Sufenta

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Sufenta 50 mikrogram/ml injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 50 mikrogram/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Sufenta 50 mikrogram/ml injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 13895
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Indlægsseddel. Information til brugeren.

Sufenta 5 mikrogram/ml injektionsvæske, opløsning

Sufenta 50 mikrogram/ml injektionsvæske, opløsning

sufentanil

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bemærk, at den seneste indlægsseddel for dette produkt er på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide om Sufenta

Sådan bliver du behandlet med Sufenta

Birvirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkninger og anvendelse

Sufenta er et lægemiddel, der hører til gruppen af anæstetika og analgetika. Det er et stærkt smertestillende

middel, der anvendes på hospitaler. Sufenta kan gives intravenøst (i en vene) for at lindre smerter i hele

kroppen (eller som bedøvelse) i forbindelse med en operation. Sufenta kan også gives epiduralt (i et område

omkring rygraden) for at lindre smerter i dele af kroppen, for eksempel under en fødsel eller efter en

operation. Din læge vil tage stilling til, om dette lægemiddel er egnet til dig.

Lægen kan give dig Sufenta for noget andet. Spørg lægen.

Børn

Intravenøst Sufenta anvendes som smertestillende middel (analgetikum) til at indlede og/eller vedligeholde

fuld bedøvelse (balanceret universel anæstesi) hos børn over 1 måned.

Epiduralt Sufenta anvendes til børn over 1 år til smertebehandling efter visse operationer: abdominalkirurgi,

thoraxkirurgi (lunger og hjerte) eller ortopædkirurgi (arme, ben og ryg).

2.

Det skal du vide om Sufenta

Lægen sørger for de nødvendige undersøgelser, før du får dette lægemiddel.

Du må ikke få Sufenta:

hvis du er allergisk over for sufentanil eller andre opioidlignende stoffer eller et af de øvrige

indholdstoffer angivet i punkt 6.

hvis du lider af sekretstagnation, eksisterende åndedrætsbesvær, der skyldes behandling med andre

lægemidler, eller en sygdom, der gør det vigtigt at undgå åndedrætsbesvær.

som epidural injektion, hvis du har en alvorlig blødning eller lider af shock, blodforgiftning eller

infektion på indstikstedet. Du må heller ikke få Sufenta som epidural injektion, hvis du har en

sygdom, der nedsætter blodets evne til at størkne, hvis du får blodfortyndende midler, eller hvis du

lider af andre medicinske tilstande eller bruger anden medicin, der gør epidural behandling uegnet til

dig.

som intravenøs injektion under en fødsel eller et kejsersnit, hvor navlesnoren endnu ikke er klippet

over, da det kan give vejrtrækningsproblemer hos det nyfødte barn.

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med Sufenta

Tal med lægen inden du får Sufenta hvis du

under injektion i en vene, hvis du har øget tryk i hovedet, ukontrolleret lavt stofskifte (hypotyreose),

lungesygdom, nedsat lungekapacitet, er alkoholiker eller har nedsat lever- eller nyrefunktion, er ældre

eller svækket

under en epidural injektion, hvis du har nedsat vejrtrækningsfunktion eller nedsat lungekapacitet, og

hvis fosteret viser tegn på iltmangel (føtalt stress).

lider af myasthenia gravis (kronisk muskelsygdom).

bruger MAO-hæmmere (et middel mod depression, se afsnittet “

Brug af anden medicin sammen med

Sufenta”)

Børn og unge

På grund af risikoen for at give Sufenta i en for stor eller for lille dosis bør det ikke indgives i en vene hos

nyfødte.

Sufenta givet epiduralt anbefales ikke til børn under 1 år.

Tal med lægen, hvis du bruger andre opioidlignende stoffer (for eksempel stærke smertemidler), eller hvis

du tidligere har haft et misbrug af denne type stoffer.

Brug af anden medicin sammen med Sufenta

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Fortæl det til lægen eller sundhedspersonalet hvis du bruger nogle af de følgende lægemidler:

sovemidler, beroligende midler, midler til behandling af sindslidelser eller stoffer, der påvirker

centralnervesystemet (for eksempel alkohol), da vejrtrækningen derved kan blive hæmmet yderligere. I

så fald vil lægen muligvis finde det nødvendigt at nedsætte dosis af Sufenta.

svampemidler (for eksempel ketoconazol og itraconazol) og midler mod virus (for eksempel ritonavir),

da sådanne lægemidler kan hæmme omsætning af Sufenta. Lægen vil muligvis finde det nødvendigt at

nedsætte dosis af Sufenta.

visse lægemidler mod depression (såkaldte MAO-hæmmere). Disse lægemidler bør ikke tages i de sidste

2 uger, før du får Sufenta.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du får dette lægemiddel.

