Striverdi Respimat

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Striverdi Respimat 2,5 mikrogram inhalationsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 2,5 mikrogram
 • Lægemiddelform:
 • inhalationsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Striverdi Respimat 2,5 mikrogram inhalationsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 50975
 • Sidste ændring:
 • 03-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Striverdi

®

Respimat

®

2,5 mikrogram, inhalationsvæske, opløsning

olodaterol

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Striverdi Respimat til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Striverdi Respimat

3. Sådan skal du bruge Striverdi Respimat

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Striverdi Respimat hjælper personer med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), ved at lette

vejrtrækningen. KOL er en kronisk lungesygdom, der giver åndenød og hoste. Betegnelsen KOL

omfatter sygdommene kronisk bronkitis og emfysem (”for store lunger”). KOL er en kronisk sygdom,

og du skal bruge Striverdi Respimat hver dag og ikke kun, når du har svært ved at trække vejret.

Striverdi Respimat indeholder olodaterol, som er et langtidsvirkende, bronkieudvidende lægemiddel

(langtidsvirkende beta-2-agonist), der hjælper ved at åbne dine luftveje og gør det lettere at trække

vejret. Regelmæssig brug af Striverdi Respimat kan også hjælpe dig, hvis du har åndenød på grund af

din sygdom, og hjælpe med at mindske de gener, som sygdommen giver i det daglige.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Striverdi Respimat

Brug ikke Striverdi Respimat

hvis du er allergisk over for olodaterol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Striverdi Respimat

(angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Striverdi Respimat,

hvis du har astma (du bør ikke bruge Striverdi Respimat til behandling af astma)

hvis du har en hjertesygdom

hvis du har højt blodtryk

hvis du har epilepsi

hvis du har for højt stofskifte (skyldes en særlig tilstand i skjoldbruskkirtlen)

hvis du har en unormal udposning på en pulsåre (kaldes for et aneurisme)

hvis du har sukkersyge

hvis du har svært nedsat leverfunktion, da Striverdi Respimat ikke er blevet undersøgt hos denne

gruppe patienter

hvis du har svært nedsat nyrefunktion, da der er begrænset erfaring med brug af Striverdi

Respimat til denne gruppe patienter

i tilfælde af en planlagt operation.

Under behandling med Striverdi Respimat

Du skal stoppe med at bruge lægemidlet, og kontakte lægen med det samme:

Hvis du, lige efter at du har brugt lægemidlet, får trykken for brystet, hoste, pibende/hvæsende

vejrtrækning eller åndenød,. Dette kan være tegn på bronkospasmer, en tilstand hvor luftvejene

trækker sig sammen (se punkt 4).

Hvis du, lige efter brug af inhalatoren, får sværere ved at trække vejret, eller hvis du får udslæt,

hævelser eller kløe (se punkt 4).

Hvis du får bivirkninger, der påvirker hjertet (hurtigere puls, forhøjet blodtryk og/eller flere

symptomer som f.eks. smerter i brystet) (se punkt 4).

Hvis du får muskelkramper, muskelsvaghed eller en unormal hjerterytme, da dette kan skyldes

lavt kalium i blodet (se punkt 4).

Striverdi Respimat er beregnet til vedligeholdelsesbehandling af KOL.

Brug ikke Striverdi Respimat

til behandling af akutte anfald af åndenød eller pibende/hvæsende vejrtrækning.

Brug ikke Striverdi Respimat sammen med langtidsvirkende beta-stimulerende lægemiddelstoffer

(medicin) som f.eks. salmeterol eller formoterol.

Du kan regelmæssigt bruge korttidsvirkende beta-stimulerende midler som f.eks. salbutamol, men kun

til at lindre akutte symptomer som åndenød.

