Sulfosulfuron

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Sulfosulfuron Granulat
 • Lægemiddelform:
 • Granulat
 • Sammensætning:
 • 800 g/kg sulfosulfuron
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Sulfosulfuron Granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet, vandløb, søer m.v. for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikker-

hedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hvede og triticale.

Må i hvede ikke anvendes senere end 10 uger før høst.

Må i triticale ikke anvendes senere end 3 måneder før høst.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter, der indeholder sulfosulfuron, kun anvendes efter brugsanvisningens angivelser (SPe1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer

SULFOSULFURON

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hvede og triticale.

Gældende fra 26. november 2015:

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Emballage:

gram

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel reg. nr.: 650-98.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Sulfosulfuron 800 g/L ved 20 °C. (80,0% w/w). Midlet er et vanddispergerbart granulat.

Batchnummer: Se andet sted på emballagen. Mindst holdbar til 2 år efter produktionsdato. Produktionsdato: Se andet sted på emballagen

Godkendelsesindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding • tlf. 3013 2327 • E-mail: to@agros.dk

Omsåning af afgrøde

I tilfælde af at en Sulfosulfuron behandlet mark skal omsås, kan der sås vårhvede eller kartofler, som ikke må behandles med Sulfosulfuron

Efterfølgende afgrøde

Efter normal høst af en Sulfosulfuron behandlet mark kan sås alle afgrøder undtagen sukkerroer, foderroer og grønsager. Der skal foretages en

pløjning, hvis der sås vinterraps.

Resistensdannelse

For at undgå resistensdannelse er det vigtigt at anvende midler med forskellig virkningsmekanisme og varieret sædskifte. Brug ikke Sulfosulfu-

ron på samme areal hvert år. Der er fundet tilfælde af resistens mod sulfonylurea midler i Danmark i arterne fuglegræs, kornvalmue og agerræ-

vehale. Det er vigtigt at bruge andre midler, som har en høj effekt overfor disse arter. Brug eventuelt tankblandinger, hvor begge komponenter

har høj effekt overfor arterne

Tilberedning af sprøjtevæske

Fyld sprøjten halvt med vand. Hold cirkulationspumpen i gang og tilsæt Sulfosulfuron. Fyld resten af vandet i sammen med spredeklæbemiddel.

Tankblanding

Sulfosulfuron kan blandes med de mest gængse produkter, som bruges på behandlingstidspunktet. Læs altid blandingspartnerens brugsanvis-

ning nøje.

Rengøring af sprøjtemateriel

Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldeudstyr:

Restsprøjtevæsken og skyllevandet udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at rest-

sprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.

1. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask

og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad.

2. Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

Ved rengøring af sprøjter med direkte injektion gennemskylles og rengøres systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal

Udvendig:

Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder. Rengøring på

det behandlede areal forudsætter, at marksprøjten er monteret med udstyr hertil, samt skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.

Lagring

Sulfosulfuron skal opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

Bortskaffelse af tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges.

Bemærk

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller

opbevaring af produktet.

Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke effekten.

Afgrøder, skadegører, dosering og sprøjtetidspunkt

Brugsanvisning

Sulfosulfuron

Generelt

Sulfosulfuron er hovedsageligt et bladmiddel. Bedste effekt opnås ved sprøjtning under optimale vækst-

betingelser. Der kan komme lidt forbigående gulfarvning af afgrøden. Sulfosulfuron har en effekt på både

bredbladet ukrudt og græsser. Det må kun anvendes om foråret fra stadie 25 i hvede og triticale. Optimal

effekt opnås ved at behandle ukrudtet, når det er saftspændt, i god vækst og har 2-4 blade. Effekten er bedst

under gode vækstforhold (varme, tilpas jordfugtighed og høj luftfugtighed). Undgå behandling i perioder

med frost. Dog påvirker enkelte nætter med frost efter behandlingen ikke effekten.

Tilsæt altid 0,1 – 0,2 % sprede-klæbemiddel, størst

dosering under vanskelige forhold

Ovenstående arter bekæmpes med over 80 %

Kvik hæmmes og vil stå i bunden af afgrøden, der

vil derfor komme genvækst i stubben.

Sprøjteteknik

vigtigt,

sprøjteudstyret

rent

påbegyndelse

sprøjtningen.

anvendes

vandmængder fra 100 til 200 liter per hektar.

Brugsanvisning Monitor

Generelt

Monitor er hovedsageligt et bladmiddel. Bedste effekt opnås ved sprøjtning under optimale

vækstbetingelser. Der kan komme lidt forbigående gulfarvning af afgrøden. Monitor har en effekt på både

bredbladet ukrudt og græsser. Det må kun anvendes om foråret fra stadie 25 i hvede og triticale.

