Streptocillin Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Streptocillin Vet. 200000 IE +250 mg/ml injektionsvæske, suspension
 • Dosering:
 • 200000 IE +250 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, suspension
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Streptocillin Vet. 200000 IE +250 mg/ml injektionsvæske, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Får, Hund, Kat, Kvæg, Svin

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 01936
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Produktresumé

25. juni 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Streptocillin Vet., injektionsvæske, suspension

0.

D.SP.NR

1398

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Streptocillin Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder:

Benzylpenicillin, procain

200 mg (200.000 IE)

Dihydrostreptomycin (som sulfat)

250 mg

Hjælpestoffer se pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Kvæg. Svin. Får. Hund. Kat.

4.2

Terapeutiske indikationer

Infektioner forårsaget af penicillin/streptomycinfølsomme bakterier.

4.3

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer.

Må ikke anvendes intravenøst.

Må ikke anvendes til gnavere og kaniner.

Nedsat nyrefunktion.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Må ikke anvendes til kaniner og gnavere, pga. gastrointestinale bivirkninger.

Katte er særlig følsomme for DHS ototoksicitet, se pkt. 4.6 ”Bivirkninger”.

01936_spc.doc

Side 1 af 5

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Brug af præparatet bør baseres på følsomhedstest og tage hensyn til officiel og lokal

antibiotika politik.

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Forsigtighed bør iagttages ved behandling af dyr med nyreinsuffciens, se pkt. 4.3 ”Kontra-

indikationer”.

Bør ikke gives til førerhunde pga. virkning på høresansen, se pkt. 4.6 ”Bivirkninger”.

I enkelte tilfælde er der observeret forbigående nakkestivhed efter intramuskulær injektion

af heste.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Penicilliner og cefalosporiner kan forårsage overfølsomhed (allergi) efter injektion,

inhalering, indtagelse eller kontakt med huden. Overfølsomhed over for penicilliner kan

føre til krydsfølsomhed over for cefalosporiner og omvendt. Allergiske reaktioner

forårsaget af disse stoffer kan lejlighedsvis være alvorlige.

Håndter ikke dette lægemiddel, hvis du ved, at du er overfølsom, eller hvis du er

blevet frarådet at arbejde med sådanne præparater.

Håndter dette lægemiddel med stor forsigtighed og under iagttagelse af alle fornødne

forholdsregler for at undgå eksponering.

Hvis du udvikler symptomer efter kontakt med dette lægemiddel, så som hududslæt,

bør du søge læge og vise lægen denne advarsel. Hævelse af ansigt, læber eller øjne,

åndedrætsbesvær er alvorlige symptomer, der kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Hvis produktet ved et uheld kommer i kontakt med øjnene, skylles øjeblikkeligt med rigelige

mængder vand. Utilsigtet spild på huden bør øjeblikkeligt vaskes af med sæbe og vand. I

tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen

eller etiketten bør vises til lægen.

Andre forsigtighedsregler

Ingen.

4.6

Bivirkninger

Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme.

Gastrointestinale forstyrrelser kan forekomme.

DHS akkumuleres i nyrerne og kan være nyrebeskadigende, derfor bør nyrefunktion

monitoreres ved længere tids administration (>7 dage). Symptomer på DHS nefrotoksicitet

kan være polyuri, nedsat osmolalitet af urinen, proteinuria og cylindruria. Nyfødte- og gamle

dyr er særligt prædisopenerede for DHS nefrotoksicitet. Andre prædisponerende faktorer kan

være nyreinsufficiens, dosis, behandlingsvarighed, dehydrering, acidose og behandling med

furosemid.

Aminoglykosider kan forårsage toksisk påvirkning af høre- og ligevægtsorganerne.

Symptomer på beskadigelse af ligevægtsorganerne kan være nystagmus, inkoordination og

manglende balanceevne; beskadigelserne er i reglen irreversible. Katte er særligt følsomme

for beskadigelser af ligevægtsorganerne.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Kan anvendes.

01936_spc.doc

Side 2 af 5

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Den baktericide virkning af penicillin hæmmes ved samtidig indgift med af overvejende

bakteriostatisk virkende kemoterapeutika/antibiotika, som f.eks. erythromycin, tetracyklin,

kloramfenikol og lincomycin.

Høje plasmakoncentrationer af carbenicillin, ticarcillin og piperacillin kan inaktivere DHS's

antibakterielle virkning ved samtidig nyreinsufficins.

DHS kan forstærke virkningen af perifertvirkende muskelrelaxantia. Den kardiovaskulære

depressive virkning af halothan- og pentobarbitalanæstesi kan forstærkes af DHS.

DHS nefrotoksicitet kan forstærkes af samtidig behandling med andre potentielt nefrotoksiske

stoffer. DHS ototoksicitet kan forstærkes af loopdiuretika, især furosemid, se pkt. 4.6

”Bivirkninger”.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

For at sikre korrekt dosering, og undgå underdosering, skal dyrets vægt bestemmes så

nøjagtigt som muligt.

Store dyr: 5 ml/100 kg legemsvægt, intramuskulært.

Små dyr: 1 ml/10 kg legemsvægt, intramuskulært.

Omrystes inden brug.

4.10

Overdosering

Overdosering kan forårsage blodtryksfald, respirationsdepression, ataksi og bevidsthedstab.

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning:

60 døgn.

Mælk:

3 døgn.

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

Farmakoterapeutisk gruppe: Antibakterielle midler, kombination, til systemisk brug

ATC-kode: QJ 01 RA 01

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Streptocillin Vet. er et bredspektret kombinationspræparat, der indeholder

benzylpenicillinprocain og dihydrostreptomycin (DHS).

Penicillinprokain er prokainsaltet af benzylpenicillin og hører til betalactam antibiotika, er

penicillinasefølsomt, ikke syrestabilt. Penicillin virker baktericidt ved hæmning af

cellevægssyntesen og virker bedst i bakteriernes logaritmiske vækstfase. Penicillin er

aktivt over for mange grampositive bakterier samt visse gramnegative bakterier.

Benzylpenicilln virker generelt ikke over for gramnegative bakterier ved den anbefalede

dosering. Bakteriel resistens er velkendt.

DHS er et smalspektret aminoglycosid, der virker baktericidt og er aktiv over for især

bakterier i hurtig vækst. DHS hæmmer bakteriernes protein syntese ved binding til 30S

ribosom subunit medførende abnorme proteiner i bl.a. cellemembranen. Bakteriel resistens

over for DHS forekommer og udvikles ved plasmidoverførsel og ved mutation.

Der er krydsresistens mellem aminoglykosider. DHS virker over for især gramnegative

bakterier, men også Staphylococci.

Der er en additiv og ofte synergistisk antibakteriel virkning mellem penicillin og DHS.

01936_spc.doc

Side 3 af 5

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Benzylpenicillin:

Absorption efter i.m. administration sker langsommere end for de letopløselige salte.

Terapeutisk serumkoncentration opnås inden for 1 time efter injektion og holder sig i ca. 1

døgn. Ekskretion foregår væsentligst gennem nyrerne ved tubulær sekretion og glomerulær

filtration.

Dihydrostreptomycin:

Absorption efter i.m. eller s.c. administration er hurtig og næsten fuldkommen

(biotilgængelighed >90%). Maksimum serumkoncentrationer forekommer efter 30-60

minutter, i reglen senere efter s.c. administration. Med undtagelse af nyrerne, hvor DHS

akkumuleres i renale cortex (proksimale tubuli), fordeler DHS sig udelukkende til det

ekstracellulære væskerum. Afhængig af dyreart, er plasmahalveringstiden 1-3 timer.

Aminoglykosider udskilles uomdannet med urinen. 80-90% af indgivet dosis genfindes

inden for 24 timer efter i.m. administration.

5.3

Miljømæssige forhold

Ingen særlige.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Polyvidon

Lecithin

Polysorbat 80

Natriumcitrat

Natriumformaldehydsulfoxylat

Natriumhydroxid

Cetrimid

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Ingen.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2

C til 8

6.5

Emballage

Hætteglas.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Emballage og eventuelt ikke anvendt lægemiddel tilbageleveres til apotek/leverandør eller

kommunal modtageordning i henhold til gældende regler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Boehringer Ingelheim Animal

Health Nordics A/S

Strødamvej 52

2100 København Ø

01936_spc.doc

Side 4 af 5

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

1936

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

11. oktober 1956

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

25. juni 2018

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

01936_spc.doc

Side 5 af 5

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

8-5-2018

Veterinary Feed Directive (VFD)

Veterinary Feed Directive (VFD)

A VFD drug is intended for use in animal feeds, and such use of the VFD drug is permitted only under the professional supervision of a licensed veterinarian.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-7-2018

Scientific guideline: Reflection paper on dose optimisation of established veterinary antibiotics in the context of summary of product characteristics (SPC) harmonisation, draft: consultation open

Scientific guideline: Reflection paper on dose optimisation of established veterinary antibiotics in the context of summary of product characteristics (SPC) harmonisation, draft: consultation open

Established veterinary antibiotics are not always used at the authorised dose, and the dose may need to be reviewed in order to maintain their effectiveness whilst limiting the risks of antimicrobial resistance. Before a new dose is introduced, the company would typically have to conduct new studies to ensure it does not negatively affect the safety of the target animal, the consumer of animal produce, or the environment. This may reduce product availability, which could have a negative impact on antimic...

Europe - EMA - European Medicines Agency