Børn og unge

Striverdi Respimat

bør ikke

gives til

børn eller unge (under 18 år)

Brug af anden medicin sammen med Striverdi Respimat

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du skal især fortælle lægen, hvis du bruger:

visse lægemidler mod vejrtrækningslidelser, der ligner Striverdi Respimat (beta-stimulerende

midler). Du har måske større risiko for at få bivirkninger.

lægemidler, der kaldes for betablokkere, og som bruges mod for højt blodtryk eller andre

hjertelidelser (kan f.eks. være lægemidlet propranolol) eller mod grøn stær (kan f.eks. være

lægemidlet timolol). Dette kan gøre, at Striverdi Respimat virker dårligere.

lægemidler, der nedsætter mængden af kalium i blodet. Disse omfatter:

binyrebarkhormoner (f.eks. prednisolon),

vanddrivende medicin,

lægemidler mod vejrtrækningslidelser (f.eks. theophyllin).

Hvis du bruger disse lægemidler sammen med Striverdi Respimat, kan du få symptomer som

muskelkramper, muskelsvaghed eller en unormal hjerterytme.

lægemidler, der kaldes for tricykliske midler mod depression eller MAO-hæmmere (som f.eks.

selegilin eller moclobemid), og som bruges til behandling af sygdomme i nervesystemet eller

psykiske sygdomme som f.eks. Parkinsons sygdom eller depression. Brug af disse lægemidler øger

risikoen for bivirkninger, der vedrører hjertet.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Virkningerne på evnen til at køre bil og betjene maskiner er ikke blevet undersøgt. Hvis du føler dig

svimmel, må du ikke køre bil eller betjene værktøj eller maskiner.

3.

Sådan skal du bruge Striverdi Respimat

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Striverdi Respimat må kun bruges til inhalation.

Dosering

Den anbefalede dosis er:

Striverdi Respimat skal kun bruges

ÉN GANG DAGLIG

og helst på samme tidspunkt hver dag. Du

skal tage TO PUST hver gang. Striverdi Respimat virker i 24 timer.

KOL er en kronisk sygdom, og medicinen skal bruges hver dag og ikke kun, når du har svært ved at

trække vejret. Du må ikke tage mere end den anbefalede dosis.

Brug til børn og unge

Brug af Striverdi Respimat er ikke relevant for børn og unge under 18 år.

Du skal vide hvordan Striverdi Respimat inhalatoren bruges korrekt. Brugsanvisningen til Striverdi

Respimat inhalatoren findes efter punkt 6 i denne indlægsseddel.

Hvis du har brugt for meget Striverdi Respimat

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Striverdi Respimat, end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Du har måske større risiko for at få bivirkninger som f.eks. smerter i brystet, højt eller lavt blodtryk,

hurtigere eller uregelmæssig hjerterytme eller at du kan føle hjertet banke i brystet, svimmelhed,

nervøsitet, søvnbesvær, angst, hovedpine, rysten, mundtørhed, muskelkramper, kvalme, træthed,

utilpashed, lavt kalium i blodet (der kan give symptomer som muskelkramper, muskelsvaghed eller en

unormal hjerterytme), højt blodsukker eller for meget syre i blodet (der kan give symptomer som

kvalme, opkastning, svaghed, muskelkramper og hurtigere vejrtrækning).

Hvis du har glemt at bruge Striverdi Respimat

Hvis du glemmer at tage den daglige dosis (TO PUST ÉN GANG OM DAGEN), skal du blot tage den

på det sædvanlige tidspunkt næste dag. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte

dosis.

Hvis du holder op med at bruge Striverdi Respimat

Du bør tale med din læge eller apotekspersonalet, før du evt. stopper med at bruge Striverdi Respimat.

Hvis du stopper med at bruge Striverdi Respimat, kan symptomerne på KOL blive forværret.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Der kan forekomme akutte allergiske reaktioner efter inhalation af Striverdi Respimat, som f.eks.

udslæt, nældefeber, hævelser i mund og ansigt eller pludselige problemer med vejrtrækningen, eller

andre overfølsomhedsreaktioner.

Stop med at bruge Striverdi Respimat

og kontakt straks lægen,

hvis noget af dette forekommer.