Skadegører, dosering og sprøjtetidspunkt

Skadegører

Dosering

Tidspunkt

Vindaks, alm rapgræs,

Hyrdetaske, Agersennep

9,0 – 12,5 g

Stadie 25 max 9 g/ha

Stadie 30 max 12,5 g/ha

Ovenstående plus

Kvik, burresnerre, kamille,

lægejordrøg, forglemmigej,

18,75 g/ha

Kvik i stadie 13‐14

Typisk i kornets stadie 31‐32

Ovenstående plus

Gold‐ blød‐ rughejre, kornvalmue

2 x 12,5 g/ha

Splitbehandling i stadie 31 og

igen i stadie 32‐33

Tilsæt altid 0,1 – 0,2 % sprede‐klæbemiddel, størst dosering under vanskelige forhold

Ovenstående arter bekæmpes med over 80 %

Kvik hæmmes og vil stå i bunden af afgrøden, der vil derfor komme genvækst i stubben.

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra

100 til 200 liter per hektar.

Vandmængde

Hardi

ISO F 110

Hardi

ISO LD 110

Tryk

Hastighed

100 l/ha

015 grøn

015 Grøn

2,5 Bar

6,6 km/time

150 l/ha

020 Gul

020 Gul

2,5 Bar

5,8 km/time

200 l/ha

025 Lilla

025 Lilla

2,5 Bar

5,5 km/time

Omsåning af afgrøde

I tilfælde af at en Monitor behandlet mark skal omsås, kan der sås vårhvede eller kartofler, som ikke må

behandles med Monitor. Efter normal høst af en Monitor behandlet mark kan sås alle afgrøder undtagen

sukkerroer og grønsager. Der skal foretages en pløjning, hvis der sås raps.

Resistensdannelse

For at undgå resistensdannelse er det vigtigt at anvende midler med forskellig virkningsmekanisme og

varieret sædskifte. Brug ikke Monitor på samme areal hvert år. Der er fundet tilfælde af resistens mod

sulfonylurea midler i Danmark i arterne fuglegræs, kornvalmue og agerrævehale. Det er vigtigt at bruge

andre

midler, som har en høj effekt overfor disse arter. Brug eventuelt tankblandinger, hvor begge

komponenter har høj effekt overfor arterne

Brugsanvisning Monitor

Generelt

Monitor er hovedsageligt et bladmiddel. Bedste effekt opnås ved sprøjtning under optimale

vækstbetingelser. Der kan komme lidt forbigående gulfarvning af afgrøden. Monitor har en effekt på både

bredbladet ukrudt og græsser. Det må kun anvendes om foråret fra stadie 25 i hvede og triticale.

Skadegører, dosering og sprøjtetidspunkt

Skadegører

Dosering

Tidspunkt

Vindaks, alm rapgræs,

Hyrdetaske, Agersennep

9,0 – 12,5 g

Stadie 25 max 9 g/ha

Stadie 30 max 12,5 g/ha

Ovenstående plus

Kvik, burresnerre, kamille,

lægejordrøg, forglemmigej,

18,75 g/ha

Kvik i stadie 13‐14

Typisk i kornets stadie 31‐32

Ovenstående plus

Gold‐ blød‐ rughejre, kornvalmue

2 x 12,5 g/ha

Splitbehandling i stadie 31 og

igen i stadie 32‐33

Tilsæt altid 0,1 – 0,2 % sprede‐klæbemiddel, størst dosering under vanskelige forhold

Ovenstående arter bekæmpes med over 80 %

Kvik hæmmes og vil stå i bunden af afgrøden, der vil derfor komme genvækst i stubben.

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra

100 til 200 liter per hektar.

Vandmængde

Hardi

ISO F 110

Hardi

ISO LD 110

Tryk

Hastighed

100 l/ha

015 grøn

015 Grøn

2,5 Bar

6,6 km/time

150 l/ha

020 Gul

020 Gul

2,5 Bar

5,8 km/time

200 l/ha

025 Lilla

025 Lilla

2,5 Bar

5,5 km/time

Omsåning af afgrøde

I tilfælde af at en Monitor behandlet mark skal omsås, kan der sås vårhvede eller kartofler, som ikke må

behandles med Monitor. Efter normal høst af en Monitor behandlet mark kan sås alle afgrøder undtagen

sukkerroer og grønsager. Der skal foretages en pløjning, hvis der sås raps.

Resistensdannelse

For at undgå resistensdannelse er det vigtigt at anvende midler med forskellig virkningsmekanisme og

varieret sædskifte. Brug ikke Monitor på samme areal hvert år. Der er fundet tilfælde af resistens mod

sulfonylurea midler i Danmark i arterne fuglegræs, kornvalmue og agerrævehale. Det er vigtigt at bruge

andre midler, som har en høj effekt overfor disse arter. Brug eventuelt tankblandinger, hvor begge

komponenter har høj effekt overfor arterne