Streptipenprokain Rosco Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Streptipenprokain Rosco Vet. 200 mg/ml +335 mg/ml injektionsvæske, suspension
 • Dosering:
 • 200 mg/ml +335 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, suspension
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Streptipenprokain Rosco Vet. 200 mg/ml +335 mg/ml injektionsvæske, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Får, Kvæg, Svin

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 02903
 • Sidste ændring:
 • 16-07-2018

Produktresumé

25. marts 2013

PRODUKTRESUMÉ

for

Streptipenprokain Rosco Vet., injektionsvæske, suspension

0.

D.SP.NR

1831

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Streptipenprokain Rosco Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder: Benzylpenicillinprocain 200 mg. Dihydrostreptomycinsulfat 335 mg.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Kvæg. Får. Svin.

4.2

Terapeutiske indikationer

Infektioner forårsaget af penicillin/streptomycinfølsomme bakterier.

4.3

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer.

Må ikke anvendes intravenøst.

Må ikke anvendes til gnavere og kaniner.

Nedsat nyrefunktion.

4.4

Særlige advarsler

Må ikke anvendes til kaniner og gnavere, pga. gastrointestinale bivirkninger.

Katte er særlig følsomme for DHS ototoksicitet, se pkt. 5.3.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Brug af præparatet bør baseres på følsomhedstest og tage hensyn til officiel og lokal

antibiotikapolitik.

02903_spc.doc

Side 1 af 4

Grundet den sandsynlige forskellighed (tid, geografi) i forekomsten af bakterier som er

resistente overfor antibiotika, bør der foretages følsomhedstest og bakteriologiske prøver.

Særlige forsigtighedsregler for person, der administrerer præparatet

Personer med allergi over for penicillin, bør ikke håndtere dette produkt.

Penicilliner og cefalosporiner kan forårsage overfølsomhed (allergi) efter injektion,

inhalering, indtagelse eller kontakt med huden. Overfølsomhed over for penicilliner kan

føre til kryds-følsomhed over for cefalosporiner og omvendt. Allergiske reaktioner

forårsaget af disse stoffer kan lejlighedsvis være alvorlige.

Håndter ikke dette lægemiddel, hvis du ved, at du er overfølsom, eller hvis du er

blevet frarådet at arbejde med sådanne præparater.

Håndter dette lægemiddel med stor forsigtighed og under iagttagelse af alle fornødne

forholdsregler for at undgå eksponering.

Hvis du udvikler symptomer efter kontakt med dette lægemiddel, så som hududslæt,

bør du søge læge og vise lægen denne advarsel. Hævelse af ansigt, læber eller øjne,

åndedrætsbesvær er alvorlige symptomer, der kræver øjeblikkelig lægehjælp.

Hvis produktet ved et uheld kommer i kontakt med øjnene, skylles øjeblikkeligt med

rigelige mængder vand. Utilsigtet spild på huden bør øjeblikkeligt vaskes af med sæbe og

vand. I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og

indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.

4.6

Bivirkninger

Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme.

Gastrointestinale forstyrrelser kan forekomme.

DHS akkumuleres i nyrerne og kan være nyrebeskadigende, derfor bør nyrefunktion

monitoreres ved længere tids administration (>7 dage). Symptomer på DHS nefrotoksicitet

kan være polyuri, nedsat osmolalitet af urinen, proteinuria og cylindruria. Nyfødte- og gamle

dyr er særligt prædisponerede for DHS nefrotoksicitet. Andre prædisponerende faktorer kan

være nyreinsufficiens, dosis, behandlingsvarighed, dehydrering, acidose og behandling med

furosemid.

Aminoglykosider kan forårsage toksisk påvirkning af høre- og ligevægtsorganerne.

Symptomer på beskadigelse af ligevægtsorganerne kan være nystagmus, inkoordination og

manglende balanceevne; beskadigelserne er i reglen irreversible. Katte er særligt følsomme

for beskadigelser af ligevægtsorganerne.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Kan anvendes.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Den baktericide virkning af penicillin hæmmes ved samtidig indgift med overvejende

bakteriostatisk virkende kemoterapeutika/antibiotika, som f.eks. erythromycin, tetracyklin,

kloramfenikol og lincomycin.

Høje plasmakoncentrationer af carbenicillin, ticarcillin og piperacillin kan inaktivere DHS's

antibakterielle virkning ved samtidig nyreinsufficins.

DHS kan forstærke virkningen af perifertvirkende muskelrelaxantia. Den kardiovaskulære

depressive virkning af halothan- og pentobarbitalanæstesi kan forstærkes af DHS.

02903_spc.doc

Side 2 af 4

DHS nefrotoksicitet kan forstærkes af samtidig behandling med andre potentielt nefrotoksiske

stoffer. DHS ototoksicitet kan forstærkes af loopdiuretika, især furosemid, se pkt. 5.3.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

1 ml/15-20 kg legemsvægt én gang dagligt (10.000-13.000 IE benzylpenicillinprocain + 12.5-

16.5 mg dihydrostreptomycin/kg legemsvægt).

Administrationsvej: Intramuskulært.

Omrystes før brug.

For at sikre korrekt dosering, og undgå underdosering, skal kropsvægten bestemmes så

nøjagtigt som muligt.

4.10

Overdosering

Overdosering kan forårsage blodtryksfald, respirationsdepression, ataksi og bevidsthedstab.

4.11

Tilbageholdelsestider

Slagtning: 60 døgn (i.m.)

Mælk: 3 døgn (i.m.)

5.

FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER

Streptipenprokain Rosco Vet. er et bredspektret kombinationspræparat, der indeholder

benzylpenicillinprocain og dihydrostreptomycin (DHS).

ATC kode

QJ01R A01

5.1

Farmakologiske egenskaber

Penicillinprokain er prokainsaltet af benzylpenicillin og hører til betalactam antibiotika, er

penicillinasefølsomt, ikke syrestabilt. Penicillin virker baktericidt ved hæmning af

cellevægssyntesen og virker bedst i bakteriernes logaritmiske vækstfase. Penicillin er aktivt

over for mange grampositive bakterier samt visse gramnegative bakterier. Benzylpenicillin

virker generelt ikke over for gramnegative bakterier ved den anbefalede dosering. Bakteriel

resistens er velkendt.

DHS er et smalspektret aminoglycosid, der virker baktericidt og er aktiv over for især

bakterier i hurtig vækst. DHS hæmmer bakteriernes protein syntese ved binding til 30S

ribosom subunit medførende abnorme proteiner i bl.a. cellemembranen. Bakteriel resistens

over for DHS forekommer og udvikles ved plasmidoverførsel og ved mutation. Der er

krydsresistens mellem aminoglykosider. DHS virker over for især gramnegative bakterier,

men også Staphylococcer.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption efter i.m. administration sker langsommere end for de letopløselige salte.

Terapeutisk serumkoncentration opnås inden for 1 time efter injektion og holder sig i ca. 1

døgn. Ekskretion foregår væsentligst gennem nyrerne ved tubulær sekretion og glomerulær

filtration.

Absorption efter i.m. eller s.c. administration er hurtig og næsten fuldkommen (biotilgænge-

lighed >90 %). Maksimum serumkoncentrationer forekommer efter 30-60 minutter, i reglen

senere efter s.c. administration. Med undtagelse af nyrerne, hvor DHS akkumuleres i renale

cortex (proksimale tubuli), fordeler DHS sig udelukkende til det ekstracellulære væskerum.

02903_spc.doc

Side 3 af 4

Afhængig af dyreart, er plasmahalveringstiden 1-3 timer. Aminoglykosider udskilles

uomdannet med urinen. 80-90 % af indgivet dosis genfindes inden for 24 timer efter i.m.

administration.

Der er en additiv og ofte synergistisk antibakteriel virkning mellem penicillin og DHS.

5.3

Miljømæssige forhold

Ikke relevant.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Procainhydrochlorid, Methylparahydroxybenzoat (E 218), Propylparahydroxybenzoat (E

216).

6.2

Uforligeligheder

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares ved 2 – 8

6.5

Emballage

Hætteglas.

6.6

Særlige forsigtighedsregler vedrørende bortskaffelse af rester eller evt. affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ceva Animal Health A/S

Ladegårdsvej 2

7100 Vejle

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

2903

9.1

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

23. februar 1959

9.2

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

25. marts 2013

10.

Udlevering

02903_spc.doc

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

8-5-2018

Veterinary Feed Directive (VFD)

Veterinary Feed Directive (VFD)

A VFD drug is intended for use in animal feeds, and such use of the VFD drug is permitted only under the professional supervision of a licensed veterinarian.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-7-2018

Scientific guideline: Reflection paper on dose optimisation of established veterinary antibiotics in the context of summary of product characteristics (SPC) harmonisation, draft: consultation open

Scientific guideline: Reflection paper on dose optimisation of established veterinary antibiotics in the context of summary of product characteristics (SPC) harmonisation, draft: consultation open

Established veterinary antibiotics are not always used at the authorised dose, and the dose may need to be reviewed in order to maintain their effectiveness whilst limiting the risks of antimicrobial resistance. Before a new dose is introduced, the company would typically have to conduct new studies to ensure it does not negatively affect the safety of the target animal, the consumer of animal produce, or the environment. This may reduce product availability, which could have a negative impact on antimic...

Europe - EMA - European Medicines Agency