Streptocillin Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Streptocillin Vet. 25000 IE/ml +50mg/ml intramammær salve
 • Dosering:
 • 25000 IE/ml +50mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • intramammær salve
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Streptocillin Vet. 25000 IE/ml +50mg/ml intramammær salve
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Kvæg

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 10157
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Produktresumé

7. maj 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Streptocillin Vet., intramammær salve

0.

D.SP.NR

1398

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Streptocillin Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 g indeholder:

Benzylpenicillin, procain

25 mg (25.000 IE)

Dihydrostreptomycin (som sulfat)

25 mg

Hjælpestoffer se pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Intramammær salve

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Kvæg.

4.2

Terapeutiske indikationer

Mastitis forårsaget af penicillin/streptomycinfølsomme bakterier.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for indholdsstoffer.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Brug af præparatet bør baseres på følsomhedstest og tage hensyn til officiel og lokal

antibiotikapolitik.

10157_spc.doc

Side 1 af 4

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Penicilliner og cefalosporiner kan forårsage overfølsomhed (allergi) efter injektion,

inhalering, indtagelse eller kontakt med huden. Overfølsomhed over for penicilliner kan

føre til kryds-følsomhed over for cefalosporiner og omvendt. Allergiske reaktioner

forårsaget af disse stoffer kan lejlighedsvis være alvorlige.

Håndter ikke dette lægemiddel, hvis du ved, at du er overfølsom, eller hvis du er

blevet frarådet at arbejde med sådanne præparater.

Håndter dette lægemiddel med stor forsigtighed og under iagttagelse af alle fornødne

forholdsregler for at undgå eksponering.

Hvis du udvikler symptomer efter kontakt med dette lægemiddel, så som hududslæt,

bør du søge læge og vise lægen denne advarsel. Hævelse af ansigt, læber eller øjne,

åndedrætsbesvær er alvorlige symptomer, der kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Hvis produktet ved et uheld kommer i kontakt med øjnene, skylles øjeblikkeligt med rigelige

mængder vand. Utilsigtet spild på huden bør øjeblikkeligt vaskes af med sæbe og vand. I

tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen

eller etiketten bør vises til lægen.

Andre forsigtighedsregler

Ingen.

4.6

Bivirkninger

Ingen.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Kan anvendes.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Den baktericide virkning af penicillin modvirkes af overvejende bakteriostatisk virkende

farmaka som erytromycin og tetracycliner.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Mastitis: 1 applikator á 4 g eller 8 g pr. kirtel.

4.10

Overdosering

Ingen.

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning:

6 døgn

Mælk:

4 døgn for behandlede kirtler med 4 g

5 døgn for behandlede kirtler med 8 g

1 døgn for ubehandlede kirtler

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

Farmakoterapeutisk gruppe: Antibakterielle midler, kombination, til intramammært brug

ATC-kode: QJ 51 RC 23

10157_spc.doc

Side 2 af 4

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Streptocillin Vet. er et kombinationspræparat bestående af benzylpenicillinprocain og

dihydrostreptomycin.

Penicillinprokain hører til betalactam antibiotica, er penicillinasefølsomt. Det virker

baktericidt ved hæmning af cellevægssyntesen. Penicillin er især aktivt over for

grampositive bakterier.

Dihydrostreptomycin (DHS) er et aminoglycosid. Den baktericide effekt af DHS er

dosisafhængig. Effekten udøves ved forstyrrelse af RNA-transscriptionen på

ribosomniveau. Dihydrostreptomycin er især aktivt over for gramnegative aerobe bakterier.

Der er synergistisk virkning mellem penicilliner og DHS.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

5.3

Miljømæssige forhold

Ingen særlige.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Hærdet sojaolie

Jordnøddeolie

6.2

Uforligeligheder

Ingen.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25

6.5

Emballage

Plastapplikator.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Emballage og eventuelt ikke anvendt lægemiddel tilbageleveres til apotek/leverandør eller

kommunal modtageordning i henhold til gældende regler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Boehringer Ingelheim Animal

Health Nordics A/S

Strødamvej 52

2100 København Ø

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

10157

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

8. april 1961

10157_spc.doc

Side 3 af 4

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

7. maj 2018

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

10157_spc.doc

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

8-5-2018

Veterinary Feed Directive (VFD)

Veterinary Feed Directive (VFD)

A VFD drug is intended for use in animal feeds, and such use of the VFD drug is permitted only under the professional supervision of a licensed veterinarian.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-7-2018

Scientific guideline: Reflection paper on dose optimisation of established veterinary antibiotics in the context of summary of product characteristics (SPC) harmonisation, draft: consultation open

Scientific guideline: Reflection paper on dose optimisation of established veterinary antibiotics in the context of summary of product characteristics (SPC) harmonisation, draft: consultation open

Established veterinary antibiotics are not always used at the authorised dose, and the dose may need to be reviewed in order to maintain their effectiveness whilst limiting the risks of antimicrobial resistance. Before a new dose is introduced, the company would typically have to conduct new studies to ensure it does not negatively affect the safety of the target animal, the consumer of animal produce, or the environment. This may reduce product availability, which could have a negative impact on antimic...

Europe - EMA - European Medicines Agency