Hyppigheden af mulige bivirkninger defineres på følgende måde:

Ikke almindelig:

kan forekomme hos højst 1 ud af 100 personer

Sjælden:

kan forekomme hos højst 1 ud af 1.000 personer

Ikke almindelig

Løbende næse

Svimmelhed

Udslæt

Sjælden

Ledsmerter

Højt blodtryk

Andre bivirkninger

Du kan også få bivirkninger, der er velkendte ved brug af visse lægemidler af samme slags som

Striverdi Respimat, og som bruges mod vejrtrækningslidelser (beta-stimulerende midler). Disse

bivirkninger kan være hurtigere eller uregelmæssig puls eller du kan føle hjertet banke i brystet,

smerter i brystet, højt eller lavt blodtryk, rysten, hovedpine, nervøsitet, søvnbesvær, svimmelhed,

mundtørhed, kvalme, muskelkramper, træthed, utilpashed, lavt kalium i blodet (der kan give

symptomer som muskelkramper, muskelsvaghed eller en unormal hjerterytme), højt blodsukker eller

for meget syre i blodet (der kan give symptomer som kvalme, opkastning, svaghed, muskelkramper og

hurtigere vejrtrækning).

Herudover, som for alle andre lægemidler til inhalation, kan der, lige efter en inhalation, forekomme

en uventet trykken for brystet, hoste, pibende/hvæsende vejrtrækning eller åndenød.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke fryses.

Brug ikke Striverdi Respimat efter den udløbsdato, der står på pakningen og inhalatoren efter “EXP”.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Striverdi Respimat skal kasseres senest 3 måneder efter, at den er taget i brug første gang.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Striverdi Respimat indeholder

Aktivt stof: olodaterol. Der frigives 2,5 mikrogram olodaterol (som hydrochlorid) ved hvert pust.

Den frigivne dosis er den dosis, der er tilgængelig for patienten efter passage gennem

mundstykket.

Øvrige indholdsstoffer: benzalkoniumchlorid, dinatriumedetat, renset vand og citronsyre (vandfri).

Udseende og pakningsstørrelser

Striverdi Respimat pakningen indeholder en patron med en opløsning til inhalation, og en Respimat

inhalator. Patronen skal indsættes i inhalatoren, før den tages i brug første gang.

Enkeltpakning:

1 Respimat inhalator og 1 patron med medicin til 60 pust (30 dagsdoser)

Dobbeltpakning:

2 enkeltpakninger med hver 1 Respimat inhalator og 1 patron med medicin

til 60 pust (30 dagsdoser)

Tredobbelt pakning:

3 enkeltpakninger med hver 1 Respimat inhalator og 1 patron med medicin

til 60 pust (30 dagsdoser)

Ottedobbelt pakning:

8 enkeltpakninger med hver 1 Respimat inhalator og 1 patron med medicin

til 60 pust (30 dagsdoser)

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Boehringer Ingelheim International GmbH

D-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

Fremstiller

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

D-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

Dansk repræsentant

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Strødamvej 52, 2100 København Ø

info.cop@boehringer-ingelheim.com

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne

Austria, Liechtenstein:

Striverdi Respimat 2,5 Mikrogramm - Lösung zur Inhalation

Belgium, Luxembourg:

Striverdi Respimat 2,5 microgrammes, solution à inhaler

Bulgaria:

Стриверди Респимат 2,5 микрограма разтвор за инхалация

Cyprus, Greece:

Striverdi Respimat

Czech Republic:

Striverdi Respimat 2,5 mikrogramů

Denmark:

Striverdi Respimat

Estonia:

Striverdi Respimat

Finland:

Striverdi Respimat 2.5 mikrog inhalaationeste, liuos

France:

Striverdi Respimat 2,5 microgrammes/dose, solution à inhaler

Germany:

Striverdi Respimat 2,5 Mikrogramm/ Hub Lösung zur Inhalation

Hungary:

Striverdi Respimat 2,5 mikrogram inhalációs oldat

Iceland:

Striverdi Respimat

Ireland, Malta, UK:

Striverdi Respimat

Italy:

Striverdi Respimat 2,5 microgrammi, soluzione per inalazione

Latvia:

Striverdi Respimat 2,5 mikrogrami šķīdums inhalācijām

Lithuania:

Striverdi Respimat 2,5 mikrogramo/išpurškime įkvepiamasis tirpalas

Netherlands:

Striverdi Respimat 2,5 microgram, inhalatieoplossing

Norway:

Striverdi Respimat

Poland:

Striverdi Respimat

Portugal:

Striverdi Respimat

Romania:

Striverdi Respimat 2,5 micrograme soluţie de inhalat

Slovakia:

Striverdi Respimat

Slovenia:

Striverdi Respimat 2,5 mikrogramov/vdih raztopina za inhaliranje

Spain:

Striverdi Respimat 2,5 microgramos solución para inhalación

Sweden:

Striverdi Respimat 2,5 mikrogram, inhalationsvätska, lösning

Denne indlægsseddel blev senest ændret

05/2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brugsanvisning

Introduktion

Læs denne brugsanvisning, før du tager Striverdi Respimat i brug.

Inhalatoren skal kun bruges ÉN GANG OM DAGEN. Hver gang tages TO PUST.

Hvis du ikke har brugt Striverdi Respimat inden for de sidste 7 dage, skal du udløse et pust ned

mod gulvet.

Hvis du ikke har brugt Striverdi Respimat i mere end 21 dage, skal du gentage trin 4-6, indtil der

ses en medicinsky. Derefter skal trin 4-6 gentages yderligere tre gange.

Rør ikke ved perforeringsnålen nederst i bundstykket.

Rengøring af Striverdi Respimat

Mundstykket inkl. metaldysen rengøres med en fugtig klud mindst 1 gang om ugen.

Hvis der forekommer en let misfarvning af metaldysen i mundstykket, betyder dette ikke noget for

anvendelsen af Striverdi Respimat.

Striverdi Respimat inhalatoren kan eventuelt rengøres på ydersiden med en fugtig klud.

Hvornår er det nødvendigt med en ny Striverdi Respimat

Striverdi Respimat indeholder 60 pust (30 dagsdoser), hvis den anvendes som beskrevet (to pust/én

gang om dagen).

Dosisindikatoren viser, hvor meget medicin, der omtrent er tilbage.

Når dosisindiktatoren når ind i det røde område, er der medicin til ca. 7 dage tilbage (dvs. 14 pust).

På dette tidspunkt skal du anskaffe en ny Striverdi Respimat.

Når dosisindikatoren er nået til slutningen af den røde skala, låser Striverdi Respimat automatisk –

der kan ikke udløses flere doser. Herefter kan det klare bundstykke ikke drejes yderligere.

Striverdi Respimat skal afleveres på apoteket som medicinaffald senest 3 måneder efter, at du har

klargjort den til brug, også selv om den ikke er blevet tømt eller er blevet brugt.

Klargøring

1.

Tag det klare bundstykke af

Hold låget lukket.

Tryk sikkerhedslåsen ind for at trække det

klare bundstykke af.

2.

3.

Indsæt patron

Sæt den smalle ende af patronen ind i

inhalatoren.

Pres inhalatoren mod et fast underlag, indtil

der høres et

klik -

patronen vil stikke ud.

4.

Sæt det klare bundstykke på

Sæt det klare bundstykke tilbage, så det siger

klik

5.

Drej

Hold låget lukket.

Drej det klare bundstykke i samme retning

som pilene på etiketten, indtil det siger

klik

(en halv omgang).

6.

Åben

Åben låget og bøj det helt ud til siden.

7.

Tryk

Hold inhalatoren, så den peger ned mod

gulvet.

Tryk på udløserknappen.

Luk låget igen.

Gentag trin 4-6, indtil der ses en medicinsky.

Når der ses en medicinsky,

gentages trin 4-

6 yderligere tre gange.

Nu er inhalatoren klar til brug. Disse

forberedelser påvirker ikke antallet af

tilgængelige doser. Når inhalatoren er klargjort,

kan den afgive 60 pust (svarende til 30 doser).

Daglig brug

DREJ

Hold låget lukket.

DREJ

det klare bundstykke i samme

retning som pilene på etiketten, indtil

det siger

klik

(en halv omgang).

ÅBEN

ÅBEN

låget og bøj det helt ud til siden.

TRYK

Pust langsomt helt ud.

Slut læberne tæt omkring mundstykket

uden at blokere for lufthullerne.

Inhalatoren skal pege mod den

bagerste del af mundhulen.

Start en langsom indånding gennem

munden og

TRYK

samtidig på

udløserknappen. Bliv ved med at

trække vejret langsomt ind gennem

munden, så længe du kan.

Hold vejret i 10 sekunder eller så længe

som muligt.

Gentag

DREJ, ÅBEN, TRYK

, så du

får 2 pust.

Luk låget og lad det være lukket, indtil

du skal bruge inhalatoren igen.

Ofte stillede spørgsmål og svar

Det er svært at sætte patronen helt ind

Kom du til at dreje på det klare bundstykke, før du indsatte patronen?

Åben låget, tryk på

udløserknappen og indsæt så patronen.

Satte du patronen ind med den brede ende først?

Indsæt patronen med den smalle ende først.

Jeg kan ikke trykke udløserknappen ind

Har du drejet det klare bundstykke?

Hvis ikke, drej det klare bundstykke indtil det siger klik (en

halv omgang).

Peger dosisindikatoren på Striverdi Respimat på nul?

Striverdi Respimat inhalatoren er låst - de

60 pust (30 dagsdoser) er brugt. Gør en ny Striverdi Respimat klar til brug.

Jeg kan ikke dreje det klare bundstykke

Har du allerede drejet bundstykket?

Hvis det klare bundstykke allerede er drejet, følg trinene

”ÅBEN” og “TRYK” under ”

Dosisindikatoren på

Daglig brug” for at udløse din medicin.

Peger dosis indikatoren på Striverdi Respimat på nul?

Striverdi Respimat inhalatoren er låst - de

60 pust (30 dagsdoser) er brugt. Gør en ny Striverdi Respimat klar til brug.

Striverdi Respimat peger på nul for hurtigt

Har du brugt Striverdi Respimat som anført (to pust/en gang om dagen)?

Striverdi Respimat

holder i 30 dage, hvis den bruges til to pust en gang om dagen.

Drejede du det klare bundstykke før du indsatte patronen?

Dosisindikatoren tæller hvert drej på

det klare bundstykke, om patronen sidder i eller ej.

Har du regelmæssigt tjekket om Striverdi Respimat virker ved at trykke på udløserknappen?

Når først Striverdi Respimat er klargjort, behøver du ikke tjekke den, hvis den bruges dagligt.

Indsatte du patronen i en brugt Striverdi Respimat?

Sæt altid en ny patron ind i en

NY

Striverdi

Respimat.

Medicinskyen kommer af sig selv

Var låget åbent, da du drejede det klare bundstykke?

Luk låget og drej derefter det klare

bundstykke.

Trykkede du udløserknappen ind, da du drejede på det klare bundstykke?

Luk låget så

udløserknappen er dækket og drej så det klare bundstykke.

Drejede du ikke det klare bundstykke indtil det sagde klik?

Drej det klare bundstykke i en

vedvarende bevægelse indtil det siger klik (en halv omgang).

Der kommer ingen medicinsky

Har du indsat en patron?

Hvis ikke, indsæt en patron.

Har du gentaget Drej, Åben, Tryk færre end tre gange efter du indsatte en patron?

Gentag Drej,

Åben, Tryk tre gange efter patronen er sat ind som vist i trinene 4-6 under ”Klargøring”.

Peger dosisindikatoren på Striverdi Respimat mod nul?

Hvis dosis indikatoren peger mod 0 har du

brugt al din medicin og inhalatoren er låst.

Når først Striverdi Respimat er samlet, må det klare bundstykke eller patronen ikke fjernes. Sæt altid

en ny patron i en

NY

Striverdi Respimat.

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

D - 55216 Ingelheim

Tyskland

0123

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.