Sufenta bør kun gives under graviditet, hvis fordelene opvejer den mulige risiko. Sufenta kan gives epiduralt

under en fødsel. Sufenta går over i modermælken. Lægen vil vurdere, om du må amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Sufenta kan give bivirkninger, der i væsentlig grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

Sufenta kan påvirke din evne til at færdes i trafikken eller arbejde med maskiner. Du må derfor ikke køre bil

eller betjene maskiner, før der er gået tilstrækkelig tid efter, at du fik Sufenta. Når du tager hjem, bør du

ledsages af en ansvarlig voksen, og det anbefales, at du undgår at drikke alkohol.

3.

Sådan bliver du behandlet med Sufenta

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis.

Dosis tilpasses den enkelte patient under hensyn til alder, vægt, almentilstand, sygdom, brug af anden

medicin, type indgreb og behov for smertelindring. Sufenta kan gives intravenøst (i en vene) for at lindre

smerter i hele kroppen (eller som bedøvelse) i forbindelse med en operation. Sufenta kan også gives

epiduralt (i et område omkring rygraden) for at lindre smerter i dele af kroppen, for eksempel under en

fødsel eller efter en operation. En læge eller sygeplejerske vil normalt give dig indsprøjtningen.

Du finder vejledning i, hvordan Sufenta gives til børn, i afsnittet "Følgende oplysninger er tiltænkt læger og

sundhedspersonale" sidst i indlægssedlen.

Hvis du har fået for meget Sufenta

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået for meget Sufenta, og du føler dig utilpas.

Hvis du får for meget Sufenta, vil du opleve en øget virkning, der især mærkes som problemer med

vejrtrækningen. I så fald vil lægen træffe visse nødvendige forholdsregler såsom ilttilførsel og understøttelse

af vejrtrækningen, og din legemstemperatur og hvor meget du drikker vil blive fulgt nøje.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Eventuelle bivirkninger optræder især under operationen, hvor de håndteres af lægen. Enkelte kan dog også

opstå kort tid derefter, og du holdes derfor under observation i nogen tid efter operationen.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Kortåndethed/vejrtrækningsbesvær/astmalignende anfald/åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Nedsat kropstemperatur. Kontakt læge eller skadestue.

Ufrivillige bevægelser af kroppen. Forsvinder ikke, efter at du er stoppet med behandlingen. Kontakt

lægen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed

(anafylaktisk shock/reaktion. Kan være livsfarligt. Ring 112.

Dyb bevidstløshed (koma). Ring 112.

Hjertestop. Ring 112.

Svækket eller stop i vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle. Ring 112.

Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Shock. Ved akut, alvorlig sygdom, skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste med skummende evt.

blodigt opspyt pga. vand i lungerne. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112

Kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelig (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Sløvhed

Kløe.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig

bivirkning. Tal med lægen

Hurtig puls Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.

Rysten hos nyfødte, svimmelhed og hovepine

For højt blodtryk

Svimmelhed pga. lavt blodtryk, bleghed

Blåfarvning af læber, hud, slemhinder eller negle hos nyfødte (neonatal cyanose)

Opkastning og kvalme

Hudmisfarvning

Muskeltrækninger

Ufrivillig vandladning

Feber

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer,

skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Snue

Overfølsomhed

Ligegyldighed, nervøsitet

Usikre bevægelser, ufrivillige bevægelser af kroppen hos nyfødte, kraftige reflekser, øget

muskelspænding, langsomme bevægelser hos nyfødte, døsighed

Synsforstyrrelser

Blåfarvning af læber, hud, slemhinder eller negle

Unormalt EKG

Nedsat vejrtrækning (hypoventilation), talebesvær, hoste, hikke, vejrtrækningsforstyrrelser

Allergisk eksem, krafttig sveden, udslæt, udslæt på nyfødte, tør hud

Rygsmerter, nedsat krafter imuskerne hos nyfødte, muskelstivhed

Øget kropstemperatur, kulderystelser, reaktion ved injektionstedet, smerter ved injektionsstedet, smerte.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Ufrivillige muskelkramper

Små pupiller

Rødmen af huden

Stive, rykvise bevægelser

Yderligere bivirkninger hos børn og unge

Hos børn forventes bivirkningers hyppighed, art og sværhedsgrad at være som hos voksne.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte

Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk

eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides

Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevar ampullen i original emballage da det er følsomt for lys.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP eller Udløbsdato. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned..

