 Nov 2018 00:00:00 +0100 The Panel on Plant Health performed a pest categorisation of Popillia japonica(Coleoptera: Scarabaeidae) for the EU. P. japonica is a distinguishable species listed in Annex IAII of Council Directive 2000/29/EC. It is native to Japan but established in the USA in the early 20th century. It spreads from New Jersey to most US states east of the Mississippi, some to the west and north into Canada. P. japonica feeds on over 700 plant species. Adults attack folia...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-7-2018

Allergy Alert for Undeclared Milk in Food Lion Brand Dill Pickle Flavored Potato Chips

Allergy Alert for Undeclared Milk in Food Lion Brand Dill Pickle Flavored Potato Chips

Shearer’s Foods, LLC of Massillon, OH is recalling Food Lion brand 7.75 ounce packages of Dill Pickle Flavored Potato Chips because they may contain undeclared milk. People who have an allergy or severe sensitivity to milk run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume this product. The recalled Dill Pickle Flavored Potato Chips were distributed to Food Lion stores in NC, SC, GA, PA, KY, VA, TN, DE, MD, and WV between Dec 1st, 2017 and July 19, 2018.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-6-2018

Nationaal Sportakkoord ondertekend

Nationaal Sportakkoord ondertekend

Ruim 700 extra buurtsportcoaches, verhoging van de onbelaste vrijwilligersvergoeding van €1500 naar €1700 euro per jaar, €87 miljoen aan subsidie voor sportverenigingen die investeren in accommodaties, een nieuwe code goed sportbestuur en beweegprogramma’s voor kinderen onder de 6 jaar. Dit is slechts een greep uit het sportakkoord dat minister Bruno Bruins (Sport)heeft gesloten met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het is de eerste keer dat zoveel partijen zijn samengebr...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

26-5-2018

Giant/Martin’s Voluntarily Recalls Private Brand Frozen Broccoli Cuts

Giant/Martin’s Voluntarily Recalls Private Brand Frozen Broccoli Cuts

GIANT Food Stores, LLC is voluntarily recalling Private Brand Frozen Broccoli Cuts (16 oz.) with sell by date of Mar 15, 2020 and UPC code 68826700926 out of an abundance of caution following a supplier notification that the product may have Listeria monocytogenes.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-5-2018

Stop & Shop Voluntarily Recalls Stop & Shop Frozen Broccoli Cuts

Stop & Shop Voluntarily Recalls Stop & Shop Frozen Broccoli Cuts

Stop & Shop is voluntarily recalling Private Brand Frozen Broccoli Cuts (16 oz.) with sell by date of Mar 15, 2020 and UPC code 68826700926 out of an abundance of caution due to our supplier notifying us the product may have Listeria monocytogenes.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-5-2018

Giant Food Voluntarily Recalls Giant Food Frozen Broccoli Cuts

Giant Food Voluntarily Recalls Giant Food Frozen Broccoli Cuts

Giant Food, LLC is voluntarily recalling Private Brand Frozen Broccoli Cuts (16 oz.) with sell by date of Mar 15, 2020 and UPC code 68826700926 out of an abundance of caution due to our supplier notifying us the product may have Listeria monocytogenes.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-11-2018

Pelmeg (Cinfa Biotech S.L.)

Pelmeg (Cinfa Biotech S.L.)

Pelmeg (Active substance: pegfilgrastim) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)7894 of Thu, 22 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4700

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

LIFMIOR (Pfizer Europe MA EEIG)

LIFMIOR (Pfizer Europe MA EEIG)

LIFMIOR (Active substance: etanercept) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5700 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4167T/17

Europe -DG Health and Food Safety