Sulfa-Streptocillin Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Sulfa-Streptocillin Vet. 4 g + 250 mg +500 mg uteritorier, tabletter
 • Dosering:
 • 4 g + 250 mg +500 mg
 • Lægemiddelform:
 • uteritorier, tabletter
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Sulfa-Streptocillin Vet. 4 g + 250 mg +500 mg uteritorier, tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Kvæg, Svin

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 03889
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Produktresumé

21. januar 2008

PRODUKTRESUMÉ

for

Streptocillin med Sulfadimidin Vet., uteritorie, tabletter

D.SP.NR.

2227

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Streptocillin med Sulfadimidin Vet.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 uteritorie indeholder:

Benzylpenicillin, prokain 250 mg (250.000 IE), dihydrostreptomycinsulfat svarende til 500

mg dihydrostreptomycin, Sulfadimidin 4 g.

Hjælpestoffer se pkt 6.1.

LÆGEMIDDELFORM

Uteritorie, tabletter.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

Dyrearter

Kvæg. Svin

Terapeutiske Indikationer

Endometriter forårsaget af penicillin/streptomycin/sulfonamidfølsomme bakterier hos kvæg

og svin.

Kontraindikationer

Ingen.

Særlige advarsler for hver dyreart

Ingen.

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ingen.

03889_spc.doc

Side 1 af 3

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen.

Særlige forsigtighedsregler for den person, der administrerer lægemidlet

Ingen.

Bivirkninger

Ingen.

Drægtighed og diegivning eller æglægning

Kan anvendes.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen.

Dosering og indgivelsesmåde

Køer: 1-3 uteritorier intrauterint.

Søer: 1 uteritorie.

4.10

Overdosering

Ingen.

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 6 døgn.

Mælk: 3 døgn.

5.

FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER

Farmakoterapeutisk gruppe: Antibakterika/antiseptika til intrauterint brug, kombinationer,

ATCvet-kode: QG 51 BE

Farmakodynamiske egenskaber

De aktive substanser består af det tungt opløselige prokainsalt af benzylpenicillin,

dihydrostreptomycin af aminoglycosidgruppen samt sulfonamidet sulfadimidin.

Benzylpenicillin virker baktericidt ved blokering af enzymsystemer knyttet til bakteriernes

cellevægsdannelse, medens dihydrostreptomycin udøver en baktericid effekt ved at gribe ind i

bakteriernes proteinsyntese. Kombinationen af penicillin og dihydrostreptomycin udøver ud

over en additiv effekt også en synergistisk effekt.

Sulfadimidin virker som en para-aminosyreanalog, der blokerer bakteriernes folinsyresyntese

hvorved bakteriernes vækst hæmmes. Sulfadimidin virker bakteriostatisk.

Benzylpenicillin virker primært på grampositive, dihydrostreptomycin på gramnegative

ærobe og sulfadimidin på både grampositive og gramnegative bakterier.

03889_spc.doc

Side 2 af 3

6.0

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

Hjælpestoffer

Calciumcarbonat

Gelatine

Glycerol

Croscarmellosenatrium

Macrogol 6000

Majsstivelse

Magnesiumstearat

Microkrystallinsk cellulose

Uforligeligheder

Ingen.

Opbevaringstid

2 år.

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30 C.

Emballage

Blister (aluminium/PVC) á 3 uteritorier

Pakningsstørrelser: 30 stk. og 300 (10x30) stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Emballage og eventuelt ikke anvendt lægemiddel tilbageleveres til apotek / leverandør eller til

kommunal modtageordning i henhold til gældende regler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Strødamvej 52

2100 København Ø

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

3889.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

26 januar 1962

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

21. januar 2008

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

03889_spc.doc

Side 3 af 3

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her