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Sufenta 5 mikrogram/ml injektionsvæske, opløsning

Sufentanil 5 mikrogram/ml indeholder sufentanilcitrat:

En 2 ml ampul indeholder 10 mikrogram sufentanil.

En 10 ml ampul indeholder 50 mikrogram sufentanil.

Sufenta

50 mikrogram/ml injektionsvæske, opløsning

Sufentanil 50 mikrogram/ml som sufentanilcitrat:

En 1 ml ampul indeholder 50 mikrogram sufentanil.

En 5 ml ampul indeholder 250 mikrogram sufentanil.

Øvrige indholdsstoffer

: Saltsyre, koncentreret; natriumhydroxid; natriumchlorid; vand til injektionsvæsker.

Pakningsstørrelser

Ampuller à 2 og 10 ml med 5 mikrogram/ml.

Ampuller à 1 og 5 ml med 50 mikrogram/ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Janssen-Cilag A/S

Hammerbakken 19

3460 Birkerød

Tlf.:

+45 4594 8282

Fax:

+45 4594 8283

E-mail:

jacdk@its.jnj.com

Fremstiller

GlaxoSmithKline manufacturing S.p.A

Strada Proviciale Asolana N. 90 (loc.San Polo)

43056 Torrile (PR)

Italien

Denne indlægsseddel blev senest revideret 03/2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

INTRAVENØS ADMINISTRATION

Anvendelse til børn > 1 måned

Sufenta gives som langsom intravenøs injektion af en anæstesiolog. Doseringen afhænger af dosis af

samtidige anæstesimidler og af indgrebets art og varighed, og den fastsættes af anæstesiologen.

EPIDURAL ADMINISTRATION

Anvendelse til børn > 1 år

Sufenta gives som langsom injektion i epiduralrummet (del af rygraden) af en anæstesiolog med erfaring i

pædiatrisk anæstesi. Doseringen afhænger af eventuel samtidig brug af lokal analgesi, og hvor længe

analgesien skal vare.

Efter epidural administration af Sufenta monitoreres pædiatriske patienter i mindst 2 timer for tegn på

respirationsdepression.

7-12-2018

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Published on: Thu, 06 Dec 2018 The present scientific opinion deals with the assessment of the bioavailability of magnesium, from the proposed nutrient source, magnesium citrate malate (MgCM), when added for nutritional purposes to food supplements. MgCM is a mixed salt consisting of magnesium cations and citrate and malate anions, and with a magnesium content of 12–15%. MgCM is proposed to be used in food supplements that are intended to provide up to 300–540 mg/day magnesium. The data provided demonst...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

28-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): arimoclomol citrate, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0317/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): arimoclomol citrate, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0317/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): arimoclomol citrate, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0317/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

17-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Ferric pyrophosphate citrate, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0263/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Ferric pyrophosphate citrate, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0263/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Ferric pyrophosphate citrate, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0263/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Arimoclomol (citrate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0213/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Arimoclomol (citrate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0213/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Arimoclomol (citrate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0213/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Potassium citrate monohydrated,potassium hydrogen carbonate (ADV7103), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0214/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Potassium citrate monohydrated,potassium hydrogen carbonate (ADV7103), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0214/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Potassium citrate monohydrated,potassium hydrogen carbonate (ADV7103), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0214/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Citric acid (as citric acid anhydrous) / sodium chloride / simeticone / macrogol 4000 / sodium citrate /sodium sulfate (as sodium sulfate anhydrous) / potassium chloride (PMF104), decision type:

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Citric acid (as citric acid anhydrous) / sodium chloride / simeticone / macrogol 4000 / sodium citrate /sodium sulfate (as sodium sulfate anhydrous) / potassium chloride (PMF104), decision type:

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Citric acid (as citric acid anhydrous) / sodium chloride / simeticone / macrogol 4000 / sodium citrate /sodium sulfate (as sodium sulfate anhydrous) / potassium chloride (PMF104), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0223/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-10-2018

EU/3/10/815 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/10/815 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/10/815 (Active substance: Sildenafil citrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)6993 of Mon, 22 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/068/10/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Dzuveo (FGK Representative Service GmbH)

Dzuveo (FGK Representative Service GmbH)

Dzuveo (Active substance: sufentanil) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)4097 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4335

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Active substance: fentanyl citrate) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3013 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1369/201704

Europe -DG Health and Food Safety

27-4-2018

Pending EC decision: Dzuveo, sufentanil, Opinion date: 26-Apr-2018

Pending EC decision: Dzuveo, sufentanil, Opinion date: 26-Apr-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency