Substral Plænegødning med ukrudtsfjerner

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Substral Plænegødning med ukrudtsfjerner Granulat
 • Lægemiddelform:
 • Granulat
 • Sammensætning:
 • 1,2 g/kg dicamba; 8 g/kg 2,4-D
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Substral Plænegødning med ukrudtsfjerner Granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 724-6
 • Sidste ændring:
 • 07-02-2018

Indlægsseddel

VIRKER

DAGE

250 m

Rækker til

250 m

Rækker til

250 m

Rækker til

For en tættere, grøn

plæne uden ukrudt

Få saftigt og grønt

græs på kun 7 dage

ukrudts

fjerner

Plænegødning

før

efter

Hvorfor skal Substral plænegødning med ukrudtsfjerner bruges?

Giver en kraftigere og grønnere græsplæne helt fra rødderne af

Effektiv og langtidsvirkende gødning i op til 100 dage

Bekæmper tusindfryd, mælkebøtter og mange andre bredbladede ukrudtsarter

Kraftigere og grønnere græs i flere måneder

uden oftere klipning er påkrævet

Ingen svidning af gødning

Planen bliver saftig og grøn efter blot 7 dage

Effektiv ukrudtsbekæmpelse til græsplæne

Hvad skal man passe på ved anvendelsen?

De bedste resultater opnås ved brug af en Substral græsplæne

gødningsspreder. Påfør jævnt med en mængde på 20 gram pr m

Mange grøntsager, blomster, prydplanter og træer kan skades af

produktet. Vær forsigtig ved anvendelsen nær sådanne kulturer.

Substral plænegødning med ukrudtsfjerner skal anvendes når jorden

er lidt fugtig men græsset skal være tørt. Knasende tør jord skal vandes før anvendelsen.

Hvis det ikke regner indenfor 2 dage efter anvendelsen, vand plænen grundigt. Må helst

ikke anvendes, hvis der forventes regn indenfor 24 timer pga. forringet virkning.

Undlad at anvende behandlet græs i kompost i mindst 6 måneder. De første 4

klipninger efter behandling bør græsset ikke bruges som dækningsmateriale.

Indholdet af denne pakke rækker til 250 m

Hvis behandlingen sker med hånden, skal de behandlede områder

mærkes for at sikre en jævn anvendelse. Overdosis kan skade plænen.

Substral plænegødning med ukrudtsfjerner vil ikke svide din græs-

plæne, når den anvendes i de anbefalede doseringer og under

ideelle

forhold.

Må kun anvendes i etablerede græsplæner. Efter såning af græs eller etablering af ny

græsplæne, skal der ventes mindst 6 måneder før Substral plænegødning med ukrudts-

fjerner kan bruges. Efter anvendelse skal man vente 6 uger med igen at så græsfrø.

Må ikke anvendes til professionelt brug. Maksimal dosering: 20 g produkt pr. m

Må kun anvendes en gang om året.

Hvornår er det bedste anvendelsestidspunkt?

Anvendes mellem marts og september når ukrudts planterne er

i aktiv vækst.

Anvend, når vejret er lunt og stabilt, når jorden er fugtig og græsset

er tørt. Undgå at slå græs 4 dage før og

efter behandling.

Må ikke anvendes ved tørke, hedebølge eller ved jordtemperaturer

under 8-10°C.

Marts -

sept.

Dosering

20 g/m

20 g/m

Substral plænegødning med ukrudtsfjerner

Plænen vil blive kraftigere og grønnere i flere måneder uden oftere klipning

er påkrævet. Dette skyldes, at granulatet giver en konstant forsyning af kvæl-

stof til din græsplæne dag efter dag, op til 100 dage.

Bekæmper ukrudt: De små granulater betyder bedre ukrudtsbekæmpelse, da

de fæstner sig på selv de mindste ukrudtsblade. Det gør det muligt for ukrudts-

midlet at blive absorberet effektivt. Mælkebøtter, tusindfryd og andre ukrudts-

planter vil normalt visne bort i løbet af 3 til 5 uger. I første omgang vil nogle

ukrudtsplanter vokse kraftigt og blive forvredet og snoet, før de dør.

Plænegødning med ukrudtsfjerner bekæmper: Snerre, fuglegræs, humle-

sneglebalg, krybende ranunkel, krybende Potentil, bellis (tusindfryd), mælke-

bøtte, vejbred, eng-brandbæger, gåsepotentil, hvidkløver og røllike.

Bortskaffelse af affald: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse

med kommunale regler for affaldshåndtering. Tom emballage og rester kan

bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.

Hvad er fordelene ved "SUBSTRAL

plænegødning med ukrudtsfjerner"?

Mini-granulatet

udrydder

inden

3-5 uger de mindste blade og talrige

ukrudtsarter fuldstændigt og virker

helt ned til rødderne. Kan bruges til

alle plænetyper.

Den næringsrige plænegødning består

let optageligt kvælstof, fosfor og

kalium. Indholdet af langtidsgødning

frigør næringsstoffer efter plænens

behov i flere måneder. Så der er kun

lille risiko for afsvidning af plænen.

Virker straks: Plænen bliver på kun

dage igen saftig og grøn.

Langtidsvirkning: Plænen vokser mere

regelmæssigt og jævnt ved moderat

klipning. Gødningen styrker rodsyste-

met,

gør plænen mere robust overfor

belastninger (gang, trafik og tørke) og

forebygger at ukrudtet vender tilbage.

Gennem den kontrollerede, gradvise

frigivelse af kvælstof bliver udvaskning

pga. regnvand minimal.

På grund af den støvfrie og meget ens-

artede Mini-Granulat er gødningen me-

enkel at fordele og yderst drøjt i

anvendelsen.

ødelægger ukrudt helt

ned til rødderne uden

at beskadige plænen

NÆRINGSSTOFFER

SÆTTES FRI !

MÅNEDER

SUBSTRAL

langtidsgødning

SUBSTRAL

langtidsgødning

Plænegødning uden

langtidsvirkning

Plænegødning uden

langtidsvirkning

virkningsforskel

MED og UDEN

langtidsgødning

skaber en grøn, tæt

og modstandsdygtig

plæne

begrænser risikoen

for udvaskning

meget drøj og

nem at fordele

Sikkerhedsinstruktioner

Beskyttelse under / i brug: Vask huden efter arbejde.

Hold børn og kæledyr væk fra behandlede områder, indtil

granulatet er opløst. Miljøbeskyttelse: Ikke klassificeret

Lagring: Opbevares i lukket originalemballagen og

utilgængelig for børn.

Spredningsapparat sortiment:

SUBSTRAL

EvenGreen

SUBSTRAL

EasyGreen

Gardena Classic strøvogn 300

Gardena Classic strøvogn 500/800

Indstilling

26,5

Spørg efter andre typer hos fabrikanter af strøvogne

SUBSTRAL

Tips til en smuk græsplæne:

Regelmæssig klipning:

fremmer et tæt græstæppe

klippes i længder mellem 3 og 5 cm

i tørre perioder og på områder i skygge

må der ikke klippes for kort

Vanding:

i tørre perioder vandes ofte og ekstra grundigt

Flere tips om plænepleje på: www.substral.dk

Indhold:

5 kg

Indhold:

5 kg

Da anvendelsen af midlet ligger uden for vores indflydelse,

garanterer vi ikke for ensartet kvalitet.

Vægtangivelse på tidspunktet for påfyldning.

Fyldningshøjde teknisk betinget. Rækker til 250 m

8238/1124 - CLP

EF-GØDNING

NPK-Gødning 22-2-4 indeholdende ureaformaldehyd

Total Kvælstof (N) .................................. 22,0%

Ureaformaldehyd-Kvælstof udelukkende opløseligt i varmt vand ........... 2,8 %

Ammoniumkvælstof (N) ..........................2,9%

Ureaformaldehyd- Kvælstof opløselig i koldt vand ........................................ 2,8 %

Urea-kvælstof (N) ................................... 10,6%

Phosphor (P) opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og i vand .................. 2,18%

Ureaformaldehyd-Kvælstof (N) ........... 8,5%

Phosphor (P) vandopløseligt ................................................................................... 1,87%

Kalium (K) vandopløseligt ........................................................................................ 4,15%

Indhold: 5 kg netto

Fabrikant:

Handelsgesellschaft mbH

· Franz-Brötzner-Straße 11-13 · A-5071 Wals-Siezenheim · Østrig

Substral plænegødning med ukrudtsfjerner

Brug altid pesticider på en sikker måde/brugsanvisning skal følges.

Anvendelse: Se brugsanvisning.

Substral plænegødning med ukrudtsfjerner

UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i etablerede græsplæner i private haver.

Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikke-professionelle,

f.eks. private haveejere, og kræver ikke autorisation.

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i etablerede græsplæner i private haver.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

Indtagelse:

Ved indtagelse, kontakt omgåen

de læge og vis denne beholder eller etiket.

Indånding:

Gå ud og få frisk luft. I tilfælde

af vedvarende irritation kontakt læge.

Hud kontakt:

Vaskes straks med sæbe og store mængder vand.

Fjern forurenet tøj og vask det før det bruges igen.

Øjenkontakt:

Skyl øjnene med vand i 15 minutter. I tilfælde af vedvarende øjenirritation kontakt læge.

Beskyttelse under / i brug: Vask huden efter arbejde.

Deklaration:

Ukrudtmiddel nr: 724-6

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Type: Midlet er et granulat

Analyse: 2,4-D 8,0 g/kg (0,8% w/w) og Dicamba 1,2 g/kg (0,12% w/w).

Batchnummer og produktionsdato: Se påtrykt emballagen.

Mindst holdbar 2 år fra fabrikationsdato.

Indhold: 5 kg

Godkendelsesindehaver:

Handelsgesellschaft mbH

· Franz-Brötzner-Straße 11-13 · A-5071 Wals-Siezenheim · Østrig

810,79 mm

right

back side

front

left

Cutter Guide IML Format JETR 62 P

97,92 mm

44,61 mm

205,83 mm

44,61 mm

111,58 mm

44,61 mm

205,83 mm

141,59 mm

44,61 mm

11,16

2-11-2017

Euro-Med Clomid tablets

Euro-Med Clomid tablets

Safety Alert- Euro-Med Clomid Tablets

Therapeutic Goods Administration - Australia

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.