Substral Sneglemiddel - Snegle nej tak

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Substral Sneglemiddel - Snegle nej tak Sneglekorn
 • Lægemiddelform:
 • Sneglekorn
 • Sammensætning:
 • 202 g/kg ferrosulfat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Substral Sneglemiddel - Snegle nej tak Sneglekorn
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav.
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

Kunde I client:

SCOTTS

Projekt I project:

SUBSTRAL NORDICS

Schneckenkorn 400g DK

Datum I date:

30.11.2017

Format l size:

lt. Stanze

Maßstab l scale:

60 %

Kontakt I contact:

Christine Pineider

E-mail I email:

c.pineider@schloegl.cc

Tel I direct dial:

+43 (0)5332-70815

Farben I colours:

Werbebüro Schlögl GmbH • Vogelweiderstraße 22 • A-6300 Wörgl · Tel +43 (0)5332-70815-0 · Fax DW 45 · office@schloegl.cc • www.schloegl.cc

17.111803

4C Euroscale

CMYK

Pantone

2612 C

Pantone

000 C

Pantone

000 C

Pantone

000 C

Agersnegl

Skovsnegl

Iberisk

skovnegl

(Dræbersnegl)

Virker

hurtigt og

effektivt i nytte-

og prydhaver

Må kun anvendes til bekæmpelse af agersnegle og skovsnegle på dyrkede og udyrkede arealer i private haver og drivhuse. Dette

plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle, fx private haveejere, og kræver ikke autorisation.

Brugsanvisningen

Substral Sneglemiddel er et granulat som bekæmper effektivt Iberisk skovsnegl (populærnavn ”dræbersnegle”) og agersnegle.

Der udlægges 2,5 g/m mellem planterne ved de første tegn på angreb. Hvis granulatet er spist op, skal behandlingen gentages.

Substral Sneglemiddel kan anvendes 4 gange per sæson. Den mest effektive bekæmpelse af sneglene finder sted i hele

perioden fra april til december. Der vil normalt ikke findes synlige døde snegle i haven, da sneglene efter indtagelse af

sneglemidlet vil søge tilbage til deres skjul og dø. SUBSTRAL Sneglemiddel kan anvendes direkte mellem grøntsager, i urtehaver mm.

Oplysninger om skadevoldere, anvendelsesområde og doseringer:

Anvendelsestidspunkt:

Ved de første tegn på angreb i hele vækstperioden.

Opbevaring:

Opbevares tørt og køligt.

Bortskaffelse: Indholdet/ beholderen bortskaffes

i overensstemmelse med

kommunale regler for

affaldshåndtering (P501). Tom emballage og rester

kan bortskaffes med dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges.

Substral sneglemiddel – Snegle nej tak er et ikke-økologisk produkt, der

kan anvendes til økologisk jordbrugsproduktion efter retningslinjerne i

rådsforordning nr. 834/2007.

Førstehjælp: Ved indtagelse kontakt læge og vis denne etikette eller beholder. Kommer stoffet på huden vask grundigt med

vand og sæbe. Fjern straks forurenet tøj. Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand og søg læge ved fortsat irritation.

Substral Sneglemiddel – Snegle nej tak

Indhold:

400 g

netto

klar til brug, rækker til 160 m²

Afgrøde

Snegle med og uden hus [f.x. Iberisk

skovsnegl (Arion vulgaris), Agersnegle

(Deroceras agreste) Lundsnegl (cepaea

nemoralis) Havesnegl (Cepaea hortensis)]

Naturlige ikke

dyrkede overflader

Alle grøntsagsafgrøder,

Alle frugtafgrøder,

Alle prydplanter

Skadegører

Snegle med og uden Hus

2,5 g/m2 udlægges mellem planterne, max 4 gange

pr sæson. Min 14 dage mellem behandlinger.

På friland samt væksthus.

Dosering

2,5 g/m2 udlægges mellem planterne, max 4 gange

pr sæson. Min 14 dage mellem behandlinger.

Deklaration: Sneglemiddel, 724-10

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Aktivstof: Ferrifosfat 10 g/kg (1 % w/w), Type: Middlet er et granuleret lokkemiddel.

Nettoindhold: 400 g

Produktionsnummer/Batchnummer: se bunden.

Produktionsdato: se bunden

Produktet er holdbart i minimum 5 år fra produktionsdato.

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af agersnegle og skovsnegle på dyrkede og udyrkede arealer i private haver og

drivhuse. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen

nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer

Godkendelsesindehaver: Scotts Celaflor HGmbH

Franz-Brötzner-Straße 11-13

5071 Wals-Siezenheim, Østrig

Sneglemiddel

- Snegle nej tak

1127/5344

Rækker

til 160 m